Quyết định số 3031/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
29
lượt xem
2
download

Quyết định số 3031/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3031/QĐ-UBND về việc duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) phường 26, quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3031/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ------- ----- S : 3031/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T 5 NĂM (2006 - 2010) PHƯ NG 26, QU N BÌNH TH NH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n Bình Th nh t i T trình s 2950/TTr-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2007 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 5017/TTr-TNMT-KH ngày 24 tháng 6 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t n năm 2010 c a phư ng 26, qu n Bình Th nh v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t n năm 2010. a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha HT năm 2005 QH n năm 2010 Th t Ch tiêu Mã Di n tích Cơ c u Di n tích Cơ c u (ha) (%) (ha) (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) T NG DI N TÍCH TT 131,85 100,00 131,85 100,00 NHIÊN 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P PNN 131,85 100,00 131,85 100,00 2.1 t OTC 83,11 63,03 76,90 58,32
  2. 2.1.1 - t t i nông thôn ONT 2.1.2 - t t i ô th ODT 83,11 63,03 76,90 58,32 2.2 t chuyên dùng CDG 40,28 30,55 46,67 35,40 - t tr s cơ quan, công trình s 2.2.1 CTS 0,29 0,22 0,29 0,22 nghi p 2.2.2 - t qu c phòng, an ninh CQA - t s n xu t, kinh doanh phi 2.2.3 CSK 7,39 5,60 6,53 4,95 nông nghi p 2.2.3.1 + t khu công nghi p SKK 2.2.3.2 + t cơ s s n xu t, kinh doanh SKC 7,39 5,60 6,53 4,95 2.2.3.3 + t cho ho t ng khoáng s n SKS 2.2.3.4 + t s n xu t v t li u xây d ng SKX 2.2.4 - t có m c ích công c ng CCC 32,60 24,73 39,85 30,22 2.2.4.1 + t giao thông DGT 31,94 24,22 37,44 28,40 2.2.4.2 + t th y l i DTL 0,76 0,58 + t chuy n d n năng lư ng, 2.2.4.3 DNT truy n thông 2.2.4.4 + t cơ s văn hóa DVH 0,84 0,64 2.2.4.5 + t cơ s y t DYT 0,02 0,02 2.2.4.6 + t cơ s giáo d c - ào t o DGD 0,66 0,50 0,74 0,56 2.2.4.7 + t cơ s th d c - th thao DTT 2.2.4.8 + t ch DCH 2.2.4.9 + t có di tích, danh th ng LDT 2.2.4.10 + t bãi th i, x lý ch t th i RAC 0,05 0,04 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,16 0,12 0,08 0,06 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD t sông r ch và m t nư c chuyên 2.5 SMN 8,30 6,30 8,20 6,22 dùng 2.6 t phi nông nghi p khác PNK 3 T CHƯA S D NG CSD b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha
  3. Th Di n Ch tiêu Mã t tích (1) (2) (3) (4) T NÔNG NGHI P CHUY N SANG PHI 1 NNP/PNN NÔNG NGHI P CHUY N I CƠ C U S D NG T 2 TRONG N I B T NÔNG NGHI P T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG THU TI N S D NG T CHUY N SANG T 3 PN0(a)/PN1(a) 0,11 PHI NÔNG NGHI P CÓ THU TI N S D NG T KHÔNG PH I T 3.1 t tr s cơ quan TS0/PN1(a) 0,06 3.2 t công trình s nghi p không kinh doanh CT0/PN1(a) 3.3 t qu c phòng, an ninh CQA/PN1(a) 3.4 t công c ng không thu ti n s d ng t CC0(a)/PN1(a) 0,05 3.5 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/PN1(a) 3.6 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng SMN/PN1(a) T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG PH I 4 PKT(a)/OTC 1,04 T CHUY N SANG T 4.1 t chuyên dùng CDG/OTC 0,94 4.1.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS/OTC 0,01 4.1.2 t qu c phòng, an ninh CQA/OTC 4.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK/OTC 4.1.4 t có m c ích công c ng CCC/OTC 0,93 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng TTN/OTC 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/OTC 4.4 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng SMN/OTC 0,10 4.5 t phi nông nghi p khác PNK/OTC c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha Th Lo i t ph i thu h i Mã Di n tích t (1) (2) (3) (4)
  4. 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P NKN 8,38 2.1 t OTC 7,25 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 7,25 2.2 t chuyên dùng CDG 0,95 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS 0,07 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK 0,88 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,08 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 2.5 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng SMN 0,10 2.6 t phi nông nghi p khác PNK 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t n năm 2010 (t l 1/2.000) và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 26 do y ban nhân dân qu n Bình Th nh l p ngày 24 tháng 12 năm 2007. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 26, qu n Bình Th nh v i các ch tiêu ch y u sau: 1. Di n tích các lo i t phân b trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Di n Các năm trong kỳ k ho ch tích Th t Ch tiêu Mã Năm Năm Năm Năm Năm năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T NG DI N TÍCH 131,85 131,85 131,85 131,85 131,85 131,85 T T NHIÊN 1 T NÔNG NGHI P NNP T PHI NÔNG 2 PNN 131,85 131,85 131,85 131,85 131,85 131,85 NGHI P
  5. 2.1 * t OTC 83,11 82,79 82,79 82,60 76,91 76,90 2.1.1 - t t i nông thôn ONT 2.1.2 - t t i ô th ODT 83,11 82,79 82,79 82,60 76,91 76,90 2.2 * t chuyên dùng CDG 40,28 40,60 40,60 40,79 46,56 46,67 - t tr s cơ quan, công 2.2.1 CTS 0,29 0,29 0,35 0,35 0,30 0,29 trình s nghi p - t qu c phòng, an 2.2.2 CQA ninh - t s n xu t, kinh 2.2.3 CSK 7,39 7,40 7,18 7,18 6,52 6,53 doanh phi nông nghi p 2.2.3.1 + t khu công nghi p SKK + t cơ s s n xu t, 2.2.3.2 SKC 7,39 7,40 7,18 7,18 6,52 6,53 kinh doanh + t cho ho t ng 2.2.3.3 SKS khoáng s n + t s n xu t v t li u xây 2.2.3.4 SKX d ng - t có m c ích công 2.2.4 CCC 32,60 32,91 33,07 33,26 39,74 39,85 c ng 2.2.4.1 + t giao thông DGT 31,94 32,26 32,26 32,05 38,46 37,44 2.2.4.2 + t th y l i DTL 0,38 0,38 0,76 + t CD năng lư ng, 2.2.4.3 DNT truy n thông 2.2.4.4 + t cơ s văn hóa DVH 0,07 0,09 0,09 0,84 2.2.4.5 + t cơ s y t DYT 0,02 0,02 + t cơ s giáo d c - 2.2.4.6 DGD 0,66 0,65 0,74 0,74 0,74 0,74 ào t o + t cơ s th d c - th 2.2.4.7 DTT thao 2.2.4.8 + t ch DCH + t có di tích, danh 2.2.4.9 LDT th ng + t bãi th i, x lý ch t 2.2.4.10 RAC 0,05 0,05 th i 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,16 0,16 0,16 0,16 0,08 0,08 t nghĩa trang, nghĩa 2.4 NTD a
  6. t sông r ch và m t 2.5 SMN 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,20 nư c chuyên dùng t phi nông nghi p 2.6 PNK khác 3 T CHƯA S D NG CSD 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Chia ra các năm Th Di n Ch tiêu t tích Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 4 5 6 7 8 9 T NÔNG NGHI P CHUY N SANG 1 PHI NÔNG NGHI P CHUY N I CƠ C U S D NG T 2 TRONG N I B T NÔNG NGHI P T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG THU TI N S D NG T CHUY N SANG 3 T PHI NÔNG NGHI P CÓ THU 0,11 0,00 0,01 0,09 0,01 TI N S D NG T KHÔNG PH I T 3.1 t tr s cơ quan 0,06 0,01 0,04 0,01 3.2 t qu c phòng, an ninh 3.3 t công c ng không thu ti n s d ng t 0,05 0,00 0,05 0,00 3.4 t nghĩa trang, nghĩa a 3.5 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG PH I 4 1,04 0,15 0,21 0,01 0,67 T CHUY N SANG T 4.1 t chuyên dùng 0,94 0,15 0,21 0,01 0,57 4.1.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p 0,01 0,01 4.1.2 t qu c phòng, an ninh 4.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p 4.1.4 t có m c ích công c ng 0,93 0,15 0,21 0,57 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a
  7. 4.4 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng 0,10 0,10 4.5 t phi nông nghi p khác 3. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Chia ra các năm Th Di n Lo i t ph i thu h i Mã Năm Năm Năm Năm Năm t tích 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 6 7 8 9 10 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P NKN 8,38 0,47 0,23 0,40 6,49 0,79 2.1 t OTC 7,25 0,47 0,40 5,70 0,68 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 7,25 0,47 0,40 5,70 0,68 2.2 t chuyên dùng CDG 0,95 0,23 0,71 0,01 t tr s cơ quan, công trình s 2.2.1 CTS 0,07 0,01 0,05 0,01 nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA t s n xu t, kinh doanh phi 2.2.3 CSK 0,88 0,22 0,66 nông nghi p 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,08 0,08 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD t sông r ch và m t nư c 2.5 SMN 0,10 0,10 chuyên dùng 2.6 t phi nông nghi p khác PNK i u 3. Căn c các ch tiêu ư c duy t t i Quy t nh này, y ban nhân dân qu n Bình Th nh có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t;
  8. 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n Bình Th nh và Ch t ch y ban nhân dân phư ng 26 qu n Bình Th nh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản