Quyết định số 31/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
52
lượt xem
3
download

Quyết định số 31/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 31/2004/QĐ-UB về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết Khu di dân tái định cư tập trung của huyện Từ Liêm tại xã Phú Diễn - huyện Từ Liêm - Hà Nội – Tỷ lệ 1/500 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 31/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 31/2004/Q -UB Hà N i, ngày 08 tháng 03 năm 2004 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU DI DÂN TÁI NNH CƯ T P TRUNG C A HUY N T LIÊM T I XÃ PHÚ DI N - HUY N T LIÊM - HÀ N I – T L 1/500 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà n i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 30/2004/Q - UB ngày 08 tháng 03 năm 2004 c a U ban nhân dân Thành ph v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t Khu di dân tái nh cư t p trung c a huy n T Liêm t i xã Phú Di n, huy n T Liêm, Hà N i – T l 1/500; Xét ngh c a S Quy ho ch Ki n trúc, QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này " i u l qu n lý xây d ng theo quy ho ch chi ti t Khu di dân tái nh cư t p trung c a huy n T Liêm t i xã Phú Di n, huy n T Liêm, thành ph Hà N i – T l 1/500 ". i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c các S : Quy ho ch Ki n trúc, K ho ch và u tư, Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t, Xây d ng, Giao thông công chính; Ch t ch UBND huy n T Liêm, Giám c Ban qu n lý d án huy n T Liêm; Ch t ch UBND xã Phú Di n; Giám c, Th trư ng các S , Ngành, các t ch c, cơ quan và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m th hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
  2. I UL QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU DI DÂN TÁI NNH CƯ T P TRUNG C A HUY N T LIÊM T I XÃ PHÚ DI N, HUY N T LIÊM - HÀ N I – T L 1/500 (Ban hành theo Quy t nh s 31/2004/Q -UB ngày 08 tháng 03 năm 2004 c a UBND Thành ph Hà N i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1: i u l này hư ng d n vi c qu n lý xây d ng, s d ng các công trình theo úng án Quy ho ch chi ti t Khu di dân tái nh cư t p trung c a huy n T Liêm t i xã Phú Di n, huy n T Liêm, Hà N i – T l 1/500 ã ư c phê duy t theo Quy t nh s 30/2004/Q -UB, ngày 08 tháng 03 năm 2004 c a U ban nhân dân thành ph Hà N i. i u 2: Ngoài nh ng quy nh trong i u l này, vi c qu n lý xây d ng trong Khu di dân tái nh cư t p trung c a huy n T Liêm t i xã Phú Di n còn ph i tuân th các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. i u 3: Vi c i u ch nh, b sung ho c thay i i u l ph i ư c U ban nhân dân Thành ph xem xét, quy t nh. i u 4: Ch t ch UBND huy n T Liêm, Giám c S Quy ho ch Ki n trúc, Giám c S Xây d ng ch u trách nhi m trư c Ch t ch UBND Thành ph v vi c qu n lý xây d ng t i khu di dân tái nh cư t p trung c a huy n t Liêm t i xã Phú Di n theo úng quy ho ch ư c duy t và quy nh c a pháp lu t. Chương 2: QUY NNH C TH i u 5: V trí, ranh gi i và quy mô: * V trí: t i xã Phú Di n, huy n T Liêm , Hà N i . * Ranh gi i: - Phía B c giáp Qu c l 32. - Phía Nam giáp khu t c a T ng c c C nh sát - B Công an. - Phía ông giáp tuy n ư ng s t hi n có. - Phía Tây giáp dân cư thôn Ki u Mai - xã Phú Di n. * Quy mô: T ng di n tích khu quy ho ch : 122.470 m2
  3. Bao g m: - t th c hi n D án khu di dân: 118.150 m2 - t ngh t m giao qu n lý : 4.320 m2 Quy mô dân s quy ho ch: 3077 ngư i i u 6: T ng di n tích khu quy ho ch: 122.470 m2 Bao g m : - t dành m r ng ư ng 32 : 1.580 m2. - t ư ng thành ph và phân khu v c (MCN 30m) : 5.058 m2. - t ư ng nhánh (MCN 15,5-17,5m) : 26.759 m2. - t cây xanh cách ly (hành lang b o v tuy n i n): 4.278 m2. - t cây xanh t p trung : 14.486m2. - t Trung tâm d ch v thương m i (Công ty d ch v nông nghi p T Liêm): 3.542 m2. - t nhà c a Công ty vư n qu du l ch T Liêm : 4.198 m2. - t nhà tr , m u giáo : 4.858 m2. - t xây d ng nhà : 53.391m2 Toàn b di n tích t xây d ng trong ph m vi khu t ư c chia thành 15 ô tv i các ch c năng như sau: - t cây xanh cách ly tuy n i n cao th hi n có, g m 1 ô t (ký hi u CL) - t xây d ng tr s Trung tâm d ch v thương m i c a Công ty D ch v Nông nghi p T Liêm g m 1 ô t (ký hi u CQ) - t xây d ng nhà tr , m u giáo, g m 1 ô t (ký hi u NT). - t xây d ng nhà c a Công ty vư n qu du l ch T Liêm, g m 1 ô t (ký hi u TT). - t cây xanh, vư n hoa, g m 2 ô t (ký hi u CX1 và CX2). - t xây d ng nhà g m9ô t. Bao g m :
  4. + 7 ô t xây d ng nhà chung cư cao t ng (có ký hi u CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7). +2ô t xây d ng nhà th p t ng, nhà vư n (có ký hi u NV1, NV2). i u 7: - t nhà xây m i có t ng di n tích 53.391m2g m 9 lô t Các ch tiêu cho t ng lô t ư c quy nh c th như sau: Ch c năng Di n Di n Di n M t H s T ng S Ký tích t tích xd tích sàn XD SD cao BQ ngư i hi u lô t (m2) (m2) (m2) (%) (L n) (T ng) (Ngư i) CT1 Nhà cao t ng 7297 2225 21320 30.5 2.92 9.6 504 CT2 Nhà cao t ng 5406 1775 18565 32.8 3.43 10.5 442 CT3 Nhà cao t ng 3105 1535 15210 49.4 4.9 9.9 319 CT4 Nhà cao t ng 6636 2090 16800 31.5 2.53 8 386 CT5 Nhà cao t ng 5374 1730 10380 32.2 1.93 6 228 CT6 Nhà cao t ng 6672 2595 15570 38.9 2.33 6 341 CT7 Nhà cao t ng 6855 2120 17200 30.9 2.51 8.1 395 Nhà TT, nhà NV1 6672 2765 8295 41.4 1.24 3 148 vư n Nhà TT, nhà NV2 5374 1990 5970 37 1.11 3 104 vư n - Các yêu c u v quy ho ch ki n trúc và h t ng k thu t : + Khi thi t k công trình ph i tuân th các ch tiêu kinh t k thu t ã kh ng ch v ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t. + Các công trình nhà cao t ng, t ng 1 ư c s d ng làm d ch v công c ng k t h p ch xe, ph c v cho b n thân công trình. + Hình th c ki n trúc các công trình ư c nghiên c u v i ki u dáng p, hi n i, m u s c hài hoà, phù h p v i ch c năng s d ng. T ch c cây xanh, sân vư n và ư ng n i b k t h p v i vi c b trí nơi xe, c p i n, c p nư c... m b o yêu c u s d ng c a dân cư khu v c.
  5. i u 8 : - t xây d ng nhà c a Công ty vư n qu du l ch T Liêm có t ng di n tích 4198 m2 (trong ó có 698m2 t ư ng s d ng chung), g m 1 lô t, ư c th c hi n theo quy ho ch ã ư c phê duy t. i u 9: - t xây d ng nhà tr , m u giáo có t ng di n tích 4.858m2, g m 1 lô t. Các ch tiêu cho lô t ư c quy nh c th như sau: Di n Di n Di n M t H s T ng Ký S HS Ch c năng ô t tích t tích XD tích sàn XD SDD cao BQ hi u (m2) (m2) (m2) (%) (L n) (T ng) (Ngư i) Nhà tr , m u NT 4858 1060 1305 27,2 0,33 1,2 217 giáo - Các yêu c u v quy ho ch ki n trúc và h t ng k thu t: Khi thi t k xây d ng các công trình ph i m b o các ch tiêu kinh t k thu t ã ư c kh ng ch v ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t... cũng như tuân theo các Quy chuNn, tiêu chuNn hi n hành. Hình th c ki n trúc công trình ph i p, m b o hài hoà v i các công trình lân c n. i u 10: - t cây xanh cách ly tuy n i n hi n có t ng di n tích 4278m2, g m 1 lô t. Ch c năng Di n Di n Di n M t H s T ng S ngư i Ký tích t tích xd tích sàn XD SD cao BQ hi u lô t (m2) (m2) (m2) (%) (L n) (T ng) (Ngư i) Cây xanh cách CL 4278 0 0 0 0 0 0 ly i u 11: - t cây xanh, vư n hoa có t ng di n tích 14.486m2, g m 2 lô t. Ch c năng Di n Di n Di n M t H s T ng S ngư i Ký tích t tích xd tích sàn XD SD cao BQ hi u lô t (m2) (m2) (m2) (%) (L n) (T ng) (Ngư i) Cây xanh, vư n CX1 3558 0 0 0 0 0 0 hoa Cây xanh, vư n CX2 10928 0 0 0 0 0 0 hoa i u 12: - t tr s Trung tâm d ch v thương m i (Công ty d ch v nông nghi p T Liêm) có t ng di n tích 3542m2 (trong ó có 302m2 t ư ng s d ng chung), g m 1 lô t, ư c th c hi n theo quy ho ch ã ư c phê duy t. - Các yêu c u v quy ho ch ki n trúc và h t ng k thu t: Khi thi t k xây d ng các công trình ph i m b o các ch tiêu kinh t k thu t ã ư c kh ng ch v ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s
  6. d ng t... Khi thi t k c th t ng cao có th cao hơn. Hình th c ki n trúc công trình ph i p, m b o hài hoà v i các công trình lân c n. i u 13: - Các công trình u m i và h th ng h t ng k thu t : - Cao n n kh ng ch ư c xác nh t i các tim ư ng và các i m giao nhau c a m ng ư ng trong khu v c. - H th ng thoát nư c mưa là h th ng riêng hoàn toàn gi a thoát nư c mưa và thoát nư c bNn. - H th ng c p nư c ư c xác nh như sau : + i v i nhà và các công trình dư i 5 t ng ư c c p nư c tr c ti p t các tuy n phân ph i chính. + i v i các công trình cao t 5 t ng tr lên ư c c p nư c thông qua tr m bơm và b ch a c c b (s ư c tính toán riêng tuỳ thu c vào d án u tư xây d ng các công trình ó). - B trí các h ng c u h a t i các ngã ba, ngã tư ư ng giao thông thu n ti n cho vi c l y nư c khi có cháy. Các h ng c u ho ư c u n i v i ư ng ng c p nư c có ư ng kính D³110mm và bán kính ph c v gi a các h ng c u ho kho ng 150m. - Ngu n i n c p l y t các tr m bi n th d ki n xây d ng và b trí trong khu t. - Ngu n trung th c p cho các tr m h th s d ng c p i n áp 22 KV. - M ng lư i cáp ng m trung th 22 KV ư c thi t k theo phương pháp m ch vòng v n hành h . - H th ng thoát nư c bNn là h th ng c ng riêng hoàn toàn gi a nư c mưa và nư c th i, ư c x lý sơ b trư c khi ch y vào h th ng c a Thành ph . - i v i các công trình nhà cao t ng xây d ng h th ng thu gom rác t t ng t ng xu ng b rác cho t ng ơn nguyên. - i v i khu v c xây d ng nhà th p t ng có th gi i quy t rác theo 2 phương th c: + t các thùng rác nh d c hai bên các tuy n ư ng, kho ng cách gi a các thùng rác kho ng 50m/1thùng thu n ti n cho dân rác. + Xe ch rác thu gom theo gi c nh, các h dân tr c ti p rác vào xe. - i v i các công trình công c ng, rác ư c thu gom, v n chuy n thông qua h p ng tr c ti p v i doanh nghi p có ch c năng v sinh môi trư ng ô th c a Thành ph . - i v i các y u t môi trư ng khác ph i ư c x lý m b o v sinh môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng.
  7. i u 14: H th ng giao thông - M ng ư ng thành ph và khu v c : + Tuy n ư ng qu c l 32 phía B c s ư c m r ng c i t o theo d án riêng. +Tuy n ư ng phân khu v c có m t c t ngang B=30 m: lòng ư ng r ng 15m, v a hè m i bên r ng 7,5 m) phía Tây ô t. - M ng ư ng nhánh bên trong khu t có m t c t ngang B=15,5m n 17,5m v i b r ng lòng ư ng 7,5m, v a hè r ng t 4¸5m. - i v i ư ng n i b và l i vào nhà có m t c t ngang B £ 11,5m và ư c tính trong ch tiêu t xây d ng công trình. - Bãi xe : + Yêu c u i v i các công trình công c ng, các khu nhà chung cư cao t ng và các khu nhà th p t ng, nhà vư n, xây d ng ph i m b o nhu c u xe cho b n thân các công trình này, ch tiêu t dành cho nhu c u này ư c tính vào t xây d ng công trình. + i v i nhu c u xe công c ng t nơi khác n v i th i gian ng n (dư i 6 ti ng) thì t dành xây d ng các bãi này ư c tính là t bãi xe công c ng. Các bãi xe công c ng có t ng di n tích là 3027m2. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 15: i u l này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 16: M i vi ph m các i u kho n c a i u l này tuỳ theo hình th c và m c vi ph m s b x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 17: Các cơ quan có trách nhi m qu n lý xây d ng căn c án Quy ho ch chi ti t và i u l này, t ch c ki m tra và hư ng d n th c hi n xây d ng theo quy ho ch và quy nh c a pháp lu t. i u 18: án quy ho ch chi ti t Khu di dân tái nh cư t p trung c a huy n T Liêm t i xã Phú Di n, huy n T Liêm, Hà N i – T l 1/500 và b n i u l này ư c lưu tr t i các cơ quan sau ây các t ch c, cơ quan và nhân dân ư c bi t và th c hi n: - UBND thành ph Hà N i. - S Quy ho ch Ki n trúc
  8. - S Xây d ng . - S Quy ho ch Ki n trúc Thành ph Hà N i. - S Tài nguyên – Môi trư ng và Nhà t. - UBND huy n T Liêm. - Ban Qu n lý d án huy n T Liêm.
Đồng bộ tài khoản