Quyết định số 31/2007/QĐ-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
4
download

Quyết định số 31/2007/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 31/2007/QĐ-BYT về việc giao bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Cục Y tế dự phòng Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 31/2007/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 31/2007/Q -BYT Hà N i, ngày 21 tháng 6 năm 2007 QUY T NNH V VI C GIAO B SUNG CH C NĂNG, NHI M V CHO C C Y T D PHÒNG VI T NAM B TRƯ NG B YT Căn c Lu t dư c s 34/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Ngh nh s 2964/2004/Q -BYT ngày 27/8/2004 c a B trư ng B Y t quy nh ch c năng, nhiêm v , quy n h n, c a các V , C c, Văn phòng, Thanh tra B Y t ; Căn c Quy t nh s 20/2005/Q -BYT ngày 26/7/2005 c a B trư ng B Y t quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c c a C c Y t d phòng Vi t Nam; Căn c Quy t nh s 24/2007/Q -BYT ngày 05/4/2007 c a B trư ng B Y t v vi c s a i, b sung ch c năng, nhi m v c a C c Qu n lý Dư c Vi t Nam và C c Y t d phòng Vi t Nam trong qu n lý Nhà nư c v v c xin và sinh ph m y t ; Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam, C c trư ng C c Y t d phòng Vi t Nam và V trư ng V Y t T ch c cán b - B Y t , QUY T NNH: i u 1. Giao C c Y t d phòng Vi t Nam giúp B trư ng B Y t th c hi n ch c năng ch o, hư ng d n vi c s d ng v c xin và sinh phNm y t an toàn, h p lý, hi u qu v i các nhi m v sau: 1. Xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n s d ng v c xin và sinh phNm y t an toàn h p lý, hi u qu t i các cơ s y t . 2. Xây d ng i u ki n, tiêu chuNn c a các cơ s y t ư c phép s d ng v c xin và sinh phNm y t . 3. Xây d ng danh m c và d ki n nhu c u s d ng v c xin và sinh phNm y t dùng trong Chương trình Tiêm ch ng m r ng và t i các cơ s y t . 4. Ch o, qu n lý, ki m tra vi c th c hi n các quy nh v s d ng v c xin và sinh phNm y t an toàn, h p lý, hi u qu t i các cơ s y t .
  2. 5. Ph i h p v i các cơ quan, ơn v có liên quan trong vi c i u tra x lý các tai bi n trong quá trình s d ng v c xin và sinh phNm y t . i u 2. C c Y t d phòng Vi t Nam có trách nhi m s p x p cơ c u t ch c tri n khai th c hi n ch c năng, nhi m v hư ng d n vi c s d ng v c xin và sinh phNm y t an toàn, h p lý, hi u qu t i các cơ s y t . i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , C c trư ng C c Y t d phòng Vi t Nam, C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam - B Y t , lãnh o các V , C c và Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Tr n Th Trung Chi n
Đồng bộ tài khoản