Quyết định số 3115/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
79
lượt xem
13
download

Quyết định số 3115/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3115/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội ký quyết định thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; quyết định thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung; giấy xác nhận việc thực hiện nội dung của báo cáo và yêu cầu tại quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung do Ủy ban nhân dân thành phố...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3115/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 3115/Q -UBND Hà N i, ngày 23 tháng 06 năm 2009 QUY T NNH V VI C Y QUY N CHO GIÁM C S TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG KÝ QUY T NNH THÀNH L P H I NG TH M NNH BÁO CÁO ÁNH GIÁ TÁC NG MÔI TRƯ NG; QUY T NNH THÀNH L P H I NG TH M NNH BÁO CÁO ÁNH GIÁ TÁC NG MÔI TRƯ NG B SUNG; GI Y XÁC NH N VI C TH C HI N N I DUNG C A BÁO CÁO VÀ YÊU C U T I QUY T NNH PHÊ DUY T BÁO CÁO ÁNH GIÁ TÁC NG MÔI TRƯ NG; BÁO CÁO ÁNH GIÁ TÁC NG MÔI TRƯ NG B SUNG Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t B o v môi trư ng ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn c Ngh nh s 80/2006/N -CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v vi c Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t B o v môi trư ng; Căn c Ngh nh s 21/2008/N -CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph v s a i b sung m t s i u c a Ngh nh s 80/2006/N -CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v vi c Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t B o v môi trư ng; Căn c Thông tư s 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 Hư ng d n v ánh giá môi trư ng chi n lư c, ánh giá tác ng môi trư ng và cam k t b o v môi trư ng; Căn c Quy t nh s 06/2008/Q -UBND ngày 09 tháng 9 năm 2008 c a UBND thành ph Hà N i v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a S Tài nguyên và Môi trư ng Hà N i; Xét ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng thành ph Hà N i t i T trình s 1527/TTr-TNMT-CCMT ngày 22 tháng 5 năm 2009, QUY T NNH i u 1. y quy n cho Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng thành ph Hà N i ký quy t nh thành l p H i ng thNm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng; quy t nh thành l p H i ng thNm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng b sung; gi y xác nh n vi c th c hi n n i dung c a báo cáo và yêu c u t i quy t nh phê duy t báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng; báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng b sung. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân Thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c các S , ban ngành, Ch t ch UBND các qu n, huy n, th xã
  2. tr c thu c, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3; - Ch t ch UBND TP ( báo cáo); - Các PCT UBND TP; - VP: CVP, PVP Ph m Chí Công; - TH, GT, XD, CT, TNMT (b,c); - Lưu: VT. Vũ H ng Khanh
Đồng bộ tài khoản