Quyết định số 31/2006/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
51
lượt xem
4
download

Quyết định số 31/2006/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 31/2006/QĐ-BTC về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2005 đã hết hiệu lực pháp luật do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 31/2006/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ****** Hà N i, ngày 31 tháng 5 năm 2006 S : 31/2006/QĐ-BTC QUY T Đ NH V VI C CÔNG B DANH M C VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T DO B TÀI CHÍNH BAN HÀNH Đ N H T NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2005 ĐÃ H T HI U L C PHÁP LU T B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u m t s đi u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 6 tháng 12 năm 2002; Căn c Ngh đ nh s 161/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Ngh đ nh s 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Theo đ ngh c a V trư ng V Pháp ch , QUY T Đ NH: Đi u 1. Công b kèm theo Quy t đ nh này: 1. Danh m c văn b n quy ph m pháp lu t do B Tài chính ban hành theo th m quy n đ n ngày 31 tháng 12 năm 2005 đã h t hi u l c pháp lu t (Danh m c I kèm theo); 2. Danh m c Thông tư liên t ch do B Tài chính ch trì so n th o ban hành đ n ngày 31 tháng 12 năm 2005 đã h t hi u l c pháp lu t (Danh m c II kèm theo). Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, đơn v thu c B Tài chính có trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - VPCP; VP Qu c h i, VP Ch t ch nư c; - VPTW và các Ban c a Đ ng; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Toà án NDTC; Vi n Ki m sát NDTC; - Cơ quan TW c a các đoàn th ; Tr n Văn Tá - S Tài chính; - Các t ch c, đơn v thu c B ; - C c Ki m tra VB (B TP); - Công báo; - Lưu: VT, PC.
 2. DANH M C I VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T DO B TÀI CHÍNH BAN HÀNH THEO TH M QUY N Đ N NGÀY 31/12/2005 ĐÃ H T HI U L C PHÁP LU T (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 31/2006/QĐ-BTC ngày 31 tháng 5 năm 2006 c a B trư ng B Tài chính) I. LĨNH V C THU Ngày STT Tên văn b n S , ký hi u VB N i dung trích y u ban hành 1 Thông tư 115 TC/GTBĐ 16/12/1994 Quy đ nh ch đ qu n lý thu và s d ng ngu n thu l phí đăng ký tàu bi n và thuy n viên 2 Thông tư 37 TC/TCT 25/06/1997 V vi c b sung Thông tư s 51 TT/LB ngày 03/7/1995 c a liên B Tài chính – Y t v vi c quy đ nh ch đ thu, qu n lý, s d ng l phí th m đ nh và c p gi y ch ng nh n đ tiêu chu n, đi u ki n thành l p cơ s hành ngh y dư c tư nhân và l phí c p s đăng ký m t hàng thu c 3 Quy t đ nh 142/1999/QĐ-BTC 19/11/1999 V vi c ban hành m c thu phí, l phí c ng v đư ng th y n i đ a 4 Quy t đ nh 23/2000/QĐ-BTC 21/02/2000 Ban hành bi u m c thu phí, l phí qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c ph m 5 Thông tư 28/2000/TT-BTC 18/04/2000 Hu ng d n th c hi n Ngh đ nh s 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 c a Chính ph v l phí trư c b 6 Thông tư 40/2000/TT-BTC 15/05/2000 Hư ng d n thi hành Quy t đ nh s 176/1999/QĐ-TTg ngày 26/8/1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c mi n thu nh p kh u đ i v i nguyên v t li u 7 Thông tư 50/2000/TT-BTC 02/06/2000 Hư ng d n ch đ qu n lý, s d ng phí, l phí c ng v đư ng th y n i đ a 8 Thông tư 65/2000/TT-BTC 05/07/2000 Hư ng d n ch đ qu n lý s d ng phí, l phí qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c ph m 9 Quy t đ nh 182/2000/QĐ-BTC 14/11/2000 V vi c quy đ nh thu su t thu nh p kh u đ i v i m t hàng đèn hình ph ng Trinitron theo Cơ c u AICO 10 Thông tư 117/2000/QĐ-BTC 21/12/2000 B sung và s a đ i m t s đi m c a Thông tư s 40/2000/TT- BTC ngày 15/5/2000 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Quy t
 3. đ nh s 176/1999/QĐ-TTg ngày 26/8/1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c mi n thu nh p kh u đ i v i nguyên v t li u 11 Thông tư 53/2002/TT-BTC 25/06/2002 Hư ng d n s a đ i Thông tư s 24/2002/TT-BTC ngày 20/3/2002 c a B Tài chính v th c hi n nghĩa v thu đ i v i các ho t đ ng cho thuê tài chính 12 Thông tư 55/2003/TT-BTC 04/06/2003 Hư ng d n s a đ i, b sung Thông tư s 28/2000/TT-BTC ngày 18/4/2000 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 c a Chính ph v l phí trư c b 13 Thông tư 118/2003/TT-BTC 08/12/2003 Hư ng d n Ngh đ nh s 60/2002/NĐ-CP ngày 06/6/2002 c a Chính ph quy đ nh v vi c xác đ nh tr giá tính thu đ i v i hàng hóa nh p kh u theo nguyên t c c a Hi p đ nh th c hi n Đi u 7 Hi p đ nh chung v thu quan và thương m i 14 Thông tư 18/2004/TT-BTC 15/03/2004 Hư ng d n Quy t đ nh s 245/2003/QĐ-TTg ngày 18/11/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c ghi n l phí trư c b nhà , đ t đ i v i h gia đình, cá nhân các xã thu c Chương trình 135 và h gia đình, cá nhân đ ng bào dân t c thi u s Tây Nguyên 15 Thông tư 24/2004/TT-BTC 26/03/2004 Quy đ nh ch đ thu và qu n lý s d ng phí sát h ch lái xe cơ gi i đư ng b 16 Thông tư 87/2004/TT-BTC 31/08/2004 Hư ng d n thi hành thu xu t kh u, thu nh p kh u II. LĨNH V C NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C Ngày STT Tên văn b n S , ký hi u VB N i dung trích y u ban hành 17 Quy t đ nh 1581/1998/QĐ-BTC 11/11/1998 V vi c cung c p s li u ch tiêu v tài chính, ngân sách nhà nư c cho các t ch c tài chính - ti n t qu c t và các nư c 18 Quy t đ nh 103/2000/QĐ-BTC 29/06/2000 V vi c b sung m t s ch tiêu cung c p s li u đã quy đ nh t i Quy t đ nh s 1581/1998/QĐ- BTC ngày 11/11/1998 c a B trư ng B Tài chính 19 Thông tư 111/2004/TT-BTC 19/11/2004 Hư ng d n m t s đi m v t ch c th c hi n d toán ngân
 4. sách nhà nư c năm 2005 20 Thông tư 113/2004/TT-BTC 25/11/2004 Hư ng d n công tác khóa s k toán cu i năm và l p, báo cáo quy t toán ngân sách nhà nư c năm 2004 III. LĨNH V C HÀNH CHÍNH S NGHI P Ngày STT Tên văn b n S , ký hi u VB N i dung trích y u ban hành 21 Thông tư 70/1998/TT-BTC 21/05/1998 Hư ng d n s a đ i m t s đi m quy đ nh t i Thông tư s 56 TC/NSNN ngày 21/8/1997 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Quy t đ nh s 100 QĐ/TW ngày 03/6/1995 c a Ban Bí thư Trung ương v kinh phí ho t đ ng c a trung tâm b i dư ng chính tr c p huy n 22 Thông tư 105/1998/TT-BTC 23/07/1998 Hư ng d n th c hi n ch đ đ i v i báo cáo viên c a Đ ng 23 Thông tư 45/1999/TT-BTC 04/05/1999 Quy đ nh ch đ công tác phí cho cán b , công ch c nhà nư c đi công tác ng n h n nư c ngoài 24 Thông tư 108/1999/TT-BTC 04/09/1999 Hư ng d n b sung m t s đi m c a Thông tư s 45/1999/TT- BTC ngày 04/5/1999 c a B Tài chính quy đ nh ch đ công tác phí cho cán b , công ch c nhà nư c đi công tác ng n h n nư c ngoài 25 Thông tư 141/1999/TT-BTC 07/12/1999 Hư ng d n th c hi n m c chi đi u dư ng đ i v i ngư i có công cách m ng 26 Thông tư 105/2001/TT-BTC 27/12/2001 Hư ng d n qu n lý và s d ng kinh phí đào t o, b i dư ng cán b , công ch c nhà nư c 27 Thông tư 114/2002/TT-BTC 19/12/2002 Hư ng d n th c hi n Quy t đ nh s 114/2002/QĐ-TTg ngày 04/9/2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c thí đi m th c hi n khoán biên ch và kinh phí ho t đ ng đ i v i T ng c c Thu 28 Thông tư 104/2003/TT-BTC 30/10/2003 Hư ng d n th c hi n Quy t đ nh s 159/2003/QĐ-TTg ngày 04/8/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c th c hi n thí đi m khoán biên ch và kinh phí ho t đ ng năm 2003 đ i v i T ng c c H i quan 29 Thông tư 82/2004/TT-BTC 16/08/2004 B sung, s a đ i Thông tư s 114/2002/TT-BTC ngày 19/12/2002 c a B Tài chính
 5. hư ng d n th c hi n Quy t đ nh s 114/2002/QĐ-TTg ngày 04/9/2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c thí đi m th c hi n khoán biên ch và kinh phí ho t đ ng đ i v i T ng c c Thu 30 Thông tư 94/2004/TT-BTC 01/10/2004 Hư ng d n th c hi n Quy t đ nh s 158/2004/QĐ-TTg ngày 31/8/2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c ti p t c th c hi n thí đi m khoán biên ch và kinh phí ho t đ ng trong năm 2004 đ i v i T ng c c H i quan IV. LĨNH V C H I QUAN Ngày STT Tên văn b n S , ký hi u VB N i dung trích y u ban hành 31 Thông tư 06/2001/TT-TCHQ 18/9/2001 Hư ng d n th c hi n m t s đi u trong Ngh đ nh s 18/2000/NĐ-CP ngày 29/5/2000 c a Chính ph quy đ nh v c truy n th ng, h i quan hi u, phù hi u, c p hi u, bi u tư ng, c hi u và trang ph c H i quan Vi t Nam 32 Thông tư 32/2003/TT-BTC 16/04/2003 Hư ng d n th c hi n các Đi u 29, 30 Lu t H i quan, Đi u 8 Ngh đ nh s 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t H i quan v th t c h i quan, ch đ ki m tra, giám sát h i quan 33 Quy t đ nh 52/2003/QĐ-BTC 16/04/2003 V vi c ban hành Quy đ nh v đi u ki n thành l p, qu n lý ho t đ ng c a đ a đi m làm th t c h i quan, đ a đi m ki m tra hàng hóa ngoài c a kh u 34 Quy t đ nh 53/2003/QĐ-BTC 16/04/2003 Ban hành Quy đ nh v th t c h i quan đ i v i hàng hóa xu t kh u, nh p kh u chuy n c a kh u 35 Quy t đ nh 55/2003/QĐ-BTC 16/04/2003 Ban hành Quy đ nh v th t c h i quan, công tác ki m soát, giám sát h i quan đ i v i tàu h a liên v n qu c t nh p c nh, xu t c nh 36 Quy t đ nh 56/2003/QĐ-BTC 16/04/2003 Quy đ nh v h sơ h i quan, quy trình th t c h i quan đ i v i hàng hóa xu t kh u, nh p kh u theo h p đ ng mua bán 37 Quy t đ nh 57/2003/QĐ-BTC 16/04/2003 Quy đ nh v th t c h i quan đ i v i tàu bi n xu t c nh, nh p c nh, quá c nh, chuy n c nh và
 6. ki m soát, giám sát h i quan t i các c ng bi n và c ng chuyên dùng 38 Quy t đ nh 69/2003/QĐ-BTC 14/05/2003 V vi c ban hành Quy đ nh v th t c h i quan đ i v i hàng hóa xu t kh u, nh p kh u, quá c nh; phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh, quá c nh t i khu v c khuy n khích phát tri n kinh t và thương m i Lao B o, t nh Qu ng Tr 39 Thông tư 96/2003/QĐ-BTC 10/10/2003 Hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 102/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 c a Chính ph quy đ nh v ki m tra sau thông quan đ i v i hàng hóa xu t kh u, nh p kh u V. LĨNH V C TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Ngày STT Tên văn b n S , ký hi u VB N i dung trích y u ban hành 40 Thông tư 97/1998/TT-BTC 11/07/1998 Hư ng d n ch đ qu n lý tài chính đ i v i Qu tín d ng đào t o 41 Thông tư 117/2002/TT-BTC 27/12/2002 Hư ng d n th c hi n ch đ qu n lý tài chính đ i v i các công ty x s ki n thi t 42 Thông tư 121/2003/TT-BTC 12/12/2003 Hư ng d n Quy t đ nh s 146/2003/QĐ-TTg ngày 17/7/2003 c a Th tư ng Chính ph v t l tham gia c a bên nư c ngoài vào th trư ng ch ng khoán Vi t Nam 43 Thông tư 129/2003/TT-BTC 23/12/2003 Hư ng d n ch đ tài chính đ i v i thu nh p sau thu c a ho t đ ng x s ki n thi t 44 Thông tư 73/2004/TT-BTC 16/07/2004 S a đ i Thông tư s 117/2002/TT-BTC ngày 27/12/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n ch đ qu n lý tài chính đ i v i các công ty x s ki n thi t 45 Quy t đ nh 10/2005/QĐ-BTC 02/02/2005 Công b danh sách thành viên b o lãnh phát hành, đ i lý phát hành trái phi u Chính ph , trái phi u đư c Chính ph b o lãnh và trái phi u chính quy n đ a phương năm 2005 VI. LĨNH V C TÀI CHÍNH Đ I NGO I Ngày STT Tên văn b n S , ký hi u VB N i dung trích y u ban hành
 7. 46 Thông tư 28/2001/TT-BTC 03/05/2001 Hư ng d n ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nư c thu nh p kh u, thu giá tr gia tăng hàng nh p kh u đ i v i các d án c p nư c s d ng v n ODA theo cơ ch vay l i ngân sách nhà nư c VII. LĨNH V C Đ U TƯ Ngày STT Tên văn b n S , ký hi u VB N i dung trích y u ban hành 47 Thông tư 70/2004/TT-BTC 14/07/2004 Hư ng d n vi c qu n lý và thành toán v n đ u tư d án b i thư ng, di dân, tái đ nh cư d án thu đi n Sơn La VIII. LĨNH V C H P TÁC QU C T Ngày STT Tên văn b n S , ký hi u VB N i dung trích y u ban hành 48 Thông tư 42/2005/TT-BTC 31/05/2005 Hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 48/2005/NĐ-CP ngày 08/4/2005 c a Chính ph v vi c gi m thu su t thu nh p kh u m t s m t hàng đ th c hi n th a thu n gi a Vi t Nam và Thái Lan liên quan đ n vi c Vi t Nam hoãn th c hi n Hi p đ nh CEPT c a các nư c ASEAN đ i v i m t s m t hàng ph tùng, linh ki n xe máy và xe ô tô t i nh nguyên chi c 49 Thông tư 45/2005/TT-BTC 06/06/2005 Hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 78/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003, Ngh đ nh s 151/2004/NĐ-CP ngày 05/8/2004, Ngh đ nh s 213/2004/NĐ-CP ngày 24/12/2004, Ngh đ nh s 13/2005/NĐ-CP ngày 03/02/2005 c a Chính ph v ban hành Danh m c hàng hóa và thu su t c a Vi t Nam đ th c hi n Hi p đ nh v Chương trình ưu đãi thu quan có hi u l c chung (CEPT) c a các nư c ASEAN IX. LĨNH V C TÀI CHÍNH DOANH NGHI P Ngày STT Tên văn b n S , ký hi u VB N i dung trích y u ban hành 50 Thông tư 65/1999/TT-BTC 07/06/1999 Hư ng d n th c hi n công khai tài chính đ i v i doanh nghi p nhà nư c
 8. 51 Thông tư 47/2000/TT-BTC 24/05/2000 Hư ng d n nh ng v n đ v tài chính trong giao, bán doanh nghi p nhà nư c 50 Thông tư 51/2000/TT-BTC 02/06/2000 Hư ng d n nh ng v n đ v tài chính trong khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghi p nhà nư c theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999 c a Chính ph X. LĨNH V C K TOÁN, KI M TOÁN Ngày STT Tên văn b n S , ký hi u VB N i dung trích y u ban hành 53 Quy t đ nh 1141-TC/QĐ/CĐKT 01/11/1995 V vi c ban hành Ch đ k toán doanh nghi p 54 Thông tư 10TC/CĐKT 20/03/1997 Hư ng d n s a đ i, b sung Ch đ k toán doanh nghi p 55 Thông tư 33/1998/TT-BTC 17/03/1998 Hư ng d n h ch toán trích l p và s d ng các kho n d phòng gi m giá hàng t n kho, d phòng n ph i thu khó đòi, d phòng gi m giá ch ng khoán t i doanh nghi p nhà nư c 56 Thông tư 77/1998/TT-BTC 06/06/1998 Hư ng d n t giá quy đ i ngo i t ra đ ng Vi t Nam s d ng trong h ch toán k toán doanh nghi p 57 Thông tư 100/1998/TT-BTC 15/07/1998 Hư ng d n k toán thu giá tr gia tăng (GTGT), thu thu nh p doanh nghi p (TNDN) 58 Thông tư 180/1998/TT-BTC 26/12/1998 Hư ng d n b sung k toán thu giá tr gia tăng 59 Thông tư 186/1998/TT-BTC 28/12/1998 Hư ng d n k toán thu xu t kh u, thu nh p kh u, thu tiêu th đ c bi t 60 Thông tư 107/1999/TT-BTC 01/09/1999 Hư ng d n k toán thu giá tr gia tăng đ i v i ho t đ ng cho thuê tài chính 61 Thông tư 120/1999/TT-BTC 07/10/1999 Hư ng d n s a đ i, b sung Ch đ k toán doanh nghi p 62 Thông tư 54/2000/TT-BTC 07/06/2000 Hư ng d n k toán đ i v i hàng hóa c a các cơ s kinh doanh bán t i các đơn v tr c thu c h ch toán ph thu c các t nh, thành ph khác và xu t bán qua đ i lý bán đúng giá hư ng hoa h ng 63 Quy t đ nh 167/2000/QĐ-BTC 25/10/2000 V vi c ban hành Ch đ báo cáo tài chính doanh nghi p 64 Quy t đ nh 141/2001/QĐ-BTC 21/12/2001 V vi c ban hành Ch đ k
 9. toán ngân sách và tài chính xã 65 Quy t đ nh 208/2003/QĐ-BTC 15/12/2003 V vi c s a đ i, b sung m t s đi m Ch đ k toán ngân sách và tài chính xã ban hành theo Quy t đ nh s 141/2001/QĐ- BTC ngày 21/12/2001 c a B trư ng B Tài chính XI. LĨNH V C KHO B C, NHÀ NƯ C Ngày STT Tên văn b n S , ký hi u VB N i dung trích y u ban hành 66 Quy t đ nh 430 TC/QĐ-KBNN 17/09/1997 Ban hành Ch đ m và s d ng tài kho n t i Kho b c Nhà nư c 67 Thông tư 52/1999/TT-BTC 07/05/1999 Hư ng d n t m ng v n Kho b c Nhà nư c cho ngân sách nhà nư c XII. LĨNH V C D TR QU C GIA Ngày STT Tên văn b n S , ký hi u VB N i dung trích y u ban hành 68 Quy t đ nh 393/QĐ-TCKT 31/12/1996 V vi c ban hành "Ch đ k toán D tr qu c gia" 69 Quy t đ nh 62/1998/QĐ-CDTQG 07/07/1998 B sung, s a đ i m t s n i dung h th ng k toán d tr qu c gia ban hành theo Quy t đ nh s 393/QĐ-TCTK ngày 31/12/1996 c a C c trư ng C c D tr qu c gia XIII. LĨNH V C T CH C CÁN B Ngày STT Tên văn b n S , ký hi u VB N i dung trích y u ban hành 70 Quy t đ nh 44/2003/QĐ-BTC 07/06/2003 V vi c ban hành Quy ch xét t ng K ni m chương "Vì s nghi p Tài chính Vi t Nam" XIV. LĨNH V C KHÁC Ngày STT Tên văn b n S , ký hi u VB N i dung trích y u ban hành 71 Thông tư 16/2002/TT-BTC 08/02/2002 Hư ng d n ch đ tài chính áp d ng t i Khu Thương m i Lao B o, t nh Qu ng Tr 72 Quy t đ nh 194/2003/QĐ-BTC 28/11/2003 Ban hành Quy đ nh ch đ qu n lý h i quan, thu áp d ng thí đi m m r ng ch c năng c a các doanh nghi p trong Khu Ch xu t Tân Thu n
 10. DANH M C II THÔNG TƯ LIÊN T CH DO B TÀI CHÍNH CH TRÌ SO N TH O BAN HÀNH Đ N NGÀY 31/12/2005 ĐÃ H T HI U L C PHÁP LU T (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 31/2006/QĐ-BTC ngày 31 tháng 5 năm 2006 c a B trư ng B Tài chính) Tên Ngày Cơ quan STT S , ký hi u VB N i dung trích y u văn b n ban hành ban hành 1 Thông tư 343-TTLB 05/03/1987 Liên B Tài V trích n p l phí chính - y ban trình duy t lu n liên B Khoa h c và ch ng kinh t k thu t K thu t Nhà ch tiêu tính tr lư ng nư c (này là khoáng s n và báo B Khoa h c cáo k t qu thăm dò Công ngh ) đ a ch t t i H i đ ng xét duy t tr lư ng khoáng s n 2 Thông tư 64-TT/LB 12/12/1990 Liên B Tài Hư ng d n b nhi m chính – B và x p lương k toán liên B Lao đ ng – trư ng, phó k toán Thương binh trư ng các xí nghi p và Xã h i qu c doanh 3 Thông tư 65-TT/LB 29/07/1993 Liên B Tài Quy đ nh vi c thu l chính – Y t phí đ i v i công ty liên B nư c ngoài xin phép nh p kh u thu c và nguyên li u làm thu c vào Vi t Nam 4 Thông tư 51/TTLB 03/07/1995 Liên B Tài Quy đ nh ch đ thu chính – Y t qu n lý, s d ng l liên B phí th m đ nh đ tiêu chu n, đi u ki n thành l p cơ s hành ngh dư c tư nhân và l phí c p s đăng ký m t hàng thu c 5 Thông tư 06 TT/LB 22/01/1996 Liên B Tài Hư ng d n l p k chính – Nông ho ch c p phát, qu n liên B nghi p và lý và quy t toán kinh Phát tri n phí chi công tác nông thôn phòng cháy ch a cháy 6 Thông tư 113/1998/TTLT- 07/08/1998 Liên t ch B Hư ng d n th c hi n BTC-BQP Tài chính – B chính sách thu đ i liên t ch Qu c phòng v i ho t đ ng s n xu t, kinh doanh d ch v c a đơn v thu c B Qu c phòng
 11. 7 Thông tư 135/1998/TTLT/BTC- 16/10/1998 Liên t ch B Hư ng d n c p phát BLĐTBXH Tài chính – B và qu n lý kinh phí y liên t ch Lao đ ng – quy n chi tr tr c p Thương binh ưu đãi ngư i có công và Xã h i cách m ng thu c ngân sách trung ương 8 Thông tư 71/2000/TTLT/BTC- 19/07/2000 Liên t ch B Hư ng d n ch đ TCHQ Tài chính – thu, n p và qu n lý s liên t ch T ng c c H i d ng l phí h i quan quan 9 Thông tư 89/2001/TTLT-BTC- 08/11/2001 Liên t ch B Hư ng d n vi c n p, BCA Tài chính – B s d ng và quy t toán liên t ch Công an ti n thu thu nh p doanh nghi p đ i v i các doanh nghi p nhà nư c ho t đ ng công ích thu c B Công an
Đồng bộ tài khoản