Quyết định số 310/2000/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
49
lượt xem
1
download

Quyết định số 310/2000/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 310/2000/QĐ-TTg về việc phê duyệt Dự án tổng thể phát triển khu kinh tế - quốc phòng Mường Chà, Lai Châu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 310/2000/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 310/2000/Q -TTg Hà N i, ngày 17 tháng 4 năm 2000 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 310/Q -TTG NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2000 PHÊ DUY T D ÁN T NG TH PHÁT TRI N KHU KINH T - QU C PHÒNG MƯ NG CHÀ, LAI CHÂU TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Quy ch Qu n lý u tư xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 277/2000/Q -TTg ngày 31 tháng 3 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án t ng th quân i tham gia xây d ng phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn, vùng sâu, vùng xa g n v i các khu qu c phòng, an ninh trên a bàn chi n lư c biên gi i, ven bi n; Xét ngh c a các B : Qu c phòng (t trình s 2997/QP ngày 15 tháng 10 năm 1999); K ho ch và u tư (công văn s 1171 BKH/VPT ngày 02 tháng 3 năm 2000), QUY T NNH: i u 1. Phê duy t D án t ng th phát tri n khu kinh t - qu c phòng Mư ng Chà, Lai Châu v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. Tên D án: Phát tri n khu kinh t - qu c phòng Mư ng Chà, Lai Châu. 2. Cơ quan ch qu n D án: B Qu c phòng. 3. Cơ quan ch u tư: B Tư l nh Quân khu 2 - B Qu c phòng. 4. Th i gian th c hi n D án: 10 năm, t năm 2000 - 2009. 5. M c tiêu: a) Phát tri n kinh t - xã h i góp ph n nâng cao i s ng ng bào các dân t c, k t h p m b o qu c phòng, an ninh trên cơ s s p x p, b trí dân cư theo quy ho ch c a s n xu t và m c tiêu lâu dài c a qu c phòng, an ninh hình thành các c m làng, xã biên gi i, t o l p m t vành ai biên gi i trong th tr n qu c phòng toàn dân b o v T qu c.
  2. b) Th c hi n vi c nh canh nh cư, ti p nh n dân vùng khác n phát tri n kinh t - xã h i g n v i gi i quy t vi c làm th c hi n xoá ói gi m nghèo cho các h dân cư trong vùng d án. c) Khai thác t i a ti m năng t ai ư c giao t ch c s n xu t theo hư ng phát tri n kinh t hàng hoá v i nh ng lo i cây công nghi p, cây ăn qu , chăn nuôi, tr ng r ng và b o v r ng; m b o ngư i dân có ngu n thu nh p n nh, góp ph n xây d ng xã biên gi i có kinh t , văn hoá xã h i phát tri n. d) B o v môi trư ng, gi gìn cân b ng sinh thái thông qua tr ng m i, khoanh nuôi tái sinh và b o v r ng, s d ng b n v ng, h p lý ngu n tài nguyên. 6. a i m và t ai: a) a i m: Các m c tiêu c a d án ư c th c hi n trên toàn b vùng d án, g m a ph n c a 5 xã biên gi i: Chà Nưa, Chà Cang, Si Pa Phìn huy n Mư ng Lay và Mư ng Toong, Mư ng Nhé huy n Mư ng Tè t nh Lai Châu. b) t ai: t ng di n tích t nhiên vùng d án là 222.177 ha; di n tích xây d ng d án là 12.072 ha. 7. N i dung u tư: - ư ng giao thông cơ gi i c p 6 mi n núi và ư ng giao thông nông thôn có chi u r ng m t ư ng 2,5 mét; - C u treo ph c v cho ngư i i b ; - Xây d ng m i và nâng c p các công trình thu l i; - Công trình nư c s ch nông thôn; - Xây d ng nhà , nhà làm vi c , b nh xá, các khu s n xu t t p trung (vư n ươm cây gi ng, khu v c chăn nuôi trâu, bò) c a oàn 379; - Tr ng chè và các cây công nghi p khác; - Tr ng r ng (bao g m các cây quý hi m: Pơmu, Lim, T ch...) và khoanh nuôi b o v r ng; - Xây d ng cơ s ch bi n chè và ch bi n phân vi sinh; - H tr cho các h gia ình n nh cu c s ng (bao g m nh ng h t i ch và nh ng h chuy n t nơi khác n); - Giao t nông, lâm nghi p và qu n lý d án. 8. T ng v n u tư kho ng 198.504 tri u ng.
  3. T ng m c v n này là cơ s l p các d án u tư c th , trình c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng. 9. Ngu n v n và cơ ch u tư a) V n ngân sách u tư: - Xây d ng cơ s h t ng g m: làm ư ng giao thông, c u treo, thu l i, trư ng h c, tr m y t , ch , h th ng c p nư c sinh ho t, m ng lư i i n, h th ng thông tin cho nhân dân vùng d án và làm nhà , nhà làm vi c, b nh xá, cho oàn 379, giao t và qu n lý d án. - Khai hoang xây d ng ng ru ng, h tr gi ng cây lâu năm l n u, xây d ng tr i gi ng, h tr cho dân n nh cu c s ng. - Tr ng r ng (các loài cây quý hi m) và khoanh nuôi b o v r ng, th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 661/Q -TTg ngày 29 tháng 7 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v m c tiêu, nhi m v , chính sách và t ch c th c hi n D án tr ng m i 5 tri u ha r ng. b) V n vay tín d ng u tư Nhà nư c: tr ng cây chè, xây d ng cơ s ch bi n chè, tr ng r ng kinh t và các cây dư c li u khác. c) Các d án u tư ph i th c hi n theo quy nh hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng, quy ch u th u. Các d án có giá tr dư i 1.000 tri u ng (v n ngân sách dư i 500 tri u ng) th c hi n theo quy nh t i Thông tư liên t ch s 416/1999/TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XD ngày 29 tháng 4 năm 1999 c a các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng và U ban Dân t c và Mi n núi v hư ng d n qu n lý u tư và xây d ng công trình h t ng các xã c bi t khó khăn mi n núi và vùng sâu, vùng xa. d) D án này vùng khó khăn nh t, kinh t xã h i ch m phát tri n, trình dân trí th p, v qu c phòng có v trí chi n lư c r t xung y u, t năm 1997 n nay dân di cư t do t các t nh khác n ây sinh s ng làm cho tình hình an ninh chính tr càng ph c t p thêm. Vì v y, c n ph i có m t cơ ch qu n lý và c p phát v n c bi t cho các d án c a vùng này. B Tài chính hư ng d n vi c c p phát và qu n lý v n phù h p cho các d án. i u 2. T ch c th c hi n 1. Giao B Qu c phòng: - Ch o ch u tư ph i h p v i U ban nhân dân t nh Lai Châu l p các d án c th không u tư trùng l p các chương trình qu c gia, trư c tiên là ưu tiên các d án c p bách, ph c v i s ng v t ch t, tinh th n c a ng bào các dân t c, b i óng quân như: tr m xá, trư ng h c, h th ng c p nư c sinh ho t, thu l i, cơ s v t ch t c n thi t cho oàn 379 ( oàn Mư ng Chà) n óng quân t i 5 xã vùng d án, ư ng giao thông ph c v b i và nhân dân trình c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh hi n hành.
  4. Thành l p Ban ch o d án, g m lãnh o Quân khu 2 làm Trư ng ban lãnh o U ban nhân dân t nh Lai Châu, các S , Ban ngành c a t nh, lãnh o U ban nhân dân các huy n trong vùng d án ph i h p, ch o th c hi n, m b o s t p trung, th ng nh t, dân ch . - Huy ng l c lư ng lao ng t i ch trong quá trình thi công xây d ng các công trình góp ph n gi i quy t vi c làm, tăng thêm thu nh p cho ng bào các dân t c. - Ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, các B , ngành có liên quan và U ban nhân dân t nh Lai Châu giúp , hư ng d n ng bào dân t c v k thu t s n xu t, giáo d c, y t , hu n luy n, ào t o cán b xã, các già làng, trư ng b n giúp h qu n lý, i u hành s n xu t t i a phương. 2. Căn c i u ki n c th t ng vùng t ch c s n xu t phù h p: - Quân i xây d ng cơ s h t ng kinh t - xã h i, giao t cho dân t ch c s n xu t; - Quân i t ch c doanh nghi p giao khoán t cho dân s n xu t, doanh nghi p làm d ch v k thu t, v t tư cho s n xu t, tiêu th s n phNm, ch bi n nông s n; - Quân i tr c ti p s n xu t v i vùng khó khăn, dân không th t t ch c s n xu t và qu n lý. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân t nh Lai Châu ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Công T n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản