Quyết định số 309/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 309/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 309/2007/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 309/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH NINH THU N c l p – T do – H nh phúc ***** ******* S : 309/2007/Q -UBND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 28 tháng 11 năm 2007 QUY T NNH V VI C QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A CHI C C KI M LÂM TR C THU C S NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN T NH NINH THU N Y BAN NHÂN DÂN T NH NINH THU N Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 119/2006/N -CP ngày 16 tháng 10 năm 2006 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a ki m lâm; Căn c Thông tư liên t ch s 22/2007/TTLT-BNN-BNV ngày 27 tháng 03 năm 2007 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và B N i v hư ng d n v nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a ki m lâm a phương; Xét ngh c a Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i T trình s 333/TTr-SNNPTNT ngày 27 tháng 09 năm 2007 và c a Giám c S N i v t i T trình s 2551/TTr-SNV ngày 19 tháng 11 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng. 1. Chi c c Ki m lâm (sau ây g i t t là Chi c c) là cơ quan tr c thu c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh Ninh Thu n, có ch c năng tham mưu Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn giúp y ban nhân dân t nh v b o v r ng và b o m ch p hành pháp lu t v b o v và phát tri n r ng trong ph m vi toàn t nh. 2. Chi c c ch u s ch o, qu n lý tr c ti p c a Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; ng th i ch u s ch o, hư ng d n và ki m tra v chuyên môn nghi p v c a C c Ki m lâm tr c thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 3. Chi c c có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c; có biên ch và kinh phí ho t ng t ngân sách Nhà nư c theo k ho ch h ng năm và có tr s làm vi c t t i s 358 ư ng 21/8, phư ng Phư c M , thành ph Phan Rang - Tháp Chàm, t nh Ninh Thu n. i u 2. Nhi m v , quy n h n c a Chi c c. 1. Tham mưu cho c p có thNm quy n v b o v r ng và b o m ch p hành pháp lu t v b o v và phát tri n r ng trong ph m vi toàn t nh:
  2. a) Xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t chuyên ngành v b o v r ng, phòng cháy, ch a cháy r ng, b o t n thiên nhiên, a d ng sinh h c, qu n lý ng v t, th c v t hoang dã, qu n lý lâm s n trên a bàn t nh theo quy nh c a pháp lu t; b) Xây d ng quy ho ch, k ho ch dài h n, 5 năm, h ng năm v b o v r ng, phòng cháy, ch a cháy r ng, b o t n thiên nhiên, a d ng sinh h c, qu n lý ng, th c v t hoang dã, qu n lý lâm s n; phương án, d án phòng, ch ng các hành vi vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c qu n lý b o v r ng, khai thác và s d ng lâm s n trên a bàn t nh; c) Báo cáo, xu t c p có thNm quy n huy ng các ơn v vũ trang; huy ng l c lư ng, phương ti n khác c a các ơn v , cá nhân óng trên a bàn t nh k p th i ngăn ch n, ng c u nh ng v cháy r ng và nh ng v phá r ng nghiêm tr ng trong nh ng tình hu ng c n thi t và c p bách; d) Ch o, hư ng d n, ki m tra th c hi n pháp lu t, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch, tiêu chuNn, quy trình, quy ph m, ch d chính sách sau khi ư c ban hành; hư ng d n chuyên môn nghi p v v b o v r ng, phòng cháy, ch a cháy r ng, b o t n thiên nhiên, a d ng sinh h c, qu n lý ng v t, th c v t hoang dã, qu n lý lâm s n a phương; ) xu t v i c p có thNm quy n quy t nh nh ng ch trương, bi n pháp c n thi t th c hi n pháp lu t, chính sách, ch trong lĩnh v c b o v r ng, phòng cháy, ch a cháy r ng, qu n lý ng v t, th c v t hoang dã và qu n lý lâm s n a phương. 2. T ch c, ch o b o v r ng a phương: a) Ch o, t ch c th c hi n các bi n pháp ch ng ch t phá r ng trái phép và các hành vi trái pháp lu t khác xâm h i n r ng và t lâm nghi p; b) T ch c d báo nguy cơ cháy r ng; ch o vi c xây d ng phương án, k ho ch phòng cháy, ch a cháy r ng, ch trì ph i h p v i các cơ quan ch c năng phê duy t phương án, k ho ch phòng cháy, ch a cháy r ng và ôn c, ki m tra vi c th c hi n phương án, k ho ch phòng cháy, ch a cháy r ng c a các ơn v tr c thu c, các ch r ng; xây d ng l c lư ng phòng cháy, ch a cháy r ng chuyên trách; th ng kê, ki m kê r ng và t lâm nghi p; tham gia phòng tr sâu b nh h i r ng; c) Qu n lý h th ng r ng c d ng, r ng phòng h trên a bàn t nh (tr nh ng di n tích ã giao cho các Vư n qu c gia và Ban Qu n lý r ng qu n lý); t ch c l c lư ng ki m lâm b o v các khu r ng c d ng, Vư n qu c gia theo quy nh c a pháp lu t; d) Hu n luy n, b i dư ng, ch o v chuyên môn nghi p v , nâng cao năng l c b o v r ng cho l c lư ng b o v r ng c a ch r ng; ng th i ph i h p ch t ch v i l c lư ng này, k c l c lư ng b o v r ng c a c ng ng dân cư trên a bàn tri n khai công tác b o v r ng. 3. B o m ch p hành pháp lu t v b o v và phát tri n r ng trên a bàn t nh: a) Ki m tra, hư ng d n các c p các ngành c a t nh trong vi c th c hi n trách nhi m qu n lý Nhà nư c v r ng và t lâm nghi p trên a bàn t nh;
  3. b) Ch o và t ch c, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, ch ng tham nhũng trong l c lư ng ki m lâm c a t nh và trong lĩnh v c qu n lý r ng, b o v r ng, qu n lý khai thác, ch bi n, kinh doanh, v n chuy n và s d ng lâm s n, phòng cháy, ch a cháy r ng, qu n lý ng v t, th c v t r ng hoang dã, b o t n thiên nhiên và a d ng sinh h c theo quy nh c a pháp lu t; c) Qu n lý, ch o, ki m tra và t ch c th c hi n các ho t ng x lý vi ph m hành chính; kh i t , i u tra hình s các hành vi vi ph m pháp lu t v qu n lý r ng, b o v r ng, phòng cháy, ch a cháy r ng, qu n lý ng v t, th c v t hoang dã, b o t n thiên nhiên và a d ng sinh h c theo quy nh c a pháp lu t; d) B o v quy n và l i ích h p pháp c a ch r ng khi r ng b xâm h i. 4. T ch c thông tin, tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v b o v và phát tri n r ng trên a bàn t nh. 5. Xây d ng l c lư ng và b i dư ng nghi p v cho công ch c ki m lâm: a) Qu n lý, ch o ho t ng các ơn v tr c thu c theo quy nh c a pháp lu t; b) T ch c công tác ào t o, b i dư ng chuyên môn, nghi p v cho công ch c ki m lâm và l c lư ng b o v r ng a phương; c) C p phát, qu n lý trang ph c phù hi u, c p hi u, bi n hi u, c hi u, th ki m lâm, vũ khí quân d ng, công c h tr , trang thi t b chuyên dùng c a ki m lâm t nh; n ch x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý b o v r ng, qu n lý lâm s n. 6. T ch c nghiên c u, ng d ng ti n b khoa h c công ngh trong ho t ng c a ki m lâm toàn t nh. 7. Qu n lý t ch c cán b , biên ch , kinh phí, trang b cơ s v t ch t k thu t, th c hi n ch ti n lương và các ch , chính sách ãi ng , khen thư ng, k lu t i v i công ch c ki m lâm toàn t nh (k c ki m lâm các Vư n qu c gia, Ki m lâm r ng phòng h ) theo quy nh c a pháp lu t. 8. Ch u s ch o v chuyên môn nghi p v ; ch p hành ch báo cáo th ng kê theo hư ng d n c a C c Ki m lâm. 9. Th c hi n các nhi m v khác v phát tri n lâm nghi p trên a bàn t nh do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phân công. 10. Th c hi n nhi m v c a Văn phòng Ban ch huy và tham mưu giúp cho Ban ch huy các v n c p bách trong b o v r ng và phòng cháy, ch a cháy r ng c p t nh th c hi n các nhi m v ư c giao (t i quy t nh thành l p Ban ch huy). i u 3. Quy n h n, trách nhi m c a công ch c ki m lâm khi thi hành công v . 1. Quy n h n:
  4. a) Yêu c u t ch c cá nhân có liên quan cung c p thông tin, tài li u c n thi t cho vi c ki m tra; ti n hành ki m tra hi n trư ng, các cơ s ch bi n lâm s n, thu th p ch ng c theo quy nh c a pháp lu t; b) ư c d ng phương ti n giao thông ư ng b , ư ng th y khi có căn c là trong phương ti n ó có v n chuy n lâm s n, ng v t hoang dã trái phép ki m soát; ki m tra lâm s n, ng v t hoang dã t i các nhà ga ư ng s t, nhà ga ư ng hàng không, c ng bi n theo quy nh c a pháp lu t; c) X ph t vi ph m hành chính và áp d ng các bi n pháp ngăn ch n hành vi vi ph m hành chính quy nh c a pháp lu t; d) Chi c c trư ng, H t trư ng các H t Ki m lâm huy n và H t Ki m lâm Vư n qu c gia tr c thu c Chi c c có thNm quy n kh i t , th c hi n ho t ng i u ra hình s i v i nh ng hành vi vi ph m pháp lu t v r ng theo quy nh c a pháp lu t; ) S d ng vũ khí quân d ng và công c h tr , chó nghi p v theo quy nh c a pháp lu t. 2. Trách nhi m: a) Ch p hành úng quy nh c a pháp lu t v b o và phát tri n r ng, ki m lâm, c a pháp lu t v cán b , công ch c và c a Quy t nh này; b) Th c hi n úng ch c năng, quy n h n ư c giao; m c ng ph c, mang phù hi u, c p hi u, bi n hi u khi thi hành nhi m v ; c) Công ch c ki m lâm không th c hi n y nhi m v , quy n h n ư c giao ph i ch u trách nhi m theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Ki m lâm a bàn xã. 1. Ki m lâm a bàn xã là công ch c thu c biên ch c a H t, ư c phân công v công tác t i a bàn xã c a huy n có r ng và t lâm nghi p, ch u s ch o, qu n lý v m i m t c a H t trư ng; ng th i ch u s ch o, giám sát tr c ti p c a c p y và Ch t ch y ban nhân dân xã. 2. Ki m lâm a bàn xã có quy n h n, trách nhi m theo quy nh t i i u 3 c a Quy t nh này và có các nhi m v sau ây: a) Tham mưu cho Ch t ch y ban nhân dân xã th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v r ng, t lâm nghi p: xây d ng các t , i qu n chúng b o v r ng, phòng cháy, ch a cháy r ng, phòng tr sâu h i r ng; xây d ng phương án, k ho ch qu n lý b o v r ng và phát tri n r ng; hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n sau khi phương án ư c phê duy t; huy ng l c lư ng dân quân t v , các l c lư ng và phương ti n khác trong vi c phòng cháy, ch a cháy r ng, phòng ch ng phá r ng trái phép; b) Giúp Ch t ch y ban nhân dân xã và H t trư ng trong vi c th ng kê, ki m kê r ng, t lâm nghi p trên a bàn ư c phân công; ki m tra vi c s d ng r ng c a các
  5. ch r ng trên a bàn; xác nh n v ngu n g c lâm s n h p pháp theo ngh c a ch r ng trên a bàn; c) Ch trì ph i h p v i các l c lư ng b o v r ng trên a bàn t ch c th c hi n vi c b o v r ng, b o v ng th c v t hoang dã, b o t n a d ng sinh h c, phòng cháy, ch a cháy r ng; hư ng d n và giám sát các ch r ng trong vi c b o v và phát tri n r ng; d) Hư ng d n, v n ng c ng ng dân cư thôn, b n xây d ng và th c hi n quy ư c b o v r ng t i a bàn; ) Tuyên truy n, v n ng nhân dân th c hi n pháp lu t v b o v và phát tri n r ng; e) T ch c ki m tra, phát hi n và tham mưu cho Ch t ch y ban nhân dân xã; ng th i báo cáo H t trư ng H t Ki m lâm có bi n pháp ngăn ch n k p th i các hành vi vi ph m Lu t B o v và Phát tri n r ng; x lý các vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý b o v r ng, qu n lý lâm s n theo quy nh c a pháp lu t; g) Trong quá trình th c hi n nhi m v , ki m lâm a bàn xã báo cáo và xin ý ki n ch o tr c ti p c a Ch t ch y ban nhân dân xã và thư ng xuyên báo cáo tình hình b o v và phát tri n r ng trên a bàn xã cho H t trư ng H t ki m lâm; h) Th c hi n các nhi m v khác v phát tri n lâm nghi p theo s phân công c a y ban nhân dân xã và H t trư ng H t Ki m lâm. i u 5. Ch chính sách i v i ki m lâm. 1. Công ch c, viên ch c công tác trong các cơ quan, ơn v ki m lâm ư c hư ng lương, ph c p thâm niên, ph c p ưu ãi theo ngh nghi p và các ph c p khác theo quy nh c a Nhà nư c. 2. Công ch c, viên ch c và lao ng h p ng trong các cơ quan, ơn v ki m lâm, trong khi thi hành công v n u b thương, b hy sinh ư c công nh n là thương binh, li t sĩ theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 6. Cơ c u t ch c và biên ch . 1. Cơ c u t ch c: a) Lãnh o: g m có Chi c c trư ng và 2 Phó Chi c c trư ng. - Chi c c trư ng i u hành ho t ng c a Chi c c, ch u trách nhi m trư c Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a Chi c c. - Phó Chi c c trư ng giúp vi c cho Chi c c trư ng, ch u trách nhi m trư c Chi c c trư ng và trư c pháp lu t v th c hi n các nhi m v ư c phân công; b) B máy giúp vi c Chi c c trư ng:
  6. - Phòng Hành chính - T ng h p. - Phòng Thanh tra - Pháp ch . - Phòng Qu n lý, B o v r ng; c) Các ơn v tr c thu c Chi c c: - i Ki m lâm cơ ng và phòng cháy, ch a cháy r ng. - H t Ki m lâm Bác Ái. - H t Ki m lâm Ninh Sơn. - H t Ki m lâm Ninh Phư c. - H t Ki m lâm Thu n B c. - H t Ki m lâm Vư n qu c gia Núi Chúa. - H t Ki m lâm Vư n qu c gia Phư c Bình. 2. Biên ch : biên ch c a Chi c c do Ch t ch y ban nhân dân t nh quy t nh phân b h ng năm trong t ng s biên ch hành chính c a t nh ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n giao và phê duy t c a H i ng nhân dân t nh. i u 7. Qu n lý công ch c, viên ch c và ngư i lao ng. 1. Chi c c trư ng, các Phó Chi c c trư ng do Ch t ch y ban nhân dân t nh quy t nh b nhi m (theo tiêu chuNn ch c danh do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ban hành), mi n nhi m theo quy trình, th t c và phân c p qu n lý cán b c a t nh. 2. Trư ng, Phó trư ng phòng và Trư ng, Phó các ơn v tr c thu c Chi c c do Chi c c trư ng quy t nh b nhi m (theo tiêu chuNn ch c danh do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ban hành), mi n nhi m theo quy trình, th t c quy nh và s th ng nh t b ng văn b n c a Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 3. Vi c tuy n d ng, s d ng và qu n lý công ch c, viên ch c, ngư i lao ng c a Chi c c theo quy nh c a pháp lu t và c a y ban nhân dân t nh. i u 8. Hi u l c và trách nhi m thi hành. 1. Quy t nh này có hi u l c sau 10 (mư i) ngày k t ngày ký; bãi b Quy t nh s 5485Q /UB-NT ngày 03 tháng 10 năm 1994 c a y ban nhân dân t nh Ninh Thu n, Quy t nh s 33/1999/Q -UB ngày 18 tháng 6 năm 1999 c a y ban nhân dân t nh Ninh Thu n và các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. 2. Chi c c trư ng có trách nhi m:
  7. a) Quy nh nhi m v c th cho các phòng chuyên môn; ban hành quy ch làm vi c c a Chi c c và t ch c th c hi n t hi u qu ; b) Trong quá trình th c hi n Quy t nh này n u có v n phát sinh, không h p lý thì t p h p báo cáo Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn th ng nh t v i Giám c S N i v trình y ban nhân dân t nh quy t nh s a i, b sung. 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S N i v , Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, th trư ng các cơ quan có liên quan và Chi c c trư ng Chi c c Ki m lâm ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Hoàng Th Út Lan
Đồng bộ tài khoản