Quyết định số 307-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 307-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 307-TTg về việc quy định một số vấn đề về kinh doanh và sử dụng các sản phẩm thay thế sữa mẹ để hỗ trợ việc nuôi con bằng sữa mẹ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 307-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 307-TTg Hà N i, ngày 10 tháng 6 năm 1994 QUY T NNH QUY NNH M T S V N V KINH DOANH VÀ S D NG CÁC S N PH M THAY TH S A M H TR VI C NUÔI CON B NG S A M TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t B o v s c kho nhân dân ngày 11 tháng 7 năm 1989; Lu t B o v chăm sóc và giáo d c tr em ngày 16 tháng 8 năm 1991; Theo ngh c a B trư ng B Y t , b o v s c kho cho tr em, QUY T Đ NH: Đi u 1. S a m là lo i th c ăn t t nh t cho tr em. Các t ch c, cá nhân có trách nhi m b o v ngu n s a m , khuy n khích vi c nuôi con b ng s a m , thông tin y cho các bà m v tính ưu vi t nh t c a s a m , các phương pháp nuôi con phù h p v i t ng giai o n phát tri n c a tr . Đi u 2. 1- Các s n phNm thay th s a m là s a và các lo i th c ăn cho tr em ư c ch t o b ng phương pháp công nghi p ho c th công nghi p, dùng thay th hoàn toàn ho c m t ph n s a m , bao g m các s n phNm s a, ngũ c c, h n h p rau, nư c hoa qu và các lo i chè, bình ng s a và u vú cao su. 2- Vi c kinh doanh và s d ng các s n phNm thay th s a m ph i tuân theo các quy nh c a Quy t nh này. Đi u 3. Trong các chương trình thông tin v b o v s c kho bà m và tr em ph i dành s ưu tiên cho thông tin, giáo d c v l i ích c a vi c nuôi con b ng s a m và các phương pháp nuôi dư ng tr sơ sinh, tr nh . Đi u 4. Nh ng tài li u thông tin, giáo d c c p vi c nuôi dư ng tr em ph i t các yêu c u sau: 1- B o m tính khách quan và khoa h c. 2- Tuyên truy n tính ưu vi t c a s a m và vi c nuôi con b ng s a m ; kh ng nh s a m là th c ăn t t nh t cho tr nh ; ích l i c a vi c nuôi con hoàn toàn b ng s a m i v i tr t khi ư c sinh ra cho n 4 ho c 6 tháng tu i; các ch t ch ng nhi m
  2. khuNn c a s a m s giúp cho tr ch ng l i b nh t t c bi t là b nh nhi m trùng ư ng hô h p, b nh tiêu ch y. 3- nh hư ng không t t c a vi c cho tr bú chai. 4- Nh ng tài li u hư ng d n cách s d ng s n phNm thay th s a m ph i c p nh ng nh hư ng x u cho s c kho c a tr em và vi c chi tiêu t n kém khi s d ng không c n thi t ho c s d ng không úng. Đi u 5. Nghiêm c m nh ng hành vi sau: 1- Qu ng cáo sai s th t vi c s d ng các s n phNm thay th s a m . 2- T ng cho các bà m m i sinh con có s a m ho c các thành viên trong gia ình h các lo i hàng m u s n phNm nh m khuy n khích vi c s d ng các s n phNm ó thay s a m . 3- T ng quà ho c tài tr dư i m i hình th c cho cán b y t các b nh viên, nhà h sinh ho c các cơ s y t khác nh m qu ng cáo thay s a m v i m c ích kinh doanh các s n phNm thay th . Đi u 6. B Y t , B Văn hoá - thông tin, U ban B o v và chăm sóc tr em Vi t Nam có trách nhi m ph i h p v i H i Liên hi p Ph n Vi t Nam, oàn thanh niên C ng s n H Chí Minh, H i Nông dân Vi t Nam và các t ch c xã h i khác tuyên truy n, giáo d c các bà m v tính ưu vi t c a s a m và duy trì vi c nuôi con b ng s am . Đi u 7. B Thương m i ch c p gi y phép nh p khNu các s n phNm thay th s a m sau khi có ý ki n ng ý c a B Y t và qu n lý vi c kinh doanh các s n phNm ó trên th trư ng Vi t Nam. Đi u 8. 1- Các t ch c c a Nhà nư c, t p th , tư nhân, các t ch c c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam có s d ng lao ng n ph i t o i u ki n cho ph n ư c khám thai theo nh kỳ, b o m th i giam ngh trư c và sau khi , b o m gi cho con bú và các quy n l i khác theo quy nh c a pháp lu t. 2- Các cơ s s n khoa c a Nhà nư c, và tư nhân, có trách nhi m khuy n khích và t o i u ki n bà m ư c cho con bú ngay sau khi sinh con 1/2 gi . Đi u 9. Trong trư ng h p c n ph i s d ng các s n phNm thay th s a m cho tr , các nhân viên y t ph i gi i thích rõ cách s d ng và h u qu x u có th x y ra khi s d ng không úng. Đi u 10. 1- Nhãn hi u các s n phNm thay th s a m ph i ư c thi t k ch nh m m c ích hư ng d n vi c s d ng s n phNm. N i dung c a nhãn hi u ph i ghi y các yêu c u sau:
  3. - Thành ph n thêm vào s n phNm; - Phân tích thành ph n s n phNm; - i u ki n b o qu n; - S lô hàng - nơi s n xu t; - Th i h n s d ng; - Cách s d ng. 2- Nhãn hi u các s n phNm thay th s a m ph i ư c ăng ký t i C c Sáng ch - B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 3- Các s n phNm thay th s a m ưa ra th trư ng ph i t tiêu chuNn ch t lư ng và tiêu chuNn v sinh theo quy nh c a B Y t . Đi u 11. 1- T ch c, cá nhân có thành tích trong vi c duy trì, khuy n khích vi c nuôi con b ng s a m s ư c khen thư ng theo ch chung c a Nhà nư c. 2- Ngư i vi ph m các quy nh trong Quy t nh này, tuỳ theo m c vi ph m s b x lý k lu t, x lý hành chính, truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 3- M c ph t ti n c a x ph t vi ph m hành chính ư c quy nh như sau: a) Ph t ti n t 50.000 ng n 200.000 ng; n u có tình ti t tăng n ng thì ph t n 500.000 ng i v i các hành vi khuy n khích vi c s d ng các s n phNm thay th s am . b) Ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng; n u có tình ti t tăng n ng thì ph t n 1.000.000 ng i v i các vi ph m v thông tin qu ng cáo các s n phNm thay th s a m . c) Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng; n u có tình ti t tăng n ng thì ph t n 2.000.000 ng i v i các vi ph m v nhãn hi u s n phNm và ch t lư ng s n phNm. d) Bu c tiêu hu s n phNm i v i các vi ph m v ch t lư ng s n phNm. e) Ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng; n u có tình ti t tăng n ng thì ph t n 2.000.000 ng i v i các hành vi vi ph m Kho n 3 i u 5 c a Quy t nh này. 4- Thanh tra y t ư c quy n x ph t vi ph m hành chính theo quy nh t i Kho n 3 i u này. Đi u 12.
  4. 1- Quy t nh này có hi u l c k t này ký. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . 2- B trư ng các B Y t , Thương m i, Văn hoá - Thông tin và Ch nhi m U ban B o v và chăm sóc tr em Vi t Nam ch u trách nhi m hư ng d n thi hành Quy t nh này. 3- B trư ng, Th trư ng các cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Khánh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản