Quyết định số 3119/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định số 3119/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3119/QĐ-BGTVT về việc cho phép lập dự án đầu tư xây dựng hệ thông tin giao thông vận tải tổng hợp và tích hợp các cơ sở dữ liệu chuyên ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3119/QĐ-BGTVT

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3119/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THÔNG TIN GIAO THÔNG VẬN TẢI TỔNG HỢP VÀ TÍCH HỢP CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU CHUYÊN NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI (THUỘC HỆ THỐNG THÔNG TIN GIAO THÔNG VẬN TẢI THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 43/2008/QĐ-TTG NGÀY 24/3/2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ) BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2006/NĐ-CP; Căn cứ Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg ngày 24/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008; Căn cứ quyết định số 2792/QĐ-BGTVT ngày 15/9/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Bộ GTVT năm 2008 theo QĐ số 43/2008/QĐ-TTg ngày 24/3/2008 của TTgCP; Xét đề nghị của Trung tâm công nghệ thông tin tại văn bản số 168/TTCNTT ngày 16/9/2008 về việc xin phép chuẩn bị đầu tư dự án "Xây dựng hệ thông tin giao thông vận tải tổng hợp và tích hợp dữ liệu chuyên ngành giao thông vận tải" Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho phép Trung tâm Công nghệ thông tin lập dự án đầu tư Xây dựng hệ thông tin giao thông vận tải tổng hợp và tích hợp các cơ sở dữ liệu chuyên ngành giao thông vận tải (Thuộc Hệ thống thông tin giao thông vận tải theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg ngày 24/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ); Địa điểm : Thành phố Hà Nội. Điều 2. Giao nhiệm vụ: - Chủ đầu tư: Trung tâm Công nghệ thông tin.
  2. - Tư vấn thực hiện : Chọn tư vấn có đủ năng lực theo quy định hiện hành. - Tiến độ thực hiện : Theo đề cương được duyệt. - Kinh phí thực hiện : Vốn chuẩn bị đầu tư hàng năm của Bộ GTVT Điều 3. Vụ trưởng các Vụ : Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ trưởng (Để báo cáo); - Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường; - Các Bộ KH&ĐT; Tài chính; TT&TT; - Kho bạc NN; - Lưu: VT, KHĐT (05). Trần Doãn Thọ
Đồng bộ tài khoản