Quyết định số 3080/QĐ-BNN-KTBVNL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
46
lượt xem
3
download

Quyết định số 3080/QĐ-BNN-KTBVNL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3080/QĐ-BNN-KTBVNL về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Bảo vệ các loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3080/QĐ-BNN-KTBVNL

  1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 3080/Q -BNN-KTBVNL Hà N i, ngày 08 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH HO T NG C A BAN CH O TH C HI N ÁN “B O V CÁC LOÀI TH Y SINH QUÝ HI M CÓ NGUY CƠ TUY T CH NG N NĂM 2015, T M NHÌN N NĂM 2020” B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph v quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Quy t nh s 485/Q -TTg ngày 02 tháng 05 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án “B o v các loài th y sinh quý hi m có nguy cơ tuy t ch ng n năm 2015, t m nhìn n năm 2020”; Căn c Quy t nh s 2196/Q -BNN-TCCB ngày 21 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng v vi c thành l p Ban Ch o th c hi n án “B o v các loài th y sinh quý hi m có nguy cơ tuy t ch ng n năm 2015, t m nhìn n năm 2020”; Xét ngh c a C c trư ng C c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ho t ng c a Ban Ch o th c hi n án “B o v các loài th y sinh quý hi m có nguy cơ tuy t ch ng n năm 2015, t m nhìn n năm 2020” i u 2. Quy t nh có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng các V K ho ch, Tài chính, Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, Chánh Thanh tra B , C c trư ng C c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n, Trư ng Ban Ch o và các thành viên c a Ban Ch o án “B o v các loài th y sinh quý hi m có nguy cơ tuy t ch ng n năm 2015, t m nhìn n năm 2020” ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Văn phòng Chính ph ; - Lãnh o B ; - Các B KH& T, Tài chính, Tư pháp; Cao c Phát - UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - V Pháp ch B NN&PTNT; - Các S NN&PTNT; - Lưu: VT, KTBVNL; QUY CH HO T NG C A BAN CH O ÁN “B O V CÁC LOÀI TH Y SINH QUÝ HI M CÓ NGUY CƠ TUY T CH NG N NĂM 2015, T M NHÌN N NĂM 2020”
  2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 3080/Q -BNN-KTBVNL ngày 08 tháng 10 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ban Ch o th c hi n án B o v các loài th y sinh quý hi m có nguy cơ tuy t ch ng n năm 2015, t m nhìn n năm 2020 (dư i ây g i t t là Ban Ch o) ư c thành l p theo Quy t nh s 2196/Q -BNN-TCCB ngày 21/7/2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn tham mưu giúp cho B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (dư i ây g i t t là B trư ng) ch o, xây d ng chương trình, k ho ch hành ng và ph i h p tri n khai có hi u qu n i dung án “B o v các loài th y sinh quý hi m có nguy cơ tuy t ch ng n năm 2015, t m nhìn n năm 2020” trên c nư c (dư i ây g i là án 485). Chương 2. CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N C A BAN CH O TH C HI N ÁN 485 VÀ VĂN PHÒNG THƯ NG TR C i u 2. Ch c năng, nhi m v và quy n h n c a Ban ch o 1. Ch c năng: Ban Ch o có ch c năng giúp B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nghiên c u, ch o, ph i h p tri n khai th c hi n n i dung án 485 trên ph m vi c nư c; 2. Nhi m v : - Hư ng d n các ơn v , a phương xây d ng nhi m v , D án thu c án 485 theo n i dung ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. - Hư ng d n, ch o các cơ quan, ơn v có liên quan tri n khai th c hi n các n i dung c a án v i u tra, nghiên c u; tái t o ph c h i các loài th y sinh quý hi m có nguy cơ tuy t ch ng và các h sinh thái; các khu b o t n; thông tin d li u; b o t n, lưu gi ngu n gen và phát tri n ngu n nhân l c cho án. - L p k ho ch, t ng h p kinh phí, thNm nh và phân b ngu n kinh phí cho các nhi m v , D án th c hi n trong t ng giai o n và cho k ho ch t ng năm. - Ch o xây d ng và tri n khai th c hi n các chương trình t p hu n, ào t o và c ng tác viên truy n thông b o v các loài th y sinh quý hi m có nguy cơ tuy t ch ng. - Hư ng d n, ki m tra vi c tri n khai các nhi m v , D án c a án. - T ch c sơ k t, t ng k t rút kinh nghi m hàng năm, trong t ng giai o n báo cáo B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và Th tư ng Chính ph . 3. Quy n h n c a Ban ch o Ban ch o án 485 ư c s d ng con d u c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Văn phòng Ban ch o ư c s d ng con d u c a C c khai thác và b o v ngu n l i th y s n giao d ch. i u 3. Nhi m v c a Văn phòng thư ng tr c:
  3. 1. Giúp Ban ch o xây d ng chương trình, k ho ch công tác hàng tháng, quý, năm. 2. Giúp Ban Ch o n m tình hình và t ch c ph i h p gi a các B , ngành, các a phương, các ơn v tri n khai k ho ch th c hi n án 485. 3. xu t v i Ban Ch o k ho ch c th giúp các ơn v , a phương xây d ng và th c hi n n i dung án 485. Hư ng d n các ơn v n i dung th c hi n các d án theo úng trình t , th t c thNm nh, phê duy t theo l trình th c hi n các d án ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. 4. Tham gia các t ki m tra i v i các ơn v v th c hi n n i dung án 485, c bi t là các ơn v , a phương tr ng i m. 5. T ng h p tình hình th c hi n k ho ch tri n khai án 485 các B , ngành, các a phương, ơn v và l p báo cáo nh kỳ hàng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo t xu t trình trư ng Ban Ch o Trư ng ban báo cáo B trư ng và Th tư ng Chính ph . 6. Xây d ng, t ng h p, d ki n phân b kinh phí ho t ng hàng năm c a các d án c a án 485 trình Ban Ch o Ban ch o trình B phê duy t. 7. Th c hi n vi c qu n lý ngu n v n c a các nhi m v , d án theo úng quy nh hi n hành. 8. Th c hi n m t s nhi m v khác do Ban Ch o phân công. i u 4. Phân công trong Ban Ch o và Văn phòng thư ng tr c 1. Trách nhi m c a Trư ng Ban ch o: - Ch u trách nhi m trư c B trư ng trong vi c tri n khai th c hi n án 485 - Ch o i u hành chung và i u ph i ho t ng c a các thành viên Ban Ch o, Văn phòng thư ng tr c nh m th ng nh t và t ch c ph i h p v i các B , ngành Trung ương và a phương tri n khai th c hi n án 485. - Ký các văn b n liên quan n th c hi n án 485. 2. Trách nhi m c a Phó trư ng Ban thư ng tr c Ban Ch o - Thư ng tr c Ban Ch o, thay Trư ng ban i u hành m i công vi c c a Ban Ch o khi Trư ng ban v ng m t. - Ch u trách nhi m tr c ti p v i Trư ng ban các m t công tác sau: + Tr c ti p ch o, hư ng d n các ơn v , a phương xây d ng các D án thu c án 485 trình các c p có thNm quy n thNm nh, phê duy t. + Ch o công tác tuyên truy n, giáo d c trên các phương ti n thông tin i chúng v i nhi u hình th c nâng cao nh n th c c a nhân dân, t giác tham gia th c hi n án 485. + T ch c và ch o vi c thNm nh các tài, d án, nhi m v c a án 485. + Tr c ti p ph trách Văn phòng thư ng tr c Ban ch o. + Khi Trư ng ban i v ng ư c ký thay các văn b n thu c thNm quy n c a Ban Ch o và nh ng văn b n thu c lĩnh v c ư c phân công. 3. Trách nhi m c a y viên Ban Ch o là Lãnh o V K ho ch
  4. Tr c ti p ch o th c hi n các công vi c sau: - Ch o xây d ng và t ng h p k ho ch u tư v B o v các loài th y sinh quý hi m theo k ho ch hàng năm và n năm 2015, t m nhìn n năm 2020 trình Trư ng Ban xem xét ưa vào k ho ch tri n khai. - ôn c các ơn v , a phương xây d ng k ho ch th c hi n d án ư c phân công th c hi n. - Thay m t Trư ng Ban ch o t ch c vi c thNm nh các tài, d án c a án có liên quan u tư – phát tri n. 4. Trách nhi m c a y viên Ban Ch o là Lãnh o V Khoa h c Công ngh và Môi trư ng. Tr c ti p ch o th c hi n các công vi c sau: - Ch o xây d ng, qu n lý và ph bi n áp d ng th ng nh t các quy trình công ngh , các nh m c, các quy chuNn v khôi ph c và tái t o ngu n l i th y s n, môi trư ng th y s n, chuy n i ngh nghi p và công c khai thác tiên ti n, i u tra nghiên c u, lưu gi ngu n gen... - Hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n các quy trình công ngh trong vi c tái t o, ph c h i gi ng loài th y sinh quý hi m theo t ng c p nguy c p. - xu t và hư ng d n th c hi n các n i dung v b o t n loài, b o v các h sinh thái, th gi ng vào các th y v c t nhiên … - Thay m t trư ng ban ch o t ch c thNm nh các tài, d án c a án có liên quan v Khoa h c – Công ngh . 5. Trách nhi m c a y viên Ban Ch o là Lãnh o V Tài chính Tr c ti p ch o th c hi n các công vi c sau: - Hư ng d n, xây d ng các tiêu chuNn nh m c cho các nhi m v , d án thu c án 485. Ch o l p k ho ch tài chính th ng nh t cho các nhi m v , d án; phân b ngu n v n cho các d án, nhi m v ã ư c phê duy t hàng năm. - Tham gia thNm nh kinh phí c a các d án do các ơn v xu t. - Ki m tra vi c ch p hành các quy nh v nh m c chi tiêu i v i các d án xu t i u ch nh k p th i nh m tăng hi u qu c a các d án ã tri n khai. 6. Trách nhi m c a các thành viên thu c Văn phòng thư ng tr c Ban ch o 6.1. Trách nhi m c a Chánh Văn phòng: - Ch u trách nhi m trư c Trư ng Ban ch o trong vi c i u hành th c hi n nhi m v c a Văn phòng thư ng tr c (quy nh t i i u 3) - xu t các d án, n i dung phát sinh trong quá trình th c hi n án 485. - i u hành Văn phòng thư ng tr c th c hi n t t nh ng nhi m v ư c giao. - T ng h p tình hình th c hi n án 485 trong c nư c k p th i báo cáo tr c ti p cho Phó trư ng Ban Ch o thư ng tr c ho c báo cáo tr c ti p cho Trư ng ban Ch o có k ho ch tri n khai phù h p.
  5. - Ch ng quan h v i các B , ngành t ng h p và các Ban Ch o Chương trình m c tiêu c a các B , ngành tham gia, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thu th p s li u l p các báo cáo t ng h p trình Trư ng Ban. - Ch u trách nhi m trư c Trư ng Ban trong vi c qu n lý ngu n v n c a án; các kho n thu, chi t ngu n kinh phí hàng năm cho ho t ng tri n khai th c hi n án 485 sau khi ư c Trư ng Ban phê duy t. - Th c hi n các nhi m v khác do Trư ng Ban Ch o phân công. 6.2. Trách nhi m c a thư ký Văn phòng thư ng tr c: - Theo dõi tình hình th c hi n án 485; xu t, ki n ngh nh ng v n c n tri n khai, nh ng khó khăn, vư ng m c trong th c hi n nhi m v , D án báo cáo Chánh Văn phòng xem xét, x lý. - Ghi biên b n, th o thông báo k t qu cu c h p Ban Ch o trình Trư ng Ban ký t t, chuy n Văn phòng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành. - Th c hi n và hoàn thành m i nhi m v do Chánh Văn phòng án 485 phân công. - Tr c ti p theo dõi ôn c và t ng h p tình hình th c hi n án 485. Chương 3. NGUYÊN T C VÀ CH LÀM VI C C A BAN CH O VÀ VĂN PHÒNG THƯ NG TR C i u 5. Nguyên t c làm vi c c a Ban Ch o: - Ban Ch o làm vi c theo nguyên t c t p trung dân ch , Trư ng ban Ch o căn c vào ý ki n xu t c a các thành viên trong Ban Ch o ưa ra quy t nh. - Thành viên Ban Ch o có trách nhi m gi i quy t nh ng n i dung công vi c thu c lĩnh v c mình ph trách. - Nh ng công vi c phát sinh trong quá trình tri n khai k ho ch công tác n u vư t quá thNm quy n gi i quy t c a m t ơn v s ư c th o lu n t p th dân ch trong các kỳ h p c a Ban Ch o, th ng nh t bi n pháp gi i quy t, ho c báo cáo ho c trình c p có thNm quy n gi i quy t. - Văn phòng Ban Ch o là b ph n thư ng tr c giúp Ban ch o gi i quy t công vi c thư ng xuyên liên quan t i n i dung án 485. i u 6. Ch làm vi c c a Ban Ch o và Văn phòng thư ng tr c 1. Ban Ch o: - Ban Ch o m i quý h p m t l n ki m i m vi c th c hi n nhi m v c a Ban Ch o và xem xét các công vi c c n gi i quy t, bi n pháp tri n khai và các v n xu t v i B trư ng và Th tư ng Chính ph . Các thành viên v ng m t ph i có ý ki n b ng văn b n g i Trư ng ban báo cáo trư c cu c h p. K t thúc cu c h p nh ng k t lu n c a Trư ng ban ư c thư ký t ng h p b ng văn b n trình Trư ng Ban ki m tra, ký báo cáo B trư ng và ư c g i n các thành viên trong Ban Ch o, các a phương và các ơn v có liên quan n n i dung th c hi n. Khi có v n t xu t phát sinh, Trư ng Ban ch o quy t nh tri u t p phiên h p b t thư ng c a Ban ch o nghiên c u, gi i quy t công vi c k p th i.
  6. - 6 tháng, hàng năm Ban Ch o có trách nhi m báo cáo B trư ng, Th tư ng Chính ph v k t qu th c hi n án 485, báo cáo t xu t khi có yêu c u c a B trư ng ho c Th tư ng Chính ph . - nh kỳ hàng năm, quý ho c 6 tháng (tr trư ng h p t xu t) Ban Ch o t ch c các chuy n công tác v ơn v , a phương, các vùng tr ng i m ang tri n khai các n i dung án 485, ho c các vùng ang phát sinh nh ng v n c n gi i quy t ch o ki m tra vi c ph i h p c a các ơn v ch c năng thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, các ngành và các a phương trong vi c t ch c tri n khai th c hi n các nhi m v , d án. - Căn c n i dung ư c phân công, Trư ng ban, Phó Ban ch o c n s p x p th i gian và n i dung i công tác h p lý, ng th i báo cáo cho Văn phòng thư ng tr c trư c ít nh t 2 ngày Văn phòng chuNn b v l ch trình và n i dung làm vi c v i các a phương, ơn v . 2. Văn phòng thư ng tr c: - Văn phòng thư ng tr c m i tháng h p m t l n ki m i m vi c th c hi n các nhi m v ư c quy nh t i m c 6, m c 7 i u 4 c a Quy ch này. Khi có v n t xu t phát sinh, Chánh Văn phòng thư ng tr c tr c ti p quy t nh tri u t p các t viên t i d h p b t thư ng nghiên c u, xu t bi n pháp gi i quy t công vi c k p th i v i Ban Ch o. - Văn phòng thư ng tr c có trách nhi m chuNn b l ch h p, n i dung, tài li u cho các kỳ h p c a Ban Ch o; tài li u và nh ng n i dung c n t p trung th o lu n ph i g i n các thành viên Ban Ch o, ch m nh t là trư c 2 ngày i v i các phiên h p nh kỳ. - Báo cáo 6 tháng và c năm v tình hình th c hi n án do Văn phòng thư ng tr c chuNn b , t p th Ban Ch o th o lu n, th ng nh t t i các phiên h p nh kỳ, Trư ng Ban Ch o ký trình B trư ng. - i di n Văn phòng thư ng tr c ư c d các cu c h p c a Ban Ch o; h i ngh , h i th o c a các B , ngành, a phương có n i dung liên quan n án 485. i u 7. Ch tài chính - Hàng năm Ban Ch o có trách nhi m l p d toán kinh phí cho toàn b k ho ch tri n khai công tác án 485 Trư ng Ban Ch o trình lên B trư ng phê duy t. - Trên cơ s s kinh phí c th hàng năm ư c Nhà nư c c p, Ban Ch o s quy t nh phân b c th ngu n kinh phí ó cho t ng h ng m c c a k ho ch công tác trong năm. - Kinh phí ho t ng c a Ban Ch o ư c ngân sách c p thư ng xuyên hàng năm và ư c chuy n vào tài kho n c a C c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n. C c có trách nhi m t ch c công tác k toán, h ch toán và quy t toán kinh phí ho t ng c a t ng D án theo úng quy nh. i u 8. Thành viên Ban Ch o và nhân viên Văn phòng thư ng th c Ban Ch o ư c hư ng ch như sau: - Thành viên Ban Ch o ư c hư ng ch công tác phí trong và ngoài nư c liên quan n n i dung án theo ch hi n hành; ư c hư ng ph c p làm thêm ngoài gi ; ư c cung c p tài li u, thông tin liên quan n án hàng tháng, quý, năm. - Văn phòng Ban ch o ư c b trí phòng riêng t i c c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n; ư c trang b t , bàn gh , thi t b làm vi c, thi t b thông tin liên l c thu n ti n, hi n i m b o công tác tri n khai án thu n l i, hi u qu , ư c hư ng ph c p làm thêm ngoài gi , ch công tác phí trong và ngoài nư c liên quan n n i dung án theo ch hi n hành. - Khi i công tác ho c làm vi c v i các cơ quan, a phương v n i dung liên quan n án ư c C c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n b trí ô tô i l i.
  7. Chương 4. HƯ NG D N THI HÀNH i u 9. Trư ng Ban Ch o có trách nhi m hư ng d n, t ch c ch o, ki m tra vi c th c hi n Quy ch này i v i các thành viên Ban Ch o và Văn phòng thư ng tr c. Trong quá trình th c hi n có nh ng v n phát sinh ngoài ph m vi i u ch nh c a Quy ch này, các thành viên Ban Ch o c n k p th i xu t nghiên c u, b sung cho phù h p. B TRƯ NG Cao c Phát
Đồng bộ tài khoản