Quyết định số 31/2006/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:80

0
70
lượt xem
11
download

Quyết định số 31/2006/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 31/2006/QĐ-BNN về việc ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vậtđược phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 31/2006/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ******** ********** S : 31 /2006/QĐ-BNN Hà N i, ngày 27 tháng 4 năm 2006 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH DANH M C THU C B O V TH C V T ĐƯ C PHÉP S D NG, H N CH S D NG, C M S D NG VI T NAM. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; Căn c Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t, công b ngày 08 tháng 8 năm 2001; Theo đ ngh c a C c trư ng C c B o v Th c v t, QUY T Đ NH: Đi u 1: Ban hành kèm theo quy t đ nh này: 1. Danh m c thu c b o v th c v t đư c phép s d ng Vi t Nam (có danh m c kèm theo) g m: 1.1. Thu c s d ng trong Nông nghi p: 1.1.1 Thu c tr sâu: 189 ho t ch t v i 621 tên thương ph m. 1.1.2 Thu c tr b nh: 164 ho t ch t v i 466 tên thương ph m. 1.1.3 Thu c tr c : 105 ho t ch t v i 316 tên thương ph m. 1.1.4 Thu c tr chu t: 13 ho t ch t v i 20 tên thương ph m. 1.1.5 Thu c đi u hoà sinh trư ng: 31 ho t ch t v i 67 tên thương ph m. 1.1.6 Ch t d n d côn trùng: 4 ho t ch t v i 5 tên thương ph m. 1.1.7 Thu c tr c: 7 ho t ch t v i 27 tên thương ph m. 1.1.8 Ch t h tr (ch t tr i): 3 ho t ch t v i 3 tên thương ph m. 1.2. Thu c tr m i: 9 ho t ch t v i 9 tên thương ph m. 1.3. Thu c b o qu n lâm s n: 5 ho t ch t v i 6 tên thương ph m. 1.4. Thu c kh trùng kho: 5 ho t ch t v i 5 tên thương ph m. 2. Danh m c thu c b o v th c v t h n ch s d ng Vi t Nam (có danh m c kèm theo) g m: 2.1. Thu c s d ng trong Nông nghi p: 2.1.1 Thu c tr sâu: 6 ho t ch t v i 10 tên thương ph m. 2.1.2 Thu c tr b nh: 1 ho t ch t v i 1 tên thương ph m. 2.1.3 Thu c tr chu t: 1 ho t ch t v i 3 tên thương ph m. 2.2. Thu c tr m i: 2 ho t ch t v i 2 tên thương ph m. 2.3. Thu c b o qu n lâm s n: 4 ho t ch t v i 4 tên thương ph m. 2.4. Thu c kh trùng kho: 3 ho t ch t v i 9 tên thương ph m. 3. Danh m c thu c b o v th c v t c m s s ng Vi t Nam (có danh m c kèm theo) g m: 3.1. Thu c tr sâu, thu c b o qu n lâm s n: 21 ho t ch t. 3.2. Thu c tr b nh: 6 ho t ch t. 3.3. Thu c tr chu t: 1 ho t ch t. 3.4. Thu c tr c : 1 ho t ch t. Đi u 2: Vi c xu t kh u, nh p kh u các lo i thu c b o v th c v t ban hành kèm theo quy t đ nh này đư c th c hi n theo Qui đ nh v xu t kh u, nh p kh u hàng hoá đư c ban hành kèm theo Ngh đ nh s 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 1 năm 2006 c a Chính ph .
 2. Đi u 3: C c B o v th c v t ch u trách nhi m quy đ nh v s d ng các lo i thu c b o v th c v t h n ch s d ng Vi t nam. Đi u 4: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng công báo. Các quy t đ nh trư c đây trái v i quy t đ nh này đ u bãi b . Đi u 5: C c trư ng C c B o v th c v t, Chánh Văn phòng B , Th trư ng các đơn v thu c B và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như Đi u 5; - Văn phòng Chính ph ; - Công báo Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B liên quan; - S NN và PTNT các t nh, TP; - Chi c c BVTV các t nh, TP; Bùi Bá B ng - Các thành viên HĐTV thu c BVTV; - C c ki m tra văn b n B Tư pháp; - V Pháp ch B NN và PTNT; - V KHCN B NN và PTNT; - Lưu VP, C c BVTV.
 3. DANH M C THU C B O V TH C V T ĐƯ C PHÉP S D NG VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 31 /2006/ QĐ-BNN ngày 27 tháng 4 năm 2006 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) TÊN HO T CH T – TÊN THƯƠNG PH M TT NGUYÊN LI U Đ I TƯ NG PHÒNG TR (CROP/PEST) T CH C XIN ĐĂNG KÝ (APPLICANT) (TRADE NAME) (COMMON NAME) I. THU C S D NG TRONG NÔNG NGHI P: 1. Thu c tr sâu: Abamectin Abafax 1.8EC, 3.6EC sâu tơ h i b p c i; nh n đ h i cam; b trĩ h i dưa h u; sâu Công ty TNHH SX - TM Tô Ba 1 đ c thân, sâu cu n lá h i lúa Abakill 1.8 EC, 3.6 EC, 10 1.8 EC: r y nâu, b trĩ, sâu cu n lá, b xít hôi h i lúa; b trĩ Công ty DV PTNN Đ ng Tháp WP h i xoài 3.6 EC: r y nâu, b trĩ, sâu cu n lá h i lúa; b trĩ h i xoài; sâu v bùa h i cam 10WP: sâu cu n lá, r y nâu h i lúa; b trĩ h i dưa h u; sâu v bùa h i cam Abamine 1.8 EC, 3.6EC 1.8 EC: sâu xanh h i b p c i, dòi đ c lá h i cà chua, sâu v Công ty TNHH - TM Thanh Đi n bùa h i cam 3.6 EC: sâu tơ h i b p c i, nh n đ h i cam, sâu xanh h i đ u tương, b trĩ h i dưa h u Abasuper 1.8EC, 3.6EC sâu đ c thân, r y nâu, b xít, b trĩ, sâu cu n lá, nh n gié h i Công ty TNHH - TM Tân Thành lúa; sâu tơ h i b p c i; dòi đ c lá h i cà chua; r p mu i h i đ u tương; r y ch ng cánh, sâu v bùa, nh n đ h i cam; r y bông xoài, sâu ăn bông h i xoài Abatimec 1.8 EC, 3.6EC 1.8EC: sâu tơ h i b p c i, sâu cu n lá h i lúa 3.6EC: b trĩ Công ty TNHH - TM Đ ng Xanh h i dưa h u, nh n gié h i lúa Abatin 1.8 EC sâu xanh da láng h i l c, b trĩ h i dưa h u, dòi đ c lá h i cà Map Pacific PTE Ltd chua Abatox 1.8EC, 3.6EC b xít, b trĩ, r y nâu, sâu cu n lá, sâu đ c thân, nh n gié h i Công ty TNHH Hoá Nông Á Châu lúa; sâu tơ h i b p c i; dòi đ c lá h i cà chua; r p mu i h i đ u tương; r y ch ng cánh, sâu v bùa, nh n đ h i cam; r y bông, sâu ăn bông h i xoài Aceny 1.8 EC, 3.6EC 1.8EC: b trĩ, sâu cu n lá, nh n gié h i lúa; nh n đ h i cam; Công ty TNHH TM & SX Ng c Y n b trĩ h i dưa h u 3.6EC: sâu cu n lá, nh n gié, r y nâu h i lúa; nh n đ h i cam. Alfatin 1.8 EC sâu tơ h i b p c i Công ty TNHH Alfa (SaiGon) AMETINannong 1.8EC, sâu tơ h i b p c i; sâu cu n lá nh , nh n gié h i lúa; sâu Công ty TNHH An Nông 3.6EC xanh h i cà chua; b trĩ h i dưa h u Azimex 20 EC sâu cu n lá nh , nh n gié, b trĩ, sâu phao đ c b h i lúa; Asiatic Agricultural Industries Pte Ltd. sâu tơ h i rau c i, b p c i; ru i h i lá c i bó xôi; sâu xanh da láng h i cà chua; b trĩ h i dưa h u; sâu v bùa h i cam; nh n đ , b trĩ h i nho; nh n đ h i nhãn; b xít mu i h i đi u, chè; r p sáp, nh n đ h i cà phê Binhtox 1.8 EC sâu tơ h i b p c i; sâu xanh bư m tr ng h i c i xanh; dòi Bailing International Co., Ltd đ c lá h i cà chua; sâu v bùa h i cam; sâu xanh h i l c, thu c lá; sâu xanh h i bông v i Brightin 1.0 EC; 1.8 EC; 1.0EC: sâu cu n lá h i lúa 1.8EC: sâu tơ h i b p c i, sâu v Công ty TNHH Hoá nông H p Trí
 4. 4.0EC bùa h i cây có múi 4.0EC: sâu khoang h i l c Catcher 2 EC nh n đ h i chè, sâu v bùa h i cam, sâu tơ h i b p c i Sinon Corporation - Taiwan Catex 1.8 EC, 3.6 EC sâu tơ, sâu xanh bư m tr ng h i c i xanh; sâu xanh da láng Công ty CP Nicotex h i hành; b cánh tơ, nh n đ h i chè; nh n đ h i cam, quýt; nh n lông nhung h i v i; sâu xanh h i đ u xanh; sâu cu n lá nh , nh n gié, sâu đ c b h i lúa Dibamec 1.8 EC sâu tơ h i b p c i Công ty TNHH nông dư c Đi n Bàn Fanty 2 EC, 3.6 EC 2EC: sâu cu n lá, b trĩ, nh n gié h i lúa; sâu tơ, sâu xanh Công ty TNHH - TM Thôn Trang h i b p c i; r y ch ng cánh, nh n đ h i cam 3.6EC: sâu cu n lá, b trĩ, nh n gié h i lúa; sâu tơ, sâu xanh h i b p c i; b trĩ h i dưa h u Hifi 1.8 EC sâu tơ h i b p c i Công ty TNHH - TM ACP Nimbus 1.8 EC sâu khoang h i l c; sâu tơ, sâu xanh h i b p c i; dòi đ c lá Công ty TNHH V t tư BVTV Phương h i cà chua; b trĩ, sâu cu n lá nh h i lúa; sâu đ c qu h i Mai đ u tương; r y xanh, nh n đ , b cánh tơ h i chè; sâu v bùa, ru i đ c qu h i cam; sâu đ c qu v i Nockout 1.8 EC sâu tơ h i b p c i Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hoá Nông Plutel 0.9 EC sâu tơ h i b p c i Guizhou CVC INC. (T ng Công ty Thương m i Zhongyue Quý Châu Trung Qu c) Queson 0.9 EC, 1.8 EC, sâu tơ, sâu xanh h i c i xanh; r p sáp h i cà phê; r p sáp, Công ty TNHH TM & SX Gia Phúc 3.6 EC, 5.0EC r y ch ng cánh, nh n đ h i v i, nhãn, cam, xoài; b trĩ, nh n đ h i chè; b trĩ, sâu cu n lá, sâu đ c b , nh n gié h i lúa; b trĩ h i dưa h u Reasgant 1.8 EC; 3.6 EC sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang h i b p c i; sâu v bùa, nh n Công ty TNHH Vi t Th ng đ h i cam; sâu cu n lá, nh n gié, sâu đ c b h i lúa; b cánh tơ, r y xanh, nh n đ h i chè; b xít, sâu đo, r p mu i h i v i, nhãn, na, h ng; r p mu i, nh n h i đi u; nh n đ , sâu xanh h i hoa h ng; r p sáp h i cà phê Shertin 1.8 EC, 3.6 EC, 5.0 1.8EC: sâu tơ h i b p c i 3.6EC, 5.0EC: sâu cu n lá, b trĩ, Công ty CP V t tư BVTV Hà N i EC nh n gié, sâu phao đ c b , r y nâu, r y lưng tr ng h i lúa; sâu tơ, sâu xanh, b nh y, sâu khoang, sâu xám h i b p c i; b trĩ h i nho, dưa h u; r y xanh, b cánh tơ, nh n đ h i chè; nh n đ , r p mu i h i cam, v i; nh n lông nhung h i v i Sieusher 1.8 EC, 3.6 EC b trĩ, sâu cu n lá, nh n gié h i lúa; nh n đ h i cam; sâu tơ Công ty TNHH TM và DV Th nh Hưng h ib pc i Silsau 1.8EC, 3.6EC, sâu cu n lá nh , sâu đ c b , nh n gié, b trĩ h i lúa; sâu tơ, Công ty TNHH ADC 10WP sâu xanh da láng h i b p c i; sâu xanh da láng h i l c,đ u tương, đ u xanh; b trĩ h i dưa h u,dưa chu t; sâu v bùa, nh n đ , b trĩ h i cà chua , t, cây có múi T p Kỳ 1.8 EC sâu tơ h i b p c i Vi n Di truy n Nông nghi p Tungatin 1.8 EC; 3.6 EC 1.8EC: b trĩ, nh n gié, sâu đ c b , sâu phao, b xít dài, sâu Công ty TNHH SX -TM & DV Ng c Tùng cu n lá nh h i lúa; sâu xanh, dòi đ c lá h i cà chua; sâu tơ, sâu xanh bư m tr ng h i b p c i; sâu xanh da láng, sâu đ c qu h i đ u xanh; b cánh tơ, r y xanh, nh n đ h i chè; sâu v bùa, ru i đ c qu h i cam 3.6EC: sâu cu n lá nh , b xít hôi, b trĩ, nh n gié, sâu đ c b , sâu phao, sâu đ c thân h i lúa; sâu tơ h i b p c i; sâu xanh h i c i xanh; sâu xanh, dòi đ c lá cà chua; nh n đ h i dưa chu t; b trĩ h i dưa h u;
 5. sâu xanh da láng đ u xanh; sâu đ c qu đ u tương; sâu v bùa h i cây có múi; r y bông xoài; r y xanh, b cánh tơ h i chè; r p sáp, m t đ c cành h i cà phê; r p sáp h i h tiêu; b trĩ, sâu đ c thân đi u Vertimec 1.8 EC dòi đ c lá h i cà chua, sâu tơ h i b p c i Syngenta Vietnam Ltd Vibamec 1.8 EC dòi đ c lá h i cà chua Công ty Thu c sát trùng Vi t Nam Abamectin 1.7% + Kuraba 1.8 EC sâu tơ, sâu xanh bư m tr ng h i b p c i; b trĩ h i dưa h u; Công ty TNHH S n ph m Công Ngh Bacillus thuringiensis nh n đ , sâu v bùa h i cam; nh n lông nhung h i v i; b Cao 2 (var.kurstaki) 0.1% cánh tơ, nh n đ , r y xanh h i chè; sâu khoang, sâu xanh, sâu đ c qu h i đ u tương, l c; nh n gié, sâu cu n lá nh h i lúa Abamectin 3.5% + Kuraba 3.6 EC sâu tơ, sâu xanh bư m tr ng h i b p c i; b trĩ h i dưa h u; Công ty TNHH S n ph m Công Ngh Bacillus thuringiensis nh n đ , sâu v bùa h i cam; nh n lông nhung h i v i; b Cao 3 (var.kurstaki) 0.1% cánh tơ, nh n đ , r y xanh h i chè; sâu khoang, sâu xanh, sâu đ c qu h i đ u tương, l c; nh n gié, sâu cu n lá nh h i lúa Abamectin 0.1% + Kuraba WP sâu tơ, sâu xanh, sâu đo, dòi đ c lá h i rau h hoa th p t ; Công ty TNHH S n ph m Công Ngh Bacillus thuringiensis sâu khoang, sâu xanh h i l c; sâu đo, sâu đ c qu h i đ u Cao (var.kurstaki) 1.9% tương; sâu xanh, dòi đ c lá h i cà chua; b trĩ h i dưa chu t; 4 sâu đ c thân h i ngô; sâu đ c gân lá, sâu đ c qu h i v i; nh n đ h i chè; nh n đ , sâu v bùa, sâu ăn lá h i cây có múi; sâu xanh h i bông v i; sâu róm thông Abamectin 0.2 % + (d u Song Mã 24.5 EC sâu tơ h i rau h th p t ; r y xanh, b cánh tơ h i chè Vi n Di truy n Nông nghi p 5 khoáng và d u hoa tiêu) 24.3 % 6 Acephate (min 97%) Anitox 50 SC r p h i rau Công ty CP TST C n Thơ Ansect 72 SP sâu cu n lá h i lúa Công ty CP BVTV An Giang Appenphate 75 SP sâu đ c thân h i lúa Công ty TNHH - TM Thanh Sơn A Asataf 75 SP sâu xanh h i đ u tương Arysta LifeScience Vietnam Co., Ltd Binhmor 40 EC sâu đ c thân, sâu cu n lá, b xít h i lúa; r p sáp, r p v y h i Bailing International Co., Ltd cà phê BM Promax 75 WP r y nâu h i lúa Behn Meyer Agricare (S) Pte Ltd Lancer 4 G; 40 EC; 50 SP; 4G: sâu đ c thân h i mía, lúa 40EC: r p mu i h i cam quýt, United Phosphorus Ltd 75SP sâu đ c thân h i lúa 50SP: sâu đ c thân h i lúa, r p v y h i cà phê, sâu đ c qu h i đ u tương 75SP: r p v y h i cà phê, sâu khoang h i l c, sâu cu n lá h i lúa Mace 75 SP sâu cu n lá, sâu đ c b h i lúa; sâu khoang h i thu c lá Map Pacific PTE Ltd MO - annong 40EC: b xít h i lúa Công ty TNHH An Nông 40 EC; 50 SP; 75 SP; 300 50SP, 75SP, 300EC: sâu cu n lá h i lúa EC Monster 40 EC,75 WP 40EC: sâu cu n lá, sâu đ c thân h i lúa; r p sáp cà phê; r p Công ty TNHH nông dư c Đi n Bàn h i thu c lá; sâu tơ h i rau c i; r y xanh h i chè 75WP: sâu đ c thân h i lúa, r y h i dưa, r p sáp h i cà phê, sâu khoang h i thu c lá Mytox 5 H; 40EC; 75SP sâu đ c thân h i lúa Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hoá Nông
 6. Orthene 97 Pellet r p h i thu c lá, sâu tơ h i b p c i, sâu xanh h i cà chua, Arysta LifeScience Vietnam Co., Ltd sâu cu n lá h i lúa Viaphate 40EC; 75BHN 40EC: sâu đ c thân, sâu cu n lá h i lúa; r p sáp h i cam Công ty Thu c sát trùng Vi t Nam 75BHN: sâu xanh h i đ u tương Acephate 400g/l + Alpha - Acesuper 410 EC sâu đ c thân h i lúa Công ty TNHH - TM Nông Phát 7 cypermethrin 10g/l Acephate 21% + Achony 35 WP sâu đ c qu h i đ u tương Công ty TNHH TM & SX Ng c Y n 8 Chlorpyrifos Ethyl 14% Acephate 50% + Acemida 51.8 SP r y nâu h i lúa United Phosphorus Ltd 9 Imidacloprid 1.8% 1 Acetamiprid (min 97%) Actatoc 200 WP r y nâu h i lúa Công ty CP Hoá ch t NN Hoà Bình 0 Ascend 20 SP b ph n h i dưa h u Công ty TNHH Alfa (Sài Gòn) Domosphi 20 EC r p sáp h i cà phê Công ty TNHH - TM Thanh Đi n Mopride 20 WP sâu xanh h i b p c i; sâu cu n lá, r y nâu h i lúa Công ty TNHH - TM XNK H u Ngh Mospilan 3 EC; 20 SP 3 EC: b trĩ h i cây có múi, r y xanh h i chè, r p sáp cà phê, Nippon Soda Co., Ltd b trĩ dưa h u, b cánh c ng h i d a, r y xanh h i bông v i 20 SP: r y h i xoài Nired 3 EC b trĩ h i lúa Công ty CP Nicotex Otoxes 200SP r y nâu h i lúa Công ty TNHH Vi t Th ng S u đ 3 EC r y nâu h i lúa Công ty TNHH 1 TV BVTV Sài Gòn 1 Acetamiprid 3% + Acelant 4EC r y xanh, nh n đ , b cánh tơ h i chè; r p, b trĩ h i bông Công ty TNHH BVTV An Hưng Phát 1 Abamectin 1% 1 Acetamiprid 3% + Sutin 5 EC r y nâu, b trĩ h i lúa; r y xanh, b cánh tơ h i chè Công ty CP BVTV I TW 2 Imidacloprid 2% 1 Acrinathrin (min 99.0%) Rufast 3 EC nh n đ h i chè Bayer Vietnam Ltd (BVL) 3 1 Alanycarb (min 95 %) Onic 30 EC sâu xanh da láng h i l c Otsuka Chemical Co., Ltd 4 1 Alpha - cypermethrin (min Ace 5 EC sâu phao h i lúa Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hoá 5 90 %) Nông Alfacua 10 EC sâu đ c b h i lúa Công ty TNHH - TM Thanh Sơn A Alfathrin 5 EC sâu cu n lá h i lúa, b xít mu i h i đi u Công ty TNHH Alfa (SaiGon) Alpha 5 EC, 10EC, 10SC 5 EC: sâu cu n lá, cua h i lúa Map Pacific PTE Ltd 10 EC: sâu khoang h i l c 10SC: b trĩ h i dưa h u Alphacide 50 EC, 100 EC 50 EC: sâu cu n lá, b xít h i lúa, sâu đ c qu h i v i 100 Công ty TNHH - TM Nông Phát EC: b xít h i lúa, r p h i cây có múi Alphan 5 EC sâu cu n lá nh h i lúa, r y ph n h i s u riêng Công ty CP BVTV An Giang Anphatox 2.5 EC; 5EC; 2.5EC: sâu đ c thân h i lúa 5EC: sâu khoang h i l c, b xít Công ty TNHH An Nông 100SC h i lúa 100SC: b trĩ h i lúa Antaphos 25 EC; 50 EC; 25 EC: sâu v bùa h i cây có múi Công ty TNHH - TM Hoàng Ân 100 EC 50 EC: sâu keo, sâu cu n lá lúa; sâu đ c qu đ u tương
 7. 100 EC: sâu đ c qu h i cà phê, sâu cu n lá h i lúa Bestox 5 EC b trĩ h i chè; b xít h i v i thi u; sâu cu n lá, b trĩ, b xít FMC International SA. Philippines h i lúa; r p h i đ u tương Cyper - Alpha 5 ND sâu cu n lá, b trĩ h i lúa Công ty CP TST C n Thơ Dantox 5 EC b trĩ h i lúa Công ty TNHH nông dư c Đi n Bàn Fastac 5 EC b trĩ, b xít, r y h i lúa, r p h i cà phê BASF Singapore Pte Ltd Fastocid 5 EC sâu cu n lá h i lúa, r p h i cây có múi Công ty CP V t tư NN Ti n Giang Fentac 2.0 EC sâu đ c qu h i đ u tương Imaspro Resources Sdn Bhd FM-Tox 50 EC sâu khoang h i l c Công ty TNHH Vi t Th ng Fortac 5 EC sâu cu n lá h i lúa, sâu khoang h i l c Forward International Ltd Motox 2.5EC, 5EC, 10EC 2.5 EC: b xít, b trĩ h i lúa; ki n, r p sáp h i cà phê; r p h i Công ty TNHH SX -TM & DV Ng c Tùng đ u tương 5 EC: b xít mu i h i đi u; r p sáp h i cà phê, h tiêu; b xít, b trĩ, sâu keo lúa; sâu đ c qu h i đ u xanh 10EC: r p h i bông v i; sâu cu n lá, sâu đ c b h i lúa; sâu đ c qu h i đ u tương Pertox 5 EC b trĩ, sâu cu n lá, sâu đ c thân h i lúa Công ty CP V t tư BVTV Hà N i Sapen - Alpha 5 EC; 5EW 5EC: sâu h ng h i bông v i, sâu cu n lá h i lúa 5EW: sâu tơ Công ty TNHH 1 TVBVTV Sài Gòn h i rau c i Supertox 25EC; 50EC; 50EC: sâu đ c thân h i lúa Cali – Parimex. Inc. 100EC 25EC, 100EC: sâu cu n lá, sâu đ c thân h i lúa Tiper - Alpha 5 EC b xít h i lúa, dòi đ c qu h i nhãn Công ty TNHH - TM Thái Phong Unitox 5 EC b xít h i lúa Search Chemical Industries Ltd, India Vifast 5 ND, 10 SC 5 ND: sâu cu n lá h i lúa, r p h i cây có múi Công ty Thu c sát trùng Vi t Nam 10 SC: b xít h i lúa Visca 5 EC sâu cu n lá h i lúa, b xít h i l c Công ty CP Long Hi p Alpha - cypermethrin 50g/l Mospha 80 EC sâu cu n lá h i lúa Công ty TNHH -TM Đ ng Xanh 1 + Acetamiprid 30g/l 6 1 Alpha - cypermethrin 30g/l Alphador 50 EC b xít h i lúa Công ty CP Long Hi p 7 + Imidacloprid 20g/l 1 Amitraz (min 97%) Mitac 20 EC nh n h i cây có múi Arysta LifeScience Vietnam Co., Ltd 8 1 Artemisinin Visit 5 EC sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang h i rau; r y xanh h i chè; r p Xí nghi p SX hoá ch t NN Hà N i (PAC) 9 mu i, b trĩ h i cây có múi 2 Azadirachtin Aza 0.15 EC sâu tơ h i b p c i Maxgrow Pte Ltd 0 A-Z annong 0.03EC, 0.03EC; 0.15EC: r y nâu, cu n lá h i lúa; sâu tơ h i b p c i; Công ty TNHH An Nông 0.15EC; 0.3EC sâu xanh da láng h i c i bông; r y xanh, b cánh tơ h i chè; nh n đ h i cam; r p mu i h i thu c lá; r p sáp h i cà phê. 0.3EC: sâu cu n lá nh , r y nâu h i lúa; sâu tơ h i b p c i; sâu xanh da láng h i c i bông; r y xanh, b cánh tơ h i chè; nh n đ h i cam; r p mu i h i thu c lá; r p sáp h i cà phê
 8. Bimectin 0.5 EC sâu cu n lá nh h i lúa; sâu tơ h i b p c i, c i th o; sâu Công ty TNHH TM – SX Phư c Hưng xanh bư m tr ng h i súp lơ; b nh y h i rau c i xanh Jasper 0.3 EC sâu cu n lá h i lúa, sâu tơ h i rau th p t , nh n đ h i cây Công ty TNHH nông dư c Đi n Bàn có múi, r y bông h i nho, r p h i thu c lá, r y xanh h i chè Kozomi 0.3 EC sâu cu n lá, r y nâu h i lúa; sâu tơ, b nh y h i b p c i; b Công ty CP Thu c BVTV Vi t Trung cánh tơ, r y xanh, nh n đ h i chè; sâu xanh da láng, sâu đ c qu h i đ u tương; r p sáp h i cà phê; r p đào h i thu c lá; sâu v bùa h i bư i; r y xanh h i xoài Neem Bond - A EC sâu tơ h i b p c i Rangsit Agri - Eco. Ltd (1000ppm) Neem Nim Xoan Xanh 0.15EC: ru i đ c lá h i c i bó xôi, r p sáp h i cà phê, b Doanh nghi p Tư nhân TM Tân Quy green 0.15 EC; 0.3 EC cánh tơ h i chè 0.3EC: ru i đ c lá h i c i bó xôi, r p sáp h i cà phê, b cánh tơ h i chè, sâu tơ h i b p c i, sâu xanh da láng h i c i bông Nimbecidine 0.03 EC sâu tơ h i rau JJ – Degussa Chemicals (S) PTE Ltd Vineem 1500 EC r y xanh h i chè, r p h i rau Công ty Thu c sát trùng Vi t Nam Azadirachtin 0.6% + Biomax 1 EC sâu xanh bư m tr ng, r p mu i, sâu tơ h i b p c i, c i xanh; Công ty CP Phát tri n NN Vi t Ti n Matrine 0.4% r y xanh, b cánh tơ, nh n đ , r p mu i h i chè; b nh y h i L ng Sơn 2 c i làn; r y nâu, sâu cu n lá h i lúa; sâu xanh da láng h i 1 đ u tương, cà chua; nh n đ , sâu v bùa, r p mu i h i cam; sâu v bùa, r p mu i, nh n đ h i quýt Bacillus thuringiensis (var. Aizabin WP sâu tơ, sâu xanh, sâu đo h i rau h hoa th p t ; sâu khoang, Công ty TNHH S n ph m Công Ngh aizawai) sâu cu n lá h i l c; sâu khoang, sâu đ c qu h i đ u tương; Cao 2 sâu xanh, sâu khoang, sâu đo h i cà chua; sâu cu n lá h i 2 cây có múi; sâu xanh, sâu khoang h i thu c lá; sâu xanh, sâu đo h i bông v i Aztron DF 35000 DMBU sâu tơ h i c i b p; sâu xanh da láng h i cà chua; sâu xanh Doanh nghi p Tư nhân TM Tân Quy da láng, sâu tơ, sâu khoang h i c i xanh; sâu v bùa h i cây có múi; sâu đ c qu h i h ng xiêm, xoài 9 9 Bathurin S 3 x 10 - 5 x 10 sâu tơ h i rau; sâu xanh, sâu xanh da láng h i hoa Vi n Cơ đi n NN & Công ngh sau thu bào t /ml ho ch, Hà N i Map - Biti WP 50000 IU/mg sâu xanh, sâu tơ h i b p c i; sâu khoang h i rau c i, dưa Map Pacific PTE Ltd h u; sâu xanh h i cà chua, đ u tương, thu c lá Xentari 15 FC; 35WDG 15FC: sâu tơ h i b p c i 35WDG : sâu tơ h i b p c i, sâu Valent BioSciences Corporation USA khoang h i nho Bacillus thuringiensis An huy (8000 IU/mg) WP sâu tơ, sâu xanh bư m tr ng h i b p c i; sâu khoang h i Công ty TNHH Trư ng Th nh 2 (var.kurstaki) l c, đ u cô ve; sâu xanh da láng h i cà chua, thu c lá; sâu 3 cu n lá, sâu đ c thân h i lúa Biobit 16 K WP; 32 B FC sâu xanh h i b p c i, sâu ăn t p h i bông v i Forward International Ltd Biocin 16 WP; 8000 SC 16WP: sâu tơ h i rau c i, sâu xanh da láng h i đ u 8000 Công ty TNHH 1 TV BVTV Sài Gòn SC: sâu tơ rau c i, b p c i; sâu xanh da láng đ u Comazol (16000 IU/mg) sâu tơ, sâu xanh h i b p c i; r y xanh, nh n đ h i chè Công ty CP Nicotex WP  Crymax 35 WP sâu tơ h i b p c i Cali – Parimex. Inc. Delfin WG (32 BIU) sâu tơ h i rau, sâu đo h i đ u Certis USA Dipel 3.2 WP, 6.4 DF 3.2 WP: sâu tơ h i rau, sâu xanh da láng h i đ u 6.4 DF: Valent BioSciences Corporation USA
 9. sâu tơ h i b p c i, b xít mu i, sâu cu n lá h i chè Firibiotox - P 16000 IU/mg sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang h i rau h th p t ; sâu xanh, Vi n Công nghi p th c ph m, Hà N i b t sâu khoang h i đ u; sâu cu n lá lúa; sâu róm h i thông 9 Firibiotox - C 3 x 10 bào sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang h i rau h th p t ; sâu xanh, Vi n Công nghi p th c ph m, Hà N i t /ml d ch cô đ c sâu khoang h i đ u; sâu cu n lá lúa; sâu róm h i thông Forwabit 16 WP; 32 B FC sâu xanh h i b p c i, sâu ăn lá h i bông v i Forward International Ltd Halt 5% WP sâu tơ h i b p c i; sâu xanh da láng h i l c Công ty CP KD VT Nông lâm Thu s n (32000 IU/mg) Vĩnh Th nh Jiabat 15WDG sâu tơ, sâu xanh bư m tr ng h i c i b p Jia Non Enterprise Co., Ltd. Kuang Hwa Bao WP 16000 sâu tơ, sâu bư m tr ng h i b p c i Kuang Hwa Chemical Co., Ltd IU / mg MVP 10 FS sâu tơ, sâu xanh h i rau Cali – Parimex. Inc. Newdelpel (16000 IU/mg) sâu tơ h i b p c i; sâu cu n lá nh h i lúa; r y xanh, b Công ty TNHH An Nông WP; (32000 IU/mg) WP; cánh tơ h i chè; sâu xanh h i cà chua (64000 IU/mg) WDG Shian 32 WP sâu tơ h i rau th p t Công ty TNHH SX – TM – DV Tobon (3200 IU/mg) Thuricide HP; OF 36 BIU HP: sâu tơ h i b p c i, sâu xanh h i cà chua OF 36 BIU: sâu Certis USA tơ h i b p c i Vi - BT 16000 WP; 32000 16000 WP: sâu ăn lá h i rau, sâu cu n lá h i lúa Công ty Thu c sát trùng Vi t Nam WP 32000 WP: sâu tơ h i b p c i, sâu xanh da láng h i đ u V.K 16 WP, 32 WP sâu xanh h i bông v i, sâu tơ h i rau Công ty CP BVTV I TW Bacillus thuringiensis var. Bitadin WP sâu ăn lá, sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang h i rau; sâu xanh, Vi n Di truy n Nông nghi p 2 kurstaki 16.000 IU + sâu xanh da láng, sâu khoang, sâu đ c thân, sâu đ c qu h i 4 Granulosis virus bông v i, thu c lá; sâu đ c thân, sâu cu n lá h i lúa 100.000.000 PIB Bacillus thuringiensis (var. C ng h p 16 BTN; 32BTN 16BTN: sâu đ c thân, sâu cu n lá h i lúa; m t đ c cành h i Công ty h p danh sinh h c nông nghi p aizawai) 32000IU (16000 chè. 32BTN: sâu v bùa, sâu tơ, b nh y, sâu khoang h i Sinh Thành, tp HCM IU) + Nosema sp (nguyên rau c i; sâu khoang h i rau húng; sâu v bùa h i dưa chu t 2 sinh đ ng v t có bào t ) 5 5 7 x 10 bào t /g + Beauveria bassiana 1 x 7 10 bào t /g 10 Bacillus thuringiensis. var. Amatic (10 bào t /ml) SC sâu tơ, sâu xanh bư m tr ng h i b p c i; sâu khoang h i Công ty TNHH Trư ng Th nh 2 7216 l c,đ u cô ve; sâu xanh da láng h i cà chua, thu c lá; sâu 6 cu n lá, sâu đ c thân h i lúa Pethian (4000 IU) SC sâu tơ h i su hào; sâu xanh bư m tr ng h i b p c i; sâu Công ty CP Nông nghi p Thiên An khoang h i l c, đ u cove; sâu xanh da láng h i cà chua, thu c lá; sâu cu n lá h i lúa 2 Bacillus thuringiensis var. Cahat 16 WP sâu tơ h i b p c i; sâu róm h i chè; sâu cu n lá nh h i lúa; Công ty TNHH Nam Nông Phát 7 T 36 (16000 IU/mg) sâu xanh h i đ u tương TP - Th n t c 16.000 IU sâu đ c thân h i lúa; r y xanh, b trĩ, nh n đ h i chè; sâu Công ty TNHH Thành Phương xanh h i cà chua. 7 2 Bacillus thuringiensis var. BTH 10 bào t /mg d ng sâu tơ, sâu khoang, r p h i rau h hoa th p t ; dòi đ c lá, Đ Tr ng Hùng, 80 Bùi Th Xuân, Đà L t 8 osmosisiensis b t hoà nư c sâu khoang, r p h i đ u ph ng; dòi đ c lá, sâu khoang, sâu đ c qu , r p h i đ u cô ve; r p, sâu khoang, sâu đ c qu h i
 10. cà chua. 2 Beauveria bassiana Vuill Beauveria sâu tơ h i b p c i, sâu đ c qu h i xoài Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hoá 9 Nông 9 Biovip 1.5 x 10 bào t /g r y, b xít h i lúa Vi n Lúa đ ng b ng sông C u Long 8 Boverit 5.0 x 10 bào t /g r y nâu h i lúa, sâu đo xanh h i đay, sâu róm h i thông, sâu Vi n B o v th c v t kèn h i keo tai tư ng Muskardin sâu đ c thân h i lúa, ngô Công ty CP TST C n Thơ 9 Beauveria + Metarhizium Bemetent 2 x 10 bào t /g b cánh c ng h i d a; sâu đ c thân, r p sáp, r y đen h i Công ty h p danh sinh h c nông nghi p 3 9 + Entomophthorales WP, 2 x 10 bào t /g DP mía Sinh Thành, tp HCM 0 Beta - Cyfluthrin (min 96.2 Bulldock 025 EC sâu khoang, r p h i l c; b xít, sâu cu n lá h i lúa; sâu xanh Bayer Vietnam Ltd (BVL) %) h i bông v i; sâu xanh, sâu cu n lá h i đ u tương; sâu xanh, 3 r p thu c lá; r p h i dưa h u; sâu ăn lá, sâu xanh da láng h i 1 nho; sâu đ c qu h i cà phê; sâu bư m m t r n, dòi đ c lá h i cây có múi; sâu khoang , sâu đ c thân, r p h i ngô; b trĩ, b xít mu i h i chè; sâu ăn lá h i đi u Beta - Cypermethrin (min Chix 2.5 EC sâu cu n lá, b xít, b trĩ h i lúa; sâu khoang h i l c; r p sáp Cerexagri S.A 3 98.0 %) cà phê; r y h i xoài; r y ch ng cánh h i cam; r p h i dưa 2 h u Daphatox 35 EC sâu keo h i lúa Công ty TNHH Vi t Bình Phát Nicyper 4.5 EC sâu đ c qu h i xoài, sâu v bùa h i cam, sâu cu n lá h i Công ty CP Nicotex lúa, sâu xanh h i đ u xanh, r p v y h i cà phê Viserin 4.5 EC sâu v bùa h i cam Công ty Thu c sát trùng Vi t Nam Benfuracarb (min 92 %) Oncol 3G; 5 G; 20EC; 25 3G: sâu đ c thân h i lúa, mía 5G: sâu đ c thân, sâu cu n lá Otsuka Chemical Co., Ltd WP , r y nâu h i lúa; r p v y, tuy n trùng h i cà phê 20EC, 3 25WP: b trĩ h i dưa h u; sâu đ c thân, sâu cu n lá, r y nâu 3 h i lúa; r p sáp h i cam quýt; r p v y, tuy n trùng h i cà phê. 3 Bifenthrin Talstar 10 EC sâu khoang h i l c FMC Chemical International AG 4 (min 97%) 3 Buprofezin (min 98 %) Aklaut 10 WP r y nâu h i lúa Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hoá 5 Nông Aperlaur 100WP r y nâu h i lúa Công ty CP Hoá ch t NN Hoà Bình Apolo 10WP; 25WP 10WP: r p sáp h i cà phê, r y nâu h i lúa 25WP: r y nâu h i Công ty TNHH - TM Thái Nông lúa, r p sáp h i cà phê, r y h i xoài Applaud 10 WP, 25 SC 10 WP: r y h i lúa, r y xanh chè Nihon Nohyaku Co., Ltd 25 SC: r y nâu h i lúa Butal 10 WP r y nâu h i lúa, r p sáp h i cà phê, r y ch ng cánh h i cây Bailing International Co., Ltd có múi, r p sáp h i xoài Butyl 10WP,40WDG, 10 WP: r y nâu h i lúa, r y xanh h i chè 40WDG, 400SC: Công ty TNHH 1 TV BVTV Sài Gòn 400SC r y nâu h i lúa, r y bông h i xoài Difluent 10 WP, 25 WP 10 WP: r y nâu h i lúa 25 WP: r y nâu h i lúa, r p sáp h i Công ty TNHH nông dư c Đi n Bàn na Encofezin 10WP, 25WP 10WP: r y nâu h i lúa, b xít mu i h i chè Công ty TNHH Alfa (Saigon) 25WP: r y nâu h i lúa Map – Judo 25 WP r y nâu h i lúa Map Pacific PTE Ltd
 11. Profezin 10 WP r y nâu h i lúa Công ty CP H c Môn Ranadi 10 WP r y nâu h i lúa Công ty TNHH - TM Đ ng Xanh S m sét 25 WP r y nâu h i lúa Công ty TNHH TM & SX Ng c Y n Viappla 10 BTN r y nâu h i lúa Công ty Thu c sát trùng Vi t Nam 3 Buprofezin 50 % + Dadeci EC r y nâu, sâu cu n lá h i lúa Bayer Vietnam Ltd (BVL) 6 Deltamethrin 6.25% 3 Buprofezin 6.7% + Disara 10 WP r y nâu h i lúa Công ty TNHH - TM XNK H u Ngh 7 Imidacloprid 3.3% 3 Buprofezin 10% + Quada 15 WP r y nâu, sâu cu n lá h i lúa Nihon Nohyaku Co., Ltd 8 Tebufenozide 5 % 3 Carbaryl (min 99.0 %) Baryl annong 85 BTN sâu đ c thân h i cây có múi, sâu đ c qu h i xoài Công ty TNHH An Nông 9 Carbavin 85 WP r p h i cà chua, r y h i hoa c nh Kuang Hwa Chemical Co., Ltd Comet 85 WP r y nâu h i lúa, sâu v bùa cây có múi Asiatic Agricultural Industries Pte Ltd. Forvin 85 WP sâu đ c thân h i lúa, sâu v bùa h i cây có múi Forward International Ltd Para 43 SC sâu đ c qu h i nhãn Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hoá Nông Saivina 430 SC r y nâu h i lúa Công ty TNHH 1 TV BVTV Sài Gòn Sebaryl 85 BHN r y nâu h i lúa, sâu đ c qu h i đ u xanh Công ty CP V t tư NN Ti n Giang Sevin 43 FW, 85 S 43 FW: ru i h i l c, r y ch ng cánh h i cây có múi 85 S: r y Bayer Vietnam Ltd (BVL) h i cây có múi, b cánh c ng h i xoài 4 Carbosulfan (min 93%) Alfasulfan 5 G sâu đ c thân h i lúa Công ty TNHH Alfa (SaiGon) 0 Afudan 20 SC sâu đ c thân h i lúa, b trĩ h i bông v i, sâu v bùa h i cam Công ty TNHH - TM Thái Nông Carbosan 25 EC r y nâu h i lúa, b trĩ h i dưa h u Brightonmax International Sdn Bhd, Malaysia Coral 5G sâu đ c thân h i lúa Công ty TNHH - TM ACP Marshal 3 G; 5 G; 200SC 3G: sâu đ c thân h i mía 5G: sâu đ c thân, r y nâu h i lúa; FMC Chemical International AG tuy n trùng h i cà phê 200SC: sâu đ c thân, r y nâu h i lúa; b trĩ h i dưa h u; r p sáp h i cà phê 4 Cartap (min 97 %) Alfatap 10G; 95 SP 10G: sâu đ c thân h i lúa 95SP: sâu cu n lá, sâu đ c thân Công ty TNHH Alfa (SaiGon) 1 h i lúa Badannong 4G; 10G, 95 4G: sâu đ c thân h i lúa 10G: sâu đ c thân h i lúa, mía Công ty TNHH An Nông SP 95SP: sâu cu n lá h i lúa, sâu ăn lá h i l c Bazan 95 SP sâu đ c thân h i lúa Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hoá Nông Cardan 95 SP sâu đ c thân, sâu cu n lá h i lúa Công ty CP TST C n Thơ Caral 95 SP sâu đ c thân h i lúa Arysta LifeScience Vietnam Co., Ltd Dantac 950 SP sâu đ c thân h i lúa Công ty CP Hoá chât NN Hoà Bình Gà nòi 4 G; 95 SP 4G: sâu đ c thân h i lúa 95SP: sâu đ c thân, sâu cu n lá h i Công ty TNHH 1 TVBVTV Sài Gòn lúa Jiatap 95SP sâu cu n lá h i lúa Công ty TNHH Jianon Biotech (VN)
 12. Ledan 95 SP sâu đ c thân h i lúa Công ty TNHH - TM Bình Phương Nicata 95 SP sâu đ c thân h i lúa Công ty CP Nicotex Padan 4 G; 50 SP; 95 SP 4G: sâu đ c thân h i mía; sâu cu n lá, sâu đ c thân, r y nâu Sumitomo Chemical Takeda Agro Co., h i lúa 50 SP: sâu đ c thân h i lúa, ngô, mía; r y xanh h i Ltd chè 95 SP: sâu đ c thân h i mía; sâu cu n lá , sâu đ c thân, r y nâu h i lúa; r y xanh h i chè; sâu v bùa h i cây có múi; sâu khoang h i l c Patox 4 G; 50 SP; 95SP sâu đ c thân, sâu cu n lá, r y nâu h i lúa; sâu đ c thân h i Công ty CP BVTV I TW mía Wofadan 4 G; 95BHN 4G: sâu đ c thân, sâu cu n lá h i lúa 95 BHN: sâu đ c thân Công ty CP V t tư BVTV Hà N i lúa, ngô Vicarp 4 H; 95BHN 4 H: sâu đ c thân h i lúa 95 BHN: sâu đ c thân, sâu cu n lá Công ty Thu c sát trùng Vi t Nam h i lúa 4 Cartap 4 % + Isoprocarb Vipami 6.5 H sâu đ c thân h i lúa Công ty Thu c sát trùng Vi t Nam 2 2.5 % 4 Chlorfenapyr Secure 10 EC sâu xanh da láng h i đ u đ l y h t, b trĩ h i dưa h u, nh n BASF Singapore Pte Ltd 3 đ h i cây có múi 4 Chlorfluazuron Atabron 5 EC sâu tơ h i b p c i Ishihara Sangyo Kaisha Ltd 4 (min 94%) Atannong 50 EC sâu phao h i lúa Công ty TNHH An Nông Cartaprone 5 EC sâu xanh h i l c Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hoá Nông 4 Chlorpyrifos Ethyl (min 94 Bullet 48 EC sâu khoang h i l c Imaspro Resources Sdn Bhd 5 %) Chlorban 20 EC; 48EC 20EC: sâu cu n lá h i lúa 48EC: r p sáp h i cà phê; sâu United Phosphorus Ltd xanh h i bông v i; sâu xanh da láng h i đ u tương Lorsban 15 G; 30EC, 75 15G: sâu đ c thân lúa; sâu đ c thân, sâu đ c b p h i ngô Dow AgroSciences B.V WG 30EC: sâu đ c thân h i lúa; sâu xanh da láng h i đ u tương, l c 75WG: sâu đ c thân lúa Mapy 48 EC r p sáp h i cà phê, sâu v bùa h i cam, sâu xanh h i đ u Map Pacific PTE Ltd tương Mondeo 40 EC sâu khoang h i l c Công ty TNHH TM Anh Thơ Pyrinex 20 EC sâu xanh da láng h i l c; sâu cu n lá h i lúa; x lý đ t, x lý Makhteshim Chemical Ltd h t gi ng Pyritox 480 EC r p v y h i cà phê Công ty TNHH An Nông Sanpyriphos 20 EC, 48 EC 20 EC: sâu đ c thân h i lúa 48 EC: sâu khoang h i l c Forward International Ltd Tricel 20 EC sâu xanh h i đ u tương Excel Crop Care Limited Virofos 20 EC r p h i cây có múi; sâu v bùa, r p sáp h i cam; sâu xanh da Công ty Thu c sát trùng Vi t Nam láng h i đ u tương Vitashield 40 EC, 18EC 40 EC: sâu v bùa h i cây có múi Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hoá 18 EC: sâu đ c thân h i lúa Nông Chlorpyrifos Ethyl 14.8% Vibafos 15 EC sâu xanh da láng h i l c Công ty Thu c sát trùng Vi t Nam 4 + Abamectin 0.2% 6
 13. Chlorpyrifos Ethyl 16% + Apphe 17EC sâu đ c thân h i lúa, sâu xanh h i đ u tương, sâu đ c qu Công ty TNHH - TM Đ ng Xanh 4 Alpha - cypermethrin 1% h i bông v i 7 4 Chlorpyrifos Ethyl 38% + Apphe 40EC sâu đ c qu h i đ u tương, r p sáp h i cà phê Công ty TNHH - TM Đ ng Xanh 8 Alpha - cypermethrin 2% 4 Chlorpyrifos Ethyl 250g/l Bull Star 262.5 EC b xít h i nhãn Bayer Vietnam Ltd (BVL) 9 + 12.5g/l Beta - cyfluthrin 5 Chlorpyrifos Ethyl 250g/l Nurelle D 25/2.5 EC sâu đ c thân, sâu phao đ c b , sâu cu n lá h i lúa; sâu xanh Dow AgroSciences B.V 0 + Cypermethrin 25g/l h i bông v i, l c; r p sáp h i cà phê 5 Chlorpyrifos Ethyl 25% + Tungcydan 30EC sâu cu n lá h i lúa, sâu xanh da láng, dòi đ c lá h i đ u Công ty TNHH SX -TM & DV Ng c Tùng 1 Cypermethrin 5% xanh; sâu róm h i đi u 5 Chlorpyrifos Ethyl 35% + Docytox 40EC sâu đ c thân h i ngô Công ty TNHH TM và DV Th nh Hưng 2 Cypermethrin 5% 5 Chlorpyrifos Ethyl 459g/l Subside 505 EC b trĩ h i lúa Công ty TNHH - TM ACP 3 + Cypermethrin 45.9 g/l 5 Chlorpyrifos Ethyl 50% + Serpal super 55EC sâu đ c b h i lúa Công ty TNHH BVTV An Hưng Phát 4 Cypermethrin 5% Tungcydan 55 EC r p sáp h i cà phê Công ty TNHH SX -TM & DV Ng c Tùng 5 Chlorpyrifos Ethyl 53.0% Dragon 585 EC r p h i cây có múi Imaspro Resources Sdn Bhd 5 + Cypermethrin 5.5 % 5 Chlorpyrifos Ethyl 3% + Visa 5 G sâu đ c thân h i lúa Công ty Thu c sát trùng Vi t Nam 6 Fenobucarb 2% 5 Chlorpyrifos Ethyl 4% + Losmine 5G r p sáp h i h tiêu Công ty TNHH - TM Đ ng Xanh 7 Imidacloprid 1% 5 Chlorpyrifos Ethyl 200g/l Losmine 250EC b trĩ, r y nâu h i lúa; r p sáp h i cà phê Công ty TNHH - TM Đ ng Xanh 8 + Imidacloprid 50g/l Pro – per 250 EC sâu cu n lá h i lúa Công ty TNHH - TM Nông Phát 5 Chlorpyrifos Ethyl 30% + Resany 48 EC r p sáp h i cam Công ty TNHH TM & SX Ng c Y n 9 Phoxim 18% Chlorpyrifos Methyl (min Monttar 3 G; 7.5EC; 20 EC; 3G: Sâu đ c thân h i ngô Công ty CP Thu c BVTV Vi t Trung 6 96%) 40EC 7.5EC; 20EC: Sâu cu n lá h i ngô 40EC: sâu xanh da láng 0 h i đ u tương Sago - Super 3 G; 20EC 3G: sâu đ c thân h i lúa, b cánh c ng h i d a 20EC: r p Công ty TNHH 1 TV BVTV Sài Gòn sáp h i cà phê, sâu đ c gân lá h i nhãn, sâu đ c qu h i v i, b trĩ h i đi u Sieusao 40EC sâu v bùa h i cam; x lý h t gi ng đ tr sâu đ c thân, r y Công ty TNHH - TM Tân Thành nâu, mu i hành h i lúa; sâu đ c qu , r p h i đ u tương; r p, r p sáp h i cà phê Taron 50 EC b xít h i lúa Map Pacific PTE Ltd 6 Chromafenozide (min Phares 50 EC, 50SC sâu xanh da láng h i đ u tương Nippon Kayaku Co., Ltd 1 91%) 6 Clothianidin (min 95%) Dantotsu 16 WSG r y nâu h i lúa, b trĩ h i dưa h u Sumitomo Chemical Takeda Agro Co., 2 Ltd 6 Cnidiadin Hetsau 0.4 EC sâu tơ, sâu xanh bư m tr ng h i rau h th p t ; nh n lông Công ty TNHH B ch Long 3 nhung h i v i; b cánh tơ h i chè
 14. Cypermethrin (min 90 %) Andoril 50 EC; 100EC; 250 50 EC: sâu cu n lá, b trĩ h i lúa 100 EC: sâu keo h i lúa, Công ty TNHH - TM Hoàng Ân 6 EC r p h i cây có múi, sâu đ c qu h i xoài 4 250 EC: b xít h i lúa, sâu đ c qu h i nhãn Appencyper 10EC; 35EC 10EC: sâu xanh h i đ u tương 35EC: sâu cu n lá h i lúa Công ty TNHH - TM Thanh Sơn A Arrivo 5 EC, 10 EC, 25 EC 5EC: b trĩ, b xít, r y xanh h i lúa; sâu xanh da láng h i đ u FMC International SA. Philippines tương 10EC, 25EC: r y xanh h i lúa, sâu xanh da láng h i đ u tương Carmethrin 10 EC, 25 EC 10 EC: sâu đ c qu h i táo 25 EC: b trĩ, sâu cu n lá h i lúa Công ty CP TST C n Thơ Cymerin 5 EC, 10 EC, 25 5 EC: b trĩ, sâu cu n lá, sâu đ c thân h i lúa Công ty CP V t tư BVTV Hà N i EC 10 EC: sâu cu n lá h i lúa, sâu đ c qu h i v i 25EC: b xít, sâu cu n lá, sâu đ c thân h i lúa Cymkill 10 EC, 25 EC 10EC: b trĩ h i lúa, sâu khoang h i bông v i 25EC: sâu v Forward International Ltd bùa h i cây có múi, sâu khoang bông v i Cyper 25 EC sâu cu n lá h i lúa, b xít h i đ u tương Công ty CP Nông dư c H.A.I Cyperan 5 EC, 10 EC, 25 5EC, 10EC: sâu cu n lá h i lúa, b xít mu i h i đi u 25EC: Công ty CP BVTV An Giang EC sâu cu n lá h i lúa, b xít h i v i thi u Cyperkill 5 EC; 10EC; 25 5EC: sâu khoang h i đ u tương; sâu cu n lá, b trĩ, b xít Chimac - Agriphar S.A. Belgium. EC h i lúa 10EC: sâu khoang h i đ u tương; sâu đ c c h i khoai tây; sâu cu n lá, r y xanh, b trĩ h i lúa; b xít h i v i 25EC: r y xanh h i lúa, b xít v i, sâu đ c qu đ u tương, sâu đ c c , sâu đ c thân h i khoai tây Cypermap 10 EC, 25 EC 10 EC: sâu cu n lá h i lúa, r p h i xoài Map Pacific PTE Ltd 25 EC: sâu cu n lá, b trĩ h i lúa, b xít h i cà phê Cypersect 5 EC, 10 EC 5 EC: sâu ăn lá h i khoai tây, r p h i cà phê 10 EC: b xít Kuang Hwa Chemical Co., Ltd lúa, r p h i mãng c u Cyrux 5 EC, 10 EC, 25 EC 5 EC: sâu xanh h i đ u xanh, b xít h i lúa 10 EC: r p mu i United Phosphorus Ltd thu c lá, b xít h i lúa, r p sáp cà phê 25 EC: sâu xanh h i bông v i, sâu đ c bông h i xoài Dibamerin 5 EC, 10 EC, 25 5EC, 25EC: sâu đ c thân, sâu cu n lá h i lúa, dòi đ c lá h i Công ty TNHH nông dư c Đi n Bàn EC đ u tương, sâu v bùa h i cam 10EC: sâu đ c thân h i lúa, b xít mu i h i đi u, dòi đ c lá h i đ u tương, sâu v bùa h i cam Nockthrin 10 EC, 25 EC r y h i lúa, sâu đ c thân h i ngô Chia Tai Seeds Co., Ltd NP-Cyrin super 100EC; 100EC: sâu keo, sâu cu n lá lúa; sâu đ c qu h i xoài Công ty TNHH – TM Nông Phát 250EC; 200EC 200 EC: b trĩ h i lúa, b xít h i v i 250 EC: sâu cu n lá h i lúa, sâu đ c qu h i xoài, sâu xanh h i đ u tương Power 5 EC b xít h i lúa, sâu ăn lá h i xoài Imaspro Resources Sdn Bhd Punisx 5.5 EC, 25 EC 5.5 EC: sâu cu n lá h i lúa, dòi đ c lá h i cà phê Zagro Group, Zagro Singapore Pvt Ltd 25 EC: sâu cu n lá h i lúa, sâu đ c qu h i xoài Pycythrin 5 EC sâu phao h i lúa, sâu đ c qu h i xoài Forward International Ltd Ralothrin 20 E sâu xanh h i đ u tương, sâu cu n lá h i lúa Rallis India Ltd SecSaigon 5 EC; 5ME; 5 EC: r p h i cây có múi, sâu xanh h i hoa cây c nh, sâu Công ty TNHH 1 TVBVTV Sài Gòn 10EC; 10ME; 25EC; 30EC; cu n lá h i lúa 5ME, 10ME: sâu tơ h i rau b p c i 50EC 10 EC: nh n đ h i bông v i, sâu khoang h i đ u tương, sâu cu n lá h i lúa 25 EC: sâu h ng h i bông v i, r y h i xoài,
 15. r p h i v i, b xít h i nhãn, sâu cu n lá h i lúa 30EC: sâu khoang h i ca cao 50EC: r p h i cà phê, sâu cu n lá h i lúa Sherbush 5 ND, 10 ND, 25 5ND: sâu khoang h i l c, sâu keo h i lúa 10 ND: r p h i cây Công ty CP V t tư NN Ti n Giang ND có múi; b xít, sâu keo h i lúa 25 ND: sâu keo h i lúa, b xít h i đi u Sherpa 10 EC, 25 EC sâu cu n lá h i lúa, b xít h i v i Bayer Vietnam Ltd (BVL) Shertox 5 EC, 10 EC, 25 5 EC: sâu keo, b xít h i lúa; r p v y h i cà phê 10 EC: b Công ty TNHH An Nông EC xít h i lúa 25 EC: sâu khoang h i l c, sâu cu n lá h i lúa Southsher 5EC; 10EC; sâu khoang h i l c Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hoá 25EC Nông Superrin 50EC, 100EC, 50 EC: sâu đ c thân, b trĩ h i lúa 100 EC: b trĩ h i lúa Cali – Parimex. Inc. 150 EC, 200EC, 250 EC 150EC, 200EC: sâu cu n lá, sâu đ c thân h i lúa 250 EC: sâu khoang h i l c; sâu cu n lá, sâu đ c thân h i lúa Tiper 10 EC; 25 EC 10 EC: sâu keo h i lúa 25 EC: sâu đ c thân h i lúa, b xít h i Công ty TNHH – TM Thái Phong đi u Tornado 10 EC; 25EC 10EC: sâu cu n lá h i lúa, ru i đ c qu h i xoài 25EC: sâu Asiatic Agricultural Industries Pte Ltd. cu n lá h i lúa, b xít mu i h i đi u, r p sáp h i cà phê Tungrin 5EC, 10EC, 25EC, 5EC: sâu đ c qu h i xoài; sâu keo h i lúa; r p sáp, ki n h i Công ty TNHH SX -TM & DV Ng c Tùng 50EC cà phê 10 EC: b xít, sâu phao h i lúa; r p sáp h i cà phê; sâu ăn lá h i cây có múi; sâu xanh da láng h i đ u tương 25EC: sâu phao, sâu keo h i lúa; r p sáp h i cà phê; r p h i thu c lá; b xít mu i h i đi u 50 EC: sâu xanh da láng h i đ u xanh; r p h i thu c lá; b trĩ , sâu đ c b h i lúa Ustaad 5 EC, 10 EC 5 EC: r p h i cà phê, sâu khoang h i l c, b trĩ h i lúa 10 United Phosphorus Ltd EC: sâu xanh h i bông v i, b trĩ h i lúa Visher 10 EW; 25ND; 10 EW, 25 EW: sâu xanh h i cà chua, thu c lá; sâu phao h i Công ty Thu c sát trùng Vi t Nam 25EW; 50EC lúa; r p h i cây có múi 25ND: sâu keo h i lúa, sâu đ c qu h i xoài 50EC: sâu cu n lá h i lúa, sâu khoang h i l c, r p mu i h i cam Wamtox 100EC sâu khoang h i l c Công ty TNHH Vi t Th ng 6 Cyromazine Chip 100 SL sâu v bùa h i cây có múi Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hoá 5 Nông Newsgard 75 WP sâu v bùa h i cam Công ty TNHH - TM Đ ng Xanh Trigard 75 WP, 100 SL 75 WP: dòi đ c lá h i dưa chu t, cà chua 100 SL: dòi đ c lá Syngenta Vietnam Ltd dưa chu t 6 D u botanic + mu i kali Thu c sâu sinh h c Thiên sâu tơ h i b p c i, rau c i Công ty hoá ph m Thiên nông 6 Nông 1 DD D u h t bông 40% + d u GC - Mite 70 DD r p sáp h i cà phê; nh n đ h i hoa h ng, bư i; r p h i Doanh nghi p Tư nhân TM Tân Quy 6 đinh hương 20% + d u t i khoai tây; sâu cu n lá h i lúa; nh n đ , r y xanh h i chè 7 10% 6 Deltamethrin (min 98 %) Appendelta 2.8 EC sâu phao h i lúa Công ty TNHH - TM Thanh Sơn A 8 Bitam 2.5 EC b xít h i lúa Bayer Vietnam Ltd (BVL)
 16. BM Delta 2.8 EC r p h i cam Behn Meyer Agricare (S) Pte Ltd Daphacis 25 EC sâu cu n lá h i lúa Công ty TNHH Vi t Bình Phát Decis 2.5 EC, 25 tab 2.5 EC: sâu cu n lá h i lúa; sâu xanh, r p h i thu c lá; sâu Bayer Vietnam Ltd (BVL) khoang h i l c; r p mu i h i cam 25 tab: b xít, sâu cu n lá, b trĩ h i lúa; r p h i rau, r p h i cây có múi, sâu khoang h i rau c i, l c Dersi-s 2.5EC sâu cu n lá h i lúa Công ty TNHH Jianon Biotech (VN) Delta 2.5 EC sâu cu n lá h i lúa Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hoá Nông Deltaguard 2.5 EC sâu cu n lá h i lúa Gharda Chemicals Ltd Deltox 2.5 EC sâu cu n lá h i lúa Công ty CP TST C n Thơ Meta 2.5 EC sâu keo, sâu phao, nh n gié h i lúa; sâu v bùa h i cây có Công ty TNHH - TM Tân Thành múi; sâu đ c qu , r p h i đ u xanh; sâu khoang h i l c Toxcis 2.5 EC sâu đ c bông h i đ u xanh, b xít h i lúa Công ty TNHH An Nông Videci 2.5 ND sâu phao, sâu cu n lá h i lúa Công ty Thu c sát trùng Vi t Nam Wofacis 25 EC sâu đ c thân h i lúa Công ty CP Hoá ch t NN Hoà Bình Diafenthiuron (min 97 %) Pegasus 500 SC (Polo 500 sâu tơ, sâu xanh, sâu ăn lá h i súp lơ, b p c i; sâu xanh, Syngenta Vietnam Ltd 6 SC) sâu ăn lá h i cà chua, dưa chu t; sâu đ c qu , sâu ăn lá 9 bông v i; b ph n, r p, nh n h i cây c nh; nh n lông nhung h iv i 7 Diazinon (min 95 %) Agrozinon 60 EC sâu đ c thân h i lúa, r p h i cây có múi Công ty TNHH Alfa (Saigon) 0 Azinon 50 EC sâu đ c thân, b trĩ h i lúa Công ty TNHH - TM Nông Phát Basitox 40 EC b xít h i lúa, sâu đ c qu h i đi u Công ty CP BVTV I TW Basudin 40 EC sâu cu n lá, b trĩ h i lúa Công ty CP BVTV An Giang Basudin 10G; 50EC 10 G: sâu đ c thân h i lúa, r p sáp h i r cà phê 50 EC: sâu Syngenta Vietnam Ltd đ c thân h i lúa, cà phê Basutigi 10 H; 40ND; 50 10 H, 50 ND: sâu đ c thân h i lúa, sâu đ c qu h i l c 40 Công ty CP V t tư NN Ti n Giang ND ND: sâu đ c thân h i lúa Binhnon 40 EC b xít, sâu đ c thân h i lúa; b xít h i nhãn Bailing International Co., Ltd Cazinon 10 H; 50ND 10 H: sâu đ c thân h i lúa, tuy n trùng h i ngô 50 ND: sâu Công ty CP TST C n Thơ đ c thân h i lúa, b xít h i mía Danasu 40 EC sâu đ c thân h i lúa Công ty TNHH nông dư c Đi n Bàn Diaphos 10G; 50EC 10 G: sâu đ c thân lúa, r p g c cà phê, b cánh c ng d a Công ty TNHH 1 TV BVTV Sài Gòn 50EC: sâu đ c thân h i ngô, sâu đ c qu h i cà phê Diazan 10 H; 50 ND; 60 EC 10H: sâu đ c thân h i lúa, ngô, đi u 50ND: sâu đ c thân h i Công ty CP BVTV An Giang lúa, ngô; dòi đ c thân h i đ u tương 60EC: sâu đ c thân h i lúa; dòi đ c thân h i đ u tương Diazol 10G; 60 EC 10G: sâu đ c thân h i lúa 60EC: r p sáp h i d a, sâu đ c Makhteshim Chemical Ltd thân h i ngô Kayazinon 5G; 10G; 40 EC; 5 G: sâu đ c thân h i lúa, mía 10 G: sâu cu n lá, sâu đ c Nippon Kayaku Co., Ltd 50EC; 60EC thân h i lúa; sâu c n gié h i ngô; sâu đ c thân h i mía 40 EC: sâu cu n lá h i lúa, r p h i mía 50 EC: sâu cu n lá h i lúa, r p h i cây có múi 60 EC: sâu
 17. cu n lá h i lúa, r p h i đ u tương Phantom 60 EC sâu đ c qu h i đ u tương; sâu v bùa h i cây có múi; sâu Asiatic Agricultural Industries Pte Ltd. đ c thân, sâu đ c b h i lúa Subaru 10 H; 40 EC 10 H: sâu đ c thân h i lúa, sâu đ c qu h i đ u tương 40 Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hoá EC: sâu đ c thân h i lúa Nông Tizonon 50 EC sâu đ c thân h i lúa, b xít h i nhãn Công ty TNHH – TM Thái Phong Vibasu 5 H; 10 H; 10BR; 5 H: sâu đ c thân h i lúa 10 H: sâu đ c thân h i lúa, ngô 10 Công ty Thu c sát trùng Vi t Nam 40ND; 50 ND BR: sâu xám h i ngô 40 ND: sâu đ c thân h i lúa; r p sáp, sâu v bùa h i cây có múi 50 ND: b xít h i lúa, r p h i cây có múi 7 Diazinon 5% + Isoprocarb Diamix 5/5 G sâu đ c thân, r y h i lúa Công ty CP TST C n Thơ 1 5% 7 Diazinon 6% + Vibaba 10H sâu đ c thân h i lúa, sâu h i trong đ t h i cây có múi Công ty Thu c sát trùng Vi t Nam 2 Fenobucarb 4 % 7 Diazinon 30% + Vibaba 50ND sâu đ c thân h i lúa, sâu đ c qu h i đ u tương, r p sáp h i Công ty Thu c sát trùng Vi t Nam 3 Fenobucarb 20% mãng c u, cây có múi 7 Dimethoate (min 95 %) Arriphos 40 EC b xít h i lúa; sâu khoang h i l c; sâu đ c thân h i ngô; r p Công ty TNHH - TM Thái Nông 4 sáp h i nhãn, s u riêng; b trĩ h i bông v i Bai 58 40 EC b xít hôi h i lúa, sâu đ c qu h i cà phê Công ty CP V t tư BVTV Hà N i Bi - 58 40 EC r p sáp cây có múi, r p sáp h i cà phê BASF Singapore Pte Ltd Bian 40 EC, 50 EC b xít h i lúa, r p h i cà phê Công ty CP BVTV An Giang Binh - 58 40 EC b trĩ, b xít, r y xanh h i lúa; r p h i đ u xanh, thu c lá; r p Bailing International Co., Ltd sáp h i cà phê, h ng xiêm, na; r p sáp, sâu v bùa, nh n đ h i cây có múi; r p bông xơ h i mía. Bini 58 40 EC r p h i mía, cà phê; nh n đ h i cây có múi Công ty CP Nicotex Bitox 40 EC, 50 EC b xít h i lúa, r p sáp h i xoài Công ty CP BVTV I TW By 90 40 EC b xít h i lúa Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hoá Nông Canthoate 40 EC, 50 EC b trĩ h i lúa, nh n đ h i cà phê Công ty CP TST C n Thơ Dibathoate 40 EC, 50 EC r y h i lúa, nh n h i cà phê, dòi đ c lá h i đ u tương, b xít Công ty TNHH nông dư c Đi n Bàn h iv i Dimecide 40 EC b xít h i lúa, r p h i xoài Kuang Hwa Chemical Co., Ltd Dimenat 40 EC r p h i cà phê, r p h i dâu nuôi t m, b xít h i lúa Công ty TNHH 1 TVBVTV Sài Gòn Dithoate 40 EC r p sáp h i cà phê, r y h i xoài Công ty TNHH - TM Nông Phát Fezmet 40 EC r p h i dưa h u, sâu ăn lá h i hoa c nh Zuellig (T) Pte Ltd Forgon 40 EC, 50 EC 40EC: sâu cu n lá h i lúa, r p h i cây có múi 50EC: sâu Forward International Ltd cu n lá h i lúa, nh n đ h i cây có múi Nugor 40 EC sâu ăn lá h i l c; sâu đ c thân h i đi u; b xít, sâu cu n lá, Công ty TNHH SX -TM & DV Ng c Tùng b trĩ, sâu đ c thân, sâu đ c b h i lúa; nh n đ h i cây có múi; r p sáp h i cà phê Pyxoate 44 EC r y h i ngô, r p h i cây có múi Forward International Ltd
 18. Tigithion 40 EC, 50 EC 40EC: sâu ăn lá h i cây có múi, r p sáp h i cà phê, b xít Công ty CP V t tư NN Ti n Giang h i lúa 50EC: sâu ăn lá h i cây có múi, r p sáp h i cà phê Vidithoate 40 ND r p mu i h i cây có múi, r p h i dưa h u, r p sáp h i cà phê, Công ty Thu c sát trùng Vi t Nam nh n đ h i cam Watox 400 EC b xít, b trĩ h i lúa; r y h i xoài; r p h i v i; r p sáp h i cà Công ty TNHH Vi t Th ng phê Dimethoate 140 g/l + Cyfitox 150 EC sâu đ c thân, cu n lá h i lúa Công ty CP Hoá ch t NN Hoà Bình 7 Alpha - cypermethrin 10 5 g/l Dimethoate 185 g/l + Cyfitox 200EC sâu đ c thân, cu n lá h i lúa Công ty CP Hoá ch t NN Hoà Bình 7 Alpha - cypermethrin 15 6 g/l Dimethoate 280 g/l + Cyfitox 300 EC r p sáp h i cà phê; sâu cu n lá, sâu đ c thân, b trĩ h i lúa; Công ty CP Hoá ch t NN Hoà Bình 7 Alpha - cypermethrin 20 r p h i mía 7 g/l 7 Dimethoate 8% + Cypdime (558) 10 EC sâu đ c thân h i lúa Công ty CP TM và XNK Thăng Long 8 Cypermethrin 2% 7 Dimethoate 27.0 % + Nitox 30 EC sâu cu n lá h i lúa, r p h i cà phê, sâu ăn lá h i đ u tương Công ty CP Nicotex 9 Cypermethrin 3.0% 8 Dimethoate 300 g/l + Dizorin 35 EC b xít, sâu keo, nh n gié, sâu đ c b h i lúa; r p sáp h i Công ty TNHH – TM Tân Thành 0 Cypermethrin 50 g/l nhãn; r p, b trĩ h i đ u tương, sâu v bùa h i cây có múi 8 Dimethoate 37 % + Diditox 40 EC r y nâu h i lúa, r p sáp h i cà phê Công ty CP BVTV I TW 1 Cypermethrin 3 % 8 Dimethoate 42 % + Fastny 45EC sâu keo h i lúa Công ty TNHH TM & SX Ng c Y n 2 Cypermethrin 3 % 8 Dimethoate 15 % + Difentox 20 EC r y nâu h i lúa, r p sáp h i cà phê Công ty CP BVTV I TW 3 Etofenprox 5 % 8 Dimethoate 3 % + BB - Tigi 5 H r y nâu h i lúa, d dũi h i ngô Công ty CP V t tư NN Ti n Giang 4 Fenobucarb 2 % Caradan 5 H b trĩ h i lúa, sâu đ c thân h i mía Công ty CP TST C n Thơ Palm 5 H sâu đ c thân h i lúa Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hoá Nông Vibam 5 H sâu đ c thân h i lúa, ngô Công ty Thu c sát trùng Vi t Nam Dimethoate 10 % + Antricis 15 EC b xít, sâu cu n lá nh h i lúa; sâu v bùa h i cây có múi Công ty TNHH - TM Hoàng Ân 85 Fenvalerate 3% + Cypermethrin 2% 8 Dimethoate 20 % + Bifentox 30 ND b xít h i lúa; r p sáp h i cà phê, cây có múi; nh n đ h i Công ty Thu c sát trùng Vi t Nam 6 Fenvalerate 10 % cam 8 Dimethoate 21.5 % + Fenbis 25 EC r p h i đ u tương, b xít h i lúa, r p sáp h i mãng c u Công ty TNHH 1 TV BVTV Sài Gòn 7 Fenvalerate 3.5 % Fentox 25 EC b xít dài h i lúa Công ty CP TST C n Thơ 8 Dimethoate 21.5% + Cori 23EC b xít h i lúa, r p sáp h i cà phê, sâu khoang h i l c Sumitomo Chemical Co., Ltd. 8 Esfenvalerate 1.5% 8 Dimethoate 20 % + Vidifen 40EC r p sáp h i cà phê Công ty Thu c sát trùng Vi t Nam 9 Phenthoate 20 %
 19. 9 Dimethoate 3 % + Cobitox 5 G sâu đ c thân h i lúa Công ty CP BVTV I TW 0 Trichlorfon 2 % Dinotefuran Oshin 20 WP r y nâu h i lúa, r y h i xoài, dòi đ c lá h i dưa chu t, r y Mitsui Chemicals, Inc. 9 (min 89%) ch ng cánh h i cam, b ph n h i cà chua, b nh y h i b p 1 c i 9 Emamectin benzoate Apache 1 EC nh n gié, sâu cu n lá h i lúa; nh n đ h i cam Công ty TNHH TM và DV Th nh Hưng 2 (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b Dylan 2EC sâu tơ, sâu xanh h i b p c i; sâu tơ, sâu xanh bư m tr ng Công ty CP Nicotex 10 %) h i c i xanh; sâu xanh da láng h i hành; r y xanh, nh n đ , b cánh tơ, b xít mu i h i chè; sâu v bùa, nh n đ h i cam, quýt; nh n lông nhung, sâu đ c qu h i nhãn, v i; sâu xanh h i đ u xanh; sâu cu n lá, sâu đ c b , nh n gié h i lúa Emaplant 0.2 EC; 1.9EC 0.2EC: sâu xanh h i đ u xanh 1.9EC: sâu cu n lá h i lúa; b Công ty TNHH - TM Thanh Đi n trĩ h i dưa h u; nh n đ h i cam; sâu tơ h i b p c i Emaben 0.2 EC sâu cu n lá nh , b trĩ h i lúa; r p h i rau c i; r y xanh, b trĩ Công ty TNHH - TM XNK H u Ngh h i chè; dòi đ c lá, sâu đ c qu h i cà chua; sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang h i b p c i; sâu v bùa, r y ch ng cánh h i cam, quýt Ematox 1.9EC, 5WG b xít hôi, b trĩ, r y nâu, sâu cu n lá, sâu đ c thân, nh n gié Công ty TNHH Hóa Nông Á Châu h i lúa; sâu tơ, sâu xanh h i b p c i; dòi đ c lá h i cà chua; r p mu i h i đ u tương; r y ch ng cánh, sâu v bùa, nh n đ h i cam; r y bông, sâu ăn bông xoài EMETINannong 1.9EC sâu xanh h i cà chua; sâu tơ h i b p c i; sâu cu n lá nh h i Công ty TNHH An Nông lúa; nh n đ h i cam Hoatox 0.5ME sâu tơ, sâu xanh bư m tr ng h i b p c i, su hào; sâu xanh Công ty TNHH Trư ng Th nh da láng h i cà chua, thu c lá; sâu khoang h i l c, đ u côve; sâu cu n lá lúa; b trĩ h i bí xanh, dưa chu t; nh n đ , b cánh tơ h i chè; nh n đ h i cam, quýt July 1.0 EC, 1.9 EC sâu tơ, sâu xanh h i c i xanh; r p sáp h i cà phê; r p sáp, Công ty TNHH TM & SX Gia Phúc r y ch ng cánh, nh n đ h i v i, nhãn, cam, xoài; b trĩ, nh n đ h i chè; b trĩ, sâu cu n lá, sâu đ c b , nh n gié h i lúa; b trĩ h i dưa h u Newmectin 0.2 ME sâu tơ, b nh y h i b p c i; sâu xanh da láng, sâu đ c qu Công ty CP Thu c BVTV Vi t Trung h i đ u tương; r p sáp h i cà phê; r y nâu, sâu cu n lá h i lúa; r p đào h i thu c lá; r y xanh, nh n đ , b cánh tơ h i chè; sâu v bùa h i bư i; r y xanh h i xoài New Tapky 0.2 EC sâu xanh bư m tr ng, sâu tơ h i b p c i; nh n đ h i cam Công ty TNHH B ch Long Proclaim 1.9 EC sâu tơ h i b p c i, sâu cu n lá h i lúa Syngenta Vietnam Ltd Thianmectin 0.5 ME sâu tơ h i b p c i; sâu xanh bư m tr ng h i su hào; nh n Công ty CP Nông nghi p Thiên An đ , b cánh tơ h i chè; nh n đ h i cam; sâu xanh da láng h i cà chua, thu c lá; sâu khoang h i l c, đ u cô ve; sâu cu n lá h i lúa Tungmectin 1.0EC; 1.9EC 1.0EC: sâu xanh bư m tr ng, sâu tơ h i b p c i; sâu xanh, Công ty TNHH SX TM & DV Ng c Tùng dòi đ c lá h i cà chua; sâu xanh da láng, sâu đ c qu h i đ u xanh; ru ì đ c qu , sâu v bùa h i cam; sâu cu n lá nh , sâu phao, sâu đ c b , b xít dài, b trĩ, nh n gié h i lúa; b cánh tơ, r y xanh, nh n đ h i chè 1.9EC: sâu tơ h i b p c i; sâu xanh h i c i xanh; sâu xanh da láng h i đ u xanh; sâu đ c qu h i đ u tương; sâu xanh, dòi đ c lá h i cà chua; sâu cu n lá nh , b xít hôi, b trĩ, nh n gié, sâu đ c b , sâu
 20. phao, sâu đ c thân h i lúa; sâu v bùa h i cây có múi; nh n đ h i dưa chu t; b trĩ h i dưa h u; r y xanh, b cánh tơ h i chè; r p sáp, m t đ c cành h i cà phê; r p sáp h i h tiêu; b trĩ, sâu đ c thân h i đi u; r y bông h i xoài 9 Esfenvalerate (min 83 %) Alphago 5 EC sâu xanh da láng h i l c, r y bông h i xoài Công ty TNHH 1 TV BVTV Sài Gòn 3 Carto - Alpha 5 EC sâu phao đ c b , sâu cu n lá h i lúa Công ty CP TST C n Thơ Esfel 5 EC sâu ăn lá h i nho, sâu ăn t p h i đ u tương Map Pacific PTE Ltd Sumi - Alpha 5 EC sâu đ c qu h i đ u tương; b xít, sâu cu n lá, sâu phao đ c Sumitomo Chemical Co., Ltd. b h i lúa Sumisana 5 ND sâu đ c thân h i cây ăn qu , r p h i xoài Công ty CP V t tư NN Ti n Giang Vifenalpha 5 ND sâu cu n lá h i lúa, sâu đ c qu h i đ u l y h t Công ty Thu c sát trùng Vi t Nam 9 Ethoprophos (min 94%) Annong - cap 20EC tuy n trùng h i h tiêu Công ty TNHH An Nông 4 Mocap 10 G tuy n trùng h i h tiêu, sâu trong đ t h i cà phê Bayer Vietnam Ltd (BVL) Nokaph 10 G, 20 EC tuy n trùng, sâu trong đ t h i h tiêu, thu c lá Công ty TNHH ADC Vimoca 10G; 20ND 10G: tuy n trùng h i h tiêu 20ND: tuy n trùng h i h tiêu, Công ty Thu c sát trùng Vi t Nam cà phê Etofenprox (min 96%) Trebon 10 EC, 20 WP, 10 EC: r y nâu, sâu cu n lá, b trĩ h i lúa; r y xanh, b trĩ, Mitsui Chemicals, Inc. 30EC b xít mu i h i chè; sâu xanh, sâu khoang h i bông v i, ngô; sâu v bùa, r p h i v i . 20 WP: r y nâu h i lúa; b xít h i 9 v i, nhãn; r y xanh h i chè; r y h i xoài, sâu khoang h i b p 5 c i 30EC: r y nâu h i lúa, r y m m h i b p c i, r y xanh h i chè Eucalyptol (min 70%) Pesta 5 SL sâu tơ, sâu xanh bư m tr ng h i b p c i; r p mu i h i c i Công ty CP Nông nghi p Thiên An 9 b ; sâu khoang h i l c,đ u côve; sâu xanh da láng h i cà 6 chua, thu c lá; b trĩ h i dưa chu t; b trĩ, nh n đ h i chè 9 Fenitrothion (min 95 %) Factor 50 EC sâu đ c thân h i lúa; r p sáp h i cà phê Asiatic Agricultural Industries Pte Ltd. 7 Forwathion 50 EC sâu đ c thân h i lúa, r p h i cà phê Forward International Ltd Metyl annong 50 EC sâu cu n lá h i lúa, r p sáp h i cà phê Công ty TNHH An Nông Sagothion 50 EC sâu đ c thân h i lúa, dòi đ c qu h i xoài Công ty TNHH 1 TV BVTV Sài Gòn Suco 50 ND b xít mu i h i đi u, b xít hôi lúa Công ty CP Nông dư c H.A.I Sumithion 50 EC, 100 EC sâu cu n lá, b trĩ h i lúa Sumitomo Chemical Co., Ltd. Visumit 5 BR; 50 ND 5 BR: cào cào, sâu trong đ t h i lúa 50 ND: sâu đ c thân Công ty Thu c sát trùng Vi t Nam h i lúa, r p h i cây có múi 9 Fenitrothion 25 % + Sumicombi - Alpha 26.25 sâu cu n lá, sâu đ c thân r y nâu, b xít h i lúa; r p h i cây Sumitomo Chemical Co., Ltd. 8 Esfenvalerate 1.25 % EC có múi; sâu khoang h i l c; r y xanh h i bông v i 9 Fenitrothion 45 % + Difetigi 75 EC r y nâu h i lúa, r p sáp h i cây có múi Công ty CP V t tư NN Ti n Giang 9 Fenoburcarb 30 % Subatox 75 EC sâu cu n lá h i lúa, r p sáp h i cà phê Công ty CP BVTV I TW Sumibass 75 EC sâu cu n lá, sâu đ c thân, r y nâu, b xít h i lúa Sumitomo Chemical Co., Ltd.
Đồng bộ tài khoản