Quyết định số 3046/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
57
lượt xem
3
download

Quyết định số 3046/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3046/QĐ-UBND về việc duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghệ cao giai đoạn II do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3046/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ NAM MINH c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 3046/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 16 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V DUY T NHI M V QUY HO CH CHI TI T XÂY D NG T L 1/2000 KHU CÔNG NGH CAO GIAI O N II Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng s 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng ô th ; Căn c Quy t nh s 145/Q -TTg ngày 24 tháng 10 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Khu Công ngh cao thành ph H Chí Minh tr c thu c y ban nhân dân thành ph ; Căn c Quy t nh s 95/2003/Q -TTg ngày 13 tháng 5 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t t ng th quy ho ch chung xây d ng Khu Công ngh cao thành ph H Chí Minh; Căn c Ngh nh s 99/2003/N -CP ngày 28 tháng 8 năm 2003 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Khu Công ngh cao thành ph H Chí Minh; Căn c Quy t nh s 458/Q -TTg ngày 18 tháng 4 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v i u ch nh, b sung quy ho ch t ng th Khu Công ngh cao thành ph H Chí Minh; Căn c Thông báo s 110/TB-VPCP ngày 15 tháng 5 năm 2007 c a Văn phòng Chính ph v ý ki n k t lu n c a Th tư ng Chính ph ; Căn c Quy t nh s 1573/Q -UBND ngày 08 tháng 4 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v duy t i u ch nh quy ho ch chung xây d ng t l 1/5000 Khu Công ngh cao thành ph H Chí Minh; Xét ngh c a S Quy ho ch - Ki n trúc t i T trình s 2262/TTr-SQHKT ngày 20 tháng 6 năm 2008 v th m nh nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 Khu Công ngh cao thành ph H Chí Minh - Giai o n II, QUY T NNH: i u 1. Duy t nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 Khu Công ngh cao thành ph H Chí Minh - Giai o n II. V i các n i dung chính như sau: ( ính kèm t p thuy t minh nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng Khu Công ngh cao thành ph - Giai o n II)
  2. 1. V trí, ranh gi i, quy mô: Khu v c quy ho ch chi ti t xây d ng Khu Công ngh cao thành ph H Chí Minh giai o n II có v trí ti p giáp phía Nam Khu Công ngh cao giai o n I, thu c các phư ng Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Long Th nh M , qu n 9. Ph m vi quy ho ch ư c xác nh như sau: - Phía B c giáp ranh giai o n I - Khu Công ngh cao. - Phía ông giáp tr c ư ng vành ai 3 d ki n. - Phía Tây giáp sông Vàm Xu ng. - Phía Nam giáp sông Trau Tr u và sông R ch Chi c. Di n tích khu t trong giai o n II là: 587,07ha. 2. M c tiêu quy ho ch: - L p quy ho ch chi ti t Khu Công ngh cao thành ph H Chí Minh giai o n II, theo i u ch nh quy ho ch chung xây d ng t l 1/5000 Khu Công ngh cao thành ph H Chí Minh (quy mô 913,16ha) ã ư c duy t. - Phù h p v i th c t u tư, c p nh t nh ng bi n ng, thay i trong th i gian v a qua v nhu c u s d ng t c a các khu ch c năng và hoàn thi n h th ng h t ng k thu t chung Khu Công ngh cao thành ph H Chí Minh. - Làm cơ s cho vi c th c hi n các bư c u tư ti p theo. - T o môi trư ng thu n l i thu hút u tư tr c ti p nư c ngoài trong lĩnh v c công ngh cao, c bi t quan tâm n các t p oàn a qu c gia. 3. Phân khu ch c năng và các ch tiêu v quy ho ch s d ng t: - Quy mô di n tích t: 587,07ha. - Các thành ph n ch c năng Khu Công ngh cao: Các thành ph n ch c năng chính c a Khu Công ngh cao thành ph H Chí Minh - giai o n II ư c b trí trong m t b ng quy ho ch s d ng t như sau: 1) Khu s n xu t công ngh cao. 2) Khu công nghi p h tr . 3) Khu nghiên c u - phát tri n và ào t o (R&D). 4) Khu b o thu . 5) Khu h u c n.
  3. 6) Khu ươm t o doanh nghi p công ngh cao. 7) Khu d ch v . 8) Khu chuyên gia. 9) Khu công viên - cây xanh, m t nư c. 10) Khu công trình u m i k thu t h t ng. 11) ư ng giao thông. 4. B ng cơ c u quy ho ch s d ng t: DI N TÍCH T L STT M C ÍCH S D NG (ha) (%) 1 Khu SX công ngh cao 197,81 34,64 2 Khu công nghi p h tr 14,07 2,46 3 Khu nghiên c u phát tri n và ào t o 49,21 8,62 4 Khu b o thu 51,04 8,94 5 Khu h u c n 5,66 0,99 6 Khu ươm t o doanh nghi p CNC 10,77 1,89 7 Khu trung tâm d ch v 10,93 1,91 8 Khu d ch v công c ng khu 0,45 0,08 9 Khu nhà chuyên gia 26,50 4,64 10 Khu công viên cây xanh - m t nư c 117,49 20,58 11 t công trình KTHT um i 6,00 1,05 12 t giao thông khu CNC 81,09 14,20 C ng 571,02 100,00 13 t giao thông (thu c d án ư ng TP) 13,25 14 t x lý ranh nh hư ng n n o vét ư ng th y 2,81 T ng c ng 587,07 5. Các ch tiêu ki n trúc - xây d ng chính: Yêu c u ki n trúc - xây d ng t ng khu ch c năng Khu Công ngh cao v i các ch tiêu sau ây: • Khu s n xu t công ngh cao, khu công nghi p h tr , khu h u c n:
  4. -M t xây d ng t i a : 50 %. - T ng cao t i a : 6 t ng (t i a 25m). - H s s d ng t t i a (trong lô t xây d ng) : 2,5. • Khu nghiên c u phát tri n và ào t o, khu ươm t o doanh nghi p CNC: -M t xây d ng : 30%. - T ng cao t i a : 18 t ng (t i a 65m). - H s s d ng t (trong lô t xây d ng) : 3,6. • Khu b o thu , khu d ch v : -M t xây d ng : 40 - 50%. - T ng cao t i a : 18 t ng. - H s s d ng t (trong lô t xây d ng) : 3,6. • Khu chuyên gia và d ch v công c ng trong khu : Di n tích kho ng 26.95ha, g m 2 khu: o Khu nhà chung cư: -M t xây d ng : 25 - 30%. - T ng cao t i a : 20 t ng. - H s s d ng t (trong lô t xây d ng) : 5 - 6. o Khu nhà bi t th : -M t xây d ng : 20 - 25%. - T ng cao t i a : 3 t ng. - H s s d ng t (trong lô t xây d ng) : 0,3 - 0,4. Lưu ý: khi tri n khai án, v khu chuyên gia c n nghiên c u lo i hình và t ch c h t ng xã h i phù h p i tư ng cư trú trong Khu Công ngh cao. 6. nh hư ng quy ho ch h th ng h t ng k thu t: 6.1. Quy ho ch giao thông: a) Giao thông i ngo i:
  5. • Giao thông ư ng b : - ư ng Vành ai 3 giáp phía ông Khu Công ngh cao - Giai o n II, t qu n 9 i Nhơn Tr ch, ng Nai, l gi i 120m. - ư ng Vành ai phía ông i t ngã tư Bình Thái (xa l Hà N i) t i c u Phú M , l gi i 67m. - ư ng Lã Xuân Oai và ư ng Bưng Ông Thoàn ch y ngang qua Khu Công ngh cao - giai o n II, l gi i 30m. • Nút giao thông: - Nút giao thông gi a ư ng tr c chính Khu Công ngh cao ( ư ng D2) và ư ng Vành ai 3 i Nhơn Tr ch - ng Nai có v trí phía ông Nam Khu Công ngh cao trong tương lai s là nút giao thông khác c t b o m giao thông liên t c trên ư ng cao t c. - Nút giao thông gi a ư ng D2 và ư ng Vành ai 1 trư c m t là nút ot i u ch nh. Khi c n thi t s xây d ng nút giao thông khác c t. - Nút giao thông gi a ư ng tr c chính D2 v i ư ng Lã Xuân Oai và ư ng Bưng Ông Thoàn trong Khu Công ngh cao s là nút giao thông khác c t không liên thông. - Nút giao gi a ư ng ven sông Kinh và c u R ch Chi c 2 là nút giao thông khác c t. Tĩnh không là 4,5m. • Giao thông ư ng th y: - Phía Nam Khu Công ngh cao - giai o n II có sông R ch Chi c, sông Trau Tr u, r ch Ông Nhiêu, n i sông Sài Gòn và sông ng Nai. - Tĩnh không thông thuy n cho các c u xây d ng trên các tuy n sông trên s do S Giao thông v n t i xác nh khi tri n khai án. b) Giao thông n i b : Theo án i u ch nh quy ho ch chung Khu Công ngh cao t l 1/5000 ã ư c duy t thì m ng lư i ư ng giao thông n i b c a Khu Công ngh cao - giai o n II g m có: - ư ng D1 i t Khu Công ngh cao - giai o n I c t ngang ư ng D2, s giao v i ư ng Vành ai 3 i Nhơn Tr ch - ng Nai. - ư ng chính D2 t tr c D1 v hư ng Tây t i c u R ch Chi c. - ư ng Lã Xuân Oai và ư ng Bưng Ông Thoàn t ch c giao c t ch y vư t bên trên ư ng D2.
  6. - ư ng n i b trong các khu s n xu t, khu nghiên c u - ào t o, d ch v , khu chuyên gia... - Các ư ng n i b d c sông. 6.2. Quy ho ch chu n b t xây d ng: 6.2.1. Gi i pháp quy ho ch chi u cao kh ng ch san p: • Cao xây d ng c a Khu Công ngh cao - giai o n 2 ư c xác nh kh ng ch gi ng như i v i giai o n I: Hxd > 2,20m (cao chuNn Qu c gia Hòn D u). • m b o ch ng ng p l t và an toàn trong quá trình s d ng lâu dài, cao xây d ng c th ư c xác nh như sau: - i v i h th ng ư ng, cao tim ư ng > 2,30m. - i v i các khu v c xây d ng khi san n n t cao > 2,50m. 6.2.2. Gi i pháp quy ho ch thoát nư c mưa: • T n d ng ưu th v các sông r ch trong khu v c ph c v cho vi c thoát nư c mưa c a khu v c thi t k . Các sông r ch gi l i c n ư c c i t o n o vét tăng cư ng kh năng tiêu thoát nư c cho khu v c thi t k và các khu v c lân c n. • Trong khu v c công viên cây xanh, d c theo các sông, r ch có t ch c các h c nh quan k t h p v i thoát nư c mưa. • H th ng thoát nư c mưa cho khu v c xây d ng giai o n 2 ư c thi t k tách riêng v i nư c th i công nghi p và sinh ho t. Các tuy n thoát nư c mưa ư c thi t k b ng c ng tròn bê tông c t thép, b trí d c theo các tr c ư ng và x ra sông r ch theo hư ng ng n nh t. d c d c c a c ng l y d c t i thi u theo tiêu chuNn quy ph m i v i t ng lo i ư ng ng. + Kè b o v b sông: T t c b các sông, r ch ư c gi l i trong ph m vi ranh gi i c a Khu Công ngh cao - giai o n II s ư c b o v ch ng xói l và b o v môi trư ng sinh thái. i v i b r ch Lân, r ch Sông Bào o n qua khu v c trung tâm công c ng, qua các khu v c công viên cây xanh, b các h ào s gia c b ng xây d ng kè (b ng bê tông ho c á h c) b o v b sông ch ng xói l ng th i t o c nh quan cho khu v c. i v i các o n sông, r ch có b trí các d i cây xanh cách ly d c b sông s gi nguyên và tr ng thêm các l p cây xanh có tác d ng b o v b v a ch ng xói l , v a gi ư c c nh quan môi trư ng v a m b o tính kinh t trong u tư xây d ng. 6.3. Quy ho ch c p nư c: a) Nhu c u dùng nư c: T ng nhu c u dùng nư c Khu Công ngh cao - giai o n II là 18.000 m3/ngày v i tiêu chuNn c p nư c tính chung cho các nhu c u là 40 m3/ha/ngày (nư c ph c v công ngh , sinh ho t, ch a cháy, tư i ư ng, cây…).
  7. b) Ngu n nư c: Toàn b Khu Công ngh cao s ư c c p nư c t 2 i m: trên ư ng Hà N i và ngã tư ư ng Lã Xuân Oai giao v i ư ng D2. c) M ng lư i c p nư c: T tuy n ng c p nư c chính f 600 qua g m c u Su i Cái (trên ư ng Hà N i) d n vào Khu Công ngh cao (theo quy ho ch chi ti t giai o n I). Tuy n ng f 600 d n vào tr m bơm d phòng ( giai o n I) và c p tr c ti p theo tr c chính (giai o n I) d n t i khu v c thi t k (giai o n II) b ng tuy n ng f 500 theo tr c chính ư ng D2 c p cho giai o n II. Trong khu trung tâm d ch v c n nghiên c u b trí cơ s ch a cháy (tr m ch a cháy, xe ch a cháy…) chung cho c khu. 6.4. Quy ho ch thoát nư c th i và v sinh môi trư ng: 6.4.1. Quy ho ch h th ng thoát nư c th i: + Lưu lư ng nư c th i: t ng lưu lư ng nư c th i c a Khu Công ngh cao giai o n 2 là 15.000 m3/ngày, v i tiêu chuNn nư c th i ư c tính 80% tiêu chuNn nư c c p. + Tr m x lý nư c th i: xây d ng m t tr m x lý nư c th i t p trung cho toàn b Khu Công ngh cao (c giai o n I và giai o n II). Khu t b trí giáp ranh giai o n II v i giai o n I, g n ư ng Vành ai 2, có quy mô di n tích là 3ha. + Nư c th i ư c x lý theo 2 c p: - T i Xí nghi p s n xu t và công trình: nư c th i ư c x lý c c b t tiêu chuNn do Ban Qu n lý Khu Công ngh cao quy nh ho c tương ương TCVN 5945-1995 c t C. i v i khu chuyên gia (nư c th i sinh ho t) nư c th i t i các công trình ư c x lý b ng b t ho i 3 ngăn (theo tiêu chuNn). - T i tr m x lý t p trung: nư c th i ư c x lý t TCVN 6984-2001, trư c khi x ra sông Gò Công. 6.4.2. Quy ho ch x lý v sinh môi trư ng: + i v i rác th i sinh ho t c a khu dân cư: có lư ng rác 3 - 4 t n/ngày v i tiêu chuNn 1,0 - 1,5 kg/ngư i/ngày. Lư ng rác này s ư c thu và chuy n n bãi rác t p trung c a thành ph . + i v i rác th i công nghi p c a Khu Công ngh cao: d ki n b trí 1 bãi t p trung rác có quy mô 01ha (c nh tr m x lý nư c th i), rác ư c ưa t i khu v c x lý rác công nghi p t p trung c a thành ph . 6.5. Quy ho ch c p i n: 6.5.1. Ngu n i n: - Ngu n c p i n cho Khu Công ngh cao là ngu n i n lư i qu c gia.
  8. - Giai o n u, ngu n c p i n là tuy n trung th 22kV t tr m 110kV trong Khu Công ngh cao giai o n I (tr m Tăng Nhơn Phú). - V lâu dài, khi ph t i c a khu tăng cao, d ki n xây d ng m t tr m bi n th trung gian 110kV - 2 x 63MVA chuyên dùng. Tr m này ư c t phía Tây Nam c a khu, c nh ph n t xây d ng nhà máy nhi t i n. Công su t t u c a tr m bi n th là 63MVA. - Nhà máy i n turbine khí (ho c nhi t i n) v i t ng công su t 100 ÷ 120 MW là ngu n c p i n kinh doanh, b o m c p i n ch t lư ng n nh cho các nhà máy, phòng thí nghi m trong Khu Công ngh cao. 6.5.2. Lư i i n: - T tr m bi n th 110kV có 14 tuy n cáp ng m 22kV ưa i n n các ph t i. - Các tuy n trung th u thành m ch vòng kín tăng an toàn trong cung c p i n. - Các tr m bi n th 22/0,4kV c p i n cho các nhà máy s do các nhà máy u tư và u n i vào m ng lư i cáp ng m theo d ng chuy n ti p (transit). - D c theo tuy n trung th 22kV có t các tr m h th 22/0,4kV dùng c p i n cho các èn ư ng, m i tr m có dung lư ng t 3 x 10 n 3 x 25kVA. - Các tuy n èn ư ng ư c b trí cáp ng m, èn t trên tr thép ng cao 7 n 10 mét, kho ng cách gi a hai tr èn trung bình là 30 mét. i v i nh ng m t ư ng r ng trên 12 mét, tr èn ư c t hai bên ư ng. 6.6. Quy ho ch h th ng thông tin liên l c: a) M c tiêu: - T o i u ki n thu n l i v m t vi n thông cho các nhà u tư vào Khu Công ngh cao giai o n II. - Xây d ng ng b v i các h th ng h t ng khác. - áp ng các nhu c u vi n thông v i các lo i hình a d ch v cho các nhà u tư vào Khu Công ngh cao - giai o n II, ó là: + Thông tin tho i, fax truy n th ng. + XDSL: ư ng dây thuê bao s , s d ng cho các lo i hình a d ch v như tho i, truy n data, Internet, conferent... trên m t ôi dây cáp. + ng th i xây d ng các cơ s h t ng cho vi c s d ng các m ng thông tin di ng tiên ti n và thích ng nâng c p trong tương lai như m ng NGN, Wimax, 3G, CDMA băng thông r ng...
  9. b) Hình th c: - u tư xây d ng m i m t h th ng c ng b ch , có kh năng k t n i ng b v i m ng vi n thông qu c gia và qu c t . - Các tuy n c ng, b , cáp ng và cáp quang s ư c i ng m. c) Quy mô: - Các gi i pháp quy ho ch h th ng TTLL cho Khu Công ngh cao giai o n II d a trên cơ s các m ng cáp i n tho i ph i m b o ư c các nhu c u v s d ng i n tho i theo t ng khu v c, theo t ng giai o n sao cho dung lư ng c a các ư ng cáp không lãng phí, kh năng áp ng các yêu c u phát tri n v i t c cao c a k ngh thông tin trong nh ng năm t i. Chú tr ng thông tin qua m ng Internet t c cao dành cho các thi t b di ng. - Xây d ng các tuy n cáp quang t Bưu i n Khu Công ngh cao giai o n I ưa n khu v c thi t k trong giai o n II. - Xây d ng h th ng c ng b ng b v i các quy mô: Các tuy n c ng b s ư c l p t hai bên ư ng nh m cho vi c kéo cáp t i các công trình là ng n nh t. Kho ng cách các b cáp trung bình t 60m n 120m. V trí các tuy n ng ư c b trí phù h p v i quy ho ch h t ng ư ng dây, ư ng ng do Ban Qu n lý Khu Công ngh cao xác nh trên cơ s kh thi theo tình hình u tư trư c m t và lâu dài. Lưu ý: Khi tri n khai án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 Khu Công ngh cao - giai o n II, ph n quy ho ch giao thông và các bi n pháp san n n, ào h , thoát nư c mưa c n có ý ki n c a S Giao thông v n t i thành ph . i u 2. Trên cơ s n i dung nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 Khu Công ngh cao thành ph H Chí Minh - Giai o n II ư c duy t, S Quy ho ch - Ki n trúc, Ban Qu n lý Khu Công ngh cao, tri n khai th c hi n nghiên c u án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 Khu Công ngh cao - giai o n II trình duy t theo quy nh. S Quy ho ch - Ki n trúc, S Tài nguyên và Môi trư ng, y ban nhân dân qu n 9 xác l p ranh t quy ho ch, th c hi n t t vi c qu n lý t trong ph m vi quy ho ch. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Xây d ng, Giám c S Giao thông v n t i, Trư ng Ban Qu n lý Khu Công ngh cao, Ch t ch y ban nhân dân qu n 9 và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN
  10. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản