Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá các loại đất năm 2008 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH HÒA BÌNH Đ c l p – T do – H nh phúc ***** ******* S : 31/2007/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 31 tháng 12 năm 2007 QUY T Đ NH BAN HÀNH B NG GIÁ CÁC LO I Đ T NĂM 2008 TRÊN Đ A BÀN T NH HÒA BÌNH. Y BAN NHÂN DÂN T NH HÒA BÌNH Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t ban hành văn b n qui ph m pháp lu t c a HĐND, UBND ngày 03-12-2004; Căn c Lu t Đ t đai s 13/2003/QH 11 ngày 26-11-2003; Căn c Ngh đ nh s 181/2004/NĐ-CP ngày 29-10-2004 c a Chính ph v vi c thi hành Lu t Đ t đai; Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16-11-2004 c a Chính ph v phương pháp xác đ nh giá đ t và khung giá đ t và hư ng d n th c hi n t i Thông tư s 114/2004/TT-BTC ngày 26-11-2004 c a B Tài chính; Căn c Ngh đ nh s 123/2007/NĐ-CP ngày 27-7-2007 c a Chính ph v s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16-11-2004 c a Chính ph và hư ng d n th c hi n t i Thông tư s 145/2007/TT-BTC ngày 06-12-2007 c a B Tài chính; Căn c Ngh quy t s 84/2006/NQ-HĐND ngày 06-12-2007 c a H i đ ng nhân dân t nh khoá XIV, kỳ h p th 12; Theo đ ngh c a S Tài chính t i Công văn s 2405/STC-QLG ngày 29-12-2007, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này "B ng giá các lo i đ t năm 2008 trên đ a bàn t nh Hòa Bình". Đi u 2. - Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01-01-2008; - Giao: + S Tài chính ch trì ph i h p v i S Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n th c hi n; + U ban nhân dân các huy n, thành ph xác đ nh chi ti t (m c gi i) các khu v c, v trí c a các xã trên đ a bàn huy n, thành ph đ th c hi n. Đi u 3. Chánh Văn phòng U ban nhân dân t nh, Giám đ c các S : Tài chính, Tài nguyên và Môi trư ng, Xây d ng và Ch t ch U ban nhân dân các huy n, thành ph căn c quy t đ nh thi hành./ TM.U BAN NHÂN DÂN CH T CH Nơi nh n: - Như Đi u 3; - B Tài chính (b/c); - C c ki m tra văn b n QPPL-B Tư pháp; - TT T nh u (b/c); - TT HĐND t nh (b/c); - Đoàn Đ i bi u qu c h i t nh; Bùi Văn T nh - Ch t ch, các Phó Ch t ch UBND t nh; - C c thu t nh; Kho b c NN Hòa Bình; - Chánh, phó VP/UBND; - Các CVVPUBND; - Lưu: VT,TCTN, (NTh 60b ). B NG GIÁ
 2. CÁC LO I Đ T NĂM 2008 TRÊN Đ A BÀN T NH HÒA BÌNH (Kèm theo Quy t đ nh s 31 /2007/QĐ-UBND ngày 31 -12-2007 c a UBND t nh) A- NGUYÊN T C CHUNG XÁC Đ NH GIÁ Đ T: I/ PHƯƠNG PHÁP XÁC Đ NH GIÁ Đ T: Theo phương pháp so sánh tr c ti p, căn c k t qu đi u tra giá chuy n như ng quy n s d ng các lo i đ t trên đ a bàn t nh Hòa Bình năm 2007 xây d ng giá đ t năm 2008. II/ NGUYÊN T C: 1. Giá nhóm đ t phi Nông nghi p: a) Phư ng, Th tr n: Căn c vào kh năng sinh l i, đi u ki n k t c u h t ng thu n l i cho sinh ho t, s n xu t kinh doanh, d ch v du l ch và kho ng cách t i trung tâm thành ph , Th tr n, các Đư ng ph trong thành ph , Th tr n đư c chia thành các lo i Đư ng ph . M i lo i Đư ng ph đư c chia làm 4 v trí: V trí 1 c a lô đ t có m t ti n giáp v i tr c Đư ng c a Đư ng ph đó, V trí 2, 3, 4 là các v trí ti p theo c a v trí 1. b) Đ t khu v c nông thôn: Căn c vào kh năng sinh l i, đi u ki n k t c u h t ng thu n l i cho sinh ho t, s n xu t kinh doanh, d ch v du l ch, đi u ki n xã h i, chia các xã có cùng đi u ki n (Trong t ng huy n, thành ph ) thành các nhóm xã. V trí c a t ng lo i đ t trong m i nhóm xã đư c chia thành 3 khu v c thu c đ a gi i hành chính c p xã đó: Khu v c 1: Các khu đ t có m t ti n ti p giáp v i tr c Đư ng giao thông chính n m t i trung tâm xã ho c c m xã (G n UBND, trư ng h c, ch , tr m xá); g n khu thương m i và d ch v , khu du l ch, khu Công nghi p; ho c g n đ u m i giao thông ho c g n các ch c m xã. Khu v c 2: Các khu đ t n m ven các tr c Đư ng giao thông liên thôn, ti p giáp v i khu v c trung tâm xã, c m xã, khu Thương m i Du l ch, khu ch xu t. Khu v c 3: Là nh ng khu đ t còn l i trên đ a bàn xã. M i khu v c c a m t xã đư c phân thành 4 v trí theo nguyên t c: v trí s 1 có kh năng sinh l i cao nh t, có đi u ki n k t c u h t ng thu n l i nh t, g n tr c giao thông chính nh t, các v trí s 2 tr đi có kh năng sinh l i và k t c u h t ng kém thu n l i hơn. U ban nhân dân các huy n, thành ph xác đ nh m c gi i c th c a t ng khu v c, t ng v trí trong các xã. 2. Giá nhóm đ t nông nghi p: - Căn c vào v trí đ a lý, các đi u ki n v s n xu t, đi u ki n v giao thông nhóm các xã có đi u ki n tương đ i gi ng nhau vào m t vùng; C th phân các Xã, Phư ng, Th tr n trên đ a bàn toàn t nh thành 4 vùng: + Vùng 1: G m các Phư ng, Th tr n và các xã có Qu c l đi qua (Không bao g m các xã vùng cao m t đ dân s th p); + Vùng 2: G m các xã có t nh l , ho c Đư ng liên huy n, đi qua và m t đ dân s m c trung bình (Không bao g m các xã vùng cao) + Vùng 3: Các xã có Đư ng liên xã đi qua, k c c các xã có m t đ dân s th p, các xã không thu n ti n v giao thông (Không bao g m các xã vùng cao) + Vùng 4: Các xã còn l i. Lưu ý: Không nh t thi t các huy n ph i phân các Xã, Th tr n thu c đ a gi i hành chính c a mình thành 4 vùng.
 3. - Đ i v i đ t tr ng cây hàng năm căn c vào y u t ch t đ t, đ a hình, khí h u, th i ti t và đi u ki n tư i tiêu trong m i vùng phân thành 3 v trí giá khác nhau: +V trí 1: Đ t tr ng cây hàng năm đ i v i các th a đ t c y đư c hai v lúa trong năm. + V trí 2: Đ t tr ng cây hàng năm đ i v i các th a đ t c y đư c m t v lúa trong năm. + V trí 3: Đ t tr ng cây hàng năm đ i v i các th a đ t còn l i (Đ t tr ng m u, đ t gò đ i) - Đ i v i đ t tr ng cây lâu năm, Đ t nuôi tr ng thu s n: Quy đ nh m i vùng m t giá không phân v trí. - Đ i v i đ t r ng s n xu t căn c kho ng cách t nơi s n xu t t i nơi tiêu th , phân đ t r ng s n xu t làm 2 v trí cho t ng vùng c th : + V trí 1: Cho các th a đ t cách Đư ng ô tô 500m tr l i; + V trí 2: Các th a đ t còn l i. - Đ i v i đ t r ng phòng h , r ng đ c d ng không phân v trí cho t ng vùng và đư c xác đ nh b ng 70% giá đ t r ng s n xu t v trí 1 c a vùng đó. - Đ i v i các lo i đ t chưa xác đ nh m c đích s d ng (Bao g m đ t b ng chưa s d ng, đ t đ i núi chưa s d ng, núi đá không có r ng cây) đư c xác đ nh b ng giá đ t li n k . B. GIÁ Đ T NÔNG NGHI P VÀ GIÁ Đ T PHI NÔNG NGHI P I. THÀNH PH HÒA BÌNH 1. Nhóm đ t phi nông nghi p: a) Khu v c n i thành: Đư c chia làm 21 lo i Đư ng ph : - Đư ng ph lo i 1: Đư ng Cù Chính Lan g m: Đo n t Ngã tư c u Hòa Bình đ n ngã tư giao nhau v i Đư ng Lê L i (nhà Văn hoá Thành ph ). - Đư ng ph lo i 2: Đo n Đư ng t ngã tư giao nhau gi a Đư ng Cù Chính Lan và Đư ng Lê L i (Nhà Văn hoá) đ n ngã 3 giao nhau c a Đư ng An Dương Vương và Đư ng Tr n Hưng Đ o; - Đư ng ph lo i 3 g m: + Đư ng Cù Chính Lan: Đo n t ngã 4 c u Hòa Bình đ n ngã ba giao nhau v i Đư ng Phan Huy Chú. + Đư ng Chi Lăng: T ngã tư giao nhau v i Đư ng Cù Chính Lan đ n ngã 3 giao nhau Đư ng Tr n Hưng Đ o; + Đư ng Đinh Tiên Hòang: T ngã tư giao nhau v i Đư ng Lê Thánh Tông đ n c ng ch Tân Th nh; + Đư ng t chân c u Hòa Bình (B trái) đ n ngã ba giao nhau v i Đư ng Lê Thánh Tông. + Đư ng Tr n Hưng Đ o: T ngã ba Đư ng chi Lăng (Khách s n Đ ng L i) đ n đi m giao nhau v i Đư ng An Dương Vương. - Đư ng ph lo i 4 g m: + Đ i l Th nh Lang t ngã tư giao nhau v i Đư ng Lê Thánh Tông đ n ngã ba giao nhau v i Đư ng vào sư đoàn 565. + Đư ng Tr n Hưng Đ o: T ngã 3 giao nhau v i Đư ng Chi Lăng đ n ngã ba giao nhau v i Đư ng Tr n Qu c To n. + Các Đư ng thu c phư ng Phương Lâm g m: Đư ng Nguy n Trung Tr c; Đư ng M c Th Bư i; Đư ng Điên Biên Ph ; Đư ng Chu Văn An; Đư ng Tr n Phú; Đư ng Đ ng Dung; Đư ng Lê L i; Đư ng Hòang Di u; Đư ng Ngô Quy n; Đư ng Nguy n Hu ; Đư ng Hai Bà Trưng.
 4. - Đư ng ph lo i 5 g m: + Đư ng An Dương Vương: Đo n t ngã 3 giao nhau v i Đư ng Tr n Hưng Đ o đ n ngã ba giao nhau v i Đư ng lên T nh u ; Đo n t Đ i thu s 3 đ n h t mép tư ng ngoài b n xe Chăm (Thu c phư ng Thái Bình); T ngã ba giao nhau v i Đư ng Lý Thư ng Ki t đ n h t chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p (Đi v phía d c Cun). + Đ i l Th nh Lang: Đo n t ngã ba giao nhau v i Đư ng vào đoàn 565 đ n ngã 3 giao nhau v i Đư ng Tr n quý Cáp; + Đư ng Lê Thánh Tông: T ngã 4 giao nhau v i Đư ng Nguy n Văn Tr i đ n ngã 4 giao nhau v i Đư ng Th nh Lang; + Đư ng Cù Chính lan: T đi m giao nhau v i Đư ng Phan Huy Chú đ n c u Tr ng. - Đư ng ph lo i 6 g m: + Đư ng An Dương Vương: Đo n t ngã ba giao nhau v i Đư ng lên c ng T nh u đ n h t đ a ph n phư ng Phương Lâm; + Đư ng Trang Nghiêm; Đư ng Tô Hi n Thành; Đư ng Tăng B t H ; Đư ng An Hòa; Đư ng Lê H ng Phong; Đư ng Cao Ba Quát; Đư ng Tr n Quang Kh i; Đư ng Huỳnh Thúc Kháng; Đư ng Tr n Bình Tr ng; Đư ng Ngô Th Nh m; Đư ng Nguy n Du; Đư ng Nguy n Vi t Xuân; Ph Tr n Nguyên Hãn; Đư ng Ngô S Liên; Đư ng Phan Chu Trinh; Đư ng Tri u Quang Ph c; Đư ng Lý T Tr ng; Đư ng Y t Kiêu; Đư ng Lê Quý Đôn; Đư ng Đ ng Nhân; - Đư ng ph lo i 7 g m: + Đư ng Hòang Văn Th : t ngã ba giao nhau v i Đư ng Hòa Bình đ n ngã tư giao nhau v i đ i l Th nh Lang; + Đư ng Lê Thánh Tông: T ngã 4 giao nhau v i Đư ng Th nh Lang (Bưu đi n 500 s ) đ n giao nhau v i Đư ng Lý Nam Đ ; Đư ng Phan B i Châu; + Đo n t c ng ch Tân Th nh (ngã ba giao nhau v i Đư ng Đinh Tiên Hòang) đ n giáp v i chân tà luy đ u c u Hòa Bình phía b trái; + Đư ng Tr n Hưng Đ o: T ngã ba giao nhau v i Đư ng Tr n Qu c To n đ n đi m ngã 3 giao nhau v i đê Quỳnh Lâm. + Đư ng Phùng Hưng: T ngã 3 giao nhau v i Đư ng Hòa Bình đ n ngã 3 giao nhau Đư ng Bà Đà; - Đư ng ph lo i 8 g m: + Đư ng Hòa Bình: Đo n t ngã 3 giao nhau v i Đư ng Phùng Hưng đ n ngã ba giao nhau v i Đư ng H u Ngh (c ng khu Chuyên gia); + Đư ng Lý Thư ng Ki t: T ngã 3 Mát đ n ngã 3 giao nhau v i Đư ng Võ Th Sáu; + Đư ng Cù Chính Lan: Đo n t c u Tr ng đ n đi m ti p giáp v i huy n Kỳ Sơn. + Khu dân cư phư ng Th nh Lang t lô đ t s 67 đ n lô 70; t lô 187 đ n lô 191 (M t c t Đư ng 27 m) + Đư ng Lý Nam Đ ; - Đư ng ph lo i 9 g m: + Các Đư ng ph thu c phư ng Phương Lâm và Các Đư ng còn l i có m t Đư ng r ng trên 4m (thu c phư ng Phương Lâm). + Các Đư ng ph thu c các phư ng còn l i: Đư ng An Dương Vương: T mép ngoài tư ng b n xe Chăm đ n đi m ti p giáp phư ng Phương Lâm; Đo n t Ngân hàng Nông nghi p đ n nga ba giao nhau v i Đư ng 435.
 5. Đư ng Hòang Văn Th : Đo n t ngã tư giao nhau v i Đư ng Th nh Lang đ n b n đò Th nh Minh; Đư ng H u Ngh ; Đư ng Lê Thánh Tông: t ngã 4 giao nhau v i Đư ng Nguy n Văn Tr i đ n ngã ba giao nhau v i Đư ng Hòa Bình; Các Đư ng n i b khu quy ho ch dân cư khu 4,9 ha; + Ph n còn l i Đư ng Phùng Hưng: t đi m giáp nhau gi a Đư ng Bà Đà và Đư ng Phùng Hưng đ n đi m giáp nhau gi a Đư ng Phùng Hưng và Đ i l Th nh Lang; + Khu dân cư phư ng Th nh Lang t lô đ t s 192 đ n lô 202; t lô 124 đ n lô 175; t lô 203 đ n lô 211 (M t c t Đư ng 22,5 m). - Đư ng ph lo i 10 g m: + Đư ng vào đơn v 565; + Đư ng Lê Thánh Tông: T ngã 4 giao nhau v i Đư ng Nguy n Văn Tr i (Khu nghi n sàng) đ n ngã ba giao nhau v i Đư ng Hòa Bình; + Đư ng Nguy n Văn Tr i; + Đư ng L c Long Quân (Thu c phư ng Tân th nh); + Đư ng M c Đĩnh Chi (Thu c phư ng Tân th nh); + Đư ng Đinh Tiên Hòang: T c ng ch Tân Th nh đ n c u Đúng cũ (Thu c phư ng Tân th nh); + Đư ng quy ho ch n i b d án nhà li n k sông Đà 7 (Thu c phư ng Tân Th nh); + Đư ng vào khu dân cư t 23, t 14, t ti p giáp Đ i l Th nh lang đ n đi m ti p giáp v i Đư ng Hòang Văn Th (thu c phư ng Tân th nh ); + Đư ng Bà Tri u; + Đư ng Võ Th Sáu; + Các Đư ng thu c phư ng Đ ng Ti n: Đư ng Tr n Qu c To n; Đư ng vào Trung Tâm gi ng v t nuôi (Thú y); Đư ng B Văn Đàn (Vào khu C ng L c cũ); Đư ng Phan Huy Chú; Đư ng Nguy n Thái H c; Đư ng Nguy n Khuy n; Đư ng Phan Đình Phùng; Đư ng Phan K Bính; Đư ng Nguy n B nh Khiêm; Đư ng Ông ích Khiêm; Đư ng Tr n Nh t Du t; Ph Kim Đ ng; Đư ng Nguy n Trãi; Ph Nguy n Tri Phương (Khu T p th B nh viên); Đư ng T ng Khiêm; Đư ng Nguy n Công Tr và các Đư ng còn l i có m t Đư ng r ng trên 4m. + Đư ng Cun: T c u Chăm+Đ u Đư ng 435 đ n đ a ph n phư ng Thái Bình (giáp danh Phư ng Chăm Mát); + Đư ng ra c ng Qu l c: T ngã 3 giao nhau gi a Đư ng Đ i l Th nh Lang v i Đư ng Tr n Quý Cáp đ n c ng Qu l c (thu c phư ng Th nh Lang); + Đư ng vào khu t p th giáo viên (t 4, thu c phư ng Th nh Lang); + Khu dân cư phư ng Th nh Lang t lô đ t s 01 đ n lô 05; lô 71 và các lô ti p giáp v i Đư ng m t c t 10,5m tr lên (T lô 56; lô 123; lô 56 đ n lô 66; lô 176 đ n lô 186). + Các Đư ng còn l i có b r ng m t Đư ng trên 2,5m đ n 4m, (Thu c phư ng Phương Lâm); - Đư ng ph lo i 11 g m: + Đư ng Đà Giang thu c đ a ph n phư ng Phương Lâm; + Đư ng Nguy n Vi t Xuân (Thu c phư ng Phương Lâm); + Đư ng An Dương Vương: Đo n t c u Chăm đ n Km 1 (thu c phư ng Thái Bình) đ n h t đ a ph n phư ng Chăm Mát giáp đ a ph n huy n Cao Phong; + Đư ng Hòa Bình: T ngã ba giao nhau v i Đư ng H u Ngh (c ng Chuyên gia) đ n ngã 3 giao
 6. nhau Đư ng Âu cơ; + Đư ng vào các ti u khu có m t Đư ng r ng trên 4m (Thu c phư ng Tân Th nh); + Đư ng L c Long Quân: Đư ng quy ho ch n m sau khu nhà 5 t ng (Thu c đ a ph n Tân Th nh); + Đư ng Minh Khai (thu c phư ng Đ ng ti n); + Đư ng Nguy n Đình Chi u (thu c phư ng Đ ng ti n); + Các Đư ng còn l i có b r ng m t Đư ng trên 1,5m đ n 2,5m (Thu c phư ng Phương Lâm); + Các Đư ng còn l i có b r ng m t Đư ng trên 4m (Đư ng ra khu Thu s n), (Thu c phư ng Phương Lâm); + Các Đư ng còn l i có m t Đư ng r ng trên 2,5m đ n 4m (Thu c phư ng Đ ng Ti n) + Đư ng Tr n Quý Cáp: T ngã ba giao nhau v i đ i l Th nh Lang đ n ngã ba giao nhau v i Đư ng Đ c ng ; + Đư ng Đ c ng , t đi m giao nhau v i Đư ng Phùng Hưng đ n Đư ng Tr n Quý Cáp (thu c phư ng Tân Hòa); + Đư ng Hòa Bình: Đo n t ngã 3 giao nhau v i Đư ng Phùng Hưng đ n xư ng cưa cũ (Thu c phư ng Tân Hòa); + Đư ng Tr n Hưng Đ o: Đo n t ngã ba giao nhau v i đê Quỳnh Lâm đ n ngã ba giao nhau v i Đư ng Cù Chính Lan; + Các lô đ t còn l i trong khu quy ho ch dân cư m i phư ng Th nh Lang. - Đư ng ph lo i 12 g m: + Đư ng Bà Đà (C nh ch , thu c phư ng H u ngh ); Đư ng Nguy n Bi u (Thu c phư ng H u ngh ). + Đư ng t 8 có m t c t r ng trên 6m thu c phư ng Tân Hòa; Đư ng Lý Thái T (Lên khu Đông L nh). + Các Đư ng còn l i có m t r ng trên 4m (thu c phư ng Tân Hòa). - Đư ng ph lo i 13 g m: + Đư ng Lê Đ i Hành (Lên c ng 3 c p): T ngã ba giao nhau v i Đư ng An Dương Vương đ n lý trình QL6+500m, Thu c phư ng Thái Bình; + Đư ng ra đê Quỳnh Lâm t ngã ba giao nhau v i Đư ng An Dương Vương đ n h t đ a ph n phư ng Thái Bình; + Đư ng Th nh Minh (Thu c phư ng Th nh Lang); + Ph Vĩnh Đi u; + Đư ng 1a, 1b (T 9, 10 đ n h p tác xã Th nh Lang, thu c phư ng Th nh Lang); + Đư ng Tr n Nhân Tông; + Đư ng a2, a3, a4 (Thu c t 11, 12 ,13, thu c phư ng Th nh Lang); + Đư ng ven đ m Th nh Lang (Đư ng a2, a3, a4); + Đư ng Ph m H ng Thái (Xóm C1+C2, thu c phư ng H u Ngh ); + Đư ng Bùi Th Xuân (Thu c phư ng H u Ngh ); + Đư ng Mai Thúc Loan (Qua tr s h p tác xã Dè); + Đư ng không tên có m t Đư ng r ng trên 4m (Thu c phư ng H u Ngh );
 7. + Đư ng Âu cơ (Thu c phư ng Tân Th nh); + Đư ng không tên có m t Đư ng r ng trên 4m (Thu c phư ng Th nh Lang); + Các Đư ng còn l i vào các ti u khu có m t Đư ng r ng trên 2,5m đ n 4m (Thu c phư ng Tân th nh). + Các Đư ng còn l i có m t Đư ng r ng trên 1,5m đ n 2,5m (Thu c phư ng Đ ng Ti n). + Các Đư ng ti u khu t 10 (Thu c phư ng Tân Hòa); + Các Đư ng còn l i có m t r ng trên 2,5m đ n 4m (Thu c phư ng Tân Hòa) - Đư ng ph lo i 14 g m: + Đư ng xu ng trư ng M u giáo kh i 1 (Thu c phư ng Phương Lâm); + Đư ng t Công ty Thương M i lên Th Đ i cũ. (Thu c phư ng Phương Lâm). + Các Đư ng còn l i có b r ng m t Đư ng dư i 1,5m t khu v c Đư ng Chi Lăng đ n ngã 3 phòng c nh sát giao thông (Thu c phư ng Phương Lâm ). - Đư ng ph lo i 15 g m: + Đư ng 435: T Km 00 đ n Km 1+650 (Thu c phư ng Thái Bình); + Các Đư ng còn l i có m t Đư ng r ng trên 2,5m đ n 4m (Thu c phư ng Th nh Lang). + Các Đư ng còn l i có m t Đư ng r ng trên 2,5m đ n 4m (Thu c phư ng H u Ngh ) - Đư ng ph lo i 16 g m: + Đư ng An Dương Vương: T Km 1 đ n Km 3,5 (Thu c phư ng Thái Bình); + Đư ng Lê Đ i Hành lên c ng 3 c p: T đi m Km0+500m đ n h t đ a ph n phư ng Thái Bình; + Các Đư ng còn l i có m t Đư ng r ng trên 1,5m đ n 2,5m (Thu c đ a ph n phư ng Th nh Lang, phư ng H u Ngh , phư ng Tân Hòa); + Ph Tây Ti n: Quanh b n xe cũ có m t c t r ng trên 4m (Thu c phư ng Đ ng Ti n); + Các Đư ng còn l i vào các ti u khu có m t Đư ng r ng trên 1,5m đ n 2,5m (Thu c phư ng Tân th nh) + Các Đư ng còn l i có m t Đư ng r ng dư i 1,5m (Thu c phư ng Đ ng Ti n) + Đư ng Tr n Quý Cáp: T ngã ba giao nhau v i Đư ng Đ c Ng đ n ngã ba giao nhau v i Đư ng Hòa Bình; + Đư ng 434: T ngã tư giao nhau v i Đư ng Hòa Bình (Xư ng cưa cũ) đ n giáp xã Yên Mông. - Đư ng ph lo i 17 g m: + Các Đư ng không tên ti p giáp v i Đư ng Hòa Bình (Đư ng Chuyên gia) đ n giao nhau v i Đư ng Lê Thánh Tông có m t Đư ng r ng trên 4m; + Các Đư ng còn l i vào các ti u khu có m t Đư ng r ng dư i 1,5m (thu c phư ng Tân Th nh) - Đư ng ph lo i 18 g m:
 8. + Đư ng thu c khu dân cư trên đ i và dư i chân đ i t t 1 đ n t 5b ( Phư ng Phương lâm); + Các Đư ng còn l i vào các ti u khu có chi u r ng m t Đư ng dư i 1,5m (Thu c phư ng H u Ngh ). - Đư ng ph lo i 19 g m: + Ph Lương Ng c Quy n (Sau ch Thái Bình); + Đư ng Nguy n Tuân (Xóm Chăm); + Đư ng 435: T Km 1+650 đ n Km 3+500 (Thu c phư ng Thái Bình); + Khu Dân cư n m phía sau tr c Đư ng vào ngã 3 Mát (Không ti p giáp tr c Đư ng, t 5, thu c phư ng Thái Bình ); + Khu dân cư n m phía sau tr c Đư ng An Dương Vương thu c t : 6, 15, 4, 3, 2, 1, 16, t ch Thái Bình đ n giáp danh khu dân cư phư ng Phương Lâm, thu c phư ng Thái Bình; + Đư ng Tôn Th t Thuy t: Vào d c Can t đi n ti p Đư ng QL 6 đ n c u Can vào 100m (Thu c phư ng Đ ng Ti n); + Đư ng dân cư thu c t 15, 16, 17(Thu c phư ng Tân Hòa); + Các Đư ng còn l i có m t r ng dư i 1,5m (Thu c phư ng Tân Hòa, phư ng Th nh Lang); - Các Đư ng thu c phư ng Chăm Mát: + Đư ng Hòang Hoa Thám; Ph Đào Duy T (C nh UBND phư ng Chăm Mát); Đư ng H Xuân Hương (Qua t 17); Đư ng Lý Thái Tông; Đư ng Lê Lai; Đư ng Lương Th Vinh (Qua trư ng Cù Chính Lan); Đư ng Phan Đình Giót (vào trư ng B n); Đư ng Lê Văn Tám (Vào Đoàn đi u tra r ng). + Các Đư ng còn l i thu c phư ng Chăm mát (Tr các Đư ng ti u khu 2, 3, 4, 5, Ven chân đ i, thu c phư ng Chăm mát). - Đư ng ph lo i 20: Đư ng dân sinh quanh chân đ i phía c u Đen tr xu ng (Thu c phư ng Đ ng Ti n). - Đư ng ph lo i 21 g m: + Khu dân cư n m phía sau tr c Đư ng An Dương Vương (không ti p giáp tr c Đư ng An Dương Vương), g m t 7, 14, thu c phư ng Thái Bình); + Khu dân cư n m sau Đư ng 435 (Không ti p giáp tr c Đư ng, g m t 9, 10, 11 , 12, xóm Khuôi, thu c phư ng Thái Bình); + Khu Dân cư n m phía sau Đư ng An Dương Vương Đư ng đi lên Cun (không ti p giáp tr c Đư ng, g m t 8, thu c phư ng Thái Bình); + Đư ng Tôn Th t Thuy t: Vào d c Can đi m ti p t c u Can tr vào (Thu c phư ng Đ ng Ti n); + Các Đư ng ti u khu 2, 3, 4, 5 (Ven chân đ i, thu c phư ng Chăm mát). Bi u s 1a: B ng giá đ t phi Nông nghi p thành ph Hòa Bình. Đơn v tính: 1.000 đ ng/m2 Đ t Đ t SXKD phi Nông nghi p TT N i dung V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4
 9. Đư ng 1 ph lo i 1 11.000 7.200 5.850 3.600 6.300 5.040 4.095 2.520 Đư ng 2 ph lo i 2 9.000 6.000 4.875 3.000 5.250 4.200 3.413 2.100 Đư ng 3 ph lo i 3 7.500 5.600 4.550 2.800 4.900 3.920 3.185 1.960 Đư ng 4 ph lo i 4 5.500 4.400 3.575 2.200 3.850 3.080 2.503 1.540 Đư ng 5 ph lo i 5 4.500 3.600 2.925 1.800 3.150 2.520 2.048 1.260 Đư ng 6 ph lo i 6 4.300 3.440 2.795 1.720 3.010 2.408 1.957 1.204 Đư ng 7 ph lo i 7 4.000 3.200 2.600 1.600 2.800 2.240 1.820 1.120 Đư ng 8 ph lo i 8 3.500 2.800 2.275 1.400 2.450 1.960 1.593 980 Đư ng 9 ph lo i 9 3.000 2.400 1.950 1.200 2.100 1.680 1.365 840 Đư ng ph lo i 10 10 2.500 2.000 1.625 1.000 1.750 1.400 1.138 700 Đư ng ph lo i 11 11 2.000 1.600 1.300 800 1.400 1.120 910 560 Đư ng ph lo i 12 12 1.700 1.360 1.105 680 1.190 952 774 476 Đư ng ph lo i 13 13 1.500 1.200 975 600 1.050 840 683 420 Đư ng ph lo i 14 14 1.400 1.120 910 560 980 784 637 392 Đư ng ph lo i 15 15 1.200 960 780 480 840 672 546 336 Đư ng ph lo i 16 16 1.000 800 650 400 700 560 455 280 Đư ng ph lo i 17 17 800 640 520 320 560 448 364 224 Đư ng ph lo i 18 18 600 480 390 240 420 336 273 168
 10. Đư ng ph lo i 19 19 500 400 325 200 350 280 228 140 Đư ng ph lo i 20 20 300 240 195 120 210 168 137 84 Đư ng ph lo i 21 21 200 160 130 80 140 112 91 56 b) Khu v c ngo i thành: - Khu ven n i thành đư c phân theo nhóm: + Nhóm 1: Xã S Ngòi. + Nhóm 2: Xã Dân Ch . + Nhóm 4: Xã Th ng Nh t. - Các xã: + Nhóm 1: Xã S Ngòi. + Nhóm 2: Xã Dân Ch . + Nhóm 3: Xã Hòa Bình. + Nhóm 4: Xã Th ng Nh t. + Nhóm 5: Xã Thái Th nh. + Nhóm 6: Xã Yên Mông. - B ng giá đ t: Bi u s 1b. 2- Nhóm đ t nông nghi p: a) Phân vùng: - Vùng 1: G m các phư ng trong n i thành, các xã: S Ngòi, Dân Ch , Th ng Nh t, Hòa Bình, Yên Mông. - Vùng 3: Xã Thái th nh: b) Giá đ t: - Giá đ t tr ng cây hàng năm: Bi u s 1. - Giá đ t tr ng cây lâu năm, giá đ t nuôi tr ng thu s n: Bi u s 2. - Giá đ t r ng s n xu t: Bi u s 3. - Giá đ t r ng phòng h , r ng đ c d ng: Bi u s 4 II - HUY N LƯƠNG SƠN 1. Nhóm đ t phi nông nghi p: a) Khu v c Th tr n Lương Sơn: - Phân lo i Đư ng ph : đư c chia thành 7 lo i Đư ng ph : + Đư ng ph lo i 1: Đo n Qu c l 6A: T Km 39+880 (C u Đ ng Bái) đ n Km 40+750 (Đư ng r vào ti u khu 7). + Đư ng ph lo i 2: Đo n Qu c l 6A: T Km 38+900 (Đư ng r vào Trung đoàn 36) đ n Km 39+880 và T Km 40+750 đ n KM 41+392 (Đư ng ti u khu 6 r xu ng Su i sang xã Tân Vinh).
 11. + Đư ng ph lo i 3: Qu c l 6A: Đo n t Km 41+392 đ n Km 43+525 (H t đ a ph n Th tr n); t Km 37+10 đ n Km 38+900. + Đư ng ph lo i 4: Đư ng Trư ng Sơn A: T Km s 0 đ n Km 0+300 (Đư ng r vào Nhà máy Xi măng) và t qu c l 6A r vào các cơ quan đơn v : Nông trư ng C u Long đ n ngã 3 đ i mùng 8 tháng 3; đ n Trung tâm d y ngh ; đ n c ng ph Sân V n đ ng; đ n c ng trư ng Ph thông Trung h c chuyên ban; đ n c ng Xí nghi p Khai thác công trình thu l i; đi vào Ti u khu 8 đ n h t nhà s 103; đ n c ng B nh vi n Đa khoa huy n; đ n c ng Trung đoàn 36. + Đư ng ph lo i 5: . T qu c l 6A: r vào Ti u khu b y 400m; r vào ti u khu 9 đ n h t đ a ph n trư ng Ph thông Trung h c chuyên ban. . Đư ng Trư ng sơn A t Km 0+300 đ n Km 1+390. . Đư ng xóm M , t c ng Xí nghi p khai thác công trình thu l i đ n đi m giao nhau v i Ti u khu 8. + Đư ng ph lo i 6: Các tr c Đư ng còn l i thu c th tr n, tr Đư ng xóm Mòng, xóm Đ ng Bái. + Đư ng ph lo i 7: Các Đư ng thu c xóm Mòng, xóm Đ ng Bái. Bi u s 2.a: Giá đ t phi Nông nghi p Th tr n Lương Sơn Đơn v tính: 1.000 đ ng/m2 Đ t Đ t SXKD Phi nông nghi p STT Đư ng ph V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 v trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 1 Đư ng ph 3.000 2.000 1300 800 2.100 1.400 910 560 lo i 1 2 Đư ng ph 1.500 1.200 780 480 1.050 840 546 336 lo i 2 3 Đư ng ph 1.000 800 624 384 700 560 436 269 lo i 3 4 Đư ng ph 800 640 520 320 560 448 364 224 lo i 4 5 Đư ng ph 500 400 325 200 350 280 246 140 lo i 5 6 Đư ng ph 200 160 130 80 140 112 91 56 lo i 6 7 Đư ng ph 120 96 78 48 84 67 54 33 lo i 7 b) Các xã huy n Lương Sơn. - Phân nhóm xã: Đư c chia thành 6 nhóm xã: + Nhóm 1: G m xã Hòa Sơn. + Nhóm 2: Xã Lâm Sơn, Ti n Xuân, Đông xuân, Yên Bình; Xã Nhu n tr ch; Tân Vinh. + Nhóm 3: Xã Thành L p, Trung Sơn. + Nhóm 4: Xã Yên Trung, Yên Quang, Cư Yên. + Nhóm 5: Xã Liên Sơn, H p Hòa, Trư ng Sơn.
 12. + Nhóm 6: Xã Ti n Sơn, Cao Răm. - B ng giá đ t: Bi u s 2b. 2. Nhóm đ t Nông nghi p: a) Phân vùng: Chia thành 3 vùng - Vùng 1: G m Th tr n Lương Sơn, Xã: Lâm Sơn, Hòa Sơn, Đông Xuân, Ti n Xuân, Tân Vinh, Nhu n Tr ch, Thành L p, Trung Sơn. - Vùng 2: G m các xã: Yên Trung, Yên Quang, Trư ng Sơn, H p Hòa, Cư Yên, Liên Sơn, Yên Bình. - Vùng 3: G m các xã: Ti n Sơn, Cao răm. b) Giá đ t: - Giá đ t tr ng cây hàng năm: Bi u s 1. - Giá đ t tr ng cây lâu năm, giá đ t nuôi tr ng Thu s n: Bi u s 2. - Giá đ t r ng s n xu t: Bi u s 3. - Giá đ t r ng phòng h , r ng đ c d ng: Bi u s 4 III- HUY N KỲ SƠN 1. Nhóm đ t phi Nông nghi p a) Khu v c Th tr n Kỳ Sơn: - Phân lo i Đư ng ph : Đư c chia thành 6 lo i Đư ng ph : + Đư ng ph lo i 1: Tr c Đư ng Qu c l 6 đi qua Th tr n Kỳ Sơn: T Km 63+760 (Tư ng đài li t s huy n Kỳ Sơn) đ n Km 64+730 (lô đ t nhà bà Ki u M n Khu I). + Đư ng ph lo i 2: Tr c Đư ng Qu c l 6 đi qua Th tr n Kỳ Sơn: T Km 63 (Lô đ t nhà ông Toàn V ng khu 2) đ n Km 63 + 760 (Tư ng đài li t s huy n Kỳ Sơn); T Km 64+730 (Lô đ t nhà bà Ki u M n Khu I) đ n Km 65. + Đư ng ph lo i 3: . Tr c Đư ng Qu c l 6: T Km 62 (C u Nút khu 3) đ n Km 63 (Lô đ t nhà ông Toàn V ng khu 2) . Đư ng vào Đ m C ng Tranh khu 4. . Đư ng t ngã ba huy n u Kỳ Sơn vào đ u c u Đá . Đư ng vào sân v n đ ng huy n Kỳ Sơn đ n đ u Đư ng bê tông + Đư ng ph lo i 4: . T ngã 3 Chi c c Thu đ n ngã 3 bãi cát (Đê Trung Minh); . Đư ng n i t Đư ng Pheo ch (Đ u C u Đá) ra Sân V n đ ng và Đư ng n i t QL 6 cũ t i Đư ng QL 6 m i. + Đư ng ph lo i 5: Đư ng vào Khu 2; Đư ng vào Bãi cát Pheo và Đư ng t ngã 3 Bãi cát t i c u ngòi Dân cũ. + Đư ng ph lo i 6: Đư ng vào khu B nhà máy Đư ng và các Đư ng còn l i trong Th tr n. Bi u s 3a: Giá đ t phi Nông nghi p Th tr n Kỳ Sơn Đơn v tính: 1.000 đ ng/m2 STT Đư ng ph Đ t Đ t SXKD Phi nông nghi p
 13. V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 v trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 1 Đư ng ph lo i 1.700 1.300 1.000 700 1.190 910 700 490 1 2 Đư ng ph lo i 1.300 1.000 700 500 910 700 490 350 2 3 Đư ng ph lo i 1.000 800 650 400 700 560 455 280 3 4 Đư ng ph lo i 800 600 500 320 560 420 350 224 4 5 Đư ng ph lo i 600 500 450 250 420 350 315 175 5 6 Đư ng ph lo i 400 250 200 120 280 175 140 84 6 b) Các xã huy n Kỳ Sơn: - Phân nhóm xã: Đư c chia thành 5 nhóm xã: + Nhóm 1: G m xã: Trung Minh, Mông Hoá. + Nhóm 2: Xã Dân Hòa, Dân H , H p Th nh. + Nhóm 3: Xã Phú Minh, H p Thành. + Nhóm 4: Xã Phúc Ti n. + Nhóm 5: Xã Đ c L p. - B ng giá đ t: Bi u s 3b Nhóm đ t Nông nghi p: - Phân vùng: + Vùng 1: G m Th tr n Kỳ Sơn, các xã Mông Hoá, Trung Minh, Dân H , Dân Hòa. + Vùng 2: G m các xã Phú Minh, Phúc Ti n, H p Thành, H p Thinh. + Vùng 4: xã Đ c L p. - Giá đ t: - Giá đ t tr ng cây hàng năm: Bi u s 1. - Giá đ t tr ng cây lâu năm, giá đ t nuôi tr ng Thu s n: Bi u s 2. - Giá đ t r ng s n xu t: Bi u s 3. - Giá đ t r ng phòng h , r ng đ c d ng: Bi u s 4 IV- HUY N TÂN L C Nhóm đ t phi nông nghi p: a) Khu v c Th tr n Mư ng Kh n: - Phân lo i Đư ng ph : Đư c chia làm 6 lo i Đư ng ph . + Đư ng ph lo i 1: . Qu c l 6A t Km 102+30 (B c tròn ngã ba) đ n Km 103+500 (C u I); . Qu c l 12B t Km 94+60 (B c tròn ngã ba) đ n Km 93+700 (Đư ng r vào khu 2 c nh nhà ông Hùng).
 14. + Đư ng ph lo i 2: . Qu c l 6A t Km 102+500 (C u I) đ n Km 103+170 (Ti p giáp xã Quy H u) và t Km 102+30 (Ngã ba b c tròn) đ n Km 101+650 (Ti p giáp xã Quy H u đi Hòa Bình) ; . Tuy n Qu c l 12B t Km 93+700 (Đư ng r vào khu 2 c nh nhà ông Hùng) đ n Km 92+880 (C u Tân Đ nh c nh nhà ông D n hư ng đi L c Sơn). + Đư ng ph lo i 3: Qu c l 12B t Km 92+880 (C u Tân Đ nh) đ n Km 92+500 (Giáp đ t xã Mãn Đ c hư ng đi L c Sơn). + Đư ng ph lo i 4: . Tuy n Đư ng nh a r t Qu c l 12B đi khu 7 đo n t Km 0 (Ngã ba c nh Ban ch huy quân s ) đ n Km 0+200 (H t chi nhánh Thu nông); . Tuy n Đư ng nh a r t Qu c l 6A đi khu 7 t Km 1+500 (C nh nhà ông Thu - khu 6) đ n Km 1+700 (Ngã ba c nh tr m bi n áp khu 6) + Đư ng ph lo i 5: . Tuy n Đư ng nh a t Km 0+200 (H t chi nhánh Thu nông) đ n Km 1+500 (C nh nhà ông Thu - khu 6); . Đư ng đi Tân H ng t ngã ba v i Đư ng 6 h t c u Tân H ng; . Đư ng đi trung tâm giáo d c thư ng xuyên t ngã ba Đư ng 6 (C nh nhà ông Bình) đ n c ng nư c qua Đư ng (C nh nhà ông Tr ng - Khu 6); . Đư ng đi đơn v D743 t ngã ba v i Qu c l 12B (Nhà ông Th ng - Khu IB) đ n ngã ba Đư ng Đư ng r xu ng khu 1A (H t đ t nhà ông Lê Minh - Khu 2). . Các Đư ng xương cá r t qu c l 12B và qu c l 6 vào các khu dân cư sâu 100m tính t ch gi i xây d ng c a Đư ng qu c l đó (Có chi u r ng t 2,5 m đ n dư i 3,5 m). + Đư ng ph lo i 6: Các Đư ng xương cá còn l i. Bi u s 4a: Giá đ t phi Nông nghi p Th tr n Mư ng Kh n Đơn v tính: 1.000 đ ng/m2 Đ t Đ t SXKD Phi nông nghi p STT Đư ng ph V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 v trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 1 Đư ng ph 1.300 960 800 480 840 672 546 336 lo i 1 2 Đư ng ph 960 720 600 360 630 504 410 252 lo i 2 3 Đư ng ph 700 560 455 280 490 392 319 196 lo i 3 4 Đư ng ph 400 320 260 160 280 224 182 112 lo i 4 5 Đư ng ph 200 160 130 80 140 112 91 56 lo i 5 6 Đư ng ph 100 80 65 40 70 56 46 28 lo i 6 b) Các xã huy n Tân L c: - Phân nhóm xã: Đư c chia thành 5 nhóm xã: + Nhóm 1: G m các xã: Quy H u, Mãn Đ c, Phú Cư ng, T Nê, Phong Phú.
 15. + Nhóm 2: Xã Thanh H i, Đông Lai, Ng c M , Tuân L . + Nhóm 3: Xã Đ ch Giáo, M Hòa. + Nhóm 4: Xã Lũng Vân, L Sơn, Gia Mô, Do Nhân, Quy M , Trung Hòa. + Nhóm 5: Xã Quy t Chi n, Ng Luông, Nam Sơn, B c Sơn, Ngòi Hoa, Phú Vinh. - B ng giá đ t: Bi u s 4b. Nhóm đ t Nông nghi p. a) Phân vùng: - Vùng 1: G m th tr n Mư ng Kh n, các xã Quy H u, Mãn Đ c, T Nê, Thanh H i, M Hòa, Đông Lai, Ng c M , Phong Phú. - Vùng 2: G m các xã Tuân L , Quy M , Do Nhân, L Sơn, Gia Mô, Đ ch Giáo. - Vùng 3: G m các xã Quy t Chi n, Phú Cư ng, Phú Vinh, Trung Hòa. - Vùng 4: G m các xã Ng Luông, Lũng Vân, B c Sơn, Nam Sơn, Ngòi Hoa. c) Giá đ t: - Giá đ t tr ng cây hàng năm: Bi u s 1. - Giá đ t tr ng cây lâu năm, giá đ t nuôi tr ng Thu s n: Bi u s 2. - Giá đ t r ng s n xu t: Bi u s 3. - Giá đ t r ng phòng h , r ng đ c d ng: Bi u s 4 V- HUY N L C SƠN 1- Nhóm đ t phi nông nghi p. a) Khu v c th tr n V b n. - Phân lo i Đư ng ph : Đư c chia thành 6 lo i Đư ng ph . + Đư ng ph lo i 1: Đư ng Qu c l 12B: Đo n t đ u ph Th ng Nh t đ n h t Th tr n V B n giáp đ a ph n xã Liên Vũ; t ngã ba Bưu đi n huy n đ n ngã ba phòng Giáo D c; t Qu c l 12 B vào 2 c ng chính ch V B n; t Qu c l 12 B t đ u c u c ng đ n đ u c u treo cũ. + Đư ng ph lo i 2: Đư ng Qu c l 12B đo n t ngã 3 phòng Giáo D c đ n đ u C u Ng m và đi qua ph Tân Giang, ph Tân Sơn và đo n đi qua xã Hương Như ng đ n h t ph Dân Ch ; Đư ng ph H u ngh t ngã ba Sân V n đ ng cách Qu c l 12B 20 m đ n giáp c u Ng m và nhánh Đư ng đi qua trư ng Dân t c N i trú. + Đư ng ph lo i 3: Đư ng ph Th ng Nh t b t đ u t Qu c l 12B đ n h t nhà Văn Hoá ph Th ng Nh t; Đư ng đi xã Hương Như ng t đ u ph Nghĩa đ n đ u c u Chum; Đư ng t Qu c l 12B đi xã Bình H m đ n h t đ a ph n ph Đ c l p và Đư ng ph H u ngh t ngã ba Huy n đ i sâu vào 300m. + Đư ng ph lo i 4: Đư ng Ph Tân Giang b t đ u t Qu c l 12B đi qua ph Tân Sơn, ph Th ng Nh t đ n ngã ba Ph Nghĩa; Đư ng ph Tân Sơn t Qu c l 12B đi ngã ba giao nhau v i Đư ng Tân Giang đi ngã ba ph nghĩa và t qu c l 12B đ n ngã 3 giao nhau v i Đư ng Tân giang đi ngã ba Ph nghĩa; Đư ng nhánh ph Th ng Nh t t Qu c l 12 B đ n giáp ru ng ph Nghĩa; Đư ng qu c l 12B đo n ph Đ c L p t đ u c u Treo cũ đ n đ u c u Ng m và Ph n Đư ng còn l i c a Đư ng V B n đi xã Bình H m (Đ a ph n Ph Quang Vinh). + Đư ng ph lo i 5: Đư ng t Qu c l 12B đi ph Tân Sơn (HTX công nông cũ) và đo n t Qu c l 12B đi nghĩa đ a ph Tân Sơn và Ph n còn l i c a Đư ng Ph H u Ngh (Phía trong Huy n u ). + Đư ng ph lo i 6: Các Đư ng ph còn l i c a th tr n
 16. Bi u s 5a: B ng giá đ t phi Nông nghi p Th tr n V B n Đơn v tính: 1.000 đ ng/m2 Đ t Đ t SXKD Phi nông nghi p STT Đư ng ph V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 1 Đư ng ph lo i 1.400 1.120 910 560 980 784 637 392 1 2 Đư ng ph lo i 1.000 800 650 400 700 560 455 280 2 3 Đư ng ph lo i 700 560 455 280 490 392 319 196 3 4 Đư ng ph lo i 500 400 325 200 350 280 228 140 4 5 Đư ng ph lo i 300 240 195 120 210 168 136 84 5 6 Đư ng ph lo i 200 160 130 80 140 112 91 56 6 b) Các xã huy n L c Sơn - Phân nhóm xã: Đư c chia thành 7 nhóm xã. + Nhóm 1: G m các xã: Nhân Nghĩa, Thư ng C c, Xu t Hoá, Ân Nghĩa, Vũ Lâm, Liên Vũ. + Nhóm 2: Xã Yên Nghi p, Hương Như ng, Yên Phú. + Nhóm 3: Xã Văn Nghĩa, Tân L p, Tân M . + Nhóm 4: Xã Ng c Sơn. + Nhóm 5: Xã Ng c Lâu, Tuân Đ o, M thành. + Nhóm 6: Xã Đ nh cư, Bình c ng, Bình Chân, Văn Sơn, Phúc Tuy, Chí Thi n, Chí Đ o, Phú Lương, Quý Hòa. + Nhóm 7: Xã Mi n Đ i, Bình H m, T Do. - B ng giá đ t: Bi u s 5b. 2- Nhóm đ t nông nghi p. a) Phân vùng: - Vùng 1: G m đ t nhóm đ t nông nghi p c a th tr n V B n, xã: Thư ng C c, Liên Vũ, Xu t Hoá, Yên Nghi p, Vũ Lâm. - Vùng 2: G m đ t nông nghi p các xã: Văn Sơn, Tuân Đ o, M Thành, Đ nh Cư, Hương Như ng, Bình C ng, Bình Chân, Tân L p, Văn Nghĩa, Nhân Nghĩa. - Vùng 3: G m đ t Nông nghi p các xã: Chí Đ o, Phú Lương, Phúc Tuy, Chí Thi n. - Vùng 4: G m các xã T Do, Ng c Lâu, Ng c sơn Quý Hòa, Mi n Đ i, Bình H m. b) Giá đ t: - Giá đ t tr ng cây hàng năm: Bi u s 1. - Giá đ t tr ng cây lâu năm, giá đ t nuôi tr ng Thu s n: Bi u s 2. - Giá đ t r ng s n xu t: Bi u s 3.
 17. - Giá đ t r ng phòng h , r ng đ c d ng: Bi u s 4 VI- HUY N L C THU 1- Nhóm đ t phi Nông nghi p. a) Khu v c Th tr n Chi Nê: - Phân lo i Đư ng ph : Đư c chia làm 4 lo i Đư ng ph : + Đư ng ph lo i 1: Đư ng Qu c l 21A t Km 87+800 đ n KM 88+700 và. Đư ng t nh l 438B t ngã ba Chi Nê đ n đ u c u C ng. + Đư ng ph lo i 2: Đư ng Qu c l 21A t Km 87+470 đ n KM 87+800. + Đư ng ph lo i 3: Đư ng t Huy n đ i xu ng m c u C ng. + Đư ng ph lo i 4: Qu c l 21A t Km 88+700 đ n Km 89+100. + Đư ng ph lo i 5: Qu c l 21A t Km 89+100 đ n h t đ a gi i th tr n và các tr c Đư ng xương cá n i Th tr n có m t Đư ng t 5 m tr lên. + Đư ng ph lo i 6: Qu c l 21A t Km 87+70 đ n KM 87+470 và đo n 200m C u L a. + Đư ng ph lo i 7: Các tr c Đư ng còn l i. Bi u s 6a: B ng giá đ t phi Nông nghi p Th tr n Chi Nê Đơn v tính: 1.000 đ ng/m2 Đ t Đ t SXKD Phi nông nghi p STT Đư ng ph V trí V trí1 V trí 3 V trí 4 v trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 2 1 Đư ng ph 2.500 1.800 1.500 1.000 1.750 1.260 1.050 700 lo i 1 2 Đư ng ph 2.000 1.400 1.200 800 1.400 980 840 560 lo i 2 3 Đư ng ph 1.200 1.000 800 600 840 700 560 420 lo i 3 4 Đư ng ph 1.000 800 600 550 700 560 420 385 lo i 4 5 Đư ng ph 900 600 500 400 560 420 350 280 lo i 5 6 Đư ng ph 600 400 350 300 420 280 245 210 lo i 6 7 Đư ng ph 500 200 150 88 350 140 105 61 lo i 7 b) Các xã huy n L c Thu - Phân nhóm xã: Đư c chia thành 6 nhóm xã: + Nhóm 1: G m các xã: xã Phú Thành, Phú Lão, Đ ng Tâm. + Nhóm 2: Xã Khoan D , C Nghiã. + Nhóm 3: Xã L c Long. + Nhóm 4: Xã An Bình, Yên B ng. + Nhóm 5: Xã Hưng Thi, An L c, Liên Hòa.
 18. + Nhóm 6: Xã Đ ng Môn. - B ng giá đ t: Bi u s 6b 2- Nhóm đ t nông nghi p. a) Phân vùng: - Vùng 1: G m th tr n Chi Nê, xã Phú Lão. - Vùng 2: G m các xã Khoan D , Đ ng Tâm, C Nghĩa, Phú Thành, L c Long, Yên B ng, An Bình. - Vùng 3: G m các xã Liên Hòa, An L c, Đ ng Môn, Hưng Thi. b) Giá đ t: - Gía đ t tr ng cây hàng năm: Bi u s 1. - Giá đ t tr ng cây lâu năm, giá đ t nuôi tr ng thu s n: Bi u s 2. - Giá đ t r ng s n xu t: Bi u s 3. - Giá đ t r ng phòng h , r ng đ c d ng: Bi u s 4 VII - HUY N MAI CHÂU 1. Nhóm đ t phi Nông nghi p. a) Khu v c Th tr n Mai Châu: - Phân lo i Đư ng ph : Đư c chia làm 7 lo i Đư ng ph . + Đư ng ph lo i 1: Đư ng Qu c l 15A: T c u Tr ng (xóm Vãng) đ n h t nhà khách UBND huy n Mai Châu (Nhà khách M Luông). + Đư ng ph lo i 2: G m * Ti u khu 1: T s nhà 19 (Nhà ông Cháu TK2) qua trư ng THPT đ n h t s nhà 83 (Ông Len) và t c ng ph Ngân hàng chính sách đ n h t s nhà 119 (Nhà bà Th m). * Ti u khu 3: T s nhà 73 (Ông Toàn Th m) đ n h t s nhà 85 (Ông D ng) và t sau nhà s 61 (Ông Bình Thoa) vào xóm Văn 200m. * Ti u khu 4: T nhà s 130 (Ông Chu Hoa khu ch ) đ n d c Đư ng có r i v t li u c ng giáp Sân V n đ ng và các h giáp B n xe (Tr các h giáp bên Đư ng Qu c l 15A). + Đư ng ph lo i 3: Qu c l 15A: T c u Tr ng xóm Vãng đ n giáp nghĩa đ a xóm Vãng g m: * Ti u khu 2: T sau phòng Tài chính - K ho ch đ n h t s nhà 168 (Bà Hoa) và t sau phòng Tài chính - K ho ch đ n h t s nhà 158 (Bà Dung Sinh). * Ti u khu 3: T sau nhà s 47 (Ông Đàn) đ n h t nhà s 13 (Ông M nh - Giáo d c) và t các Đư ng nhánh Qu c l 15A vào xóm Chi ng S i đ n h t Đư ng. xương cá th nh t song song v i Đư ng Qu c l 15A. * Ti u khu 4: T sau nhà s 11 (Ông H i Nhân) đ n h t nhà s 93 (Bà Liên); T sau nhà s 79 (ông Tê Khiêm) đ n h t nhà s 77 (Ông Vinh); T sau nhà s 46 (Ông Xu t) đ n h t nhà s 40 (Ông Th o Liên); T sau nhà s 130 (Ông Hà Tuy t) đ n h t nhà s 142 (Ông Th m) và t sau nhà s 201 (Ông H i Hi n) đ n chân núi Đư ng lên Hang Chi u. + Đư ng ph lo i 4: bao g m * Ti u khu 1: T nhà s 122 (Bà Liên) đ n giáp nhà s 14 (bà Thư); T nhà s 127 (Bà Th u) đ n giáp nhà s 163 (ông Quy n) và t sau nhà s 83 (Ông Len) đ n h t Trung tâm giáo d c thư ng xuyên. * Ti u khu 2: T sau nhà s 08 (Ông Hưng Hoa) đ n h t nhà s 130 (Đư ng d c Mương sau. Bưu đi n)
 19. * Ti u khu 3: T sau nhà s 85 (Ông D ng) đ n h t nhà s 95 (Ông Quán B ); T Đư ng xương cá th nh t đ n Đư ng xương cá th ba song song v i Qu c l 15A và t sau nhà s 78 (Ông Đ nh - Giáo d c) đ n Đư ng xương cá th ba song song v i Qu c l 15A. + Đư ng ph lo i 5 g m: * Ti u khu 1: T nhà s 163 (Ông Quy n) đ n giáp su i Văn. * Ti u khu 2: T sau nhà s 180 (Ông Thuy t Lan) đ n giáp h C n. * Ti u khu 3: T sau nhà s 13 (Ông M nh - Giáo d c) đ n h t nhà s 21 (Ông Lân) và Hai bên Đư ng xương cá có r i v t li u c ng còn l i trong xóm Chi ng X i. * Ti u khu 4: Hai bên Đư ng xương cá có r i v t li u c ng còn l i c a Ti u khu IV. + Đư ng ph lo i 6: Hai bên Đư ng r i v t li u c ng xóm Vãng (T Đư ng ngang s 1 song song v i Qu c l 15A; T đ u xóm Văn đ n nhà Văn hoá xóm Văn và tr c Đư ng xương cá d i nh a xóm Poom C ng. + Đư ng ph lo i 7: Các tr c Đư ng còn l i thu c Th tr n. Bi u s 7a: B ng giá đ t phi Nông nghi p Th tr n Mai Châu Đơn v tính: 1.000 đ ng/m2 Đ t Đ t SXKD Phi nông nghi p STT Đư ng ph V trí V trí v trí V trí 1 V trí 3 V trí 2 V trí 3 V trí 4 2 4 1 1 Đư ng ph lo i 1 2.000 1.200 700 450 1.400 840 490 315 2 Đư ng ph lo i 2 800 600 455 300 560 420 318 210 3 Đư ng ph lo i 3 500 400 300 200 350 280 210 140 4 Đư ng ph lo i 4 400 300 200 150 280 210 140 105 5 Đư ng ph lo i 5 300 200 150 100 210 140 105 70 6 Đư ng ph lo i 6 200 150 100 50 140 105 70 35 7 Đư ng ph lo i 7 50 40 32 20 35 28 22 14 b) Các xã huy n Mai Châu: - Phân nhóm xã: Đư c chia thành 4 nhóm xã: + Nhóm 1: G m các xã: Chi ng Châu, Đ ng B ng, V n Mai, Tòng Đ u. + Nhóm 2: Xã Xăm Khoè, Bao La, Tân Sơn, Mai H . + Nhóm 3: Xã Mai H ch, Piêng V , Phúc S n, Pà Cò, Nà Phòn. + Nhóm 4: Xã Hang Kia, Tân Mai, Ba Khan, Thung Khe, Pù Bin, Noong Luông, Cun Pheo, Nà Mèo. - B ng giá Đ t: Bi u s 7b 2. Nhóm đ t Nông nghi p. a) Phân vùng: - Vùng 1: G m Th tr n Mai Châu, xã Chi ng Châu, - Vùng 2: G m các xã Đ ng B ng, Tòng Đ u, Mai H , V n Mai, Mai H ch, Nà Phòn. - Vùng 3: G m các xã Tân Sơn, Nà Mèo, Thung Khe, Bao La, Piêng V , Xăm Khoè, Ba Khan. - Vùng 4: G m các xã Pù Bin, Pà Cò, Hang Kia, Noong Luông, Phúc S n, Cun Pheo, Tân Mai.
 20. b) Giá đ t: - Giá đ t tr ng cây hàng năm: Bi u s 1. - Giá đ t tr ng cây lâu năm, giá đ t nuôi tr ng thu s n: Bi u s 2. - Giá đ t r ng s n xu t: Bi u s 3. - Giá đ t r ng phòng h , r ng đ c d ng: Bi u s 4 VIII- HUY N ĐÀ B C 1. Nhóm đ t phi nông nghi p. a) Khu v c Th tr n Tu Lý. - Phân lo i Đư ng ph : Đư c chia làm 6 lo i Đư ng ph . + Đư ng ph lo i 1: (Tr c t nh l 433): T nhà ông Đ c (D u) thôn Công đ n h t khuôn viên đ t nhà ông Phư ng, ti u khu Th ch Lý. + Đư ng ph lo i 2: (Tr c t nh l 433): T nhà ông Đ c (Hu n) D ch v NN đ n h t khuôn viên nhà ông Công (Đư ng đi xã Toàn Sơn) và t giáp danh đ t nhà ông Đ c (D u) thôn Công đ n h t nhà ông T nh (H ng). + Đư ng ph lo i 3: (Đư ng OXPAM); T ngã ba c ng B nh vi n đ n h t khuôn viên nhà ông T n B ng (Đư ng đi xã Hào Lý) và t ngã ba ngõ vào nhà ông Công đ n h t gianh gi i đ t th tr n (Nhà ông B n); Hai bên Đư ng t ngã ba Mu Công đi Hi n Lương và t ngã ba Mu Công đi xóm Riêng. + Đư ng ph lo i 4: Các v trí còn l i hai bên tr c Đư ng 433 thu c đ a ph n Th tr n; T ngã ba ch Xép đi sân v n đ ng; và các Đư ng xương cá trong n i Th tr n (Đư ng r ng t 3,5 m tr lên) + Đư ng ph lo i 5: Các tr c Đư ng xương cá thu c Th tr n m t Đư ng t 2,5 m đ n 3,5 m (Phương ti n xe con, xe ba gác, xe c i ti n tr lên đi đư c). - Đư ng ph lo i 6: Các tr c Đư ng còn l i thu c Th tr n. Bi u s 8a: B ng giá đ t phi Nông nghi p Th tr n Đà B c Đơn v tính: 1.000 đ ng/m2 Đ t Đ t SXKD Phi nông nghi p STT Đư ng ph V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 v trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 1 Đư ng ph lo i 1.200 655 525 330 840 458 367 231 1 2 Đư ng ph lo i 900 500 395 220 630 350 277 154 2 3 Đư ng ph lo i 560 380 280 195 392 266 213 137 3 4 Đư ng ph lo i 495 300 265 160 310 210 186 112 4 5 Đư ng ph lo i 225 125 120 65 158 87 84 46 5 6 Đư ng ph lo i 100 85 68 60 70 60 48 42 6
Đồng bộ tài khoản