Quyết định số 307/QĐ-VKSTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
34
lượt xem
5
download

Quyết định số 307/QĐ-VKSTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 307/QĐ-VKSTC về việc ban hành Quy chế Thi đua – Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 307/QĐ-VKSTC

 1. VI N KI M SÁT NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA T I CAO VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 307/Q -VKSTC Hà N i, ngày 03 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH THI UA – KHEN THƯ NG NGÀNH KI M SÁT NHÂN DÂN VI N TRƯ NG VI N KI M SÁT NHÂN DÂN T I CAO Căn c Lu t T ch c Vi n ki m sát nhân dân năm 2002; Căn c Lu t Thi ua - Khen thư ng năm 2003 và Lu t s a i m t s i u c a Lu t Thi ua - Khen thư ng năm 2005; Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30/9/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua - Khen thư ng; Căn c Ngh nh 122/2005/N -CP ngày 4/10/2005 c a Chính ph quy nh t ch c làm công tác thi ua, khen thư ng; QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy ch Thi ua – Khen thư ng ngành Ki m sát nhân dân. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Vi n trư ng Vi n ki m sát Quân s Trung ương, Th trư ng các ơn v tr c thu c Vi n ki m sát nhân dân t i cao, Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. VI N TRƯ NG Tr n Qu c Vư ng QUY CH
 2. THI UA - KHEN THƯ NG NGÀNH KI M SÁT NHÂN DÂN (Ban hành theo Quy t nh s 307/Q -VKSTC ngày 03 tháng 7 năm 2008 c a Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này i u ch nh công tác thi ua, khen thư ng trong ngành Ki m sát nhân dân. i u 2. i tư ng áp d ng 1/ Quy ch này áp d ng i v i các t p th và cá nhân ang công tác trong h th ng cơ quan Vi n ki m sát nhân dân và Vi n ki m sát quân s các c p có thành tích óng góp cho s nghi p xây ng t nư c và s phát tri n c a ngành Ki m sát. 2/ Các t p th , cá nhân ngoài Ngành có thành tích xu t s c trong vi c óng góp, xây d ng và giúp ngành KSND s ư c ngh , xét khen thư ng theo Quy ch này. i u 3. Gi i thích t ng Các t ng dư i ây ư c hi u như sau: Thi ua: Là ho t ng có t ch c v i s tham gia t nguy n c a t p th và cá nhân, nh m ph n u t ư c nh ng thành tích t t nh t trong công tác chuyên môn và các công tác khác, góp ph n xây d ng và b o v T qu c, xây d ng ngành Ki m sát nhân dân. Khen thư ng: Là vi c ghi nh n, bi u dương, tôn vinh thành tích, công tr ng và ư c khuy n khích b ng l i ích v t ch t i v i t p th , cá nhân có thành tích trong công tác ki m sát nh m xây d ng và b o v T qu c. Danh hi u thi ua: Là hình th c ghi nh n, bi u dương, tôn vinh các t p th , cá nhân có thành tích trong phong trào thi ua. i u 4. Nguyên t c thi ua a/ Thi ua ư c th c hi n trên nguyên t c t nguy n, t giác, công khai. b/ B o m tinh th n oàn k t, h p tác và cùng phát tri n. i u 5. Căn c xét t ng danh hi u thi ua a/ ăng ký tham gia phong trào thi ua. b/ Phong trào thi ua.
 3. c/ Thành tích thi ua. d/ Tiêu chuNn danh hi u thi ua. i u 6. Nguyên t c khen thư ng Khen thư ng ư c th c hi n trên nguyên t c: a/ Chính xác, dân ch , công khai, công b ng, k p th i. b/ Thành tích n âu, khen thư ng n ó, không nh t thi t ph i theo trình t có hình th c khen thư ng m c th p r i m i ư c khen thư ng m c cao hơn. c/ Nh ng thành tích t ư c trong i u ki n khó khăn và có ph m vi nh hư ng càng l n thì ư c xem xét ngh khen thư ng v i m c cao hơn. d/ Khen thư ng t p th nh và cá nhân là chính. / M t hình th c khen thư ng có th ư c t ng nhi u l n cho m t i tư ng. i u 7. Căn c xét khen thư ng a/ Tiêu chuNn ư c khen thư ng. b/ Ph m vi, m c nh hư ng c a thành tích ã t ư c. c/ Trách nhi m và hoàn c nh c th khi l p ư c thành tích. Chương 2: THI UA VÀ DANH HI U THI UA M c I. HÌNH TH C VÀ N I DUNG THI UA i u 8. Hình th c t ch c thi ua 1. Thi ua thư ng xuyên: ư c t ch c th c hi n h ng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm nh m th c hi n th ng l i các ch tiêu, m c tiêu và chương trình công tác mà ơn v và Ngành ã ra. 2. Thi ua theo t: ư c t ch c th c hi n nhi m v công tác tr ng tâm, t xu t theo t ng giai o n, t ng th i i m có xác nh th i gian. i u 9. Trách nhi m t ch c phong trào thi ua Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao phát ng, ch o phong trào thi ua trong toàn ngành Ki m sát. Th trư ng các ơn v tr c thu c Vi n ki m sát nhân dân t i cao, Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân c p t nh, Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân c p huy n phát ng
 4. phong trào thi ua trong ph m vi ơn v do mình ph trách. Vi n trư ng Vi n ki m sát quân s Trung ương, Vi n trư ng VKSQS c p Quân khu và tương ương, Vi n trư ng VKS QS khu v c phát ng phong trào thi ua trong ph m vi qu n lý c a Vi n ki m sát quân s . Ngư i phát ng phong trào thi ua có trách nhi m g n phong trào thi ua v i vi c hoàn thành xu t s c nhi m v chuyên môn; ng viên, khích l m i ngư i t giác, hăng hái thi ua c ng hi n s c l c, trí tu vào s nghi p chung c a ngành, góp ph n xây d ng và b o v T qu c; ôn c, ki m tra vi c th c hi n phong trào thi ua, sơ k t, t ng k t công tác thi ua và th c hi n chính sách khen thư ng k p th i, chính xác ng viên m i ngư i hăng say công tác. i u 10. N i dung t ch c phong trào thi ua 1. Các phong trào thi ua ph i ư c xác nh rõ tên g i, m c tiêu, ph m vi, i tư ng thi ua, trên cơ s ó ra các ch tiêu và n i dung thi ua c th . Vi c xác nh n i dung và các ch tiêu thi ua ph i b o m tính khoa h c, sát v i th c ti n c a ngành Ki m sát và có tính kh thi. 2. Căn c c i m, tình hình c a Ngành phát ng phong trào thi ua cho phù h p v i ý nghĩa và m c ích c a t ng t thi ua; a d ng hoá các hình th c phát ng thi ua, ch ng m i bi u hi n phô trương, hình th c trong thi ua. 3. Tri n khai th c hi n công tác thi ua, theo dõi, ôn c và ki m tra phong trào thi ua i úng hư ng; t ch c, ch o i m rút kinh nghi m và ph bi n nh ng kinh nghi m t t trong toàn ngành Ki m sát. 4. Ph i h p gi a chính quy n v i các t ch c oàn th như Công oàn, oàn thanh niên, Chi h i Lu t gia, H i c u chi n binh, H i ph n và các t ch c khác phong trào thi ua ư c tri n khai toàn di n và t hi u qu . 5. Ti n hành sơ k t, t ng k t, ánh giá k t qu phong trào thi ua; nh ng t thi ua dài h n ph i t ch c sơ k t gi a kỳ rút kinh nghi m; k t thúc m i t thi ua ph i t ng k t, ánh giá k t qu , l a ch n nh ng t p th , cá nhân tiêu bi u, xu t s c trong phong trào khen thư ng x ng áng, k p th i. M c II. DANH HI U THI UA VÀ TIÊU CHU N DANH HI U THI UA i u 11. Danh hi u thi ua 1. Danh hi u thi ua i v i t p th g m: a/ C thi ua c a Chính ph . b/ C thi ua c a ngành Ki m sát nhân dân. c/ T p th Lao ng xu t s c d/ T p th Lao ng tiên ti n.
 5. 2. Danh hi u thi ua i v i cá nhân g m: a/ Chi n s thi ua toàn qu c. b/ Chi n s thi ua ngành Ki m sát. c/ Chi n s thi ua cơ s . d/ Lao ng tiên ti n. i u 12. Tiêu chu n danh hi u thi ua i v i t p th 1. C thi ua c a Chính ph ư c xét t ng cho t p th (VKSND c p t nh, c p V và c p tương ương), t các tiêu chuNn sau: a/ Hoàn thành vư t m c các ch tiêu thi ua và nhi m v ư c giao trong năm, t ch t lư ng và hi u qu cao. VKSND c p t nh: Có thành tích n i b t trên t t c các m t công tác, trong ó không x y ra trư ng h p VKS truy t , Toà án tuyên không ph m t i; không có trư ng h p nào ình ch b can vì không ph m t i; t l tr h sơ i u tra b sung gi a các cơ quan ti n hành t t ng không quá 3%; phát hi n các b n án vi ph m, kháng ngh theo các th t c ư c Toà án ch p nh n 90% tr lên; không có cán b vi ph m k lu t b x lý t c nh cáo tr lên; x ng áng là t p th tiêu bi u xu t s c trong toàn qu c. Các ơn v tr c thu c VKSNDTC: Các V nghi p v hư ng d n nghi p v cho VKSND c p t nh b o m chính xác; phát hi n vi ph m c a Toà án, kháng ngh theo các th t c t t ng và ư c Toà án ch p nh n 90% tr lên; không có cán b vi ph m k lu t t c nh cáo tr lên; x ng áng là t p th tiêu bi u xu t s c trong toàn qu c. các V th c hành quy n công t và ki m sát i u tra, C c i u tra không có trư ng h p VKS truy t , Toà án tuyên không ph m t i; T l tr h sơ ( i u tra b sung v ch ng c ho c th t c t t ng) gi a các cơ quan ti n hành t t ng không quá 3%; Không có trư ng h p ình ch i u tra b can vì không ph m t i. Văn phòng VKSTC, V K ho ch – Tài chính, C c Th ng kê t i ph m, V H p tác qu c t b o m ph c v k p th i, hi u qu , an toàn theo t ng ch c trách, nhi m v c a mình; T p chí Ki m sát, Báo B o v pháp lu t hoàn thành t t nhi m v thư ng xuyên và th c hi n có hi u qu nh ng nhi m v do Lãnh o Vi n ki m sát t i cao giao. b/ Có nhân t m i, mô hình m i tiêu bi u cho toàn Ngành h c t p. c/ N i b oàn k t, th c hi n t t quy ch dân ch , tích c c th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, ch ng tham nhũng và các t n n xã h i khác. Các t ch c oàn th t tiêu chuNn trong s ch, v ng m nh. 2. C thi ua c a ngành Ki m sát ư c xét t ng cho t p th trong ngành Ki m sát (Các ơn v c p V và tương ương, Vi n ki m sát nhân dân c p t nh; Vi n ki m sát nhân dân c p huy n, phòng thu c Vi n ki m sát nhân dân c p t nh; phòng, khoa thu c
 6. hai trư ng Ki m sát; phòng thu c c p V và c p tương ương; Vi n ki m sát quân s c p Quân khu và tương ương; Phòng thu c Vi n ki m sát quân s Trung ương; VKS QS khu v c ), khi t ư c các tiêu chuNn sau: a/ Hoàn thành vư t m c các ch tiêu thi ua và nhi m v ư c giao trong năm; không có trư ng h p VKS truy t , Toà án tuyên không ph m t i; không có trư ng h p ình ch b can vì không ph m t i; không có cán b vi ph m b x lý t c nh cáo tr lên; t l tr h sơ ( i u tra b sung v ch ng c ho c các th t c t t ng) gi a các cơ quan ti n hành t t ng không quá 4%; là t p th tiêu bi u xu t s c c a ngành Ki m sát. b/ Có nhân t m i, mô hình m i các t p th khác trong Ngành h c t p. c/ N i b oàn k t, th c hi n t t quy ch dân ch , tích c c th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, ch ng tham nhũng và các t n n xã h i khác. Các t ch c oàn th t trong s ch, v ng m nh. 3. Danh hi u “T p th Lao ng xu t s c” ư c xét t ng cho các t p th quy nh t i kho n 2 i u này, khi t các tiêu chuNn sau: a/ Sáng t o, vư t khó, hoàn thành xu t s c nhi m v ; không có trư ng h p VKS truy t , Toà án tuyên không ph m t i; không có vi c ình ch b can vì không ph m t i; không có cán b b k lu t t hình th c c nh cáo tr lên; b/ Có phong trào thi ua thư ng xuyên, thi t th c, hi u qu . c/ Có 100% cá nhân trong t p th hoàn thành nhi m v ư c giao, trong ó ít nh t 80% cá nhân t danh hi u “Lao ng tiên ti n”. d/ Có cá nhân t danh hi u “Chi n s thi ua cơ s ” . / N i b oàn k t, th c hi n t t quy ch dân ch , gương m u ch p hành ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c. 4. Danh hi u “T p th Lao ng tiên ti n” ư c xét t ng cho các t p th quy nh t i kho n 2 i u này, khi t các tiêu chuNn sau: a/ Hoàn thành t t nhi m v và k ho ch ư c giao; b/ Có phong trào thi ua thư ng xuyên, thi t th c, hi u qu ; c/ Có trên 70% cá nhân t danh hi u “Lao ng tiên ti n”, không có cá nhân b k lu t t hình th c c nh cáo tr lên; d/ N i b oàn k t, dân ch , ch p hành t t ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c. i u 13. Danh hi u thi ua i v i cá nhân 1.Tiêu chuNn danh hi u “Chi n s thi ua toàn qu c”.
 7. Danh hi u Chi n s thi ua toàn qu c ư c xét t ng h ng năm trong s các cá nhân tiêu bi u t ư c các tiêu chuNn sau: a/ Có hai l n liên t c t danh hi u “Chi n s thi ua ngành KSND” ngay trư c th i i m ngh . b/ Thành tích t ư c có ph m vi nh hư ng toàn qu c. 2. Tiêu chuNn danh hi u “Chi n s thi ua ngành KSND” (xét, t ng h ng năm) “Chi n s thi ua ngành KSND” ư c xét, công nh n không quá 75% trong s các cá nhân t các tiêu chuNn sau: a/ Có ba l n liên t c t danh hi u “Chi n s thi ua cơ s ” ngay trư c th i i m ngh . b/ Thành tích t ư c có nh hư ng t t trong toàn ngành Ki m sát. S phi u b u t i H i ng Thi ua VKS c p t nh, c p V và c p tương ương ph i t 90% tr lên. 3. Tiêu chuNn danh hi u “Chi n s thi ua cơ s ” Danh hi u Chi n s thi ua cơ s ư c bình, xét (t ng h ng năm). T l b u không vư t quá 15% t ng biên ch c a ơn v . “Chi n s thi ua cơ s ” ph i t các tiêu chuNn sau: a/ t tiêu chuNn danh hi u “Lao ng tiên ti n”. b/ Có sáng ki n, c i ti n phương pháp làm vi c ho c áp d ng công ngh m i hoàn thành xu t s c nhi m v . iv i các t p th (VKS c p huy n, c p phòng, khoa) có dư i 10 ngư i, phi u b u ph i t 80% tr lên; i v i t p th t 10 ngư i tr lên, phi u b u ph i t 90% tr lên. H i ng Thi ua – Khen thư ng VKS c p t nh, c p V và c p tương ương thNm nh, xem xét và ngh Th trư ng ơn v công nh n danh hi u thi ua này. 4. Tiêu chuNn danh hi u “Lao ng tiên ti n”. Danh hi u Lao ng tiên ti n ư c xét t ng h ng năm cho cá nhân t các tiêu chuNn sau: a/ Hoàn thành t t nhi m v ư c giao, t năng su t và ch t lư ng công vi c. b/ Ch p hành t t ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, có tinh th n ph n u; oàn k t t t và tham gia tích c c các phong trào thi ua. c/ Tích c c h c t p nâng cao trình chuyên môn nghi p v , trình chính tr và văn hoá. d/ Có o c t t và l i s ng lành m nh.
 8. Cá nhân ngh làm vi c t 40 ngày tr lên, không thu c di n xem xét, bình b u các danh hi u thi ua trong năm. i u 14. ăng ký thi ua 1. Hàng năm, các ơn v t ch c cho t p th , cá nhân ăng ký các danh hi u thi ua, coi ó là m c tiêu ph n u trong phong trào thi ua. 2. ăng ký thi ua c a các ơn v ư c g i v Vi n ki m sát nhân dân t i cao (Phòng Thi ua, khen thư ng) trư c ngày 28 tháng 2 h ng năm Thư ng tr c H i ng thi ua Ngành theo dõi, ch o phong trào và làm căn c xét t ng danh hi u thi ua vào d p t ng k t cu i năm. ơn v nào không có ăng ký thi ua thì không ư c xét t ng các danh hi u thi ua. Chương 3: HÌNH TH C, I TƯ NG VÀ TIÊU CHU N KHEN THƯ NG i u 15. Các hình th c khen thư ng do VKSND t i cao trình c p trên quy t nh khen thư ng. 1. Trình Ch t ch nư c t ng cho các t p th và cá nhân: HUÂN CHƯƠNG CÁC LO I a/ “Huân chương Sao vàng”. b/ “Huân chương H Chí Minh”. c/ “Huân chương c l p” h ng Nh t, h ng Nhì, h ng Ba. d/ “Huân chương Lao ng” h ng Nh t, h ng Nhì, h ng Ba. / “Huân chương Dũng c m”. e/ “Huân chương H u ngh ”. g/ “Huân chương B o v T qu c”. HUY CHƯƠNG CÁC LO I a/ “Huy chương Vì an ninh T qu c”. b/ “Huy chương H u ngh ”. DANH HI U VINH D NHÀ NƯ C: a/ “Gi i thư ng H Chí Minh”, “Gi i thư ng Nhà nư c”. b/ “Anh hùng Lao ng”.
 9. 2. Trình Chính ph t ng: a/ C thi ua c a Chính ph ; b/ B ng khen c a Th tư ng Chính ph ; c/ Danh hi u “Chi n s thi ua Toàn qu c”. i u 16. Các hình th c do Vi n trư ng VKSND t i cao quy t nh khen thư ng. a/ C Thi ua c a ngành Ki m sát nhân dân cho các t p th . b/ B ng khen cho các t p th và cá nhân. c/ Danh hi u “Chi n s thi ua ngành KSND” cho cá nhân. d/ K ni m chương “B o v pháp ch ” cho cá nhân. i u 17. Các hình th c do Vi n trư ng VKSND c p t nh, c p V và c p tương ương quy t nh khen thư ng. a/ Công nh n danh hi u “T p th Lao ng xu t s c”, “T p th Lao ng tiên ti n” cho các t p th : (VKS c p huy n; phòng thu c VKS c p t nh; phòng, khoa thu c các ơn v tr c thu c VKS t i cao). b/ Công nh n danh hi u “Chi n s thi ua cơ s ”, danh hi u “Lao ng tiên ti n” cho các cá nhân thu c quy n qu n lý. c/ T ng Gi y khen cho t p th và cá nhân thu c quy n qu n lý. i u18. Tiêu chu n Huân chương, Huy chương, Danh hi u vinh d Nhà nư c, gi i thư ng H Chí Minh, gi i thư ng Nhà nư c, B ng khen c a Th tư ng Chính ph . Th c hi n theo quy nh t i Chương III Lu t Thi ua – Khen thư ng: Chương III Ngh nh 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua – Khen thư ng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua – Khen thư ng và Hư ng d n s 56/HD- BT KTTW ngày 12 tháng 01 năm 2006 c a Ban Thi ua – Khen thư ng Trung ương v hư ng d n Ngh nh 121/2005/N - CP. i u 19. Tiêu chu n K ni m chương B o v pháp ch Tiêu chuNn và th t c xét, t ng K ni m chương B o v pháp ch th c hi n theo Quy t nh s 306/2008/Q -VKSTC-VP ngày 03/7/2008 c a Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao kèm theo Quy ch t ng K ni m chương. i u 20. Tiêu chu n ư c t ng B ng khen c a Vi n trư ng VKSNDTC 1. i v i t p th :
 10. Là t p th tiêu bi u trong s nh ng t p th có 02 năm liên t c trư c khi ngh t danh hi u “T p th Lao ng xu t s c”; hoàn thành xu t s c nhi m v ; n i b oàn k t, dân ch , th c hành ti t ki m, các t ch c ng và t ch c qu n chúng t tiêu chuNn trong s ch, v ng m nh và nh ng t p th l p ư c thành tích t xu t xu t s c, có nh hư ng tích c c t i phong trào thi ua c a toàn Ngành. 2. i v i cá nhân - Cá nhân tiêu bi u trong s nh ng cá nhân 02 năm liên t c t danh hi u “Chi n s thi ua cơ s ”; - Cá nhân l p ư c thành tích xu t s c, ư c ngh trong nh ng l n thi ua c bi t, thi ua theo ch do Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao phát ng; - Cá nhân l p ư c thành tích t xu t xu t s c, có nh hư ng tích c c t i phong trào thi ua c a toàn Ngành. i u 21. Tiêu chu n ư c t ng Gi y khen c a Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân c p t nh và Th trư ng các ơn v tr c thu c VKSNDTC Tiêu chuNn Gi y khen c a Vi n trư ng Vi n ki m sát c p t nh và c a Th trư ng các ơn v tr c thu c VKSND t i cao th c hi n theo quy nh t i i u 75 Lu t Thi ua – Khen thư ng và i u 50 Ngh nh 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph . Chương 4: TH T C, H SƠ, QUY TRÌNH XÉT KHEN THƯ NG M c I. TH T C VÀ H SƠ NGHN KHEN THƯ NG i u 22. Tuy n trình khen thư ng 1. C p nào phát ng thi ua thì H i ng Thi ua – Khen thư ng c p ó l a ch n các t p th , cá nhân xu t s c ngh Th trư ng t ng các danh hi u thi ua ho c ngh c p trên phong t ng các danh hi u thi ua. 2. Vi n ki m sát c p huy n; phòng thu c Vi n ki m sát nhân dân c p t nh; phòng, khoa thu c các ơn v tr c thu c Vi n ki m sát nhân dân t i cao l p h sơ khen thư ng trình H i ng Thi ua – Khen thư ng Vi n ki m sát nhân dân c p t nh, c p V xét khen thư ng ho c xét, trình khen thư ng. 3. H i ng Thi ua – Khen thư ng Vi n ki m sát nhân dân c p t nh; c p V l p h sơ khen thư ng, trình H i ng Thi ua ngành xét, ngh Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao khen thư ng ho c trình các c p có thNm quy n khen thư ng. i u 23. Ti p nh n h sơ khen thư ng và h sơ ngh khen thư ng Thư ng tr c H i ng Thi ua – Khen thư ng Ngành ti p nh n h sơ ngh khen thư ng c a các ơn v trong toàn ngành.
 11. Hàng năm, ph c v t ng k t công tác thi ua, khen thư ng và theo dõi, xét, ngh công nh n các danh hi u thi ua cao hơn c a năm sau, các ơn v g i các quy t nh (b n chính) công nh n danh hi u “T p th Lao ng xu t s c”, danh hi u “Chi n s thi ua cơ s ” v H i ng Thi ua – Khen thư ng ngành. 1. H sơ ngh t ng Huân chương các lo i, danh hi u Anh hùng Lao ng, B ng khen c a Th tư ng Chính ph , C thi ua c a Chính ph , bao g m: a/ T trình ngh khen thư ng c a ơn v kèm theo danh sách t p th , cá nhân ư c ngh khen thư ng. b/ Biên b n h p H i ng Thi ua – Khen thư ng c a ơn v . c/ Báo cáo thành tích c a t p th , cá nhân ư c ngh khen thư ng làm theo m u g i kèm theo Quy ch này, Th trư ng ơn v có xác nh n, ký tên và óng d u. (không quá 4 trang ánh máy kh A4, c ch 14). d/ Báo cáo tóm t t thành tích c a t p th , cá nhân ư c ngh khen thư ng, không quá 2 trang ánh máy kh A4, c ch 14, làm theo m u g i kèm theo Quy ch này. / N u ngh khen v công trình khoa h c, sáng ki n, gi i pháp h u ích ư c áp d ng có hi u qu vào công tác chuyên môn ph i có “Xác nh n c a H i ng khoa h c VKSNDTC”. 2. H sơ ngh t ng C thi ua c a Ngành và B ng khen c a Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao: Như h sơ ngh xét, t ng các danh hi u quy nh t i kho n 1 i u này. 3. H sơ ngh công nh n danh hi u “Chi n s thi ua toàn qu c” và danh hi u “Chi n s thi ua ngành Ki m sát nhân dân”: Như h sơ ngh xét, t ng các danh hi u quy nh t i kho n 1 i u này. 4. H sơ ngh khen thư ng t xu t (Huân chương Lao ng, B ng khen c a Th tư ng Chính ph , B ng khen c a Vi n trư ng VKSND t i cao) g m: a/ T trình ngh khen thư ng c a ơn v , kèm danh sách c a t p th , cá nhân ư c ngh các hình th c khen thư ng. b/ Biên b n h p H i ng Thi ua - Khen thư ng c a VKS c p t nh, c p V . c/ Báo cáo tóm t t thành tích c a t p th , cá nhân (do t p th , cá nhân tr c ti p có công tr ng và thành tích làm, có xác nh n c a Vi n trư ng VKS c p t nh, c p V ). 5. H sơ ngh khen thư ng theo chuyên , g m: a/ T trình ngh khen thư ng c a ơn v kèm danh sách t p th , cá nhân ư c ngh khen thư ng.
 12. b/ Biên b n h p H i ng Thi ua – Khen thư ng c a ơn v . c/ Báo cáo thành tích c a t p th , cá nhân ư c ngh khen thư ng, làm theo m u kèm theo Quy ch này. 6. H sơ ngh khen thư ng theo niên h n, g m: a/ T trình c a ơn v , kèm danh sách t p th , cá nhân ư c ngh các hình th c khen thư ng. b/ Biên b n h p H i ng Thi ua – Khen thư ng c a ơn v . c/ Báo cáo tóm t t thành tích c a t p th , cá nhân ư c ngh khen thư ng; Th trư ng ơn v có xác nh n, ký và óng d u, làm theo m u kèm theo Quy ch này. i u 24. S lư ng h sơ ngh khen thư ng g i v Thư ng tr c H i ng Thi ua – Khen thư ng ngành. 1. H sơ ngh t ng Huân chương các lo i, C thi ua c a Chính ph , B ng khen c a Th tư ng Chính ph , danh hi u “Chi n s thi ua toàn qu c”, l p thành 04 b (b n chính). 2. H sơ ngh công nh n danh hi u “Anh hùng Lao ng”, ư c l p thành 04 b (b n chính) và 20 b (b n sao). 3. H sơ ngh công nh n các danh hi u và hình th c thi ua khen thư ng thu c thNm quy n c a Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao, ư c l p thành 02 b (b n chính). i u 25. Th i gian g i h sơ ngh khen thư ng 1. Khen thư ng t xu t, khen thư ng theo ch thi ua. H sơ g i v Thư ng tr c H i ng Thi ua – Khen thư ng ngành (Phòng Thi ua) ngay sau khi t p th , cá nhân l p ư c thành tích t xu t xu t s c ho c vào d p sơ k t, t ng k t t thi ua theo ch ã ư c quy nh trong văn b n phát ng thi ua. 2. Khen thư ng thư ng xuyên và khen thư ng niên h n. a/ i v i Huân chương, Huy chương, B ng khen c a Th tư ng Chính ph : H sơ khen thư ng có Thư ng tr c H i ng Thi ua – Khen thư ng ngành (Phòng Thi ua): t 1 ch m nh t là 15 tháng 3; t 2 ch m nh t là 15 tháng 8 hàng năm. b/ i v i danh hi u “Chi n s thi ua toàn qu c”, h sơ có Thư ng tr c H i ng Thi ua – Khen thư ng ngành (Phòng Thi ua) ch m nh t là mùng 5 tháng 12 hàng năm.
 13. c/ i v i C thi ua c a Chính ph và các các danh hi u, hình th c khen thư ng thu c thNm quy n c a Vi n trư ng VKSND t i cao d p t ng k t hàng năm như: danh hi u “Chi n s thi ua ngành Ki m sát nhân dân”, C thi ua c a ngành Ki m sát cho các t p th ; B ng khen c a Vi n trư ng VKDND t i cao cho các t p th , cá nhân: H sơ có Thư ng tr c H i ng Thi ua ngành (Phòng Thi ua) ch m nh t là 15 tháng 11 hàng năm. d/ Th trư ng các ơn v tr c thu c VKSNDTC và Vi n trư ng VKSND c p t nh t quy nh v th t c, th i gian g i h sơ ngh khen thư ng i v i các danh hi u thi ua và hình th c khen thư ng thu c thNm quy n c a mình. M c II. QUY TRÌNH XÉT KHEN THƯ NG i u 26. Quy trình xét khen thư ng 1. Sau khi ti p nh n h sơ ngh khen thư ng, Thư ng tr c H i ng Thi ua – Khen thư ng ngành có trách nhi m thNm nh thành tích, i chi u tiêu chuNn c a t ng danh hi u thi ua và hình th c khen thư ng, báo cáo H i ng Thi ua – Khen thư ng ngành xét, trình Vi n trư ng VKSND t i cao ho c c p có thNm quy n quy t nh khen thư ng. 2. i v i nh ng h sơ thi u th t c, Thư ng tr c H i ng Thi ua – Khen thư ng ngành yêu c u b sung y theo quy nh. 3. Vi c l y Hi p y i v i nh ng danh hi u và hình th c khen thư ng như: Huân chương các lo i, C Thi ua c a Chính ph , B ng khen c a Th tư ng Chính ph , Chi n s thi ua toàn qu c do Ban Thi ua – Khen thư ng Trung ương m nhi m. 4. Vi c khen thư ng cho nh ng t p th , cá nhân ngoài Ngành có công lao óng góp trong vi c xây d ng, phát tri n ngành Ki m sát nhân dân do Th trư ng ơn v có quan h tr c ti p v i nh ng t p th , cá nhân này l p t trình kèm theo báo cáo tóm t t thành tích c a t p th , cá nhân ó g i v Thư ng tr c H i ng Thi ua – Khen thư ng ngành thNm nh, báo cáo H i ng Thi ua ngành, trình Vi n trư ng VKSND t i cao quy t nh khen thư ng. 5. i v i các ng chí Lãnh o VKSND t i cao, Thư ng tr c H i ng Thi ua – Khen thư ng ngành có trách nhi m xu t các danh hi u thi ua và hình th c khen thư ng, báo cáo H i ng Thi ua - Khen thư ng ngành xét, trình Vi n trư ng VKSND t i cao ho c ngh các c p có thNm quy n khen thư ng. i u 27. S lư ng C thi ua c a Chính ph , C thi ua ngành KSND h ng năm. Vi c t ng C thi ua c a Chính ph và C thi ua c a ngành Ki m sát nhân dân hàng năm s xét theo kh i và khu v c. 1. Kh i các ơn v tr c thu c VKSND t i cao: T ng k t hàng năm xét, ngh t ng không quá:
 14. 02 C Thi ua c a Chính ph . 09 C Thi ua c a ngành KSND. 2. Kh i Vi n ki m sát các t nh, thành ph : Các khu v c: Các t nh mi n núi phía B c, các t nh ng b ng B c B , các t nh t Thanh Hoá n Th a thiên – Hu , các t nh t à N ng n Bình Thu n, các t nh Tây Nguyên, các t nh mi n ông Nam B , các t nh mi n Tây Nam B , m i năm, m i khu v c xét, ngh t ng không quá : 01 C Thi ua c a Chính ph . 05 C Thi ua c a ngành KSND. Các t p th : VKSND c p huy n; Phòng thu c VKSND c p t nh; Phòng, Khoa thu c các ơn v tr c thu c VKSND t i cao, m i năm xét, ngh t ng C thi ua c a ngành KSND không quá 1/5 t ng s t p th c a ơn v . i u 28. S lư ng các t p th ư c ngh , xét công nh n danh hi u “T p th Lao ng xu t s c”. T ng k t công tác thi ua hàng năm, H i ng Thi ua – Khen thư ng ngành xét, ngh Vi n trư ng VKSND t i cao công nh n “T p th Lao ng xu t s c” cho Vi n ki m sát c p t nh, thành ph , các ơn v tr c thu c VKSND t i cao. Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân c p t nh, thành ph , th trư ng các ơn v tr c thu c VKSND t i cao công nh n danh hi u“T p th Lao ng xu t s c”cho các t p th : VKSND c p huy n; Phòng thu c VKSND c p t nh; Phòng, Khoa thu c các ơn v tr c thu c VKSND t i cao. Danh hi u “T p th Lao ng xu t s c” ư c công nh n không vư t quá 1/3 t ng s t p th c a ơn v . Chương 5: H I NG THI UA – KHEN THƯ NG CÁC C P i u 29. H th ng H i ng Thi ua – Khen thư ng -H i ng Thi ua – Khen thư ng ngành Ki m sát nhân dân. - H i ng Thi ua – Khen thư ng Vi n ki m sát nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. -H i ng Thi ua – Khen thư ng cơ quan Vi n ki m sát nhân dân t i cao. -H i ng Thi ua – Khen thư ng các ơn v tr c thu c Vi n ki m sát nhân dân t i cao. - H th ng H i ng Thi ua – Khen thư ng VKSQS do B Qu c phòng quy nh.
 15. i u 30. Thành ph n H i ng Thi ua – Khen thư ng các c p 1. Thành ph n H i ng Thi ua – Khen thư ng ngành Ki m sát nhân dân, g m: - Vi n trư ng VKSND t i cao, Ch t ch H i ng. - M t Phó Vi n trư ng VKSNDTC làm Phó Ch t ch. - Chánh Văn phòng VKSND t i cao, U viên thư ng tr c. - V trư ng V T ch c- Cán b , U viên. - V trư ng V K ho ch – Tài chính, U viên. - Vi n trư ng Vi n khoa h c Ki m sát, U viên. - Trư ng Ban thanh tra VKSND t i cao, U viên. - Trư ng Phòng Thi ua – Khen thư ng, U viên thư ký. 2. H i ng Thi ua – Khen thư ng Cơ quan VKSND t i cao g m: - Phó Vi n trư ng VKSND t i cao, Ch t ch H i ng. - Chánh Văn phòng, y viên. - V trư ng V T ch c - Cán b , u viên. - Ch t ch Công oàn Cơ quan VKS t i cao, y viên. - Trư ng Ban Thanh tra, U viên. - Vi n trư ng Vi n khoa h c Ki m sát, u viên. - Thư ng v ng u Cơ quan VKS t i cao, u viên. - Bí thư oàn thanh niên C ng s n H Chí Minh, u viên. - Trư ng phòng Thi ua- khen thư ng, u viên thư ký. 3. H i ng Thi ua – Khen thư ng Vi n ki m sát nhân dân c p t nh. - Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân c p t nh, Ch t ch H i ng. - M t Phó Vi n trư ng làm Phó ch t ch H i ng. - Trư ng Phòng T ch c – Cán b , u viên. - Chánh Văn phòng, u viên thư ký;
 16. * Thư ng tr c H i ng Thi ua – Khen thư ng VKS c p t nh, c p V và c p tương ương do Th trư ng ơn v ch n, quy t nh trong s các u viên H i ng. * Khi xét duy t các danh hi u thi ua và hình th c khen thư ng cho các t p th tr c thu c VKSND c p t nh và các cá nhân thu c cơ quan VKS ND c p t nh, thành ph n H i ng Thi ua còn có: Ch t ch Công oàn, Bí thư oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh làm u viên. 4. H i ng Thi ua – Khen thư ng các ơn v tr c thu c VKSND t i cao. - Th trư ng ơn v , Ch t ch H i ng. - M t Phó th trư ng, Phó Ch t ch H i ng. - Ch t ch Công oàn, u viên. - i di n Ban Ch p hành ng b cơ s ( i v i ơn v có ng b cơ s ) ho c Ban Chi u , u viên. 5. H i ng Thi ua – Khen thư ng hai Trư ng Ki m sát. - Hi u trư ng, Ch t ch H i ng. - M t Phó Hi u trư ng, Phó Ch t ch H i ng. - Ch t ch Công oàn nhà trư ng, u viên. - Trư ng Phòng giáo v , u viên. - Trư ng Phòng T ch c - Hành chính, u viên. - Bí thư oàn thanh niên C ng s n H Chí Minh, u viên. 6. Vi n ki m sát nhân dân c p huy n; Phòng thu c Vi n ki m sát nhân dân c p t nh; Phòng, Khoa thu c các ơn v tr c thu c Vi n ki m sát nhân dân t i cao không thành l p H i ng Thi ua – Khen thư ng. Vi n trư ng và các Phó Vi n trư ng VKS c p huy n; Trư ng phòng và các Phó trư ng phòng thu c VKS c p t nh; Trư ng phòng, các Phó trư ng phòng, Trư ng khoa, các Phó trư ng khoa các ơn v tr c thu c VKS t i cao ch u trách nhi m v công tác thi ua, khen thư ng i v i các t p th và cá nhân thu c quy n qu n lý. i u 31. Nhi m v , quy n h n c a H i ng Thi ua – Khen thư ng và nguyên t c ho t ng. 1. Nhi m v và quy n h n: - Tham mưu cho Th trư ng phát ng phong trào thi ua trong ngành, trong ơn v nh m hoàn thành t t nhi m v chuyên môn.
 17. - T ch c, theo dõi, hư ng d n và ki m tra phong trào thi ua; sơ k t, t ng k t phong trào thi ua; xét duy t, xác nh n và t ch c ph bi n nh ng sáng ki n, nh ng c i ti n công tác nghi p v trong Ngành và trong ơn v . - Nghiên c u, xu t vi c s a i, b sung quy nh v thi ua, khen thư ng trong ngành Ki m sát, b o m úng Lu t Thi ua – Khen thư ng và các văn b n hi n hành v thi ua, khen thư ng c a Nhà nư c. - ngh Vi n trư ng ho c Th trư ng ơn v quy t nh t ng thư ng các danh hi u thi ua và các hình th c khen thư ng theo thNm quy n. - H i ng Thi ua – Khen thư ng ngành KSND ngh Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao trình Th tư ng Chính ph t ng B ng khen, C Thi ua c a Chính ph ; trình Ch t ch nư c t ng danh hi u “Anh hùng lao ng” và Huân chương, Huy chương các lo i. 2. Nguyên t c ho t ng. H i ng Thi ua – Khen thư ng các c p làm vi c theo nguyên t c t p trung, dân ch và bi u quy t theo a s . Trư ng h p s bi u quy t ngang nhau thì ý ki n c a Ch t ch H i ng là quy t nh. Chương 6: QU THI UA – KHEN THƯ NG i u 32. Ngu n qu thi ua, khen thư ng. Qu thi ua, khen thư ng ư c hình thành t ngu n ngân sách Nhà nư c v i m c t i a b ng 15% t ng qu ti n lương theo ng ch b c c a t ng s cán b , công ch c, viên ch c trong biên ch c a Ngành Ki m sát nhân dân. Vi n ki m sát nhân dân t i cao khuy n khích nh ng t p th , cá nhân trong và ngoài Ngành h tr , óng góp b sung vào qu thi ua, khen thư ng c a ngành. i u 33. Qu n lý và s d ng qu thi ua, khen thư ng. 1. Qu n lý, phân b qu thi ua, khen thư ng. Hàng năm, V K ho ch – Tài chính báo cáo Lãnh o VKSND t i cao quy t nh vi c phân b qu thi ua khen thư ng cho các ơn v trong toàn ngành theo úng quy nh c a Lu t Thi ua – Khen thư ng, Ngh nh 121/2005/N - CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph và Thông tư s 73/2006/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2006 c a B Tài chính. Th trư ng c p nào ra quy t nh khen thư ng thì có trách nhi m chi ti n thư ng t qu thi ua, khen thư ng t c p ó.
 18. Nh ng t p th , cá nhân ư c Ch t ch nư c, Chính ph , Th tư ng Chính ph ra quy t nh khen thư ng thì VKSND t i cao chi thư ng t qu thi ua, khen thư ng c a Văn phòng VKSNDTC. Qu thi ua, khen thư ng ph i ư c s d ng úng m c ích, công khai, minh b ch; hàng năm ph i báo cáo quy t toán tình hình s d ng theo quy nh hi n hành. 2. S d ng qu thi ua, khen thư ng - Chi ti n h p ng s n xu t cu ng K ni m chương B o v pháp ch ; - Chi ti n in các lo i phôi gi y ch ng nh n, B ng khen, Gi y khen; - Chi ti n thêu c Thi ua c a ngành Ki m sát nhân dân; - Chi mua các lo i khung B ng khen, Gi y khen; - Chi thư ng b ng ti n m t cho các danh hi u thi ua và các hình th c khen thư ng cho các t p th , cá nhân trong Ngành KSND. - Chi thư ng b ng ti n m t cho các t p th , cá nhân ngoài ngành Ki m sát ư c Vi n trư ng VKSND T i cao khen thư ng và các t p th , cá nhân trong ngành KSND ư c ngành khác khen, t ng… 3. M c chi thư ng. M c ti n chi thư ng cho các danh hi u thi ua, các hình th c khen thư ng cho các t p th , cá nhân ư c th c hi n theo quy nh t i Ngh nh 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph . i u 34. Quy n l i, nghĩa v c a t p th , cá nhân ư c khen thư ng. Các t p th và cá nhân ư c khen thư ng th c hi n theo quy nh t i Ngh nh 121/2005/N - CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph ; có quy n lưu gi , trưng bày các bi u tư ng thi ua, khen thư ng; là căn c xét nâng h ng các hình th c khen thư ng và danh hi u thi ua i v i t p th ; là căn c xem xét, nâng b c lương theo quy nh c a pháp lu t i v i các cá nhân. Các t p th , cá nhân ư c các c p công nh n các danh hi u thi ua, các hình th c khen thư ng có nghĩa v b o qu n các hi n v t khen thư ng. Không cho mư n các hi n v t thi ua, khen thư ng, không dùng hi n v t thi ua, khen thư ng vào các m c ích khác. Chương 7: KI M TRA, X LÝ VI PH M, GI I QUY T KHI U N I, T CÁO V THI UA , KHEN THƯ NG i u 35. Ki m tra công tác Thi ua, khen thư ng.
 19. 1.Thư ng tr c H i ng Thi ua – Khen thư ng ngành Ki m sát nhân dân có trách nhi m ki m tra, thNm nh, xác minh công tác thi ua, khen thư ng và thành tích ngh khen thư ng t i các ơn v trong ph m vi toàn Ngành trư c, trong và sau khi xét khen thư ng. 2.Thư ng tr c H i ng Thi ua – Khen thư ng Vi n ki m sát c p t nh, các ơn v tr c thu c Vi n ki m sát nhân dân t i cao, Vi n ki m sát Quân s Trung ương có trách nhi m ki m tra, thNm nh, xác minh v công tác thi ua và thành tích ngh khen thư ng thu c ơn v do mình qu n lý. i u 36. Gi i quy t khi u n i, t cáo v Thi ua, Khen thư ng. Cá nhân và t ch c có quy n khi u n i, t cáo v thi ua, khen thư ng. Cơ quan, t ch c, cá nhân có thNm quy n xét duy t v thi ua, khen thư ng có trách nhi m gi i quy t khi u n i, t cáo v thi ua, khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. i u 37. X lý vi ph m 1. Ngư i nào gian d i trong vi c kê khai thành tích ư c khen thư ng thì b hu b quy t nh khen thư ng, b thu h i ti n và hi n v t khen thư ng ã nh n; tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m còn b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i v tài s n, còn ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 2. Cá nhân xác nh n sai s th t ho c làm gi h sơ, gi y t cho ngư i khác ngh khen thư ng trái pháp lu t, tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý theo pháp lu t hi n hành; n u gây thi t h i v tài s n, ph i b i thương theo quy nh c a pháp lu t. Chương 8: QU N LÝ H SƠ THI UA, KHEN THƯ NG i u 38. Lưu tr h sơ. 1. T i Vi n ki m sát nhân dân t i cao. Thư ng tr c H i ng Thi ua – Khen thư ng ngành giao Phòng Thi ua- Khen thư ng qu n lý h sơ các danh hi u thi ua, các hình th c khen thư ng thu c thNm quy n khen thư ng c a Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao tr lên và toàn b h sơ liên quan n công tác thi ua, khen thư ng c a Ngành theo quy nh. Hàng năm, Phòng Thi ua – Khen thư ng có trách nhi m c ng c h sơ khen thư ng, làm th t c lưu tr theo quy nh hi n hành. 2. T i Vi n ki m sát nhân dân các t nh, thành ph .
 20. T ch c lưu tr toàn b h sơ liên quan n thi ua, khen thư ng c a các t p th , cá nhân thu c ơn v mình (t ng năm) theo quy nh. Chương 9: T CH C TH C HI N i u 39. T ch c b máy và cán b làm công tác thi ua, khen thư ng. 1. T i Vi n ki m sát nhân dân t i cao. Có Phòng Thi ua – Khen thư ng chuyên trách v i biên ch t 5 n 7 cán b có trình nghi p v ki m sát và trình công ngh thông tin, giúp H i ng Thi ua ngành và Lãnh o Vi n ki m sát nhân dân t i cao th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v thi ua, khen thư ng; th c hi n ch c năng, nhi m v v thi ua, khen thư ng theo quy nh c a Lu t Thi ua – Khen thư ng và các Ngh nh c a Chính ph v thi ua, khen thư ng và theo quy nh c a Quy ch này. 2. T i Vi n ki m sát nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các ơn v tr c thu c Vi n ki m sát nhân dân t i cao. M i ơn v b trí m t cán b chuyên trách ho c kiêm nhi m có trình nghi p v ki m sát và công ngh thông tin làm công tác thi ua, khen thư ng . i u 40. Công tác báo cáo v thi ua, khen thư ng. Sau m i t sơ k t ho c t ng k t phong trào thi ua, Vi n ki m sát nhân dân các t nh, thành ph , các ơn v tr c thu c Vi n ki m sát nhân dân t i cao có báo cáo v công tác thi ua, khen thư ng g i v Thư ng tr c H i ng Thi ua – Khen thư ng ngành (Phòng Thi ua) t p h p, báo cáo chung. Vi n ki m sát c p nào phát ng thi ua thì ti n hành sơ k t, t ng k t, khen thư ng rút kinh nghi m và g i báo cáo v Thư ng tr c H i ng Thi ua – Khen thư ng ngành n m tình hình và nhân r ng phong trào thi ua toàn ngành. i u 41. Hư ng d n th c hi n Quy ch . 1. T i Vi n ki m sát nhân dân t i cao. Thư ng tr c H i ng Thi ua – Khen thư ng ngành hư ng d n và ki m tra vi c tri n khai vi c th c hi n Quy ch này t i các ơn v trong toàn ngành. 2. T i Vi n ki m sát nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các ơn v tr c thu c VKSND t i cao. Vi n trư ng VKS c p t nh, Th trư ng các ơn v tr c thu c VKS t i cao t ch c tri n khai th c hi n Quy ch và c th hoá các tiêu chuNn thi ua phù h p v i tình hình th c t và c thù c a ơn v mình; xây d ng các ch tiêu thi ua c th vi c ánh giá, bình xét, ngh khen thư ng trong năm ư c khách quan, chính xác, úng quy nh c a pháp lu t hi n hành.
Đồng bộ tài khoản