Quyết định số 31/1999/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
195
lượt xem
23
download

Quyết định số 31/1999/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 31/1999/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác đảm bảo an toàn giao thông quốc lộ 5 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 31/1999/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 31/1999/Q -BGTVT Hà N i, ngày 02 tháng 1 năm 1999 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 31/1999/Q -BGTVT NGÀY 2 THÁNG 01 NĂM 1999 BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ, S D NG, KHAI THÁC M B O AN TOÀN GIAO THÔNG QU C L 5 B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Pháp l nh B o v công trình giao thông ngày 2/12/1994; Căn c Ngh nh s 22-CP ngày 22/03/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u b máy B Giao Thông v n t i; Căn c Ngh nh s 36/CP ngày 29/5/1995 c a Chính ph v m b o an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th ; qu n lý, khai thác có hi u qu , m b o an toàn giao thông, an toàn công trình qu c l 5; Theo ngh c a C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam và V trư ng V Pháp ch - V n t i; QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy ch qu n lý, khai thác, s d ng m b o an toàn giao thông qu c l 5". i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam ch u trách nhi m t ch c ch o và ki m tra vi c th c hi n Quy t nh này. i u 3. Các ông: Chánh văn phòng b , C c Trư ng C c ư ng b Vi t Nam, V trư ng, Th trư ng các cơ quan có liên quan khác thu c B , Giám c các S Giao thông v n t i, Giao thông công chính: Hà N i, Hưng Yên, H i Dương, H i Phòng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lê Ng c Hoàn ( ã ký) QUY CH
  2. QU N LÝ, KHAI THÁC, S D NG M B O AN TOÀN GIAO THÔNG QU C L 5 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 31/1999/Q -BGTVT ngày 2 tháng 01 năm 1999 c a B Trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1 QUY NNH CHUNG i u 1. Quy ch này quy nh vi c qu n lý, s d ng, khai thác qu c l 5 sau khi tuy n ư ng ư c c i t o nâng c p t tiêu chuNn cơ b n c a ư ng c p 1 cho m i i tư ng tham gia giao thông, các cơ quan qu n lý Nhà nư c, các ơn v có liên quan và nhân dân ven ư ng th c hi n nh m m b o an toàn giao thông, an toàn công trình. i u 2. Các t ng dùng trong Quy ch này ư c hi u như sau: 1. "Làn xe" là ph m vi gi i h n gi a hai v ch sơn li n ho c t khúc mà phương ti n ư c phép i theo hư ng quy nh. i v i ư ng có t hai làn xe tr lên cho m t chi u thì làn phía bên ph i theo hư ng xe ch y là làn s 1, các làn bên c nh ti p theo là làn s 2, làn s 3. 2. "Gi i phân cách gi a" là gi i ư c xây bó v a và tr ng cây phân cách gi a hai chi u i và v . 3. "Gi i phân cách gi a làn xe cơ gi i v i làn xe thô sơ, ngư i i b " là gi i ư c v ch b ng sơn, b ng hàng rào tôn lư n sóng ho c b ng tr bê tông ng thép phân cách gi a ph n ư ng cho xe cơ gi í v i ph n ư ng cho xe thô sơ và ngư i i b . 4. " ư ng ngang" là ư ng có giao c t v i qu c l 5. i u 3. T t c các phương ti n i trên ư ng ngang vào qu c l 5 u ph i như ng quy n ưu tiên cho phương ti n i trên qu c l 5 (tr các xe ư c quy n ưu tiên quy nh t i i u 42 - i u l TTATGT ư ng b và TTATGT ô th ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 29/5/1995 c a Chính ph ). i u 4. Hành lang b o v qu c l 5 ư c quy nh c th như sau: 1. Ph m vi hành lang b o v : theo quy nh t i Ngh nh s 203/H BT ngày 21/12/1982: Tính t chân mái ư ng tr ra hai bên, m i bên 20m. 2. Ph m vi hành lang ã gi i to và n bù: tính t chân mái ư ng tr ra hai bên, m i bên 7m. 3. Ph m vi hành lang b o v i v i o n qu c l 5 qua ô th : Là v a hè theo quy ho ch ô th ư c c p có thNm quy n phê duy t. i u 5. Các cơ quan qu n lý Nhà nư c, các c p chính quy n a phương nơi tuy n ư ng i qua có trách nhi m qu n lý, ki m tra, giám sát m i t ch c, cá nhân nói t i i u 1 Quy ch này trong vi c b o v công trình và m b o an toàn giao thông qu c l 5 theo úng ch c năng, nhi m v ã ư c pháp lu t quy nh.
  3. Chương 2 QUY NNH V S D NG i u 6. Quy nh s d ng làn xe cơ gi i. 1. Làn xe cơ gi i ch dành cho các lo i xe có ng cơ ho t ng. 2. T t c các lo i xe ch y trên ư ng ch ư c ch y trên làn xe quy nh (gi a hai v ch sơn phân làn), không ư c bánh xe ch y è d c lên v ch sơn phân làn tr trư ng h p vư t ho c r . 3. T t c các lo i xe t i, xe ca, xe ch container, xe c n tr c, xe chuyên d ng và các lo i xe ch y v i t c ch m như xe máy, xe lam... ch ư c i vào làn bên ph i c a hưóng i (làn s 1), không ư c i sang làn s 2 ho c làn s 3 tr trư ng h p vư t. 4. Làn xe s 2 và làn s 3 ch giành cho xe con và cho xe vư t nhau. 5. Nghiêm c m các lo i xe thô sơ, xe p, ngư i i b , xe súc v t kéo, trâu bò i vào ph n ư ng dành cho xe cơ gi i; ch ư c vư t qua ư ng dành cho xe cơ gi i t i nh ng nơi có ư ng ngang ho c có m gi i phân cách theo quy nh, nhưng ph i chú ý quan sát, tuân th theo bi n báo hi u. 6. Khi xe cơ gi i ch y trên ư ng b hư h ng thì ngư i i u khi n phương ti n ph i tìm bi n pháp ngay l p t c ưa xe vào sát mép ư ng và ph i có tín hi u xe m b o lưu thông trên ư ng và sau ó ph i nhanh chóng ưa xe ra kh i làn xe cơ gi i. i u 7. Quy nh s d ng làn xe thô sơ. Làn xe thô sơ ch dành riêng cho xe thô sơ và ngư i i b . Trên làn xe thô sơ: 1. Nghiêm c m chi m d ng làn xe thô sơ ch a v t li u, bày hàng quán, h p ch , v t rác ho c b t kỳ hành vi nào làm c n tr s i l i trên ư ng. 2. Tuy t i c m th trâu bò trên ư ng, khi th t c n thi t ph i ưa trâu bò ngang qua ư ng thì ph i i úng ư ng ngang ã quy nh và ph i có ngư i d t t ng con. 3. C m phơi rơm, r ho c b t kỳ th gì trên m t ư ng, trên gi i phân cách gi a, gi i phân làn, hàng rào phân làn. 4. C m l i d ng gi i phân làn, gi i phân cách, hàng rào tôn lư n sóng và c c tiêu, bi n báo làm nơi qu ng cáo, trưng bày hàng hoá ho c làm m t m quan. i u 8. Quy nh vi c i ngang ư ng.
  4. 1. T i các i m có m hàng rào phân làn và gi i phân cách gi a t o thành ư ng ngang cho phép các phương ti n cơ giơí, xe thô sơ và ngư i i b ư c i ngang ư ng nhưng ph i tuân th các tín hi u ch d n giao thông trên ư ng. 2. T t c các phương ti n cơ gi i, xe thô sơ i trên ư ng ngang vào qu c l 5 ph i gi m t c xu ng t i m c không nguy hi m và ph i quan sát m b o ưu tiên cho xe ch y trên qu c l 5 và s an toàn c a ngư i và phương ti n. 3. Các xe mu n quay u ch ư c quay t i v trí quy nh. Nghiêm c m b t kỳ lo i phương ti n nào vư t qua gi i phân cách gi a. 4. Các phương ti n mu n r trái, r ph i u ph i gi m t c và quan sát mb o tuy t i an toàn cho m i phương ti n ang lưu thông. 5. Ph i i ngang qua qu c l 5 theo các ư ng gom và c u vư t khi có ư ng gom và c u vư t. i u 9. Quy nh s d ng hành lang b o v ư ng b . 1. Trong ph m vi hành lang b o v qu c l 5, nghiêm c m: - D ng l u quán làm c n tr t m nhìn c a ngư i i u khi n phương ti n; - T p k t v t li u nh hư ng n t m nhìn c a ngư i i u khi n phương ti n; - H p ch , trưng bày hàng hoá ven ư ng làm c n tr t m nhìn c a ngư i i u khi n phương ti n: - ào t hành lang kinh doanh ho c khai thác v t li u; - ph th i, rác th i làm nh hư ng n vi c thoát nư c và v sinh môi trư ng. 2. Trong ph m vi hành lang ã gi i to và ã n bù (7m): C m l n chi m dư i b t kỳ hình th c nào. 3. Trong ph m vi t m c gi i to (7m) n m c hành lang b o v ư ng b (20m): - Các công trình ã xây d ng ph i gi nguyên hi n tr ng, c m cơi n i, phát tri n thêm và ph i tháo d ngay khi có yêu c u c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n; - Các công trình công c ng ã xây d ng trong ph m vi này yêu c u ph i chuy n d n ra kh i ph m vi hành lang b o v ư ng b (20m). i u 10. Quy nh vi c b o v c u, ư ng và các thi t b giao thông trên ư ng. 1. Nghiêm c m b t kỳ hành vi nào làm m t mát, hư h ng các công trình c u, ư ng, các thi t b an toàn giao thông trên ư ng. 2. Nghiêm c m vi c t ý phá gi i phân cách, p t, t bao t i t cát ho c b t kỳ hành ng gì i qua gi i phân cách gi a.
  5. 3. Các hành ng ch m c p, t ý tháo g , làm hư h ng ho c làm gi m tu i th , h n ch tác d ng c a c u, ư ng, các thi t b trên ư ng tuỳ theo m c mà b x lý hành chính ho c truy c u trach nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3 QUY NNH V TRÁCH NHI M QU N LÝ i u 11. ơn v tr c ti p qu n lý qu c l 5 có trách nhi m: 1. Qu n lý t t h th ng c u, ư ng, các thi t b an toàn giao thông ã ư c th c hi n trong d án; 2. Thư ng xuyên s a ch a, m b o tr ng thái k thu t c u, ư ng và các thi t b an toàn giao thông m b o an toàn cho ho t ng c a ngư i và phương ti n tham gia giao thông trên ư ng; 3. Thư ng xuyên ki m tra, phát hi n các hư h ng, m t mát x lý k p th i; 4. Thư ng xuyên ki m tra, phát hi n các vi ph m x lý k p th i m b o Quy ch ư c th c hi n m t cách nghiêm túc; 5. ình ch ngay các ho t ng gây t n h i n an toàn công trình và an toàn giao thông; 6. Ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a a phương trong vi c tuyên truy n, ph bi n, giáo d c các quy nh c a pháp lu t v an toàn giao thông trên qu c l 5. i u 12. Các cơ quan qu n lý ư ng b có trách nhi m ph i h p v i l c lư ng C nh sát giao thông, chính quy n các a phương có qu c l 5 i qua m b o vi c s d ng, qu n lý qu c l 5 theo úng Quy ch này và các quy nh pháp lu t liên quan khác, c th như sau: 1. Ph i h p v i c nh sát giao thông trong vi c t ch c i u khi n, hư ng d n giao thông trên ư ng; phát hi n và x lý các vi ph m quy nh v tr t t an toàn giao thông; gi i quy t các s c nh hư ng n tr t t an toàn giao thông như: ách t c, c n tr giao thông, tai n n giao thông... 2. Ph i h p v i các c p chính quy n a phương trong vi c tuyên truy n, v n ng, nh c nh , giáo d c nhân dân trong a phương th c hi n úng quy ch qu n lý, s d ng, khai thác m b o an toàn giao thông qu c l 5; th c hi n các bi n pháp b o v công trình, các thi t b trên ư ng, qu n lý vi c s d ng hành lang b o v ư ng; b o v c nh quan, b o v môi trư ng i v i qu c l 5. Chương 4 KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M
  6. i u 13. T ch c, cá nhân có thành tích trong vi c qu n lý, b o v công trình giao thông, m b o an toàn giao thông trên qu c l 5 thì ư c khen thư ng theo ch chung c a Nhà nư c. i u 14. T chúc, cá nhân có hành vi vi ph m nh ng quy nh c a Quy ch này thì b x ph t hành chính theo quy nh t i các Ngh nh s 49/CP ngày 26/7/1995 và Ngh nh s 78/1998/N -CP ngày 26/9/1998 c a Chính ph . (M t s hành vi vi ph m thư ng x y ra và m c x ph t ư c trích trong Ph l c kèm theo). PH L C TRÍCH M T S QUY NNH V X PH T HÀNH CHÍNH IV IM T S HÀNH VI VI PH M THƯ NG X Y RA TRÊN QU C L 5 1. X ph t i v i t ch c, cá nhân vi ph m a. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n 20.000 ng i v i ngư i i b không i úng ph n ư ng quy nh ho c không tuân th các tín hi u giao thông. b. Ph t 50.000 ng i v i hành vi l n chi m ư ng h p ch , bày bán hàng hoá; trâu, bò, ng a ho c gia súc khác ch y rông trên ư ng. c. Ph t 100.000 ng i v i hành vi phơi rơm r , nông s n, th c phNm và các th khác trên ư ng b ; ném g ch, t á, cát ho c b t c m t v t gì khác vào ngư i, phương ti n. d. Ph t 500.000 ng i v i hành vi v t li u xây d ng ho c b t kỳ v t gì khác trên ư ng b gây c n tr tr t t an toàn giao thông; t, r i bàn chông ho c các v t s c nh n khác trên ư ng giao thông, t ý căng dây, t barie ngang ư ng gây c n tr giao thông. 2. X ph t ngư i i u khi n môtô, xe máy vi ph m. a. Ph t 50.000 ng i v i hành vi i không úng ph n ư ng quy nh; , d ng xe lòng ư ng, nh ng nơi c m , c m d ng; b. Ph t 100.000 ng i v i hành vi i u khi n xe ch y vư t quá t c quy nh; i vào ư ng ngư c chi u, không như ng ư ng cho xe ưu tiên ho c xe khác ã có tín hi u xin vư t theo quy nh. c. Ph t 1.000.000 ng i v i hành vi l ng lách, ánh võng, i xe b ng m t bánh trên ư ng giao thông; 3. X ph t ngư i i u khi n xe ôtô vi ph m. a. Ph t 100.000 ng i v i hành vi i u khi n các lo i xe không i úng ph n ư ng quy nh: xe, d ng xe, tránh xe, vư t xe, lùi xe, quay u xe, r ph i r trái không úng quy nh.
  7. b. Ph t ti n 300.000 ng i v i hành vi i u khi n xe ch y quá t c quy nh; không như ng ư ng cho xe khác khi có tín hi u xin vư t ho c không như ng ư ng cho xe i trên ư ng chính; i u khi n xe tr t, cát, v t li u xây d ng ho c các lo i hàng hoá khác không có d ng c che ph ho c không có bi n pháp m b o an toàn. c. Ph t ti n 2.000.000 ng i v i hành vi gây tai n n r i ch y tr n nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s . 4. X ph t các hành vi gây ô nhi m môi trư ng trong giao thông: Ph t ti n 100.000 ng i v i m t trong nh ng hành vi sau: + Làm dâu nh n, bùn l y trên m t ư ng giao thông: + Ngư i kéo xe, Ny xe, mang vác mà t, cát, rác ho c các ch t ph th i khác rơi vãi trên ư ng giao thông; + V t xác súc v t, rác ho c các ch t ph th i khác ra ư ng giao thông. 5. X ph t các hành vi làm hư h i công trình giao thông. a. Ph t ti n 100.000 ng i v i hành vi be b , tát nư c qua m t ư ng giao thông. b. Ph t ti n 1.000.000 ng i v i hành vi t ý di chuy n m c ch gi i c a ư ng giao thông. c. Ph t ti n 2.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: + Tr m c p, tháo d , làm hư h ng c u ki n, ph ki n nh hư ng n an toàn giao thông; + Khoan, ào, x ư ng giao thông trái phép ho c làm hư h i, m t tác d ng h th ng thoát nư c c a công trình giao thông ho c t ý m ư ng có gi i phân cách.
Đồng bộ tài khoản