Quyết định số 31/1999/QĐ-BGD&ĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
70
lượt xem
9
download

Quyết định số 31/1999/QĐ-BGD&ĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 31/1999/QĐ-BGD&ĐT về việc bãi bỏ 174 văn bản quy phạm pháp luật của Ngành Giáo dục - Đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 31/1999/QĐ-BGD&ĐT

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 31/1999/QĐ-BGD&ĐT Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ 174 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA NGÀNH GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30-3 -1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12-11-1996; Căn cứ Nghị định số 101/CP ngày 23-9-1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Căn cứ Quyết định số 355/TTg ngày 28-5-1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập ban chỉ đạo của Chính phủ về tổng rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật và kế hoạch tổng rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trong năm 1997-1998; Theo đề nghị của ông Chánh Thanh tra giáo dục, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bãi bỏ 174 văn bản quy phạm pháp luật của ngành Giáo dục - Đào tạo (Danh mục đính kèm theo Quyết định này). Điều 2. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 21/1999/QĐ-BGD&ĐT, Quyết định số 24/1999/QĐ-BGD&ĐT và có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các ông Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nguyễn Minh Hiển (Đã ký) DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM HÁP LUẬT BÃI BỎ CỦA NGÀNH GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định 31/1999/QĐ-BGD&ĐT gày 4 tháng 8 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo) TT Tên văn bản, Trích yếu Lý do bãi bỏ số, ngày, cơ quan ban hành (1) (2) (3) (4) 1 Quyết định 905/QĐ Ban hành quy Đã có văn bản thay thế: Quyết định
 2. 25-5-1976 Bộ Giáo chế thi hết cấp 605/GD&ĐT ngày 29-8-96 và Quyết định dục 1, 2 Bổ túc văn 6/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 26-2-1999. hoá. 2 Quyết định Chế độ bồi Đã hết hiệu lực và có văn bản thay thế: Thông 1668/QĐ 10-7-1976 dưỡng đối với tư 03/TTLB ngày 27-2-96. Bộ Đại học cán bộ ra đề thi tuyển sinh vào trường ĐH,CĐ 3 Thông tư 20/TT Về chế độ nghỉ Đã có văn bản thay thế: Thông tư 25/TT-GD hè hàng năm ngày 30-7-85. 01-9-1976 Bộ Giáo của giáo viên. dục 4 Thông tư 32/TT Quy định tạm Đã có Văn bản thay thế: Quyết định 43/QĐ thời về chế độ ngày 28-6-1979 và các Thông tư số 48/TT và 11-11-1976 công tác của 49/TT ngày 29-11-1979 hướng dẫn Quyết Bộ Giáo dục giáo viên và việc định 243. bố trí sử dụng cán bộ, nhân viên phục vụ giảng dạy. 5 Thông tư 15/TT Hướng dẫn về Đã hết hiệu lực 23-11-1976 Bộ ĐH chuyển ngành và có Quy chế và THCN học công tác HSSV và chuyển thay thế. trường cho học sinh đại học. 6 Thông tư 33/TT Hướng dẫn thi Đã có văn bản thay thế: Nghị đinh 31/11/1976 Bộ ĐH hành chế độ tập 95/1998/NĐ-CP ngày 17-11-1998. vàTHCN sự đối với học sinh tốt nghiệp các trường ĐH, TH Sư phạm. 7 Thông tư 36/TT 29- Hướng dẫn xếp Không còn đối tượng áp dụng văn bản này. 12-1976 Bộ Giáo lương cho giáo dục viên phổ thông công nhân viên chức mới giải phóng được tuyển dụng chính thức. 8 Thông tư 03/TT Hướng dẫn về Đã có văn bản thay thế: Nghị định 5/1998/NĐ- CP ngày 17-11- 1998. 26-01-1977 Bộ ĐH chế độ, nội dung và THCN tập sự giảng dạy học sinh tốt nghiệp
 3. ĐH, THCN. 9 Quyết định Quy định tạm Hết hiệu lực thi 1145/QĐ 30-8-1977 thời về tổ chức hành. Bộ ĐH và THCN quản lý đời sống viên chức ở các trường ĐH, THCN. 10 Chỉ thị 07/CT 28-9- Về việc cải tiến Đã hết hiệu lực 1977 Bộ ĐH và công tác dự bị thi hành. THCN đại học. 11 Thông tư 17/TT 27- Giải thích hướng Đã có văn bản thay thế: Quyết định 1584/GD- 12-1977 Bộ ĐH và dẫn thi hành uy Đ T ngày 27-7-1993. THCN chế khen thưởng và kỷ luật. 12 Quyết định Quy định tạm Đã hết hiệu lực 218/QĐ thời về học tập, thi hành. 03-02-l978 Bộ ĐH thi kiểm tra xét và THCN học sinh dự bị đại học vào đại học. 13 Quyết định Ban hành tiêu Đã có văn bản 288/QĐ chuẩn thư viện thay thế: Quyết 04-03-1978 trường học áp định 659/QĐ-NXBGD dụng Bộ Giáo dục ngày 9-7-1990. cho phổ thông, bổ túc văn hoá . 14 15 Chỉ thị 03/TT Về huy động lao Đã có văn bản 07-3-/978 động của thay thế: Pháp lệnh Lao động công ích số thương 9/LCT/HĐNN8 Bộ ĐH và THCN binh đang học ngày 22-11- 1988. trong các trường ĐH và THCN. 16 Thông tư 09/TT Củng cố, tăng Không còn phù 30-6-1978 cường xây dựng hợp với tình hình Bộ ĐH và THCN lực lượng tự vệ hiện nay. học sinh trong các
 4. trường đại học. 17 Chỉ thị 28/CT Về việc giảng Đã có văn bản dạy 28-7-1978 thay thế: Chỉ thị môn chính trị Bộ Giáo dục 3/1998/CT-BGD&ĐT đạo đức và giáo ngày 30-5-1998. dục thời sự trong các trường cấp 3. 18 Quyết đinh Về quy chế thi. Đã hết hiệu lực 1234/QĐ kiểm tra, công thi hành. nhận tốt nghiệp 25-8-1978 áp dụng cho đại Bộ ĐH và THCN học. 19 Thông tư 19/TT Hướng dẫn thi Đã hết hiệu lực 16/9/1978 Bộ ĐH và hành quyết định thi hành. THCN 1234/QĐ về quy chế thi, kiểm tra công nhận tốt nghiệp áp dụng cho đại học. 20 Thông tư Về đào tạo học Đã hết hiệu lực 754/TT sinh dự bị dại thi hành. 02-3-1979 học. Bộ Giáo dục 21 Quyết định Một số quy định Không còn phù 660/QĐ về rèn luyện nếp hợp với tình hình 19-6-1979 sống quân sự hiện nay. Bộ ĐH và THCN trong trường ĐH, CĐ, THCN 22 Quyết định Ban hành quy Đã có văn bản thay thế: Quyết định 1/1998/QĐ- BGD&ĐT ngày 6- 11-1998. 947/QĐ chế, tổ chức và 31-7-1979 Bộ Giáo hoạt động thư dục viện trường phổ thông. 23 Quyết định Quy chế kiểm tra Đã có văn bản thay thế: Quyết định 193/QĐ- thường xuyên THCN ngày 3-2-1993. 1052/QĐ cuối học kỳ, xét
 5. 19-9-1979 Bộ ĐH lên lớp, tốt và THCN nghiệp... trường THCN tập trung. 24 Thông tư 47/TT Hướng dẫn việc Không còn đối tượng điều chỉnh ngày 16/11/1979 Bộ đưa hết số giáo Giáo dục viên vỡ lòng tron diện tạm tuyển vào biên chế Nhà nước. 25 Thông tư 2205/TT Hướng dẫn thực Đã có văn bản thay thế: Quyết định 19/QĐ- 26/11/1979 Bộ ĐH hiện QĐ 1052 về THCN ngày 3-2-1993. và THCN quy Chế kiểm tra thường xuyên cuối học kỳ, xét lên lớp, tốt nghiệp... trường THCN tập trung. 26 Quyết định 246/QĐ Ban hành quy Đã có văn bản thay thế: Quyết định 768/QĐ, ngày 21/02/1980 Bộ chế tạm thời về Quyết định 769/QĐ ngày 1/4/1994 và Thông Giáo dục tiêu chuẩn và tư 14/1999/TT-BGD&ĐT ngày 22/3/1999 danh hiệu thi đua tặng cá nhân, tập thể và đơn vị có thành tích trong phong trào thi đua 2 tốt. 27 Quyết định 336/QĐ Ban hành Điều Đã có văn bản thay thế: Quyết định 278/QĐ 18/03/1980 Bộ Giáo lệ tạm thời Hội ngày 21-2-1992. dục cha mẹ học sinh 33 Thông tư 10/TT Hướng dẫn thực Đã có văn bản thay thế: Thông tư 04/TT ngày hiện quy chế 25- 2-1993. 26-3-1981 Bộ Giáo tuyển sinh vào dục trường phổ thông trung học. 34 Chỉ thị 14/CT 21-4- Công tác làm đề Đã có văn bản thay thế: Thông tư 03/TT ngày 1981 Bộ Giáo dục thi tốt nghiệp 3-4-1993. phổ thông cơ sở. 35 Quyết định 454/TT Quy chế về công Đã có văn bản 22-6-1981 Bộ ĐH tác thi tuyển sinh thay thế: Quyết định 05/1999/QĐ-BGD&ĐT và THCN vào các trường ngày 23-2- 1999. đại học, cao đẳng. 36 Thông tư 18/TT 27- Quy định mẫu Đã có văn bản thay thế: Thông tư 04/TT ngày 6-1981 Bộ GiáoDục bằng tốt nghiệp 25-2-1993. phổ thông trung học, phổ thông cơ sở . 37 Thông tư 1163/TT Sửa đổi chế độ Đã hết hiệu lực và có văn bản thay thế: Thông 06-7-1981 Bộ ĐH phụ cấp bồi tư 3/TTLB ngày 27-2-
 6. và THCN dưỡng coi thi, 1996,CV,1657/TC/HCSN. chấm thi tuyển sinh đại học, THCN. 38 Quyết định 949/QĐ Chuyển tên gọi 19-8-1981 Bộ giáo các trường hợp Đã có văn bản dục thuộc hệ thống giáo dục phổ thay thế: Nghị thông cũ sang định 90/CP ngày hệ thống giáo dục phổ thông 24-11-1993. mới. 39 Thô.ng tư 01/TT 07- Tổ chức thi chọn Đã có văn bản 01-1981 học sinh giỏi thay thế: Quyết Bộ Giáo dục môn ngoại ngữ định 65/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 18-12-1998. trường phổ thông. 40 Thông tư 32/TT Về việc giáo Đã có văn bản viên 21-11-1981 thay thế: Quyết dạy thêm ngoài Bộ Giáo dục định 242/TTg ngày 24-5-1993, Thông tư giờ lên lớp. 16/TTLB ngày 13-9-1993 và Chỉ thị 17/GDĐT ngày 31-8-1995. 41 Thông tư 08/TT Hướng dẫn quy Đã có văn bản 13-4-1982 Bộ Giáo chế thi tốt thay thế: Thông tư 25/1998/BGD&ĐT dục nghiệp ngày 12-5- 1998. phổ thông trung học 42 Thông tư 09/TT Hướng dẫn quy Đã có văn bản thay thế: Thông tư chế thi tốt 25/1998/TT-BGD&ĐT ngày 12/05/1998 15/4/1982 Bộ Giáo nghiệp phổ dục thông cơ sở. 43 Thông tư 19/TT 14- Quy định các Đã hết hiệu lực và có văn bộ thay thế: CV 8-1982 Bộ Giáo dục mẫu bằng tốt 2649/TH-CN ngày 16/10/1991 nghiệp cao đẳng sư phạm, sư phạm cấp 2, trung học sư phạm. 44 Thông tư 25/TT Hướng dẫn thực Không còn đối tượng: (Giáo viên vỡ lòng dạy hiện Quyết định lớp 1 vào biên chế) điều chỉnh. Thông tư này 08-10-1982 Bộ Giáo số 133/HĐBT mặc nhiên bãi bỏ từ lâu vì không còn đối dục ngày 17-8-1982 tượng. về một số chế độ đãi ngộ đối với giáo viên và cán bộ giảng
 7. dạy. 45 Quyết định 175/QĐ Quy chế thi tốt Đã có văn bản thay thế: Quyết định 3/3/1982 Bộ Giáo nghiệp bổ túc 6/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 26-2-/1999 dục văn hoá trung học. 46 Thông tư 07/TT Hướng dẫn thi Không còn đối tượng (Giáo viên vỡ lòng hành Quyết định không đủ chuẩn CCGD ra ngoài biên chế) 22-3-1983 Bộ Giáo số 133/HĐBT điều chỉnh. dục ngày 17-8-1992 về một số chế độ đối với giáo viên và cán bộ giảng dạy. 47 Quyết định 258/QĐ Quy chế thi và Đã có văn bản thay thế: Quyết định 26-3-1983 Bộ Giáo xét tốt nghiệp 5/1998/QĐ- BGD&ĐT ngày 1-4 -1998. dục cho học sinh cấp I, II 48 Thông tư 12/TT Về việc quản lý Đã có văn bản thay thế: Nghị định 90/CP, ngày 24-11-1993 và Thông tư 04 ngày 25-2- 20-4-1983 Bộ Giáo in, phân phối 1997. dục bằng tốt nghiệp phổ thông, sư phạm. 49 Thông tư 13/TT Hướng dẫn thực Quyết định 75/QĐ ngày 3-3-1983 đã bỏ. 27-4-1983 Bộ Giáo hiện quy chế thi dục tốt nghiệp BTVH trung học. 50 Thông tư 17/TT Hướng dẫn xếp Đã có văn bản 16-6-1983 Bộ giáo lương cho giáo thay thế: Nghị dục viên chính trị tốt định 25/CP ngày nghiệp trường 23-5-1993. Nguyễn Ái Quốc. 51 Quyết định Ban hành quy Đã có văn bản 02/QĐ-SĐH chế về chế độ thay thế: Quyết ngày 01-8-1983 nghiên cứu sinh. định 647/GD-ĐT Bộ ĐH và THCN ngày 14-2-1996. 52 Quyết định 996/QĐ- Thành lập Hội Không còn giá trị SĐH 06-9-1983 Bộ đồng học vị của trong thực tế từ ĐH và THCN Bộ ĐH và THCN và ban hành quy lâu. chế chức năng, nhiệm vụ, tổ
 8. chức, lề lối làm việc của Hội đồng học vị. 53 Chỉ thị 32/CT Uốn nắn tình Không còn phù hợp. 27-9-1983 Bộ Giáo hình phát triển dục mẫu giáo. 54 Thông tư 39/TT Quy định bằng Đã có văn bản thay thế: Nghị định 90/CP, tốt nghiệp BTVH ngày 2-11-1993 và Thông tư tư 04/TT ngày 19-11-1983 Bộ Giáo trung học và việc 25-2-1997. dục quản lý bằng. 55 Thông tư 05/TT 29- Quy định việc Đã có văn bản 3-1984 Bộ Giáo dục tuyển sinh vào thay thế: Quyết các trường sư phạm từ năm định 05//999/QĐ- học 1984 - 1985. BGD&ĐT ngày 23-2-1999. 56 Thông tư 08/TT Bổ sung TT Đã hết hiệu lực và có văn bản thay thế: Quyết 29/TT ngày 26- định 4/1999/QĐ- BGD&ĐT ngày 11-2-1999. 06-4-1984 Bộ Giáo 10-1980 Hướng dục dẫn thi hành quy chế thi và công nhận tốt nghiệp trường CĐSP. 57 Chỉ thị 17/TCCB 25- Về công tác bảo Đã có văn bản thay thế: Chỉ thị 25/1999/CT- 4-1984 Bộ ĐH và hộ lao động năm GD&ĐT ngày 31-5-1999. THCN 1984. 58 Thông tư 15/TT Bổ sung quy Đã có văn bản thay thế: Cv 2649/ TH-CN định mẫu bằng ngày 16- 10-1991. 09-6-1984 tốt nghiệp sư Bộ Giáo dục phạm và BTVH. 59 Quyết định Giao nhiệm vụ Đã hết hiệu lực cho hiệu trưởng 602/QĐ 14-6-1984 thi hành. các trường Bộ Giáo dục ĐHSP được công nhận tốt nghiệp. 60 Chỉ thị 20/CT Về trồng cây gây Đã có văn bản rừng đem lại 27-7-1984 Bộ Giáo thay thế: Chỉ thị màuxanh trong dục 10 năm 1985 - 9/GD-ĐT ngày 29-6-1995. 1995. 61 Thông tư 25/TT Hướng dẫn thực Đã hết hiệu lực 10-11-1984 Bộ Giáo hiện Quy chế thi, thi hành. dục kiểm tra, xét lên lớp ở đại học sư phạm.
 9. 62 Thông tư 26/TT -10- Hướng dẫn thực Đã hết hiệu lực và có văn bản thay thế: Quyết 11-1984 hiện Quy chế thi định 4/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 11-2-1999. tốt nghiệp và Bộ Giáo dục công nhận tốt nghiệp ở các trường đại học sư phạm. 63 Thông tư 28/TT Hướng dẫn hoạt Không còn trường BDGV huyện, đã hình thành những TTGDTX quận, và đã có Quyết 05-12-1984 động của trường định 1660/GD-ĐT ngày 20/05/1997 thay thế. Bộ Giáo dục bồi dưỡng giáo viên huyện. 64 Thông tư 09/TT Thực hiện chính Đã có văn bản 08-3-1985 sách đối với cán thay thế: Nghị Bộ Giáo dục bộ nghỉ hưu, định 12/CP nghỉ mất sức... 26-l-1995. 65 Chỉ thị 11/CT Chế độ tuổi, trẻ Đã có văn bản 12-3-1985 vào lớp 1 trường thay thế: Chỉ thỉ Bộ Giáo dục phổ thông cơ 05/1998/CT-GD&ĐT sở. ngày 15-3-1988. 66 Quyết định Ban hành Quy Đã có văn bản 661/QĐ định về tổ chức thay thế: Quyết 29-6-1985 và hoạt động định 2590/GD-ĐT ngày 14-8-1997. các Bộ Giáo dục trường phổ thông dân tộc nội trú. 67 Thông tư 23/TT Hướng dẫn quy Đã có văn bản thay thế: Thông tư 16/GD-ĐT ngày 14-8-1997. 29-6-1985 Bộ Giáo đinh về tổ chức dục và hoạt động của các trường phổ thông dân tộc nội trú 68 Chỉ thị 27/CT Đưa môn đá cầu Chương trình môn TD trường PT đã 15-8-1985 vào hoạt động có môn đá cầu, văn bản này hết hiệu lực. Bộ Giáo dục trong các trường phổ thông. 69 Thông tư 34/TT Phân hạng các Đã có văn bản 13-11-1985 trường mẫu thay thế: Thông
 10. Bộ Giáo dục giáo, tư liên bộ 18/TT phổ thông cơ ngày 4-9-1993, số 10/TT ngày 29-7- sở, 1994. phổ thông trung học. 70 Chỉ thị 37/CT Cải tiến việc Hết hiệu lực. đánh giá học tập 19-12-1985 Bộ Giáo và thi trong dục trường phổ thông. 71 Thông tư 39/TT Hướng dẫn thi Đã có văn bản 31-12-1985 Bộ Giáo hành Nghị đinh thay thế: Nghị dục 285/HĐBT ngày định 25/CP ngày 18-09-1985. Xếp 23-5-1993. lương của công nhân viên chức trong ngành giáo dục. 72 Quyết định Quy chế thi và Đã có văn bản thay thế: Quyết định 5/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 1-4-1998. 215/QĐ xét tốt nghiệp 27-2-1986 phổ thông trung Bộ Giáo dục học. 73 Quyết định Quy chế thi Đã có văn bản thay thế: Quyết định tuyển vào 8/1999/QĐ- BGD&ĐT ngày 27-2-1999. 216/QĐ trường phổ 27-2-1986 Bộ Giáo thông trung học. dục 74 Thông tư 07/TT Hướng dẫn quy Đã có văn bản thay thế: Quyết định 8/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/02/1999. 27-02-1986 chế thi tuyển vào Bộ Giáo dục trường phổ thông trung học. 75 Quyết đinh Quy chế thi, xét Đã có văn bản thay thế: Quyết định 5/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 1-4-1998. 219/QĐ tốt nghiệp phổ 28-2-1986 thông cơ sở. Bộ Giáo dục 76 Thông tư 09/TT Hướng dẫn Quy Đã có văn bản 28-02-1986 Bộ Giáo chế thi, xét tốt thay thế: Thông dục nghiệp phổ tư số 5/1998/TT-
 11. thông BGD&ĐT ngày 12-5-1998. cơ sở 77 Quyết định Quy chế thi tốt Đã hết hiệu lực và có văn bản thay thế: Quyết định 4/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 11-2-1999. 233/QĐ nghiệp, xét công 05-3-1986 Bộ Giáo nhận tốt nghiệp dục cao đẳng sư phạm bồi dưỡng. 78 Thông tư 25/TT 08- Hướng dẫn xét Chỉ có giá trị trong 1 lần năm 1986. 9-1986 Bộ Giáo dục tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú trong ngành GD. 79 Thông tư 28/TT Hướng dẫn cách Đã có văn bản 20-9-1986 Bộ Giáo đánh giá, xếp thay thế: Thông dục loại học sinh phổ tư 29/TT ngày 6- thông trung học. 10-1990. 80 Quyết định Giao trách Đã có văn bản nhiệm cho hiệu 104/QĐ thay thế: Quyết trưởng các 21-2-1987 Bộ Giáo trường ĐHSP tổ định 173/TCCB dục chức bầu chủ nhiệm khoa. ngày 25-1-1992. 81 Chỉ thị 04/CT Sáp nhập các cơ Không còn đối 10-3-1987 Bộ Giáo quan quản lý tượng điều chỉnh. dục nhà trẻ vào cơ quan quản lý giáo dục địa phương. 82 Quyết định Bổ sung quyết Đã có văn bản định 219/QĐ 160/QĐ thay thế: Quyết ngày 28-2-1986 26-3-1987 Bộ Giáo về quy chế thi và định 15/1998/QĐ- dục xét tốt nghiệp phổ thông cơ sở BGD&ĐT ngày 1- 4-1998. 83 Thông tư 07/TT Hướng dẫn việc Không còn hiệu 6-5-1987 sáp nhập và tổ lực thi hành. Bộ Giáo dục chức hoạt động Sở GD, phòng GD sau khi sáp nhập quản lý
 12. nhà trẻ 84 Quyết định Ban hành tiêu Đã có văn bản 1564/QĐ 18-12- chuẩn, quy trình 1987 Bộ ĐH, bầu Hiệu trưởng thay thế: Quyết THCN-DN các trường đại định 4124/QĐ ngày 9-12-1997. học. 85 Chỉ thị 82/CT 30-12- Sắp xếp lại tổ Đã có văn bản 1987 Bộ Giáo dục chức, tinh giản thay thế: Nghị biên chế quản lý định 25/CP ngày Nhà nước. 23-5-1993. 86 Quyết định Mở trường dạy Đã có văn bản thay thế: Quyết định 5118/QĐ 30-12- 4059/GDĐT ngày 19-10-1995. nghề trung học. 1987 Bộ ĐH - THCN-DN 87 Chỉ thị 07/CT 18-3- Điều chỉnh tổ Hết hiệu lực thi 1988 Bộ Giáo dục chức thi, xét tốt hành. nghiệp và thi tuyển của phổ thông các cấp. 88 Thông tư 14/TT 23- Điều chỉnh xếp Đã có văn bản thay thế: Thông tư 29/TT ngày 4-1988 Bộ Giáo dục loại văn hoá cho 6-10-1990 và hông tư 13/TT ngày 7-3-1991. học sinh phổ thông trung học. 89 Quyết định 809/QĐ Ban hành quy Đã có văn bản thay thế: Quyết định 193/QĐ- 20-7-1988 Bộ ĐH, chế kiểm tra, thi, THCN ngày 3/2/1993. THCN-DN xét lên lớp và quy chế thi tốt nghiệp cho học sinh đào tạo theo hình thức tập trung trong các trường lớp THCN. 90 Thông tư 25/TT 20- Hướng dẫn sáp Không còn đối 7-1988 Bộ nhập Ban GDCN tượng điều chỉnh. ĐH,THCN-DN vào Sở Giáo dục. 91 Quyết định Ban hành quy Đã có Nghị định 358/HĐBT ngày 28-9-1992 1019/QĐ 29- 10- định về tổ chức và Quyết định 478/QĐ ngày 11-3-1993 1988 Bộ Giáo dục và hoạt động thaythế. của hệ thống thanh tra giáo dục. 92 Chỉ thị 37/CT Về việc quản lý Đã có văn bản 08-11-1988 in, phân phối thay thế: Nghị
 13. Bộ Giáo dục bằng tốt nghiệp định 90/CP ngày phổ thông, sư 24-11-1993 và phạm, bổ túc Thông tư 04 ngày văn 25-2-1997. hoá. 93 Quyết định Quy định về bầu Đã có văn bản thay thế: Quyết định Trưởng khoa, 173/TCCB ngày 25-1-1992. 258/QĐ Trưởng ban 16-8-1989 Bộ Giáo chuyên môn và dục Trưởng bộ môn. 94 Quyết định Cấp bằng tốt Đã có văn bản thay thế: Cv 3085/GD-ĐT ngày 06/09/1995. 2205/QĐ nghiệp trường dạy 27-6-1989 Bộ ĐH,THCN-DN nghề trung học. 95 Quyết định Quy định về tiêu Đã có văn bản thay thế: Quyết định chuẩn nghiệp vụ 538/TCCP-BCTL ngày 18/12/1995. 963/QĐ các chức vụ viên 15-8-1989 Bộ Giáo chức làm công dục tác giảng dạy. 96 Thông tư 18/TT Hướng dẫn về Văn bản này và Cv 08/TS ngày 16-1-1990 đã học bổng, sinh bị bãi bỏ ngay sau khi các văn bản mới thay 18-9-1989 Bộ hoạt phí của học thế: Quyết định 221/ 1997/QĐ-TTG và Thông ĐH,THCN-DN sinh, sinh viên tư 53/1998/TTLT ngày 25/08/1998. trong các trường ĐH, CĐ, THCN và Dạy nghề. 97 Quyết định Ban hành quy Đã có văn bản thay thế: Quyết định 1225/QĐ 09-12- 12/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 15-3-1999 và số chế thi hết cấp 1 1989 Bộ Giáo dục 15/1999/QĐBGD&ĐT ngày 1-4-1998. phổ thông cơ sở. 98 Thông tư 34/TT Hướng dẫn thực Đã có văn bản thay thế: Quyết định 2/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 15-3-1999 và 09-12-1989 hiện quy chế thi Quyết định số 15/1998 /QĐ-BGD&ĐT ngày 1- Bộ Giáo dục hết cấp 1 phổ 4-1998. thông cơ sở. 99 Thông tư 3950/TT Hướng dẫn thực Đã hết hiệu lực thi hành. 19-12-1989 Bộ
 14. ĐH,THCN-DN hiện việc kết thúc giai đoạn I tuyển vào giai đoạn 2 hệ ĐH dài hạn. 100 Quyết định 107/QĐ Bổ sung quy chế Đã có văn bản thay thế: Quyết định 27-02- 1990 Bộ thi tốt nghiệp 15/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 1-4-1998. Giáo dục phổ thông cơ sở, phổ thông trung học. 101 Thông tư 06/TT Hướng dẫn thực Đã có văn bản thay thế: Thông tư hiện quy chế thi 25/1998/TT-BGD &ĐT ngày 12-5-1998. 28-3-1990 tốt nghiệp năm Bộ Giáo dục PTCS, PTTH ban hành theo QĐ 107/QĐ ngày 27-2-1990. 102 Thông tư 07/TT 18- Quy định quản lý Đã có văn bản thay thế: Nghị định 90/CP 5-1990 Bộ Giáo dục mẫu và phân ngày 24-11-1993 và Thông tư 04 ngày và Đào tạo phối các loại 25/02/1997 bằng tốt nghiệp. 103 Quyết định 325/QĐ Ban hành tiêu Đã có văn bản thay thế: Nghị định ngày 28/05/1990 Bộ chuẩn và quy 95/1998/NĐ-CP, ngày 17/11/1998. Giáo dục và Đào trình xét duyệt tạo chức năng (cán bộ giảng dạy ĐH, CĐ) 104 Quyết định 364/QĐ Quy chế thi, Đã có văn bản thay thế: Quyết định 193/QĐ- 07/06/1990 kiểm tra, xét lên THCN ngày 03/02/1993 lớp trong các Bộ Giáo dục và Đào trường dạy nghề tạo 105 Thông tư 16/TT Hướng dẫn mở Đã hết hiệu lực và THCN không còn mở rộng rộng hệ mở rộng nữa 05/07/1990 ở các trường đại Bộ Giáo dục và Đào học, cao đẳng, tạo THCN. 106 Chỉ thị 02/CT Về phổ cấp giáo Hết hiệu lực thi hành. dục cấp 1 và 27/08/1990 chống mù chữ Bộ Giáo dục và Đào trong thời gian tạo từ 1990 đến 1995. 107 Thông tư 28/TT Hướng dẫn Đã có văn bản thay thế: Thông tư 16/GD-ĐT 06/10/1990 Bộ Giáo đánh giá xếp ngày 25/10/1994. dục và Đào tạo loại học sinh cấp 1. 108 Thông tư 31/TT Hướng dẫn vận Hướng dẫn thực hiện văn bản bãi bỏ: Quyết 29/10/1990 Bộ Giáo dụng tiêu chuẩn định 325/TCCB ngày 28/05/1990.
 15. dục và Đào tạo nghiệp vụ... giảng dạy ĐH, CĐ. (Hướng dẫn thực hiện Quyết định 325/TCCB ngày 28/05/1990). 109 Thông tư 32/TT Xét duyệt chức Giáo viên TDTT xét duyệt theo quy định 29/10/1990 Bộ Giáo danh giảng dạy chung, không cần có quy định riêng. dục và Đào tạo TDTT ở các trường ĐH, CĐ không chuyên TDTT (Hướng dẫn thực hiện Quyết định 325 ngày 28/05/1990). 110 Quyết định 57/QĐ Ban hành quy Đã có văn bản thay thế: Quyết định 03/02/1990 Bộ Giáo chế thi tốt 6/1999/QĐ-BGD-ĐT ngày 26/02/1999. dục và Đào tạo nghiệp bổ túc cơ sở và bổ túc trung học. 111 Quyết định 461/QĐ Ban hành quy Đã có văn bản thay thế: Quyết định 11/02/1991 Bộ Giáo chế tuyển sinh 06/1999/QĐ-BGD-ĐT ngày 03/02/1999. dục và Đào tạo và hệ chính quy trong các trường ĐH, CĐ, THCN. 112 Thông tư 24/TT Hướng dẫn vận Hết hiệu lực thi hành. 23/03/1991 Bộ Giáo dụng đánh giá, dục và Đào tạo xếp loại học sinh các cấp để xem xét điều kiện dự thi. 113 Thông tư 22/TT Về chế độ phụ Không còn phụ cấp thâm niên. 31/08/1992 Bộ Giáo cấp thâm niên dục và Đào tạo 114 Quyết định 726/QĐ Ban hành Đã có văn bản thay thế: Quyết định 1734/GĐ- 14/04/1991 Bộ Giáo chương trình bồi ĐT ngày 27/05/1997. dục và Đào tạo dưỡng thường xuyên chu kỳ 1992-1996 cho giáo viên tiểu học. 115 Quyết định 727/QĐ Ban hành Đã có văn bản thay thế: Quyết định 1733/GĐ- 14/04/1991 Bộ Giáo chương trình bồi ĐT ngày 27/05/1997. dục và Đào tạo dưỡng thường xuyên chu kỳ 1992-1996 cho giáo viên cấp 2. 116 Thông tư 20/TT Hướng dẫn tổ Đã có văn bản thay thế: Quyết định 10/GĐ-ĐT 12/09/1992 Bộ Giáo chức thực hiện
 16. dục và Đào tạo chương trình bồi ngày 14/04/1997. dưỡng thường xuyên tạm thời chu kỳ 1992- 1996 cho giáo viên PT. 117 - Quyết định Quy chế tổ Đã có văn bản thay thế: Quyết định 1660/GD- chức, ĐT ngày 20-5-1997. 2463/QĐ hoạt động của 07- 11-1992 Bộ Giáo dục trung tâm giáo và Đào tạo dục thường xuyên huyện, xã 118 Quyết định Sửa đổi, bổ Đã có văn bản thay thế: Quyết định sung 5/1999/QĐ- GD&ĐT ngày 3- 2-1999. 311/QĐ một số điểm 22-02-1993 Bộ Giáo dục trong Quy chế và Đào tạo tuyển sinh vào hệ chính quy trong các trường ĐH, CĐ, THCN. 119 Quyết định Ban hành Đã có văn bản thay thế: Quyết định 1732/GD- 1747/QĐ chương trình bồi ĐT ngày 27-5-1997. 16/08/1993 Bộ Giáo dưỡng thường dục và Đào tạo xuyên chu kỳ 1993 - 1996 cho giáo viên PTTH. 120 Quyết định Sửa đổi, bổ Đã có văn bản thay thế: Quyết định 256/QĐ/GD-ĐT 25- sung quy chế 5/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 3-2-1999. 1-1994 Bộ Giáo dục tuyển sinh vào và Đào tạo hệ chính quy trong các trường ĐH, CĐ, THCN. 121 Thông tư Hướng dẫn xét Chỉ sử dụng trong 02/GD-ĐT tặng danh hiệu lần thứ 4 năm 03-3-1994 Bộ Giáo nhà giáo nhân 1994. dục dân, nhà giáo và Đàotạo ưu tú lần thứ 4. 122 Quyết định Sửa đổi, bổ Đã có văn bản thay thế: Quyết định 3752/QĐ/GD-12-12- sung một số 15/1998/QĐ-BGD-ĐT ngày 01/04/1998. 1994 Bộ Giáo dục điểm trong quy và Đào tạo chế thi và xét tốt nghiệp PTCS,
 17. PTTH. 123 Thông tư 25/TT Hướng dẫn mở Không còn đào tạo THN. 29-12-1994 Bộ Giáo rộng lớp trung dục học nghề. và Đào tạo 124 Thông tư Hướng dẫn thực Đã có văn bản thay thế: Thông tư hiện Quyết định 25/1998/BGD&ĐT ngày 12-5-1998 04/GD-ĐT 3752/QĐ ngày 06-3-1995 12-12-1994 về sửa đổi, bổ sung Bộ Giáo dục quy chế thi tốt và Đào tạo nghiệp PTCS, PTTH. 125 Quyết định Ban hành giấy Đã có văn bản thay thế: Quyết định chứng nhận 63/1998/QĐ-BDG&ĐT ngày 5-12-1998. 4768/GD-ĐT hoàn hành 08-11-1995 Bộ Giáo chương trình bồi dục dưỡng thường xuyên chu kỳ và Đào tạo 1992- 1996 cho giáo viên TH,THCS và chu kỳ 1993- 1996 cho giáo viên PTTH. 126 Quyết định 496/GD- Sửa đổi, bổ Đã có văn bản thay thế: Quyết định ĐT sung một số 6/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/02/1999 điều trong quy 02/02/1996 chế thi tốt Bộ Giáo dục và Đào nghiệp bổ túc cơ tạo sở và trung học theo Quyết định số 57/QĐ ngày 03/02/1990 127 Thông tư 04/GD-ĐT Hướng dẫn thực Đã có văn bản thay thế: Quyết định 07/03/1996 Bộ Giáo hiện quy chế thi 6/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/02/1999 dục và Đào tạo tốt nghiệp bổ túc cơ sở và trung học 128 Quyết định 718/GD- Bổ sung quy chế Đã có văn bản thay thế: Thông tư 54/TTLB ĐT 27/02/1996 Bộ xét tặng Huy ngày 31/08/1998 thay Thông tư 20/TTLB ngày Giáo dục và Đào chương "Vì sự 28/10/1993 tạo nghiệp giáo dục" 130 Quyết định 688/QĐ Sửa đổi, bổ Đã có văn bản thay thế: Quyết định 20/02/1997 Bộ Giáo sung quy chế 05/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/02/1999. tuyển sinh ban
 18. dục và Đào tạo hành kèm theo Quyết định số 461/QĐ-TS ngày 11/02/1991. 131 Quyết đinh Ban hành quy Đã có văn bản thay thế: Quyết định 3479/QĐ chế thi chọn học 65/1998/QĐ- BGD&ĐT ngày 18/12/1998. 01/11/1997 Bộ Giáo sinh giỏi quốc dục và Đào tạo gia các cấp trong bậc phổ thông. 132 Quyết định Ban hành quy Đã có văn bản thay thế: Quyết định 3480/GD-ĐT 1-11 chế tạm thời về 08/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 27-2-1999. 1997 Bộ Giáo dục xét tuyển học và Đào tạo sinh vào trường PTTH, THCB. 133 Thông tư Hướng dẫn một Đã có văn bản thay thế: Quyết định số điều của quy 65/1989/QĐ- 24/GD-ĐT chế thi chọn học BGD&ĐT ngày 18- 29-12-1997 sinh giỏi QG các cấp học PT. 2-1998. Bộ Giáo dục và Đào tạo 134 Quyết định Sửa đổi, bổ Đã có văn bản thay thế: Quyết định sung quy chế 05/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 3-2-1999. 338/QĐ tuyển sinh ban 24-02-1998 Bộ Giáo hành kèm theo dục QĐ số 461/QĐ- TS ngày 11-2- và Đào tạo 91. 135 Quyết định 17/QĐ Ban hành quy Đã có văn bản thay thế: Quyết định 06/QĐ- 10-04-1998 Bộ Giáo chế thi tốt BDG- ĐT ngày 226/02/1999. dục và Đào tạo nghiệp bổ túc THCS và bổ túc trung học. 136 Công văn 718/ĐH Về việc xây Không còn đối tượng điều chỉnh theo Quyết 05-4-1977 Bộ Đại dựng tập thể định 1584/GD-ĐT ngày 27/07/1993 học và THCN. học sinh xã hội chủ nghĩa. 137 Công văn 857/ĐH Về việc hướng Đã hết hiệu lực 23-4-1977 Bộ Đại dẫn công tác coi thi hành. học thi 138 Công văn Về việc hướng Đã có văn bản 1023/VP dẫn dự trù kinh thay thế: 5-5-1977 phí thiết bị. Thông tư 30/TTLB ngày Bộ Giáo dục 26-7-1990 BGDĐT và TC. 139 Công văn Về việc cấp Đã hết hiệu lực bằng tốt nghiệp 1269/VP thi hành. cho học sinh hết
 19. 28-6-1978 hạn tập sự ở các trường phía Bộ Đại học Nam. 140 Công văn Hướng dẫn bổ Đã có văn bản thay thế: Quyết định 1584/GD- 1408/QLHS 14-7- sung quy chế ĐT ngày 27-7-1993. 1978 Bộ Đại học và khen thưởng, kỷ THCN. luật đối với học sinh các trường Đại học, Cao đẳng và THCN. 141 Công văn Hướng dẫn việc Hết đối tượng thuộc diện được hưởng và văn 1415/QLHS trả sinh hoạt phí bản hiện hành Quyết định 121/1997/QĐ-TTg và học bổng cho ngày 23/12/1997. 17-07-1978 học sinh ở các Bộ Đại học và trường phía THCN. Nam sau khi thống nhất tiền tệ ở hai miền. 142 Công văn 638/CV- Hướng dẫn công Đã có văn bản thay thế: LT ngày 15/08/1978 nhận và khen Quyết định 1584/GD-ĐT ngày 27/07/1993. thưởng tập thể Bộ Đại học và học sinh XHCN. THCN 143 Công văn 2047 Về việc trả tiền Đã có văn bản thay thế: Thông tư 17/TTLB phụ cấp dạy ngày 27/07/1995. 06/10/1978 vượt giờ đối với Bộ Đại học và trưởng phó khoa THCN 144 Công văn Về việc tính trợ Đã có văn bản thay thế: Nghị định 12/CP 828/TCCB cấp hưu trí cho ngày 26/01/1995 và Điều lệ Bảo hiểm xã hội. Hiệu trưởng và 14/04/1979 Phó Hiệu trưởng Bộ Giáo dục 145 Công văn 2240/TH Giải thích quy Đã có văn bản thay thế: Quyết định 193/QĐ- chế kiểm tra THCN ngày 03/02/1993. 01/12/1979 Bộ Đại thường xuyên, học và THCN thi cuối học kỳ, xét lên lớp và quy chế thi TN, xét công nhận TN trong các trường THCN đào tạo theo hệ tập trung. 146 Công văn 144/GD Hướng dẫn công Đã có Thông tư liên tịch số 62/TT ngày tác thanh tra 22/05/1992 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và 21/06/1980 công nhân viên CĐGD thay thế Bộ Giáo dục chức tại các trường học thuộc ngành GD.
 20. 147 Công văn Bổ sung hướng Hết hiệu lực thi hành. 2117/KHTN dẫn thực hiện Thông tư liên bộ 28/10/1982 TC-ĐHTHCN đối Bộ Đại học và với LĐSX ở các THCN trường ĐH và THCN. 148 Công văn Hướng dẫn công Hết hiệu lực thi hành. 192/TCCB tác kiểm tra bảo hộ LĐ ở các 28/01/1983 trường theo tinh Bộ Đại học thần TT8-TT/LB. 149 Công văn 550/CV Hướng dẫn một Không còn phụ cấp thâm niên. số điểm về phụ 30/03/1989 cấp thâm niên. Bộ Giáo dục 150 Công văn 902/ĐH Xây dựng kế Đã có văn bản 06-4-1989 Bộ Đại hoạch giảng dạy thay thế: Công văn 2759/QĐ ngày 30-10- học và điều chỉnh 1991. môn học cho trường lớp dạy nghề. 151 Công văn Về giải thưởng Hết hiệu lực thi hành. 2677/QLKH 5-9- "Sinh viên 1989 Bộ ĐH,THCN nghiên cứu khoa và DN học". 152 Công văn 1561/GD Hướng dẫn phụ Không còn phụ cấp thâm niên. 8-9-1989 Bộ Giáo cấp thâm niên dục. cho giáo viên và cán bộ giảng dạy. 153 Công văn 187/CT Giáo dục lý luận Đã có văn bản thay thế: Quyết định 20-1-1989 Bộ ĐH Mác-Lênin 1261/GDĐT ngày 12-4-1997. và THCN chuyên ngành Mác - Lê nin và Kinh tế. 154 Công văn 08/ĐH Phướng dẫn về Đã có văn bản thay thế: Thông tư số 53/TT- 16-01-/990 Bộ ĐH, học bổng, sinh LT ngày 25-8-1998- THCN và DN hoạt phí của học sinh, sinh viền. 155 Công văn 939/TS Về tổ chức cấp Đã có trong Luật Giáo dục và Quyết định 02- 6- 1990 Bộ Giáo 193/QĐ ngày 3-2-1993. bằng tốt nhiệp dục và Đào tạo. cho sinh viên học sinh. 156 Công văn Về việc sử dụng Đã có văn bản 1124/KHTV-SĐH kinh phí đào tạo thay thế: Thông 19-6-1990 Bộ Giáo trên đại học. tư số 22/TT ngày
Đồng bộ tài khoản