Quyết định số 311-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 311-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 311-CP về chính sách ổn định nghĩa vụ bán lợn thịt hoặc trâu bò thịt cho Nhà nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 311-CP

  1. H I NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 311-CP Hà N i, ngày 01 tháng 10 năm 1980 QUY T NNH C AH I NG CHÍNH PH S 311-CP NGÀY 1 THÁNG 10 NĂM 1980 V CHÍNH SÁCH N NNH NGHĨA V BÁN L N THNT HO C TRÂU BÒ THNT CHO NHÀ NƯ C H I NG CHÍNH PH khuy n khích phát tri n chăn nuôi và b o m Nhà nư c n m ư c ngu n th c phNm c n thi t, QUY T NNH i u 1: Các h p tác xã nông nghi p, t p oàn s n xu t ph i dành t 10 n 15% di n tích ru ng t chăn nuôi và ư c n nh nghĩa v bán l n th t ho c trâu bò th t cho Nhà nư c theo giá ch o. Căn c vào di n tích ru ng t dành chăn nuôi, vào nh m c th c ăn chăn nuôi và nh m áp ng nhu c u xã h i, m c nghĩa v bán l n th t ho c trâu bò th t ư c n nh trong th i gian 5 năm, b t u t năm 1981, b ng t 55% n 60% s n lư ng. Ngoài ph n s n phNm bán theo m c nghĩa v n nh, h p tác xã, t p oàn s n xu t ư c t do s d ng ph n còn l i; thương nghi p qu c doanh n u c n thì mua theo giá tho thu n. Các h p tác xã, t p oàn s n xu t không ư c dùng ru ng t dành chăn nuôi vào các vi c khác. N u không bán l n th t ho c trâu bò th t theo nghĩa v thì ph i làm bù nghĩa v bán lương th c ho c nông s n khác. Trư ng h p vì d ch b nh ho c thiên tai, ch ho , chăn nuôi t p th không t k ho ch, thì h p tác xã, t p oàn s n xu t có th ư c xét mi n, gi m m c nghĩa v theo i u 4 Quy t nh s 310-CP ngày 1/10/1980 c a H i ng Chính ph v chính sách n nh nghĩa v bán nông s n cho Nhà nư c (In trong Công báo 1980-s 17 (989) - trang 293). i u 2: H nông dân xã viên, t p oàn viên có nghĩa v bán l n th t cho Nhà nư c theo giá ch o và ư c Nhà nư c bán l i m t s hàng tiêu dùng thi t y u (v i m c, d u ho th p sáng...) cũng theo giá ch o. Nghĩa v bán l n th t c a h xã viên ư c n nh trong th i gian 5 năm, b t u t năm 1981, theo m c bình quân m i h các vùng như sau (tính theo th t l n hơi):
  2. - Vùng ng b ng (g m các t nh Thái Bình, Hà Nam Ninh, H i Hưng và các huy n ngo i thành Hà N i, H i Phòng): 20 kilôgam/năm; - Vùng trung du và ven bi n (g m các t nh Vĩnh Phú, Hà B c, Thanh Hoá, Ngh Tĩnh, Bình Tr Thiên, Hà Sơn Bình, Qu ng Ninh): 15 kilôgam/năm; - Vùng mi n núi (g m các t nh Cao B ng, L ng Sơn, B c Thái, Hoàng Liên Sơn, Sơn La, Lai Châu, Hà Tuyên): 10 kilôgam/năm. N u dùng trâu bò th t làm nghĩa v thì tính quy i ra l n th t theo quy nh c a B N i thương. Nh ng h xã viên không có s c lao ng và ngu n th c ăn chăn nuôi thì không ph i làm nghĩa v bán l n th t và do U ban Nhân dân xã xét, quy t nh. mi n Nam, m c nghĩa v c a h xã viên, t p oàn viên do U ban Nhân dân t nh, thành ph quy nh theo hư ng d n c a B N i thương. i u 3: H nông dân cá th có nghĩa v bán l n th t hay trâu bò th t cho Nhà nư c theo giá ch o và ư c Nhà nư c bán l i m t s hàng tiêu dùng thi t y u (v i m c, d u ho th p sáng...) cũng theo giá ch o. M c nghĩa v ư c n nh trong 5 năm, ho c giao t ng năm căn c vào di n tích ru ng t canh tác, lao ng và t p quán chăn nuôi m i vùng và do U ban Nhân dân t nh, thành ph quy nh theo hư ng d n c a B N i thương. Ngoài ph n s n phNm bán theo nghĩa v , ngư i s n xu t ư c t do s d ng ph n còn l i; thương nghi p qu c doanh n u c n thì mua theo giá tho thu n. mi n Nam nơi nào chưa quy nh ư c m c nghĩa v bán l n th t hay trâu bò th t cho Nhà nư c thì t m th i thương nghi p qu c doanh mua bán v i ngư i s n xu t theo giá tho thu n. i u 4: Các cơ s chăn nuôi qu c doanh, các nông trư ng, tr m, tr i qu c doanh u có nhi m v chăn nuôi l n th t ho c trâu bò th t và ph i th c hi n nghiêm ch nh ch giao n p s n phNm theo ch tiêu k ho ch và theo giá ch o c a Nhà nư c. S n phNm giao n p vư t k ho ch ư c hư ng giá khuy n khích tương ương giá mua tho thu n v i h p tác xã. i u 5: Thương nghi p qu c doanh và thương nghi p h p tác xã n m tuy t i b ph n vi c kinh doanh th t l n và th t trâu bò, qu n lý lò m . các thành ph , th xã, th tr n vi c kinh doanh th t l n, th t trâu bò và qu n lý lò m do thương nghi p qu c doanh m nhi m. xã, vi c kinh doanh th t l n va th t trâu bò do h p tác xã mua bán m nhi m, dư i s ki m soát c a U ban Nhân dân xã. Theo hư ng d n c a B N i thương, U ban Nhân dân t nh, thành ph có th cho phép ngư i buôn bán kinh doanh nh ng nơi thương nghi p qu c doanh và h p tác xã mua bán chưa m b o ph c v nhu c u c a ngư i tiêu dùng.
  3. Ngư i buôn bán ph i ch u s qu n lý c a Nhà nư c, ph i có gi y phép ăng ký kinh doanh, n p thu y , ch p hành nghiêm ch nh nh ng quy nh c a Nhà nư c v thú y, v sinh th c phNm và qu n lý th trư ng. i u 6: Các ng chí B trư ng các B Nông nghi p, Lương th c và th c phNm, N i Thương, Tài chính hư ng d n thi hành quy t nh này. Các ng chí Ch t ch U ban Nhân dân t nh, thành ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Nh ng quy nh trư c ây trái v i quy t nh này u bãi b . Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày công b . T H u ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản