Quyết định số 3070/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
46
lượt xem
1
download

Quyết định số 3070/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3070/QĐ-BYT về việc thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3070/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 3070/Q -BYT Hà N i, ngày 20 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH THÀNH L P H I NG PH I H P CÔNG TÁC PH BI N, GIÁO D C PHÁP LU T C A B Y T B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Ngh quy t s 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 c a Chính ph v vi c ti p t c th c hi n Ch th s 32 - CT/TW ngày 09/12/2003 c a Ban Bí thư Trung ương ng (khoá IX) v tăng cư ng s lãnh o c a ng trong công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t, nâng cao ý th c ch p hành pháp lu t c a cán b , nhân dân; Căn c Quy t nh s 37/2008/Q -TTG ngày 12/3/2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t t năm 2008 n năm 2012; Xét ngh c a Ông V trư ng V Pháp ch , B Y t , QUY T NNH: i u 1. Thành l p H i ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t c a B Y t g m các Ông/Bà có tên sau: 1.Ông Nguy n Qu c Tri u, B trư ng B Y t : Ch t ch. 2.Ông Tr n Công K , V trư ng V Pháp ch , B Y t : Phó Ch t ch. 3.Ông Nguy n Huy Quang, Phó V trư ng V Pháp ch , B Y t : y viên. 4.Ông Tr n c Long, Phó V trư ng V Pháp ch , B Y t : U viên. 5.Ông Nguy n Vi t Hùng, Phó C c trư ng C c Qu n lý dư c, B Y : U viên. t 6.Ông Lương Ng c Khuê, Phó C c trư ng C c Qu n lý khám, ch a : U viên. b nh, B Y t 7.Ông Tr n c Phu, Phó C c trư ng C c Y t D phòng và Môi : U viên. trư ng, B Y t 8.Ông Hoàng Th y Ti n, Phó C c trư ng C c An toàn v sinh th c : U viên. phNm, B Y t 9.Ông Chu Qu c Ân, Phó C c trư ng C c Phòng, ch ng HIV/AIDS, : U viên. B Yt 10.Ông Hà Ng c Lân, Phó Chánh Văn phòng T ng c c Dân s -K : U viên. ho ch hóa gia ình, B Y t
  2. 11.Bà ào Th Khánh Hòa, Phó Chánh văn phòng B Y t : U viên. 12.Ông Dương Xuân An, Phó Chánh thanh tra B Y t : U viên. 13.Ông Ph m Văn Tác, Phó V trư ng V Khoa h c và ào t o, B : U viên. Yt 14.Ông oàn H u , Phó V trư ng V T ch c cán b , B Y t : U viên. 15.Ông Ph m Lê Tu n, Phó V trư ng V K ho ch-Tài chính, B Y : U viên. t 16.Ông Nguy n Duy Khê, V trư ng V S c kh e Bà m -Tr em, : U viên. B Yt 17.Ông Nguy n Ng c Tu n, Phó v trư ng V Y dư c c truy n, B : U viên. Yt 18.Ông Nghiêm Tr n Dũng, Phó V trư ng V b o hi m y t , B Y : U viên. t 19.Ông Nguy n Minh Tu n, Phó V trư ng V Trang thi t b và : U viên. Công trình y t , B Y t 20.Bà Tr n Th Giáng Hương, Phó V trư ng V H p tác qu c t , : U viên. B Yt 21.Ông Nguy n Hoàng Phúc, Chuyên viên V Pháp ch , B Y t : U viên kiêm T trư ng T thư ký i u 2. Giúp vi c cho H i ng có T Thư ký g m các Ông/bà có tên sau ây: 1. Ông Ph m Tu n Hùng, Chuyên viên V Pháp ch , B Y t : Phó T trư ng T thư ký 2. Ông Nguy n Ng c Khang, Chuyên viên C c Qu n lý khám, : Thành viên. ch a b nh, B Y t 3. Ông Chu ăng Trung, Trư ng phòng Chính sách pháp ch dư c, : Thành viên. C c Qu n lý dư c, B Y t 4. Ông Nguy n H u Hùng, Chuyên viên chính C c Y t D phòng : Thành viên. và Môi trư ng, B Y t 5. Bà Chu Th Thanh Vân, Chuyên viên C c An toàn v sinh th c : Thành viên. phNm, B Y t 6. Bà Vũ H i Y n, Phó trư ng phòng Thông tin-Giáo d c-Truy n : Thành viên. thông, C c Phòng, ch ng HIV/AIDS, B Y t 7. Bà inh Th Thu Th y, Chuyên viên phòng Pháp ch -Thi ua- : Thành viên. Khen thư ng, T ng c c Dân s -K ho ch hóa gia ình, B Y t 8. Bà Ph m Thanh Bình, Trư ng phòng T ng h p, Văn phòng B : Thành viên. Yt 9. Ông Tr n Th Hùng, Chuyên viên Thanh tra B Y t : Thành viên.
  3. 10. Bà Ph m Th Kim Thanh, Chuyên viên V Khoa h c và ào t o, : Thành viên. B Yt 11. Ông Văn Thái, Chuyên viên V T ch c cán b , B Y t : Thành viên. 12. Ông Nguy n H ng Vũ, Chuyên viên V K ho ch-Tài chính, B : Thành viên. Yt 13. Ông Hoàng Anh Tu n, Chuyên viên V S c kh e Bà m -Tr : Thành viên. em, B Y t 14. Ông Nguy n Tr ng Quỳnh, Chuyên viên V Y dư c c truy n, : Thành viên. B Yt 15. Ông oàn Qu c Dân, Chuyên viên V b o hi m y t , B Y t : Thành viên. 16. Bà Hà Th Vinh, Chuyên viên chính V Trang thi t b và Công : Thành viên. trình y t , B Y t 17. Ông Tr n Quang Hưng, Chuyên viên V H p tác qu c t , B Y : Thành viên. t 18. Bà Tr n Xuân H ng, Chuyên viên V Pháp ch , B Y t : Thành viên. 19. Bà Trương Th Thanh Thùy, Cán b h p ng chương trình Ph : Thành viên. bi n, Giáo d c pháp lu t, V Pháp ch , B Y t i u 3. H i ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t c a B Y t có các nhi m v sau ây : 1. Ch o tri n khai Chương trình Ph bi n, giáo d c pháp lu t v y t giai o n t năm 2008 n năm 2012 ban hành kèm theo Quy t nh s 25/2008/Q - BYT ngày 14 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Y t . 2. Xây d ng và ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a H i ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t c a B Y t trình Ch t ch H i ng phê duy t và tri n khai ho t ng 3. nh kỳ nghe báo cáo và thư ng xuyên ôn c các ơn v tr c thu c B , các S Y t th c hi n k ho ch ph bi n, giáo d c pháp lu t ơn v , a phương ư c phân công. 4. Huy ng kinh phí t các ngu n ngoài kinh phí ph bi n, giáo d c pháp lu t ư c c p t ngân sách nhà nư c h tr công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t trong Ngành Y t ; 5. T ch c ki m tra, kh o sát th c ti n ho t ng ph bi n, giáo d c pháp lu t hàng năm trong Ngành Y t k p th i phát hi n nh ng v n b t c p, n y sinh i u ch nh phù h p; tham mưu, xu t v i B Tư pháp, H i ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t c a Chính ph nh ng gi i pháp, bi n pháp Ny m nh công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t nói chung và trong lĩnh v c y t nói riêng.
  4. 6. Ti n hành sơ k t chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t v y t vào năm 2010 và t ng k t vào năm 2012 ng th i có xu t phương án khen thư ng, k lu t phù h p hàng năm i v i các t ch c, cá nhân trong và ngoài Ngành Y t theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Thư ng tr c H i ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t c a B Y t t t i V Pháp ch - B Y t . i u 5. Kinh phí ho t ng c a H i ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t c a B Y t ư c b trí t ngân sách nhà nư c; t các ngu n vi n tr c a các t ch c cá nhân trong nư c và ngoài nư c, c a các d án, án và các ngu n kinh phí khác ph c v cho công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t v y t (n u có). Vi c qu n lý và s d ng ngu n kinh phí này ph i theo úng quy nh c a pháp lu t. i u 6. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký, ban hành. H i ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t c a B Y t s t gi i th sau khi hoàn thành nhi m v . i u 7. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng V T ch c cán b , Pháp ch , K ho ch-Tài chính, các Ông, Bà có tên t i i u 1, 2 và các th trư ng ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản