Quyết định số 304/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
31
lượt xem
2
download

Quyết định số 304/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 304/2003/QĐ-UB về việc thành lập Hội đồng phân loại chủ đầu tư định giá, bán đấu giá tài sản để thu hồi nợ vay vốn đầu tư phát triển các dự án thuộc chương trình đánh bắt hải sản xa bờ do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 304/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 304/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V THÀNH L P H I NG PHÂN LO I CH U TƯ NNH GIÁ, BÁN U GIÁ TÀI S N THU H I N VAY V N U TƯ PHÁT TRI N CÁC D ÁN THU C CHƯƠNG TRÌNH ÁNH B T H I S N XA B Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh; Căn c Quy t nh s 89/2003/Q -TTg ngày 08 tháng 5 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v m t s bi n pháp x lý n vay v n óng m i, c i hoán tàu ánh b t và tàu d ch v ánh b t h i s n xa b ; Theo Thông tư liên t ch s 70/2003/TTLT/BTC-BTS-NHNN ngày 28 tháng 7 năm 2003 c a B Tài chính-B Th y s n-Ngân hàng Nhà nư c hư ng d n x lý n vay v n tín d ng u tư phát tri n óng m i, c i hoán tàu ánh b t và tàu d ch v ánh b t h i s n xa b theo Quy t nh s 89/2003/Q T-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph ; Xét T trình s 550/CNQ-TD P ngày 25 tháng 8 năm 2003 c a Chi nhánh Qu H tr phát tri n thành ph H Chí Minh, Công văn s 688/NN-PTNT/TS ngày 15 tháng 8 năm 2003 c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và Công văn s 4163/TCVG-NS ngày 20 tháng 10 năm 2003 c a S Tài chính; QUY T NNH i u 1. Thành l p H i ng phân lo i ch u tư, nh giá bán u giá tài s n thu h i n cho Nhà nư c c a các d án thu c chương trình ánh b t h i s n xa b (sau ây g i t t là H i ng), g m các thành viên sau ây : 1. Ông Mai Qu c Bình, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph , Ch t ch H i ng; 2. Ông Nguy n Vi t Cư ng, Phó Giám c Chi nhánh Qu H tr phát tri n thành ph H Chí Minh, Phó Ch t ch Thư ng tr c H i ng; 3. Ông inh Công Vinh, Phó Giám c S Tài chính, Phó Ch t ch H i ng; 4. Ông Lê Thanh Liêm, Phó Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, y viên H i ng; 5. Ông oàn Văn Thu, Phó Ch t ch y ban nhân dân huy n C n Gi , y viên H i ng;
  2. 6. Bà Ngô Minh H ng, Phó Giám c Thư ng tr c S Tư pháp, y viên H i ng; 7. Ông Võ Văn Thành, Phó T ng Giám c T ng Công ty Nông nghi p Sàigòn, y viên H i ng. i u 2. H i ng có ch c năng giúp Ch t ch y ban nhân dân thành ph ch o th c hi n vi c x lý n vay v n tín d ng u tư phát tri n óng m i, c i hoán tàu ánh b t và tàu d ch v ánh b t h i s n xa b theo Quy t nh s 89/2003/Q -TTg ngày 08 tháng 5 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư liên t ch s 70/2003/TTLT/BTC-BTS-NHNN ngày 28 tháng 7 năm 2003 c a B Tài chính-B Th y s n-Ngân hàng Nhà nư c. i u 3. H i ng ho t ng theo Quy ch do Ch t ch H i ng ban hành và t ch m d t ho t ng sau khi k t thúc x lý n . i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Th trư ng các s - ngành thành ph , các ơn v liên quan và các Ông, Bà có tên t i i u 1 có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 3 - B Tài chính, B Th y s n PH - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam CH TNCH - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân TP - TTUB : CT, PCT/TT, CNN - Qu H tr phát tri n thành ph - VPH -UB : các PVP, các T NCTH - Lưu (CNN-M) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản