Quyết định số 3081/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
62
lượt xem
2
download

Quyết định số 3081/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3081/QĐ-BGTVT về việc cho phép lập dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3081/QĐ-BGTVT

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3081/QĐ-BGTVT Hà Nội , ngày 10 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT; Căn cứ các Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005, số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006, số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Quyết định số 06/2002/QĐ-TTg ngày 07/01/2002 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT đường sắt đến năm 2020; Xét đề nghị của TCT Đường sắt Việt Nam tại Tờ trình số 2059/TTr-ĐS ngày 19/9/2008 về việc lập dự án đầu tư Di chuyển ga Chợ Sy trên tuyến ĐSTN; Theo đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho phép Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam được lập Dự án đầu tư xây dựng công trình “Di chuyển ga Chợ Sy trên tuyến đường sắt Thống nhất”. Qui mô, mục tiêu: Di chuyển ga Chợ Sy km 279+000 về khu vực km 284 trên tuyến ĐSTN và đổi tên thành ga Diễn Châu để phù hợp với qui hoạch của địa phương và hợp lý cung đoạn vận tải đường sắt từ ga Chợ Sy km 279+000 đến ga Yên Lý km 271+600 và ga Mỹ Lý km 291+610. Điều 2. Tổ chức thực hiện: - Chủ đầu tư: Tổng Công ty Đường sắt Việt nam . - Tư vấn lập dự án đầu tư: Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn đủ năng lực theo các quy định hiện hành. - Nguồn vốn lập dự án đầu tư: Ngân sách Nhà nước. - Thời gian thực hiện: Theo Đề cương được duyệt.
  2. - Chủ đầu tư lập đề cương & dự toán lập dự án đầu tư trình Bộ duyệt làm cơ sở triển khai. Điều 3. Các Ông Vụ trưởng: Vụ KHĐT, Vụ Tài chính; Cục ĐSVN và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 3; - TT Lê Mạnh Hùng (để chỉ đạo); - Bộ KH&ĐT; - Bộ Tài chính; - Kho bạc nhà nước TƯ; Hồ Nghĩa Dũng - Lưu VT,KHĐT.
Đồng bộ tài khoản