Quyết định số 3074/2004/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 3074/2004/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3074/2004/QĐ-BYT về việc cho phép áp dụng 12 thử nghiệm phát hiện nhanh ô nhiễm hóa học trong thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3074/2004/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 3074/2004/Q -BYT Hà N i, ngày 06 tháng 9 năm 2004 QUY T NNH V VI C CHO PHÉP ÁP D NG 12 TH NGHI M PHÁT HI N NHANH Ô NHI M HÓA H C TRONG TH C PH M B TRƯ NG B YT - Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/05/2003 c a Chính ph v vi c Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; - Căn c Ngh nh s 86/CP ngày 8/12/1995 c a Chính ph v vi c phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c i v i ch t lư ng hàng hoá; - Xét ý ki n ánh giá các th nghi m phát hi n nhanh v sinh an toàn th c ph m c a Trung tâm Y t d phòng các T nh/Thành ph tr c thu c trung ương và ngh c a H i ng ánh giá các b th nghi m phát hi n nhanh v sinh an toàn th c ph m c a Thái Lan s n xu t h p ngày 04/8/2004; - Theo ngh c a Ông, Bà: V trư ng V Khoa h c và ào t o, V trư ng V Pháp ch , C c trư ng C c An toàn v sinh th c ph m - B Y t , QUY T NNH i u 1. Cho phép áp d ng 12 th nghi m phát hi n nhanh ô nhi m hóa h c trong th c phNm s n xu t t i Thái Lan (Danh m c ban hành kèm theo Quy t nh này) i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. i u 3. Bãi b Quy t nh s 1928/2003/Q -BYT ngày 06/6/2003 và Quy t nh s 4527/2003/Q -BYT ngày 27/8/2003 c a B trư ng B Y t . i u 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, V trư ng V Khoa h c và ào t o, V trư ng V Pháp ch , C c trư ng C c An toàn v sinh th c phNm, Giám c S Y t các t nh/thành ph tr c thu c trung ương và Th trư ng các ơn v tr c thu c B Y t , Th trư ng Y t các ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. - KT. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG Tr n Chí Liêm
  2. DANH M C CÁC TH NGHI M PHÁT HI N NHANH Ô NHI M HOÁ H C TRONG TH C PH M S N XU T T I THÁI LAN Ư C PHÉP ÁP D NG T I VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 3074/2004/Q -BYT; ngày 06 / 9 /2004) TT DANH M C NƯ C S N XU T 1 Xác nh SULFIT trong th c phNm Thái Lan Theo chuy n giao k thu t c a JICA - Nh t B n 2 Xác nh HYPOCLORIT trong th c phNm Thái Lan Theo chuy n giao k thu t c a JICA - Nh t B n 3 Xác nh ch s AXIT trong d u, m TP Thái Lan Theo chuy n giao k thu t c a JICA - Nh t B n 4 Xác nh ôi khét c a d u m th c phNm Thái Lan Theo chuy n giao k thu t c a JICA - Nh t B n 5 Xác nh AXIT vô cơ trong d m Thái Lan Theo chuy n giao k thu t c a JICA - Nh t B n 6 Xác nh FORMALIN trong th c phNm Thái Lan Theo chuy n giao k thu t c a JICA - Nh t B n 7 Xác nh ch t AXIT SALICYLIC trong th c phNm Thái Lan Theo chuy n giao k thu t c a JICA - Nh t B n 8 Xác nh HYDRO SULFITE NATRI trong th c Thái Lan
  3. phNm Theo chuy n giao k thu t c a JICA - Nh t B n 9 Xác nh AXIT ACETIC trong d m Thái Lan Theo chuy n giao k thu t c a JICA - Nh t B n 10 Xác nh phNm màu trong th c phNm Thái Lan Theo chuy n giao k thu t c a JICA - Nh t B n 11 Xác nh hàn the (BORAX) trong th c phNm Thái Lan Theo chuy n giao k thu t c a JICA - Nh t B n 12 Xác nh t n dư thu c b o v th c v t nhóm Thái Lan cacbamat và nhóm photphat trong th c phNm Theo chuy n giao k thu t c a JICA - Nh t B
Đồng bộ tài khoản