Quyết định số 3113/1999/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
157
lượt xem
41
download

Quyết định số 3113/1999/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3113/1999/QĐ-BYT về việc ban hành tiêu chuẩn giới hạn vi khuẩn, nấm mốc trong mỹ phẩm và phương pháp thử kích ứng trên da do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3113/1999/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- Đ c l p - T do - H nh phúc ------- S : 3113/1999/QĐ-BYT Hà N i, ngày 11 tháng 10 năm 1999 QUY T Đ NH BAN HÀNH TIÊU CHU N GI I H N VI KHU N, N M M C TRONG M PH M VÀ PHƯƠNG PHÁP TH KÍCH NG TRÊN DA. B TRƯ NG B YT Căn c Lu t b o v s c kh e nhân dân ban hành ngày 11/7/1989 và Đi u l thu c phòng b nh, ch a b nh ban hành kèm theo Ngh đ nh s 23/HĐBT ngày 24/01/1991 c a H i đ ng B trư ng (nay là Chính ph ); Căn c Pháp l nh ch t lư ng hàng hóa ngày 27/12/1990 c a Ch t ch H i đ ng Nhà nư c và Ngh đ nh s 327/HĐBT ngày 19/10/1991 c a H i đ ng B trư ng (nay là Chính ph ) qui đ nh thi hành Pháp l nh ch t lư ng hàng hóa; Căn c Ngh đ nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy đ nh ch c năng nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t ; Căn c Ngh đ nh s 86/CP ngày 08/12/1995 c a Chính ph quy đ nh phân công trách nhi m qu n lý nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá; Xét đ ngh c a C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam; QUY T Đ NH Đi u 1: Nay ban hành kèm theo Quy t đ nh này : 1- Tiêu chu n gi i h n vi khu n, n m m c trong m ph m 2- Phương pháp th Kích ng trên da (áp d ng cho các s n ph m dùng trong y t và m ph m) Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. Các quy đ nh trư c đây trái v i quy đ nh trong Quy t đ nh này đ u b bãi b . Đi u 3: Các Ông, Bà Chánh văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng V đi u tr , V trư ng V Khoa h c -Đào t o - B Y t , C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam, Vi n trư ng Vi n Ki m nghi m, Th trư ng các đơn v tr c thu c B , Giám đ c S y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Y t ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. TH TRƯ NG B YT Lê Văn Truy n TIÊU CHU N GI I H N VI KHU N, N M M C TRONG M PH M (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 3113/1999/QĐ-BYT ngày 11 tháng 10 năm 1999 c a B trư ng B Y t ) Tiêu chu n gi i h n vi khu n, n m m c trong m ph m là văn b n qui đ nh v s lư ng t i đa vi khu n, n m m c không đư c phép vư t quá trong m ph m và phương pháp th đ xác đ nh vi khu n, n m m c trong m ph m.
 2. 1 - Gi i h n vi khu n và n m m c: 1.1. Trong m ph m, không đư c có các vi khu n sau: - Staphylococcus aureus - Candida albicans - Pseudomonas aeruginosa 1.2. T ng s vi khu n hi u khí s ng l i đư c không đư c l n hơn 1000/1g ho c 1 ml s n ph m 1.3. T ng s n m m c s ng l i đư c không đư c l n hơn 100/1g ho c 1ml s n ph m 1.4. S lư ng Enterobacteria và các vi khu n Gram âm khác không đư c l n hơn 10/1g ho c 1ml s n ph m. 2 - Phương Pháp th 2.1. L y m u và chu n b m u th nghi m. 2.1.1. L y m u. Theo tiêu chu n l y m u ki m nghi m, m t m u đem th ph i làm ít nh t trên 03 đơn v đóng gói nh nh t. 2.1.2. Pha ch m u th nghi m. Tuỳ theo t ng s n ph m, l y m t lư ng s n ph m đ i di n t các đơn v đóng gói (kho ng t 10- 50 g ho c 10-50 ml s n ph m) vào bình nón, thêm dung môi pha loãng thích h p đ pha loãng -1 -2 -3 s n ph m thành các n ng đ đem th nghi m thích h p như: 10 , 10 , 10 ho c 1/2; 1/5; 1/20; 1/40 vv... sao cho khi đ m khu n l c trên đĩa Petri có đư ng kính 90-100 mm, s lư ng khu n l c không vư t quá 300 trong m t đĩa. 2.2. D ng c và phương ti n th nghi m. Th nghi m đư c ti n hành trong các đi u ki n vô trùng, đ m b o không có s lây nhi m các vi khu n t ngoài vào m u th . Các phương ti n và d ng c c n dùng g m: - H p Petri thu tinh có đư ng kính 90- 100 mm - Pipét chia v ch có th tích 1; 5 và 10 ml. - Bình nón dung tích 100; 250 và 500 ml. - ng nghi m các lo i 16- 160 mm; 18- 200 mm. 0 - N i cách thu n đ nh đư c nhi t đ trong kho ng 35 - 45 C. -T m đi u ch nh nhi t đ 32 0C  10C. - T s y. - N i h p ti t trùng - Máy đo pH. 2.3. Hoá ch t. - Th ch dùng cho vi sinh v t - Pepton dùng cho vi sinh v t. - Natri clorid tinh khi t (NaCl) - Glucose tinh khi t - Di natri hydrophosphat tinh khi t - Natri dihydrophosphat
 3. - Kali dihydrophosphat tinh khi t - Di kali hydrophosphat tinh khi t - Acid lactic : dung d ch 20 % ho c 30%. - Acid citric : dung d ch 20%. - Natri hydroxyd tinh khi t (NaOH) - Dung d ch natri hydroxyd 0,1N - N- dimethyl-phenylen diamin dihydroclorid - Magnesi clorid - Cetrimid (Cetyl trimethyl amoni bromid) - Magnesi sulfat ng m nư c (MgSO4. 7H2O) - Glycerin - Tween 80. - Đ trung tính. - Tím tinh th - Xanh Brilliant. 2.4. Môi trư ng 2.4.1. Các môi trư ng dùng đ pha loãng, đ m các vi khu n , n m m c. 2.4.1.1. Nư c Pepton Pepton: 1g Natri clorid: 8,5g Nư c c t: 1000 ml 2.4.1.2. Nư c mu i sinh lý Natri clorid: 8,5 g Nư c c t: 1000 ml 2.4.1.2. Môi trư ng th ch Sabouraud Pepton: 10g Glucose: 40g Th ch: 15-20 g Nư c c t: 1000 ml pH sau khi ti t trùng: 5,6  0,2 Cách pha: Hoà tan các ch t trong nư c, đun nh l a, khu y đ u cho tan hoàn toàn. Đóng vào 0 các bình dung tích 250 ml, m i bình 150 ml. H p ti t trùng trong n i h p 110 C trong th i gian 0 15-20 phút. Môi trư ng có th b o qu n 4 C và s d ng trong vòng 30 ngày. 2.4.1.3. Môi trư ng th ch thư ng Pepton: 10 g Natri clorid: 5 g Th ch: 15-20 g Nư c c t: 1000 ml
 4. pH sau khi h p ti t trùng: 7,4 -7,6 2.4.2 . Các môi trư ng dùng đ phân l p vi khu n, n m m c. 2.4.2.1. Môi trư ng th ch Cetrimid Gelatin pancreatic: 20,0 g Magnesi clorid: 1,4 g Glycerin: 10,0 ml Cetrimid: 0,3 g Th ch: 13,6 g Nư c c t: 1000 ml Cách pha: Hoà tan t t c các ch t r n trong nư c, thêm glycerin. Đun nóng, khu y đ u; đun sôi 1 phút cho tan hoàn toàn. pH sau khi ti t trùng 7,2  0,2. 2.4.2.2. Môi trư ng th ch đ phát hi n Fluorescin c a Pseudomonas Casein pancreatic: 10,0 g Pepton: 10,0 g Dikali hydrophosphat khan: 1,5 g Magnesi sulfat ng m nư c: 1,5 g Th ch: 15,0 g Glycerin: 10,0 g Nư c c t : 1000 ml. Cách pha: Hoà tan t t c các ch t r n trong nư c, thêm glycerin. Đun nóng, khu y đ u; đun sôi 1 phút cho tan hoàn toàn. pH sau khi ti t trùng 7,2  0,2. 2.4.2.3. Môi trư ng th ch đ phát hi n Pyocyanin c a Pseudomonas. Gelatin pancreatic: 20,0 g Magnesi clorid khan: 1,4 g Kali sulfat khan: 10,0g Th ch : 15,0g Glycerin: 10,0 ml Nư c c t: 1000 ml. Cách pha: Hoà tan t t c các ch t r n trong nư c, thêm glycerin. Đun nóng, khu y đ u, đun sôi 1 phút cho tan hoàn toàn. pH sau khi ti t trùng là 7,2  0,2. 2.4.2.4. Môi trư ng RAT. B t g o: 15,0g Tween 80: 10 ml Th ch : 13,5 g Nư c c t : 1000 ml pH sau khi ti t trùng : 4,5- 5,5 2.4.2.5. Môi trư ng th ch mu i m t có lactose và glucose, ch th tím tinh th , đ trung tính Cao men bia: 3,0 g
 5. Gelatin pancreatic : 7,0 g Mu i m t: 1,5 g Lactose: 10,0 g Natri clorid: 5,0 g D- glucose monohydrat: 10,0 g Th ch : 15,0 g Đ trung tính: 30 mg Tím tinh th : 2 mg Nư c c t: 1000 ml. Đi u ch nh pH sao cho sau khi đun là 7,4  0,2. Đun t i sôi, nhưng không đun trong n i h p. 2.4.2.6. Canh thang làm gi u Enterobacteriaceae -Mossel Gelatin pancreatic : 10,0 g D-glucose monohydrat: 5,0 g M t bò khô: 20,0 g Kali dihydrophosphat: 2,0 g Di natri hydrophosphat: 8,0 g Xanh Brilliant: 15 mg Nư c c t: 1000 ml. 0 Đi u ch nh pH sao cho sau khi đun là 7,2  0,2. Đun 100 C trong 30 phút và làm l nh ngay. 2.4.2.7. Môi trư ng th ch Manitol-mu i. Casein pancreatic: 5,0 g Pepton: 5,0 g Cao th t: 1,0 g Natri clorid: 75,0g D-manitol: 10,0 g Đ phenol: 25 mg Th ch: 15,0 g Cách pha: Tr n, đun nóng, khu y đ u, sau đó đun sôi 1phút đ hoà tan hoàn toàn. pH sau khi ti t trùng : 7,4  0,2 2.4.2.8. Môi trư ng l ng Casein đ u tương. Casein pancreatic: 5,0 g B t đ u tương (thu phân b i papain) : 3,0 g Natri clorid: 5,0 g Dikali hydrophosphat: 2,5 g Glucose: 2,5 g Nư c c t 1000 ml
 6. Cách pha: Hoà tan các ch t r n vào nư c, đun nóng nh cho tan hoàn toàn. Đ ngu i dung d ch nhi t đ phòng, phân chia vào các bình thích h p, đem ti t trùng. pH sau khi ti t trùng 7,3 - 0,2. 2.5. Ti n hành nuôi c y, xác đ nh và phân l p 2.5.1. Đ m t ng s vi khu n hi u khí, n m m c s ng l i đư c 2.5.1.1. Pha loãng s n ph m: ti n hành theo m c 2.1.2 2.5.1.2. C y truy n: - Trư c tiên c y ki m tra pipet trên m t đĩa môi trư ng phát hi n vi khu n và m t đĩa môi trư ng phát hi n n m m c. - Dùng pipet vô trùng c y vào m i h p Petri 1ml s n ph m đã pha loãng, m i đ pha loãng c y vào 2 h p đ xác đ nh s lư ng vi khu n hi u khí s ng l i đư c và 2 h p đ xác đ nh s lư ng n m m c s ng l i đư c. 2.5.1.3. Đ đĩa: Đun nóng ch y hoàn toàn các lo i môi trư ng dùng đ đ m vi khu n, n m m c, đ ngu i đ n o 45 C, rót vào các h p Petri (đã c y s n trong m i h p 1ml c a m t đ pha loãng c a s n ph m) m i h p 15- 20 ml môi trư ng; tr n đ u s n ph m đã pha loãng v i môi trư ng b ng cách xoay h p Petri qua ph i và qua trái m i chi u 2-3 l n. Đ đĩa th ch đông t nhiên trên m t ph ng ngang. Thư ng dùng môi trư ng th ch thư ng đ đ m vi khu n hi u khí Thư ng dùng môi trư ng Sabouraud đ đ m n m m c 2.5.1.4. m: Sau khi các đĩa th ch đã đông t nhiên nhi t đ phòng, l t ngư c đĩa th ch và đem . - Nh ng đĩa th ch dùng đ đ m vi khu n đư c 32 - 35 0C, đ m khu n l c m c trên đĩa sau khi 48 - 72 h. 0 - Nh ng đĩa th ch dùng đ đ m n m m c 25  2 C, đ m khu n l c m c trên đĩa sau khi t 3 - 5 ngày. 2.5.1.5. Tính k t qu : S lư ng vi khu n hi u khí, n m m c s ng l i đư c có trong 1 g ho c 1ml s n ph m đư c tính theo công th c sau: Cxd M= n N Trong đó: M= S lư ng vi khu n, n m m c s ng l i đư c có trong 1g ho c 1ml s n ph m C = T ng s khu n l c đ m đư c các đĩa Petri cùng m t đ pha loãng n = S đĩa trong m t đ pha loãng d = Đ pha loãng N = S đ pha loãng ( thí d đ m hai đ pha loãng 101 và 102: N=2; đ m nh ng đ pha loãng 2,5 & 10 thì N= 3 v.v...) 2.5.2. Phân l p vi khu n 2.5.2.1. Tìm Staphylococcus aureus
 7. o Cho ch ph m vào 100ml môi trư ng l ng casein đ u tương, m 35 C trong kho ng 24 - 48 h. Quan sát môi trư ng, n u th y vi khu n m c, dùng que c y l y m t quai c y, c y lên m t đĩa O th ch Mannitol- mu i. Đ y đĩa, l t ngư c h p Petri, đem m 35 C trong 24 h. Sau khi m, ki m tra n u th y: Trên đĩa th ch Manitol - mu i có th y nh ng khu n l c màu vàng cùng v i m t vùng màu vàng xung quanh, dùng que c y l y khu n l c đi n hình, đem nhu m Gram, soi kính th y t c u khu n hình chùm nho, b t màu gram dương, đư ng kính kho ng 0,8 - 1m; ti p t c làm các ph n ng sinh v t hoá h c c a Staphylococcus aureus. Chuy n m t khu n l c nghi ng đ c trưng vào ng o nghi m nh , s ch vô trùng, thêm vào ng 0,5 ml huy t tương th . Đem m cách thu 37 C; sau 3 gi m, ki m tra các ng th , ti p t c m thêm 24 h. N u th y có hi n tư ng đông huy t tương b t kỳ m c đ nào- s n ph m có Staphylococcus aureus. 2.5.2.2. Tìm Pseudomonas aeruginosa O Cho ch ph m vào 100ml môi trư ng l ng casein đ u tương, m 35 C trong kho ng 24- 48 h. Quan sát môi trư ng, n u th y vi khu n m c, dùng que c y l y m t quai c y, c y lên m t đĩa 0 th ch Cetrimid. Đ y đĩa, l t ngư c h p Petri và đem m 35 C trong 24h. Sau khi m, ki m tra n u th y: Trên môi trư ng th ch Cetrimid có khu n l c màu l c nh t, có ánh huỳnh quang màu l c, thì l y khu n l c, nhu m gram, và soi kính. N u th y tr c khu n Gram âm và ph n ng oxydaza dương tính thì ti p t c c y truy n trên m t môi trư ng th ch Pseudomonas đ phát hi n fluorescin và môi trư ng th ch Pseudomonas đ phát hi n pyocyamin trong h p petri. Đ y và l t ngư c h p 0 môi trư ng đã c y truy n, đem m 35  2 C trong ít nh t 3 ngày, đem ki m tra các đĩa th ch dư i ánh đèn t ngo i, n u th y: Trên đĩa th ch Pseudomonas đ phát hi n fluorescin có khu n l c không màu đ n màu vàng nh t, có huỳnh quang hơi vàng. Trên đĩa th ch Pseudomonas đ phát hi n pyocyamin có khu n l c màu vàng nh t, có huỳnh quang màu xanh nư c bi n. Ti p t c nhu m gram, soi kính và làm ph n ng oxydaza th y tr c khu n gram âm, ph n ng oxydaza dương tính, có th k t lu n có Pseudomonas aeruginosa. N u chưa ch c ch n có th ti p t c ki m tra b ng các phép th sinh hoá khác. Th ph n ng oxydaza: Chuy n khu n l c vào m u gi y đã t m trư c N-dimethyl phenylen diamin dihydroclorid, n u th y hi n màu đ h ng, chuy n sang màu tím: ph n ng oxydaza dương tính. 2.5.2.3. Enterobacteriaceae và các vi khu n gram âm khác. Làm đ ng nh t ch ph m đem ki m tra b ng cách x lý m t lư ng thích h p như đã mô t 0 trên và m 35-37 C trong m t th i gian thích h p đ ph c h i l i vi khu n, nhưng không ph i làm tăng vi khu n (thư ng t 2- 5 h). L c bình ch a và chuy n m t lư ng ch ph m đã đ ng nh t tương đương v i kho ng 1g ho c 1ml ch ph m vào 100 ml môi trư ng canh thang làm 0 gi u Enterobacteriaceae -Mossel và m 35-37 C trong 18-24h. C y lên đĩa th ch mu i m t 0 có lactose, glucose, ch th tím tinh th và đ trung tính, m 35-37 C trong 18- 48h. Ch ph m không có Enterobacteriaceae n u không th y m c nh ng khu n l c vi khu n gram âm trên th ch đĩa. Đánh giá s lư ng: m m t lư ng thích h p môi trư ng canh thang làm gi u Enterobacteriacea -Mossel v i nh ng lư ng ch ph m đem ki m tra đã đư c làm đ ng nh t ch a 1,0 g; 0,1g và 0,01g ho c 1,0 ml; 0,1 ml và 0,01ml. Ch ph m có th đư c pha loãng khi 0 c n. m 35- 37 C trong 24-48 h. S m c c a các khu n l c đã phát tri n t t thư ng đ ho c đĩa đ , vi khu n gram âm ch ng t k t qu dương tính. Ghi lư ng nh nh t c a ch ph m mà đó cho k t qu dương tính và lư ng l n nh t c a ch ph m mà đó cho k t qu âm tính. Xác đ nh theo b ng sau s lư ng Bacteria B ng tính lư ng Bacteria trong ch ph m.
 8. K t qu đ i v i m i lư ng s n ph m S bacteria có trong 1 gam s n ph m 1,0 g ho c 0,1g ho c 0,1 ml 0,01g ho c 1,0 ml 0,01 ml 2 + + + L n hơn 10 2 + + - ít hơn 10 nhưng l n hơn 10 + - - ít hơn 10 nhưng l n hơn 1 - - - ít hơn 1 2.5.2.4. Tìm Candida albicans. Ti n hành trên môi trư ng th ch Sabouraud Vào cu i giai đo n m, ki m tra b ng kính hi n vi xem có n m m c hay không. Ki m tra s có khu n l c nghi ng Candida albicans. L y khu n l c đi n hình đem nhu m gram, soi kính: Candida albicans có hình tròn, b u d c đư ng kính 6-9 m, b t màu gram dương. * Th nghi m m m giá đ u: L y m t gi t huy n d ch n m đã nuôi c y sau 24h vào ng nghi m nh có ch a 1 ml huy t thanh th , m 370C trong 3 h, sau đó l y ra soi gi a b n và lá kính. N u là n m Candida albicans thì g n như toàn b s t bào s n y m m gi ng như hình “giá đ u”. * Tìm t bào vách dày: Cho môi trư ng RAT lên b n kính vô khu n, nh vào m t gi t huy n d ch n m, đ y lá kính, đ c 0 k t qu sau 24-48 h m 30 C. PHƯƠNG PHÁP TH KÍCH NG TRÊN DA (áp d ng cho các s n ph m dùng trong y t và m ph m) (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 3113/1999/QĐ-BYT ngày 11 tháng 10 năm 1999 c a B trư ng B Y t ) 1. Nguyên t c: Th kích ng trên da là m t phương pháp sinh h c d a vào m c đ ph n ng c a da th v i ch t th so v i ph n da k bên không đ p ch t th . Phép th không áp d ng cho các ch t acid ho c ki m m nh (pH < 2 ho c pH>11,5) và các ch t đã bi t là có kích ng trên da. 2. D ng c , hoá ch t thí nghi m. - Tông đơ đi n ho c m t thi t b thích h p đ làm s ch lông th . - Kéo, panh. 3. Đ ng v t và đi u ki n thí nghi m. S d ng th tr ng trư ng thành, đ c ho c cái (không s d ng th có ch a ho c đang cho con bú), kho m nh, cân n ng không dư i 2kg. Th đư c nh t riêng t ng con và nuôi dư ng trong đi u ki n thí nghi m ít nh t 5 ngày trư c khi th . 0 Thí nghi m ti n hành trong đi u ki n nhi t đ phòng 25  3 C, đ m tương đ i 30-70%, ánh sáng đ m b o 12 gi t i, 12 gi sáng hàng ngày.
 9. 4. Chu n b m u th . M u th đư c chu n b tuỳ theo tính ch t và cách s d ng trên ngư i c a t ng lo i s n ph m. - Ch t l ng: dùng tr c ti p ho c pha loãng v i dung môi thích h p. - Ch t r n: có th dùng tr c ti p ho c tán thành b t m n r i làm thành d ng b t m v i dung môi thích h p đ đ m b o ch t th đư c ti p xúc t t v i da. -V i các ch t r n khác không th tán thành b t, c n x lý ho c chi t xu t trư c khi s d ng (Phương pháp chi t xu t nguyên li u đ th sinh h c đư c th c hi n theo hư ng d n t i ph l c đính kèm) - N u s n ph m cu i cùng d ng vô trùng, ch t th s đư c ti t trùng v i cùng đi u ki n như trong qui trình s n xu t. Chú ý v i nh ng s n ph m ti t trùng b ng ethylen dioxid vì ethylen dioxid và s n ph m phân hu c a nó có th gây kích ng. C n có đánh giá đ y đ nh ng ph n ng c a lo i s n ph m này trư c và sau khi ti t trùng. - Dung môi dùng đ pha loãng, làm m ho c chi t xu t là các ch t phân c c (nư c, nư c mu i sinh lý) ho c không phân c c (d u th c v t, d u khoáng) không gây kích ng. 5. Ti n hành 5.1 Chu n b súc v t. Trư c ngày thí nghi m, làm s ch lông th vùng lưng đ u v hai bên c t s ng m t kho ng đ r ng đ đ t các m u th và đ i ch ng (kho ng 10cm x 15cm). Ch nh ng th có da kho m nh, đ ng đ u và lành l n m i đư c dùng vào thí nghi m. 5.2 Đ t m u th . M i m u đư c th trên 03 th . Li u ch t th trên m i th là 0,5 g ho c 0,5 ml. Đ t m u th đã chu n b trên lên mi ng g c không gây kích ng 2,5 cm x 2,5 cm có đ dày thích h p r i đ p lên da. C đ nh mi ng g c b ng băng dính không gây kích ng ít nh t trong 4 gi . Sau đó b g c và băng dính, ch t th còn l i đư c làm s ch b ng dung môi thích h p không gây kích ng. Trong trư ng h p m u th đã đư c pha loãng ho c làm m b ng dung môi, ti n hành song song đ t m u đ i ch ng là dung môi đã dùng ch da bên c nh. Sơ đ đ t m u th có th b trí như sau: Hư ng đ u th 6. Quan sát và ghi đi m.
 10. Quan sát và ghi đi m ph n ng trên ch da đ t ch t th so v i da k bên không đ t ch t th các th i đi m 1 gi , 24 gi , 48 gi và 72 gi sau khi làm s ch m u th . Có th kéo dài hơn th i gian quan sát khi có t n thương sâu đ có th đánh giá đ y đ hơn v kh năng h i ph c ho c không h i ph c c a v t thương nhưng không nên quá 14 ngày. Đánh giá ph n ng trên da các m c đ gây ban đ , phù n theo qui đ nh b ng 1. B ng 1. M c đ ph n ng trên da th . Ph n ng Đi m đánh giá S t o v y và ban đ - Không ban đ 0 - Ban đ r t nh (v a đ nh n th y) 1 - Ban đ nh n th y rõ 2 - Ban đ v a ph i đ n n ng. 3 - Ban đ nghiêm tr ng (đ t y) đ n t o thành v y đ ngăn ng a s ti n tri n c a 4 ban đ . Gây phù n - Không phù n 0 - Phù n r t nh (v a đ nh n th y) 1 - Phù n nh n th y rõ (vi n phù n ph ng lên rõ) 2 - Phù n v a ph i (da ph ng lên kho ng 1mm) 3 - Phù n nghiêm tr ng (da ph ng lên trên 1mm và có lan r ng ra vùng xung 4 quanh) T ng s đi m kích ng t i đa có th . 8 Nh ng thay đ i khác trên da c n theo dõi và ghi chép đ y đ . 7. Đánh giá k t qu Trên m i th , đi m ph n ng đư c tính b ng t ng s đi m hai m c đ ban đ và phù n chia cho s l n quan sát. Đi m kích ng c a m u th đư c l y trung bình đi m ph n ng c a các th đã th . Trong trư ng h p có dùng m u đ i ch ng, đi m ph n ng c a m u th đư c tr đi s đi m c a m u đ i ch ng. Ch s d ng các đi m nh ng th i gian quan sát 24 gi , 48 gi và 72 gi đ tính k t qu Đ i chi u đi m kích ng v i các m c đ qui đ nh trên b ng 2 đ xác đ nh kh năng gây kích ng trên da th c a m u th . B ng 2 Phân lo i các ph n ng trên da th . Lo i ph n ng Đi m trung bình Kích ng không đáng k 0 - 0,5 Kích ng nh > 0,5 - 2,0
 11. Kích ng v a ph i > 2,0 - 5,0 Kích ng nghiêm tr ng > 5,0 - 8,0 8. Báo cáo k t qu Báo cáo k t qu c n ghi đ y đ các thông tin v m u th , súc v t th (loài, s lư ng). Ghi chi ti t cách chu n b m u th và cách đ t m u trên da, đi m c a các l n quan sát, nh ng nh n xét thêm n u có và đánh giá k t qu . Ghi chú: - Đánh giá m c đ kích ng trên da không nên ch d a vào s đi m kích ng mà còn căn c vào nh ng mô t s thay đ i tình tr ng da đã quan sát đư c. - Vi c k t lu n m u th đ t ch t lư ng v ch tiêu kích ng da hay không ph i ph thu c vào yêu c u riêng c a t ng s n ph m./ PH L C PHƯƠNG PHÁP CHI T NGUYÊN LI U Đ TH SINH H C. 1. Gi i thi u : Đ ti n hành đánh giá sinh h c các nguyên v t li u, c n ph i dùng d ng d ch chi t v i các môi trư ng thích h p. Ph l c này trình bày m t s phương pháp thông thư ng đ thu đư c d ch chi t đ th . Các ph n b sung, không thay th s đư c ghi trong các chuyên lu n riêng. 2. D ng c : 0 0 - N i h p có kh năng duy trì nhi t đ 121 C  2 C . 0 0 0 0 0 0 - T s y ho c t m có kh năng duy trì nhi t đ 70 C  2 C; 50 C  2 C và 37 C  2 C . - D ng c đ c t (kéo, dao, cưa). Làm s ch d ng c c t b ng kim lo i v i m t dung môi h u cơ bay hơi như alcohol ho c aceton. Không dùng các acid đ làm s ch d ng c kim lo i. - Pipét có kích thư c phù h p. - Cân chính xác đ n 0,1g. - D ng c đo : thư c đo mm, compa. - Bình chi t. - Môi trư ng chi t: s d ng ít nh t m t trong hai lo i môi trư ng sau: + Dung môi phân c c: nư c mu i sinh lý. + Dung môi không phân c c: d u th c v t (ví d d u h t bông, d u v ng, đ t tiêu chu n EP ho c USP) ho c d u khoáng trung tính. Các môi trư ng chi t thích h p khác v i các môi trư ng trên như: ethanol/nư c; ethanol/nư c mu i sinh lý; polyethylen glycol 400; dimethyl sulfocid; aceton, methanol, chloroform, ch t di n ho t pha loãng, d u khoáng. 3. Chu n b m u 3.1 Xác đ nh di n tích b m t. + Đ i v i các m u đư c coi là đ ng đ u v m t hình th , dùng cách tính di n tích b m t theo công th c hình h c.
 12. N u đ dày c a nguyên li u là dư i 0,5mm, dùng m t m u v i t ng di n tích b m t tương đương 120 cm2, chi t trong 20 ml môi trư ng chi t, đ m b o t t c b m t c a m u th đư c ti p xúc v i môi trư ng chi t. N u đ dày c a nguyên li u l n hơn 0,5mm, l y m u th v i t ng di n tích b m t tương đương 60 cm2, chi t trong 20 ml môi trư ng chi t, đ m b o t t c b m t c a m u th đư c ti p xúc v i môi trư ng chi t. + Đ i v i nguyên li u có hình d ng không đ ng đ u, di n tích b m t không th xác đ nh đư c d dàng, dùng t 2-4g m u, chi t trong 20ml môi trư ng chi t. Cân nguyên li u đ chính xác 0,1g. + Các lo i nguyên li u khác. Đ i v i các nguyên li u mà môi trư ng chi t không đ đ ng p h t di n tích b m t m u th ho c kh i m u đã đư c chia nh đ ng nh t (như b t bi n), dùng lư ng m u l n nh t mà th tích môi trư ng chi t qui đ nh có th bao ph h t. Xác đ nh t l di n tích b m t s d ng và cân kh i lư ng m u chính xác đ n 0,1g. + Các nguyên li u không th chia nh đư c. V i các nguyên li u không th chia nh mà không làm m t đi đ c tính c a m u, đ đ ng nh t ho c đ toàn v n c a m u và th tích môi trư ng chi t đã qui đ nh không th bao ph toàn b m u (ví d các d ng c ph c t p, đ v t kim lo i, bên trong các túi), dùng m t lư ng t i thi u môi trư ng đ có th bao ph h t b m t m u th . Tuỳ thu c vào lo i nguyên li u, đ nh rõ ho c là kh i lư ng (chính xác đ n 0,1g) ho c là di n tích b m t (chính xác đ n 1cm2) đư c chi t v i th tích d ch chi t qui đ nh chính xác đ n 1ml. 3.2. Chu n b 3.2.1 Ki m tra m u th xem có b nhi m b n b m t, súc r a và làm khô m u th , chi t b ng 2 nư c tinh khi t ho c nư c đ pha tiêm v i t l 70ml/60cm b m t. Súc r a trong ít nh t 30 giây r i g n b . Súc l i n u c n r i làm khô trư c khi đem chi t. Chú ý: ph n l n các m u th đư c cung c p trong đi u ki n vô trùng ho c trong bao gói s ch. Vi c thao tác b ng tay và ti p xúc v i nhi t khô thư ng không đ m b o trên th c t , có th nh hư ng không t t đ n k t qu c a m t s nghiên c u. Có th b qua giai đo n súc r a v i các nguyên li u s ch đ nó có th cho phép đánh giá m t cách th c t hơn nguyên li u và quá trình s n xu t. 3.2.2 Chia nh nguyên li u thành các m nh nh n u có th đư c. 3.2.3 Khi đ dày c a nguyên li u l n hơn 1mm và không th chia nh đư c n a, tính b m t ti p xúc c a t t c các m nh đ xác đ nh lư ng đem dùng. 4. Qui trình chi t. 4.1 Cho nguyên li u th vào bình chi t có kích thư c thích h p. Đong th tích môi trư ng chi t c n thi t (chính xác đ n 1ml) r i đ lên nguyên li u th trong bình. Tr n đ u đ đ m b o các nguyên li u tách r i, không dính vón l i v i nhau. 0 4.2 N u không có ch d n gì riêng, chi t m u th 37 C trong 72 gi . Khi tăng nhi t đ chi t thì có th gi m th i gian chi t theo các t l đi u ch nh như sau: 0 121 C trong 1 - 0,2 gi . 700 C trong 24 - 2 gi 0 50 C trong 72 - 2 gi 4.3 M u đ i ch ng: ti n hành như trên trong cùng đi u ki n nhưng v i dung môi và không có m u th .
 13. 4.4 Sau khi chi t, kh y và g n d ch chi t sang bình s ch. B o qu n d ch chi t nhi t đ phòng, và dùng trong vòng 24 gi k t khi g n. N u d ch chi t đã đ quá 24 gi , đ tin c y c a d ch chi t đi u ki n b o qu n nên đư c ki m tra. 4.5 Có th dùng m t qui trình chi t thay th , s d ng dung môi bay hơi, sau đó b c hơi dung môi và bôi c n lên súc v t.
Đồng bộ tài khoản