Quyết định số 31/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
42
lượt xem
3
download

Quyết định số 31/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 31/2001/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định đến năm 2020 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 31/2001/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 31/2001/Q -TTg Hà N i, ngày 12 tháng 3 năm 2001 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 31/2001/Q -TTG NGÀY 12 THÁNG 3 NĂM 2001 V VI C PHÊ DUY T I U CH NH QUY HO CH CHUNG XÂY D NG THÀNH PH NAM NNH, T NH NAM NNH N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c i u l qu n lý quy ho ch ô th ban hành kèm theo Ngh nh s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 10/1998/Q -TTg ngày 23 tháng 01 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t nh hư ng quy ho ch t ng th phát tri n ô th Vi t Nam n năm 2020; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Nam nh (công văn s 161/VP5 ngày 04 tháng 12 năm 2000) và c a B trư ng B Xây d ng (công văn s 2342/BXD- KTQH ngày 19 tháng 12 năm 2000), QUY T NNH: i u 1. Phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung xây d ng thành ph Nam nh, t nh Nam nh n năm 2020 v i nh ng n i dung ch y u sau ây: 1. M c tiêu: i u ch nh Quy ho ch chung thành ph Nam nh nh m xác nh v trí, ch c năng c a thành ph Nam nh là trung tâm phát tri n c a t nh Nam nh, là thành ph trung tâm c p vùng, phù h p v i nh hư ng Quy ho ch t ng th phát tri n ô th Vi t Nam n năm 2020; b o m ô th phát tri n b n v ng, t ng bư c xây d ng thành ph Nam nh tr thành ô th hi n i, gi gìn và phát huy truy n th ng văn hoá dân t c; làm cơ s tri n khai các d án u tư và qu n lý xây d ng ô th theo quy ho ch ư c duy t. 2. Ph m vi nghiên c u i u ch nh Quy ho ch chung: Ph m vi ranh gi i i u ch nh Quy ho ch chung thành ph Nam nh n m trong ranh gi i hành chính thành ph Nam nh bao g m 15 phư ng n i thành và 7 xã ngo i thành. Ranh gi i quy ho ch xây d ng thành ph ư c gi i h n như sau: - Phía B c giáp huy n M L c;
  2. - Phía Nam giáp huy n Nam Tr c; - Phía ông giáp sông H ng; - Phía Tây giáp huy n V B n. 3. Tính ch t: - Thành ph Nam nh là m t trong ba thành ph trung tâm vùng ng b ng sông H ng; là ô th trung tâm c p vùng v các m t kinh t , văn hoá, th d c th thao, giáo d c ào t o, khoa h c k thu t và u m i giao thông; - Là trung tâm hành chính - chính tr , kinh t , văn hoá, khoa h c k thu t c a t nh Nam nh; là trung tâm công nghi p d t may, cơ khí l p ráp, ti u th công nghi p c a vùng và c a t nh; - Có v trí quan tr ng v m t an ninh, qu c phòng. 4. Quy mô dân s : - n năm 2005: Dân s c a thành ph Nam nh kho ng 290.000 ngư i, trong ó n i thành kho ng 240.000 ngư i; - n năm 2020: Dân s c a thành ph kho ng 375.000 ngư i, trong ó n i thành kho ng 330.000 ngư i. 5. Quy mô t ai: - Năm 2005 t xây d ng ô th kho ng 1.500 ha v i ch tiêu 62,5 m2/ngư i, trong ó t khu dân cư kho ng 1.100 ha v i ch tiêu 45,8 m2/ngư i; - Năm 2020 t xây d ng ô th kho ng 2.600 ha v i ch tiêu 78,8 m2/ngư i, trong ó t khu dân cư kho ng 2.042 ha v i ch tiêu 61,9 m2/ngư i. nh hư ng sau năm 2020, t xây d ng ô th t ch tiêu 100 m2/ngư i. 6. Quy ho ch s d ng t ai và ki n trúc c nh quan ô th : a) Hư ng phát tri n ô th : Phát tri n và c i t o khu v c n i thành trên cơ s khai thác t n d ng các qu t chưa s d ng ho c s d ng kém hi u qu ; k t h p m r ng và phát tri n thành ph ra vùng ven ô, c bi t là khu v c phía B c và ông B c thành ph , khu Nam sông ào. b) Phân khu ch c năng: Khu dân cư: T ng di n tích các ơn v kho ng 1.000 ha, bao g m: + Khu h n ch phát tri n g m các ô ph cũ trong ô th trung tâm, gi i h n t ư ng ven phía B c sông ào n ư ng Trư ng Chinh. T i các khu v c này c n h n ch xây d ng các công trình cao t ng không gây tình tr ng quá t i v cơ s h t ng;
  3. t ng bư c di chuy n m t s nhà máy, xí nghi p, kho tàng gây ô nhi m ho c không thích h p; gi m dân s , tăng ch tiêu s d ng t và c i thi n môi trư ng ô th ; + Khu phát tri n m r ng g m các xã L c Vư ng, L c H phía B c thành ph ; các xã L c Hoà, M Xá, L c An phía Tây thành ph và các xã Nam Vân, Nam Phong phía Nam thành ph . - Các khu công nghi p, kho tàng: T ng di n tích t công nghiêp kho ng 350 ha, bao g m: + C m công nghi p cũ trong n i thành: Di n tích 70 ha, là khu công nghi p s ch như d t may, ti u th công nghi p, th công m ngh ; + Khu công nghi p trên tuy n qu c l 10 và qu c l 21 phía Tây B c thành ph thu c xã L c Hoà: Di n tích 120 ha, là khu công nghi p d t may, da, dùng gia ình, l p ráp và s n xu t i n t , bao bì; + Khu công nghi p trên tuy n qu c l 10 phía Tây Nam xã L c An: Di n tích 85 ha, là khu công nghi p v t li u xây d ng, s a ch a cơ khí, hoá ch t, nh a, ch bi n nông s n; + Khu công nghi p ven sông ào: Di n tích 55 ha, là kho c ng, khu công nghi p s a ch a và óng tàu, cơ khí; + Các khu công nghi p nh khác: Di n tích 20 ha, là các khu công nghi p s ch, ti u th công nghi p, th công m ngh . Trong tương lai, có th m r ng thêm m t s khu công nghi p v phía ông B c và Tây B c thành ph tùy theo nhu c u th c t c a t ng giai o n. - H th ng các trung tâm: + H th ng trung tâm d ch v : Các công trình ph c v không thư ng xuyên (c p thành ph ) ư c b trí phân tán trong thành ph ; các công trình ph c v nh kỳ ư c b trí g n v i h th ng trung tâm các khu thành ph và các khu dân cư; các công trình ph c v hàng ngày ư c b trí g n v i các ơn v ; + H th ng trung tâm hành chính - chính tr : T n d ng các cơ s ã có; các cơ s m i ư c b trí t i khu v c ti p giáp gi a khu ông M c v i qu c l 10; + H th ng cây xanh, công viên, th d c th thao: Di n tích công viên cây xanh kho ng 287,6 ha trên cơ s c i t o, m r ng di n tích các vư n hoa hi n có trong n i thành như công viên V Xuyên, công viên T c M c, c m cây xanh vư n hoa trên tr c ư ng Tr n Hưng o - Tr n Phú và hình thành m t s công viên m i như công viên văn hoá n Tr n, công viên Nam sông ào, công viên h Năng Tĩnh, các vư n hoa h An Tr ch, h B o B i, công viên sinh thái nông nghi p phía ông Nam thành ph thu c xã Nam Phong; + Hoàn t t vi c nâng c p khu th thao hi n có v i di n tích 7,2 ha;
  4. + Xây d ng m t t h p trung tâm th d c th thao quy mô c p vùng t tiêu chuNn qu c t v i di n tích 77 ha t i phía Tây h Truy n Th ng và ti p giáp v i qu c l 10 v trí u c u vư t. - Các khu du l ch ngh ngơi, vui chơi gi i trí: Hình thành các khu du l ch tr ng i m trong thành ph , bao g m: Các khu du l ch di tích và văn hoá như n Tr n - Chùa Tháp, n B o L c, làng c T c M c, chùa V ng Phu ...; các vùng du l ch sinh thái trên hai b sông ào t i các làng xóm có c nh quan p, các làng c , làng ngh truy n th ng. - Các trung tâm chuyên ngành: + T ch c hai khu trư ng i h c, trung h c chuyên nghi p mang tính ch t vùng, bao g m: khu trư ng phía B c t i phía Tây khu di tích n Tr n thu c xã L c Vư ng v i di n tích 29,6 ha và khu trư ng phía Nam sông ào phát tri n trên cơ s trư ng Trung h c Xây d ng s 2 (B Xây d ng) và trư ng Trung h c K thu t nông nghi p thu c xã Nam Phong v i di n tích 15,4 ha. Trong tương lai, phát tri n trung tâm nghiên c u sinh thái nông nghi p có quy mô c p vùng t i phía ông Nam thành ph ti p giáp sông H ng; + Nâng c p b nh vi n a khoa trung tâm vùng; xây d ng m i c m các công trình y t phía ông B c có ch c năng ph c v c p vùng và c p t nh và c m y t phía Nam sông ào ph c v c p t nh và c p thành ph ; xây d ng và c i t o các trung tâm y t khu v c theo các c p, phân b u trong thành ph . - Các khu an ninh, qu c phòng: Trên cơ s các khu v c có công trình thu c l c lư ng an ninh qu c phòng, B Công an và B Qu c phòng quy ho ch b trí các khu quân s , khu an ninh phù h p v i quy ho ch chung và yêu c u b o m an ninh qu c phòng, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. - Các khu t khác: Vành ai xanh c a thành ph là vùng t nông nghi p bao quanh ô th trung tâm, t o thành vành ai xanh, có tác d ng b o v môi trư ng, cân b ng sinh thái ô th ; qu n lý ch t ch các khu t cây xanh lưu không b o v các công trình k thu t u m i như ven chân c u vư t sông, t lưu không d c qu c l 21, qu c l 10. c) Ki n trúc c nh quan: - i v i khu v c h n ch phát tri n (khu ô th cũ): C i t o, nâng c p cơ s h t ng, tăng t l cây xanh, xây d ng m t s nhà cao t ng t i v trí thích h p nhưng không làm nh hư ng l n n c nh quan và môi trư ng văn hoá truy n th ng c a ô th ; lưu ý b o v , gi gìn, tôn t o nh ng di s n văn hoá - l ch s , nh ng công trình ki n trúc có giá tr . - i v i khu v c m r ng phát tri n: B o v và phát tri n h th ng cây xanh, các h , nh t là h Truy n Th ng, h V Xuyên và m t nư c d c các tr c sông ào, kênh d c ư ng 38 nh m t o các hành lang xanh thông thoáng cho thành ph .
  5. Phát tri n các khu ô th m i hi n i v i h th ng cơ s h t ng ng b ; lưu ý phát tri n nhà cao t ng t i các trung tâm và tr c ư ng quan tr ng, ng th i ô th hoá các làng, xóm hi n có phù h p v i cơ c u quy hoach chung c a thành ph . - i v i khu v c ngo i thành: Phát tri n thành vùng nông nghi p tiên ti n, k t h p xây d ng các khu du l ch, vui chơi gi i trí, áp ng nhu c u c a nhân dân. 7. Quy ho ch giao thông và cơ s h t ng k thu t: a) V quy ho ch giao thông: t dành xây d ng h th ng giao thông, k c giao thông ng và giao thông tĩnh n năm 2020 t bình quân 18,6 m2/ngư i, chi m 23,6% t xây d ng ô th . Giao thông i ngo i: - ư ng b : + Qu c l 21: M r ng m t ư ng 4 làn xe, m t c t ngang r ng 30m, hành lang b o v và d tr m i bên r ng 10m; + Qu c l 10: Nâng c p t tiêu chuNn ư ng c p I ng b ng v i 6 làn xe, m t c t ngang r ng 46m, hành lang b o v bên ngoài r ng 20m; + Các t nh l 38, 55, 12: nâng c p t tiêu chuNn ư ng c p II ng b ng. - ư ng s t: n năm 2020 v n gi nguyên tuy n hi n có, ga Nam nh v trí hi n t i; khôi ph c ga hàng hoá và c i t o qu ng trư ng trư c ga. Sau năm 2020 nghiên c u i u ch nh tuy n và ga ư ng s t ra ngoài phía Tây thành ph ; khu v c ga hi n nay chuy n thành vư n hoa và công trình d ch v công c ng c a thành ph ; nghiên c u tuy n ư ng s t Nam nh - H i Phòng theo hư ng tuy n d ki n song song v i qu c l 10. - ư ng sông: + C ng hàng hoá: Gi nguyên v trí hi n nay; c i t o c u c ng b o m t u pha sông bi n 1.000 t n c p c ng thu n l i; công su t kho ng 100 nghìn n 600 nghìn t n/năm; + C ng hành khách: Gi nguyên v trí hi n nay; c i t o, nâng c p áp ng nhu c u ho t ng t u khách các tuy n n i, ngo i t nh; + Nghiên c u xây d ng c ng sông H ng áp ng nhu c u v n t i i ngo i khi c ng H i Th nh i vào v n hành khai thác. - B n xe i ngo i: Xây d ng m i hai b n xe i ngo i: B n xe phía B c t i g n ngã tư qu c l 21 - qu c l 10 và b n xe phía Nam t i ngã ba qu c l 21 - t nh l 55, di n tích m i b n kho ng 0,8 ha. B n xe hi n nay chuy n thành trung tâm i u hành d ch v giao thông công c ng c a thành ph .
  6. Giao thông n i th : - i v i khu ô th cũ: Ch y u gi nguyên hư ng tuy n và m t c t ngang ư ng hi n có; nâng c p m t ư ng; xây d ng các công trình ng m và hè ư ng; m r ng m t s o n có m t c t ngang b thu h p; b sung m t s tuy n ư ng t i nh ng khu v c ã xây d ng nhưng có m t ư ng th p ho c có ch t lư ng ư ng kém. - i v i khu ô th m i: M ng ư ng chính thành ph ư c t ch c theo d ng hư ng tâm, m ng ư ng khu v c ư c t ch c theo d ng ô c v i c ly 300m - 400m. - Bãi xe: T ch c 3 bãi xe công c ng, di n tích m i bãi kho ng 0,6 ha - 0,8 ha, t i nh ng v trí: g n khu công viên T c M c, g n Trung tâm th thao và g n tr c trung tâm m i phía Nam thành ph . b) V chuNn b k thu t, t ai: - San n n: B o m d c n n quy ho ch t 0,1% n 0,2%; cao n n xây d ng i v i khu ô th cũ t +2,0m n +4,0m; cao n n th p nh t trong khu ô th m i b trái sông ào là +2,1m và b ph i sông ào là +2,5m. - H th ng thoát nư c: Trong khu ô th cũ s d ng h th ng n a riêng; trong khu ô th m i thi t k h th ng thoát nư c riêng hoàn toàn. c) V c p nư c: Ngu n nư c c p cho thành ph s d ng nư c m t t sông ào. Ch tiêu c p nư c sinh ho t n năm 2005 là 130 lít/ngư i/ngày v i 85% dân s ô th ư c c p nư c; n năm 2020 là 150 lít/ngư i/ngày v i 100% dân s ô th ư c c p nư c. d) V c p i n: - Ngu n cung c p: Lư i i n qu c gia qua tr m bi n áp 220KV khu Tám. Lư i i n phân ph i 6KV và 35 KV hi n có ư c c i t o thành 22 KV; s d ng lo i tr m bi n áp lư i 22/0,4 KV. - Tiêu chuNn c p i n n năm 2020: Cho sinh ho t là 1.500 kWh/ngư i/năm; cho khu công nghi p t p trung là 100 - 400 KW/ha. ) V thoát nư c th i và v sinh môi trư ng: - Nư c th i sinh ho t trong ô th , nư c th i b nh vi n và các khu công nghi p ư c x lý tri t trư c khi x ra kênh mương và sông h . - Các công trình u m i: Xây d ng 2 tr m x lý làm s ch nư c th i t i các xã L c Hoà, Nam Vân và 8 tr m bơm. - Xây d ng bãi ch a và x lý ch t th i r n t i xã L c Hoà v i di n tích 10 ha. - M r ng nghĩa trang hung táng v i di n tích 7 ha.
  7. 8. Quy ho ch t u: Ti p t c t ch c th c hi n các d án ang tri n khai và chuNn b u tư các d án m i theo ngh c a y ban nhân dân t nh và y ban nhân dân thành ph Nam nh; xây d ng các chương trình, k ho ch u tư phát tri n n năm 2005 và 2010 c a thành ph , phù h p cơ c u quy ho ch chung ư c duy t cùng v i các cơ ch , chính sách thích h p. i u 2. U ban nhân dân t nh Nam nh có trách nhi m phê duy t h sơ thi t k , ban hành i u l qu n lý ki n trúc và quy ho ch xây d ng c a án i u ch nh Quy ho ch chung thành ph Nam nh; t ch c công b và th c hi n i u ch nh Quy ho ch chung thành ph Nam nh n năm 2020 theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Ch t ch y ban nhân dân t nh Nam nh, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản