Quyết định số 306/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
38
lượt xem
1
download

Quyết định số 306/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 306/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2004-2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 306/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 306/Q -TTg Hà N i, ngày 19 tháng 03 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ CHU N K T QU B U C B SUNG THÀNH VIÊN Y BAN NHÂN DÂN T NH HƯNG YÊN NHI M KỲ 2004-2009 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c i u 20 Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c i u 122 Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân (s a i) ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 107/2004/N -CP ngày 1 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph ; Xét ngh c a y ban nhân dân t nh Hưng Yên t i t trình s 1816/TTr-UB ngày 24 tháng 12 năm 2007 và ngh c a B trư ng B N i v t i t trình s 227/TTr-BNV ngày 22 tháng 1 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Phê chuNn Thành viên y ban nhân dân t nh Hưng Yên nhi m kỳ 2004-2009 như sau: y viên: - Ông Ph m H ng Hương, Ch huy trư ng B Ch huy quân s t nh; i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày ký. B trư ng B N i v , Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân t nh Hưng Yên và ông Ph m H ng Hương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 2; - Th tư ng và các Phó Th tư ng CP; - VPCP: BTCN; - Website Chính ph ; - Lưu: VT, V.III(5b) Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản