Quyết định số 31/2007/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
47
lượt xem
3
download

Quyết định số 31/2007/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 31/2007/QĐ-BGTVT về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Cà Mau và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Cà Mau do bộ Giao thông Vận tải ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 31/2007/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 31/2007/Q -BGTVT Hà N i, ngày 04 tháng 07 năm 2007 QUY T NNH V VI C CÔNG B VÙNG NƯ C C NG BI N THU C NA PH N T NH CÀ MAU VÀ KHU V C QU N LÝ C A C NG V HÀNG H I CÀ MAU B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c B lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 71/2006/N -CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 c a Chính ph v qu n lý c ng bi n và lu ng hàng h i; Trên cơ s ý ki n c a y ban nhân dân t nh Cà Mau t i công văn s 4878/UBND ngày 29 tháng 11 năm 2006; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch và C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, QUY T Đ NH: Đi u 1. 1. Nay công b vùng nư c c ng bi n thu c a ph n t nh Cà Mau, bao g m: a) Vùng nư c trư c c u c ng c a c ng bi n Năm Căn. b) Vùng nư c c a lu ng c ng bi n, vùng ón tr hoa tiêu, vùng ki m d ch, khu neo u, khu chuy n t i và khu tránh bão thu c c ng bi n quy nh t i i m a kho n này. 2. Vùng nư c trư c c u c ng, b n c ng, khu neo u, khu chuy n t i, khu tránh bão khác ư c công b theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Ph m vi vùng nư c c ng bi n Năm Căn tính theo m c nư c thu tri u l n nh t, ư c quy nh như sau: 1. Ranh gi i v phía bi n: ư c gi i h n b i các o n th ng n i các i m NC1, NC2, NC3, NC4 và NC5, có t a sau ây: NC1: 08044’30” N, 105013’12” E; NC2: 08040’00” N, 105013’12” E; NC3: 08040’00” N, 105020’00” E;
  2. NC4: 08044’30” N, 105020’00” E; NC5: 08044’30” N, 105013’48” E. 2. Ranh gi i v phía t li n: T i m NC1 và i m NC5 thu c c a sông B ch y d c theo hai b sông B và sông C a L n n ư ng th ng c t ngang sông cách c u c ng Năm Căn 3500 mét v phía thư ng lưu. i u 3. Vùng ón tr hoa tiêu, vùng ki m d ch, khu neo u, khu chuy n t i và khu tránh bão cho tàu thuy n vào c ng bi n thu c a ph n t nh Cà Mau, ư c quy nh như sau: 1. Vùng ón tr hoa tiêu và vùng ki m d ch: là vùng nư c ư c gi i h n b i ư ng tròn bán kính 1,5 h i lý, v i tâm có v trí t i to : 8042’06” N, 105017’06” E. 2. Khu neo u, khu chuy n t i và khu tránh bão: theo quy t nh c a C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam. 3. Các vùng neo u t m th i ch làm th t c xu t nh p c nh cho tàu bi n ph c v D án Khí i n m Cà Mau: a) Khu Hòn Chu i: là vùng nư c ư c gi i h n b i ư ng tròn bán kính 1,5 h i lý, v i tâm có v trí t i t a : 8058’00”N, 104033’00”E. b) Khu sông Ông c: là vùng nư c ư c gi i h n b i ư ng tròn bán kính 1,5 h i lý, v i tâm có v trí t i t a : 9002’00”N, 104046’00”E. c) Khu Mũi Tràm: là vùng nư c ư c gi i h n b i ư ng tròn bán kính 1,5 h i lý, v i tâm có v trí t i t a : 9014’00”N, 104045’00” E. i u 4. C ng v hàng h i Cà Mau có trách nhi m: 1. Th c hi n nhi m v và quy n h n c a mình theo quy nh c a B lu t Hàng h i Vi t Nam và pháp lu t có liên quan i v i ho t ng hàng h i t i vùng nư c c ng bi n thu c a ph n t nh Cà Mau. 2. Căn c vào tình hình th c t v th i ti t, sóng gió, m n nư c và tr ng t i c a tàu thuy n, ch nh v trí c th cho tàu thuy n ón tr hoa tiêu, ki m d ch, neo u, chuy n t i, tránh bão trong vùng nư c quy nh t i i u 3 c a Quy t nh này, b o m an toàn hàng h i, an ninh hàng h i và phòng ng a ô nhi m môi trư ng. i u 5. Ngoài ph m vi vùng nư c quy nh t i i u 2 và i u 3 c a Quy t nh này, C ng v hàng h i Cà Mau còn có trách nhi m qu n lý nhà nư c v an toàn hàng h i, an ninh hàng h i trong vùng bi n thu c a ph n t nh Cà Mau và t nh B c Liêu. i u 6. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Bãi b Quy t nh s 1400/Q -PCVT ngày 12 tháng 7 năm 1993 c a B trư ng B Giao
  3. thông v n t i v vùng nư c C ng Năm Căn và khu v c trách nhi m c a C ng v Năm Căn và nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 7. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V thu c B , C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i t nh Cà Mau, Giám c S Giao thông v n t i t nh B c Liêu, Giám c C ng v hàng h i Cà Mau, Th trư ng cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 7; - Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B ; - UBND t nh, Thành ph tr c thu c TW; - Các Th trư ng; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); H Nghĩa Dũng - Công báo; - Website Chính ph ; - Lưu VT, PC (5).
Đồng bộ tài khoản