Quyết định số 3128/2005/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
39
lượt xem
3
download

Quyết định số 3128/2005/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3128/2005/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế quản lý tài sản nhà nước tại các tổ chức, đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3128/2005/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 3128/2005/QĐ-BTC Hà N i, ngày 14 tháng 09 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ TÀI S N NHÀ NƯ C T I CÁC T CH C, ĐƠN V HÀNH CHÍNH, S NGHI P THU C B TÀI CHÍNH B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh đ nh s 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh đ nh s 14/1998/NĐ-CP ngày 06 tháng 03 năm 1998 c a Chính ph v qu n lý tài s n Nhà nư c; Căn c Ngh đ nh s 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 c a Chính ph v ch đ tài chính áp d ng cho đơn v s nghi p có thu; Căn c Quy t đ nh s 55/2000/QĐ-BTC ngày 19 tháng 04 năm 2000 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành Quy ch qu n lý vi c x lý tài s n Nhà nư c t i các cơ quan Hành chính s nghi p. Theo đ ngh c a V trư ng V Tài v qu n tr , Chánh Văn phòng B Tài chính, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Quy ch qu n lý tài s n nhà nư c t i các t ch c, đơn v hành chính, s nghi p thu c B Tài chính”. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Bãi b Quy t đ nh s 598/ QĐ-BTC ngày 2/6/2000 c a B trư ng B Tài chính v vi c u quy n quy t đ nh thanh lý tài s n nhà nư c cho các đơn v thu c và tr c thu c B Tài chính; Công văn s 4916 TC/TVQT ngày 29/5/2001 c a B Tài chính v u quy n quy t đ nh thanh lý đi u chuy n tài s n cho C c D tr qu c gia; Quy t đ nh s 17/2000/QĐ-BTC ngày 21/2/2000 c a B trư ng B Tài chính v vi c quy đ nh tài s n c đ nh đ c bi t c a ngành Tài chính. Đi u 3. Th trư ng các đơn v , t ch c hành chính, s nghi p thu c B Tài chính có trách nhi m hư ng d n và t ch c th c hi n Quy ch ban hành kèm theo Quy t đ nh này. Đi u 4. V trư ng V Tài v qu n tr , Chánh Văn phòng B Tài chính, Th trư ng các t ch c, đơn v hành chính, s nghi p thu c B Tài chính ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Các đơn v d toán thu c B Tài chính; - Lưu : VT, V TVQT. Tr n Văn Tá B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do – H nh phúc ****** QUY CH QU N LÝ TÀI S N NHÀ NƯ C T I CÁC T CH C, ĐƠN V HÀNH CHÍNH, S NGHI P THU C B TÀI CHÍNH (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 3128/QĐ-BTC ngày 14 tháng 9 năm 2005 c a B trư ng B Tài chính) Chương 1:
 2. NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi và đ i tư ng áp d ng 1. Quy ch này quy đ nh vi c qu n lý và s d ng tài s n nhà nư c t i các t ch c có h th ng d c, các đơn v hành chính và t ch c s nghi p thu c B Tài chính (sau đây g i chung là các t ch c, đơn v hành chính, s nghi p thu c B Tài chính), g m có: - Các đơn v hành chính thu c B . - Các t ch c có h th ng d c thu c B : Kho b c nhà nư c, T ng c c Thu , T ng c c H i quan, C c D tr qu c gia, U ban ch ng khoán nhà nư c (sau đây g i chung là đơn v c p T ng c c). Các đơn v tr c thu c các h th ng d c: Kho b c nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, C c Thu , C c H i quan; D tr qu c gia khu v c; Các đơn v d toán tr c thu c U ban ch ng khoán nhà nư c (sau đây g i chung là đơn v c p C c). Các đơn v tr c thu c các đơn v c p C c: Kho b c nhà nư c các qu n, huy n, Chi c c Thu , Chi c c H i quan và c p tương đương; (sau đây g i chung là đơn v c p Chi C c). - Các t ch c s nghi p thu c B : các t ch c, đơn v s nghi p đào t o, đơn v s nghi p có ho t đ ng kinh doanh, d ch v (k c đơn v s nghi p t b o đ m 100% chi phí ho t đ ng thư ng xuyên). 2. Quy ch này không áp d ng qu n lý tài s n nhà nư c t i các D án và doanh nghi p thu c B Tài chính. Các D án thu c B th c hi n qu n lý tài s n c a D án theo quy đ nh riêng. Đ i v i nh ng tài s n Nhà nư c đư c giao qu n lý thu c lĩnh v c an ninh, qu c phòng (vũ khí, công c h tr ...), tài s n đ c bi t khác (kho tàng DTQG...) ngoài vi c th c hi n qu n lý, s d ng theo quy đ nh này còn ph i th c hi n theo quy đ nh c a B Qu c phòng, B Công an và quy đ nh riêng khác c a B Tài chính. 3. Đ i tư ng qu n lý bao g m các tài s n c đ nh h u hình và vô hình đ tiêu chu n là tài s n c đ nh theo quy đ nh t i Đi u 3 - Quy t đ nh s 351-TC/QĐ/CĐKT ngày 22/5/1997 c a B trư ng B Tài chính, (không bao g m các tài s n theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 17/2000/QĐ-BTC ngày 21/2/2000 c a B trư ng B Tài chính). Đi u 2. Tài s n nhà nư c do B Tài chính qu n lý 1. Tài s n nhà nư c t i các t ch c, đơn v hành chính, s nghi p thu c B Tài chính là tài s n đư c hình thành do: - Tài s n đư c Nhà nư c giao cho đơn v qu n lý và s d ng, ho c đơn v đ u tư, mua s m t ngu n kinh phí ngân sách nhà nư c, ngu n thu s nghi p, các ngu n kinh phí và ngu n qu h p pháp khác c a đơn v . - Tài s n đư c ti p nh n t các ngu n: Tài s n nh n vi n tr c a Chính ph , t ch c phi Chính ph nư c ngoài và t ch c qu c t khác; tài s n do t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c cho t ng; tài s n đư c đi u chuy n t các d án khi k t thúc ho t đ ng; tài s n đư c đi u chuy n t các đơn v ngoài ngành. 2. Tài s n nhà nư c t i các t ch c, đơn v hành chính, s nghi p thu c thu c B Tài chính, g m: - Đ t đai; - Nhà c a, kho tàng, v t ki n trúc; - Máy móc, thi t b ; - Phương ti n v n t i, thi t b truy n d n; - Phương ti n qu n lý; - Tài s n c đ nh vô hình: Ph n m m, b n quy n tác gi , b ng sáng ch ; tài s n c đ nh vô hình khác. - Các lo i tài s n c đ nh khác. Tài s n nhà nư c do B Tài chính qu n lý đư c phân lo i chi ti t và mã hoá danh m c tài s n theo quy đ nh t i chương trình qu n lý tài s n n i b ngành. Đi u 3. Nguyên t c qu n lý tài s n nhà nư c trong n i b ngành Tài chính B Tài chính th ng nh t qu n lý v quy ho ch, k ho ch phát tri n cơ s v t ch t, tài s n toàn ngành. Ban hành văn b n c th hoá các quy đ nh c a nhà nư c ho c quy đ nh tiêu chu n, đ nh m c s 2
 3. d ng tài s n đ áp d ng trong ngành. Th c hi n quy n quy t đ nh v tài s n nhà nư c trong n i b ngành, ho c u quy n phân c p qu n lý và x lý tài s n cho đơn v c p dư i theo quy đ nh t i Quy ch này. Các đơn v th c hi n nhi m v qu n lý tài s n nhà nư c và đơn v tr c ti p s d ng tài s n ph i qu n lý tài s n theo các n i dung t i Đi u 4 c a Quy ch này. Các đơn v tr c ti p s d ng tài s n th c hi n đúng m c đích, tiêu chu n, đ nh m c s d ng, tiêu chu n k thu t, công năng c a tài s n và các quy đ nh v qu n lý, s d ng tài s n, b o đ m ti t ki m, hi u qu đ ph c v công tác và các ho t đ ng c a đơn v . Nghiêm c m vi c dùng tài s n nhà nư c đ ph c v cho các m c đích cá nhân. Đi u 4. N i dung qu n lý tài s n nhà nư c trong n i b ngành Tài chính - Ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c đ th c hi n th ng nh t trong các đơn v n i b ngành. - L p quy ho ch, k ho ch phát tri n và tăng cư ng cơ s v t ch t c a n i b ngành. - T ch c th c hi n ch đ quy đ nh v qu n lý và s d ng tài s n nhà nư c (L p h sơ tài s n, đăng ký tài s n, c p gi y ch ng nh n quy n qu n lý, s d ng tài s n, qu n lý tài s n trong quá trình s d ng, khai thác tài s n, chuy n đ i công năng, chuy n đ i s h u, ki m kê, báo cáo, th c hi n phân c p qu n lý và x lý tài s n...). - Thanh tra, ki m tra vi c ch p hành các quy đ nh c a nhà nư c v qu n lý và s d ng tài s n nhà nư c t i đơn v . Gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo các vi ph m trong qu n lý và s d ng tài s n. Chương 2: NH NG QUY Đ NH C TH M C I: TRANG C P TÀI S N NHÀ NƯ C Đi u 5. Nguyên t c, phương th c trang c p tài s n 1. Trang c p tài s n cho các t ch c, đơn v hành chính, s nghi p thu c B Tài chính ph i căn c vào tiêu chu n, đ nh m c s d ng tài s n do Nhà nư c và B Tài chính quy đ nh; căn c vào nhu c u s d ng tài s n đ ph c v ho t đ ng c a đơn v theo ch c năng, nhi m v đư c giao và kh năng ngu n kinh phí b trí hàng năm. 2. Vi c trang c p tài s n nhà nư c đư c th c hi n theo k ho ch đư c c p có th m quy n phê duy t, đ m b o nguyên t c ti t ki m và hi u qu , phù h p v i ch c năng, nhi m v c a đơn v . Trong trư ng h p do b thiên tai, bão l t c n ph i mua thay th tài s n thì B Tài chính cho phép Th trư ng đơn v tr c ti p s d ng tài s n quy t đ nh mua thay th ho c c i t o s a ch a tài s n, đ k p th i đưa tài s n vào ho t đ ng, đ ng th i báo cáo B Tài chính và đơn v qu n lý c p trên tr c ti p đ b sung k ho ch. 3. Vi c trang c p tài s n nhà nư c cho các t ch c, đơn v hành chính, s nghi p thu c B Tài chính đư c th c hi n theo các phương th c sau: - Đ u tư xây d ng, mua s m tr c ti p tài s n. - Đi u chuy n tài s n trong n i b ngành. - Ti p nh n tài s n t ngu n vi n tr , d án; tài s n đư c đi u chuy n t các đơn v ngoài ngành; tài s n đư c t ng, cho. Đi u 6. Tiêu chu n, đ nh m c s d ng tài s n - B Tài chính th ng nh t ban hành văn b n c th hoá các quy đ nh c a Nhà nư c v tiêu chu n, đ nh m c s d ng tài s n là tr s làm vi c, xe ô tô. Quy đ nh tiêu chu n, đ nh m c s d ng tài s n là tàu thuy n, xe máy, thi t b chuyên dùng đ áp d ng trong n i b ngành. Quy đ nh tiêu chu n, đ nh m c s d ng các tài s n khác đ áp d ng trong các đơn v hành chính và t ch c s nghi p thu c B (đơn v thu c kh i cơ quan B , đơn v s nghi p thu c B ). - Đơn v c p T ng c c ch trì xây d ng quy đ nh tiêu chu n, đ nh m c s d ng các tài s n khác (tr các lo i đ nh m c do Nhà nư c và B Tài chính ban hành), trình B Tài chính th m đ nh trư c khi ký ban hành đ áp d ng trong toàn h th ng. 3
 4. Đi u 7. Th m quy n quy t đ nh trang c p tài s n, đ u tư, xây d ng. Hàng năm, đơn v tr c ti p s d ng tài s n l p k ho ch trang c p tài s n g i cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p đ t ng h p báo cáo T ng c c, báo cáo B Tài chính phê duy t k ho ch. Th m quy n quy t đ nh vi c trang c p tài s n đư c th c hi n như sau: 1. Th m quy n quy t đ nh trang c p tài s n: - B Tài chính phê duy t: + K ho ch trang c p tài s n dài h n và hàng năm cho các đơn v c p T ng c c đ i v i tài s n là: Ô tô; Các phương ti n giao thông đư ng thu có giá tr ban đ u t 300 tri u đ ng/1 đơn v tài s n tr lên; Máy móc thi t b , tài s n c đ nh khác và ph n m m có giá tr ban đ u t 300 tri u đ ng/1 đơn v tài s n tr lên. + K ho ch trang c p tài s n dài h n và hàng năm cho các đơn v hành chính, s nghi p thu c B đ i v i tài s n là: Ô tô; Máy móc thi t b , tài s n c đ nh khác và ph n m m có giá tr ban đ u t 100 tri u đ ng/1 đơn v tài s n tr lên. - Th trư ng các đơn v c p T ng c c quy t đ nh vi c trang c p các tài s n khác trong toàn h th ng tr các lo i thu c th m quy n c a B nêu trên. - Th trư ng đơn v hành chính, đơn v s nghi p thu c B quy t đ nh trang c p các tài s n là máy móc thi t b , tài s n c đ nh khác và ph n m m có giá tr ban đ u dư i 100 tri u đ ng /1 đơn v tài s n. 2. Th m quy n quy t đ nh đ u tư, xây d ng, nâng c p, c i t o, s a ch a l n tr s làm vi c đư c th c hi n theo như sau: B Tài chính th ng nh t qu n lý v quy ho ch và k ho ch đ u tư, xây d ng tr s làm vi c c a n i b ngành Tài chính. Trình c p có th m quy n phê duy t k ho ch trang c p tr s làm vi c cho các đơn v , t ch c hành chính, s nghi p thu c B . B Tài chính u quy n cho các đơn v c p T ng c c ra quy t đ nh đ u tư ho c s a ch a l n tr s làm vi c trên cơ s quy ho ch ngành đã duy t, theo các quy đ nh v phân c p hi n hành. 3. Vi c t ch c tri n khai th c hi n trang c p, mua s m tài s n, đ u tư, xây d ng, nâng c p, c i t o, s a ch a l n tài s n t i các t ch c, đơn v hành chính, s nghi p thu c B ph i ch p hành đúng các quy đ nh c a Nhà nư c v đ u th u mua s m hàng hoá, ch đ qu n lý đ u tư xây d ng cơ b n và quy đ nh c a B Tài chính v đ u th u mua s m tài s n và qu n lý đ u tư xây d ng trong n i b ngành. Nh ng tài s n đ u tư, mua s m ph i qua th m đ nh giá theo quy đ nh t i Pháp l nh giá, thì các đơn v ph i đ ngh cơ quan ch c năng th m đ nh giá trư c khi quy t đ nh đ u tư, mua s m tài s n. M C II : QU N LÝ, S D NG TÀI S N Đi u 8. S d ng tài s n S d ng tài s n ph i theo đúng m c đích, đúng quy đ nh v tiêu chu n, đ nh m c s d ng, đúng công năng, tiêu chu n k thu t c a t ng lo i tài s n. Tài s n đư c giao qu n lý ph i đưa vào s d ng ngay. Trong th i h n 12 tháng, n u tài s n không đư c s d ng thì ph i th c hi n thu h i theo th m quy n phân c p t i Quy ch này. Tài s n giao cho cá nhân ho c b ph n s d ng ph i l p th tài s n theo m u quy đ nh chung, m s theo dõi tài s n, quy đ nh trách nhi m cá nhân, t ch c trong vi c s d ng tài s n đư c giao. Tài s n ph i đư c s d ng t i thi u trong khung th i gian quy đ nh v tính hao mòn tài s n theo ch đ hi n hành. N u b h ng trư c th i gian quy đ nh ph i báo cáo, xác đ nh rõ nguyên nhân, xác đ nh trách nhi m, th c hi n b i thư ng v t ch t ho c x lý k lu t theo Pháp l nh cán b công ch c. Trong quá trình s d ng, đơn v ph i th c hi n b o trì, b o dư ng, s a ch a tài s n theo đ nh kỳ. S a ch a l n tài s n đư c th c hi n theo k ho ch, d án, d toán đư c c p có th m quy n phê duy t và ngu n kinh phí đã đư c b trí hàng năm. Chi phí b o dư ng, s a ch a tài s n s d ng t ngu n kinh phí ho t đ ng thư ng xuyên hàng năm c a đơn v . Trư ng h p tài s n ph i s a ch a có ngu n thu t x ph t hành chính, t kinh phí đ n bù, t chi tr b o hi m c a cơ quan khác v b i thư ng thi t h i tài s n thì đơn v đư c phép s d ng các ngu n kinh phí này vào vi c chi s a ch a tài s n. 4
 5. Đ i v i các tài s n không c n dùng, không có nhu c u s d ng ho c không còn s d ng đư c thì th c hi n thu h i, đi u chuy n, như ng bán ho c thanh lý theo th m quy n phân c p và các quy đ nh t i Quy ch này. Các quy t đ nh x lý tài s n (thu h i, đi u chuy n, chuy n đ i công năng, chuy n đ i s h u, thanh lý tài s n) đ u ph i d a trên cơ s h sơ đăng ký tài s n. Đ i v i tài s n trong các đơn v s nghi p có thu, khi Nhà nư c cho phép s d ng tài s n đ c m c , th ch p, vay v n ho c góp v n liên doanh, B Tài chính s hư ng d n c th t i văn b n khác đ th c hi n th ng nh t trong các đơn v s nghi p thu c B . Đi u 9. Đăng ký tài s n 1. Tài s n nhà nư c t i các t ch c, đơn v hành chính, s nghi p thu c B Tài chính ph i đư c qu n lý và đăng ký tài s n theo đúng qui đ nh c a Pháp lu t. Lo i tài s n ph i đăng ký đ qu n lý g m có: Nhà, đ t thu c tr s làm vi c; Ô tô; Phương ti n giao thông đư ng thu có giá tr ban đ u t 300 tri u đ ng/1đơn v tài s n tr lên; Các tài s n khác có giá tr ban đ u t 300 tri u đ ng/1đơn v tài s n tr lên. Nh ng tài s n thu c lo i ph i đăng ký nêu trên đư c B Tài chính c p mã s tài s n đ ph c v cho công tác qu n lý tài s n trong n i b ngành. Mã s tài s n c p m t l n cùng v i vi c th c hi n đăng ký tài s n. 2. Trách nhi m c a các đơn v trong vi c đăng ký tài s n: Đơn v tr c ti p s d ng tài s n kê khai đăng ký tài s n theo m u quy đ nh. Đơn v qu n lý c p trên tr c ti p: Th m đ nh, xác nh n vào t kê khai đăng ký tài s n và g i B Tài chính đ c p gi y ch ng nh n qu n lý s d ng tài s n. B Tài chính th c hi n c p mã s tài s n đăng ký và c p gi y ch ng nh n qu n lý s d ng tài s n cho các đơn v n i b ngành. 3. Th i gian đăng ký tài s n: - Đăng ký tài s n đư c th c hi n l n đ u ngay sau khi hoàn thành vi c đ u tư xây d ng, mua s m ho c ti p nh n tài s n. Đăng ký l i tài s n khi có thay đ i đ i v i các tài s n đã đăng ký, như: thay đ i ch s h u, s d ng tài s n, ch m d t s d ng tài s n, khi tài s n có s thay đ i v quy mô... 4. H sơ đăng ký tài s n: a) Đ i v i nhà đ t thu c tr s làm vi c: - Đăng ký tài s n là nhà, đ t thu c tr s làm vi c th c hi n theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 20/1999/QĐ-BTC ngày 25/02/1999 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành quy ch qu n lý, s d ng tr s làm vi c t i các cơ quan hành chính s nghi p. - H sơ đăng ký g m có: T khai theo m u 01 (kèm theo Quy ch này); B n sao có công ch ng v h sơ nhà đ t, quy t đ nh giao nhà đ t, quy t đ nh phê duy t d án đ u tư xây d ng, Sơ đ m t b ng t ng ngôi nhà và khuôn viên đ t. b) Đ i v i các lo i tài s n khác: Ô tô; Phương ti n giao thông đư ng thu có giá tr ban đ u t 300 tri u đ ng/1đơn v tài s n tr lên; Các tài s n khác có giá tr ban đ u t 300 tri u đ ng/1đơn v tài s n tr lên. H sơ đăng ký g m có: T khai theo m u 02 (kèm theo Quy ch này); B n sao v h sơ tài s n (không c n công ch ng): H p đ ng, hoá đơn mua s m tài s n, gi y đăng ký phương ti n v n t i, đi l i c a cơ quan ch c năng (n u có), quy t đ nh ti p nh n tài s n, các h sơ tài li u liên quan đ n s thay đ i c a tài s n đ đăng ký b sung. 5. Quy trình đăng ký tài s n: - Đơn v tr c ti p s d ng tài s n: Kê khai đăng ký tr s làm vi c theo quy đ nh, t p h p h sơ đăng ký như trên và g i v cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p đ xác nh n tài s n. - Đơn v qu n lý c p trên tr c ti p: Th m đ nh h sơ kê khai đăng ký, xác nh n tài s n c a đơn v c p dư i vào m u s 01 (ho c 02), đ ng th i sao chép m u 01 (ho c 02) thành 02 b n đ g i: 5
 6. + 1 b n t khai m u s 01 (ho c 02) kèm h sơ đăng ký c a đơn v v V Tài v qu n tr B Tài chính đ t ng h p đăng ký tr s làm vi c c a ngành. + 1 b n t khai m u s 01 (ho c 02) v c p qu n lý trung gian đ t ng h p đăng ký tr s làm vi c c a h th ng. - V Tài v qu n tr : Th m đ nh h sơ kê khai đăng ký, t ng h p đăng ký tr s làm vi c c a ngành, ph i h p v i C c Qu n lý công s n và C c Tin h c và th ng kê Tài chính đ th c hi n c p mã s và gi y ch ng nh n qu n lý s d ng tài s n. 6. Th i h n đăng ký tài s n: - Đ i v i đăng ký l n đ u: đơn v kê khai đăng ký ngay sau khi mua s m tài s n, đ u tư xây d ng, ho c ti p nh n tài s n. - Đ i v i đăng ký l i tài s n: đơn v kê khai đ thay đ i gi y ch ng nh n tài s n trong th i h n 20 ngày k t khi có s thay đ i v tài s n (do nâng c p, c i t o, chia tách, sáp nh p, chuy n giao, thanh lý...). - V Tài v qu n tr ch trì, ph i h p v i C c Qu n lý công s n và C c Tin h c & Th ng kê tài chính th c hi n c p mã s tài s n, đăng ký tài s n c a các đơn v sau 20 ngày k t ngày nh n đ h sơ h p lý c a đơn v g i đăng ký tài s n. Đi u 10. Tính hao mòn và kh u hao tài s n c đ nh 1. Tài s n c đ nh s d ng cho các ho t đ ng c a t ch c, đơn v hành chính, s nghi p thu c B đư c tính hao mòn theo ch đ tính hao mòn tài s n t i các cơ quan hành chính s nghi p. Tài s n c a đơn v s nghi p có thu đư c s d ng cho ho t đ ng s n xu t, kinh doanh d ch v thì th c hi n trích kh u hao tài s n c đ nh theo ch đ áp d ng cho các doanh nghi p nhà nư c. Th i gian s d ng và t l hao mòn hàng năm đ i v i t ng lo i tài s n c đ nh th c hi n theo quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c, c th theo ph l c s 3 kèm theo Quy ch này. M t s tài s n đư c quy đ nh riêng v khung t l hao mòn cho phù h p v i đ c thù c a ngành tài chính, như: Th i gian s d ng máy vi tính là 6 năm. Th i gian s d ng tài s n c đ nh vô hình t 3 đ n 20 năm. 2. S ti n trích kh u hao tài s n c đ nh và ti n thu thanh lý tài s n c a các đơn v s nghi p đư c đ l i đ u tư tăng cư ng cơ s v t ch t, đ i m i trang thi t b c a đơn v . Đi u 11. H ch toán, ki m kê, th ng kê và báo cáo tài s n T ch c, đơn v hành chính, s nghi p thu c B Tài chính ph i th c hi n vi c h ch toán, ki m kê, th ng kê tài s n và báo cáo đ nh kỳ ho c đ t xu t v tình hình tài s n đ ph c v công tác qu n lý c a các cơ quan, các c p qu n lý theo quy đ nh. 1. Vi c h ch toán tài s n đư c th c hi n theo Lu t k toán và các văn b n hư ng d n h ch toán k toán tài s n. Đ i v i đơn v s nghi p, tài s n s d ng vào ho t đ ng s n xu t, kinh doanh, d ch v ph i h ch toán, theo dõi riêng v s lư ng, giá tr đ ph c v cho công tác qu n lý và trích kh u hao theo quy đ nh. 2. Hàng năm, khi k t thúc năm ho t đ ng, các đơn v ph i t ch c ki m kê tài s n t i đơn v mình theo quy đ nh v qu n lý tài s n. Trên cơ s k t qu ki m kê, đánh giá tình hình qu n lý tài s n và x lý đ i v i các tài s n th a, thi u c a đơn v mình, đ ng th i báo cáo cơ quan qu n lý c p trên đúng th i gian và bi u m u quy đ nh. 3. Th ng kê tài s n và l p báo cáo tài s n đ nh kỳ hàng năm: Báo cáo tài s n c a các t ch c, đơn v hành chính, s nghi p thu c B Tài chính đư c th c hi n trên ph n m m qu n lý tài s n c a n i b ngành. Các đơn v g i báo cáo b ng văn b n đ ng th i g i báo cáo b ng file d li u ho c truy n tin v B Tài chính (V Tài v qu n tr ) đ t ng h p chung toàn ngành. H th ng m u bi u báo cáo tài s n theo chương trình qu n lý tài s n c a ngành Tài chính và m t s bi u m u quy đ nh t i Quy ch này (ph l c s 4 kèm theo). Th i gian g i báo cáo tài s n hàng năm đư c quy đ nh như sau: - Các đơn v c p T ng c c và đơn v thu c B có c p dư i tr c thu c, l p báo cáo tình hình tài s n c a các đơn v tr c thu c và g i v B Tài chính (V Tài v qu n tr ) trư c ngày 31 tháng 3 hàng năm. 6
 7. - Các đơn v d toán c p 3 tr c thu c các T ng c c g i báo cáo tình hình tài s n v cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p trư c ngày 31 tháng 1 hàng năm. - Các đơn v d toán c p 3 thu c B g i báo cáo tình hình tài s n v B Tài chính (V Tài v qu n tr ) trư c ngày 31 tháng 1 hàng năm. 4. Báo cáo đ t xu t: Trong trư ng h p Nhà nư c có quy đ nh báo cáo đ t xu t (t ng ki m kê tài s n toàn qu c, báo cáo ph c v cho vi c xây d ng chi n lư c, quy ho ch ...), ho c đơn v có tình tr ng b t thư ng v qu n lý và s d ng tài s n, ph i báo cáo b ng văn b n v i cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p đ xin ý ki n x lý ho c g i B Tài chính x lý theo th m quy n phân c p qu n lý tài s n trong n i b ngành. Đi u 12. Thanh tra, ki m tra vi c qu n lý và s d ng tài s n B trư ng B Tài chính quy t đ nh ki m tra vi c ch p hành ch đ qu n lý và s d ng tài s n theo k ho ch đ nh kỳ hàng năm, ho c đ t xu t đ i v i t t c các t ch c, đơn v hành chính, s nghi p thu c B . Th trư ng các đơn v c p T ng c c, đơn v có c p dư i tr c thu c quy t đ nh ki m tra vi c ch p hành ch đ qu n lý và s d ng tài s n theo k ho ch đ nh kỳ hàng năm, ho c đ t xu t đ i v i các đơn v thu c ph m vi qu n lý. Các đơn v tr c ti p s d ng tài s n th c hi n ch đ ki m tra và t ki m tra vi c ch p hành ch đ qu n lý s d ng tài s n theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 1871/QĐ-BTC ngày 6/6/2005 c a B trư ng B Tài chính v/v ban hành Quy ch v ki m tra và t ki m tra tài chính, k toán, tài s n, đ u tư và xây d ng t i các đơn v và t ch c thu c B Tài chính. M C III: X LÝ TÀI S N NHÀ NƯ C Đi u 13. Phân c p v x lý tài s n (thu h i, đi u chuy n, bán, thanh lý tài s n). 1. B Tài chính: a) V Tài v qu n tr ch trì, ph i h p v i C c Qu n lý công s n th m đ nh, báo cáo B quy t đ nh x lý ho c trình c p có th m quy n x lý: - Thu h i, bán, chuy n như ng tr s làm vi c c a các t ch c, đơn v hành chính, s nghi p thu c B . - Đi u chuy n tr s làm vi c c a các t ch c, đơn v hành chính, s nghi p thu c B ra ngoài ngành ho c các doanh nghi p thu c B . b) V Tài v qu n tr th m đ nh, trình B quy t đ nh: - Thu h i các tài s n là phương ti n v n t i, đi l i; Tài s n khác có giá tr ban đ u t 300 tri u đ ng tr lên/1 đơn v tài s n c a đơn v c p T ng c c thu c B ; Các tài s n khác thu c di n thu h i đ đi u chuy n cho các đơn v khác ngoài h th ng d c, ho c đi u chuy n t đơn v hành chính thu c B sang các đơn v thu c h th ng d c, đơn v tr c thu c B Tài chính. - Đi u chuy n tài s n (k c tr s làm vi c) ra ngoài h th ng c a n i b ngành. - Thanh lý tài s n là nhà, công trình xây d ng khác g n li n v i đ t (tr trư ng h p u quy n cho V Tài v Qu n tr dư i đây). c) B trư ng B Tài chính u quy n cho V trư ng V Tài v qu n tr quy t đ nh: - Thu h i tài s n c a các d án thu c B Tài chính qu n lý đã k t thúc đ chuy n giao cho các đơn v trong n i b ngành qu n lý và s d ng theo quy đ nh c a Nhà nư c. - Đi u chuy n gi a các đơn v c p C c trong cùng m t h th ng đ i v i các tài s n là: Ô tô; Các tài s n khác c a các đơn v c p T ng c c có giá tr ban đ u t 300 tri u đ ng tr lên/1 đơn v tài s n. Đi u chuy n tài s n là ô tô; Các tài s n khác c a các đơn v hành chính, đơn v s nghi p thu c B có giá tr ban đ u t 100 tri u đ ng tr lên/1 đơn v tài s n. - Thanh lý tài s n là nhà, công trình xây d ng khác g n li n v i đ t trong các trư ng h p sau: Phá d đ t o thông thoáng khuôn viên tr s làm vi c; Thanh lý do tr s làm vi c thu c l gi i quy ho ch trên đ a bàn, ph i di d i và chuy n giao cho H i đ ng gi i phóng m t b ng đ a phương. - Thanh lý tài s n là ô tô, tài s n khác trong trư ng h p đ đi u ki n thanh lý (đã h t th i gian s d ng theo quy đ nh c a Pháp lu t và tài s n đã h ng không th s d ng đư c). 7
 8. 2. Đơn v c p T ng c c: Th trư ng cơ quan c p T ng c c quy t đ nh thu h i, đi u chuy n, thanh lý tài s n c a các đơn v thu c ph m vi qu n lý đ i v i tài s n là: - Thanh lý tài s n là nhà, công trình xây d ng khác g n li n v i đ t trong trư ng h p phá d đ c i t o, đ u tư xây d ng m i theo quy ho ch, k ho ch, d án và quy t đ nh đ u tư đư c duy t; - Phương ti n v n t i đi l i là xe máy công, tàu thuy n (tr lo i phương ti n v n t i đư ng thu không th c hi n phân c p). - Tài s n khác có giá tr ban đ u dư i 300 tri u đ ng /1 đơn v tài s n. - Đi u chuy n gi a các đơn v c p Chi C c (trong cùng đơn v c p C c) đ i v i các tài s n là ô tô và các tài s n khác theo quy đ nh v phân c p. - Thu h i tài s n c a các d án do đơn v tr c ti p th c hi n (thu c h th ng mình qu n lý) đã k t thúc và các tài s n khác thu c di n thu h i (đã đư c phân c p) đ đi u chuy n cho các đơn v tr c thu c qu n lý và s d ng theo quy đ nh c a Nhà nư c. 3. Đơn v c p C c: Th trư ng đơn v c p C c quy t đ nh đi u chuy n tài s n trong n i b h th ng thu c ph m vi qu n lý (các đơn v c p huy n và tương đương) đ i v i các tài s n khác đư c giao qu n lý, s d ng (tr nhà, đ t, phương ti n v n t i, đi l i và tài s n khác không th c hi n phân c p). 4. Đơn v hành chính, s nghi p thu c B : Th trư ng các đơn v hành chính, s nghi p thu c B quy t đ nh đi u chuy n tài s n trong n i b đơn v ho c t ch c thu c ph m vi qu n lý (các đơn v c p dư i tr c thu c) đ i v i các tài s n khác đư c giao qu n lý, s d ng có giá tr ban đ u dư i 100 tri u đ ng/1 đơn v tài s n (tr nhà, đ t, phương ti n v n t i, đi l i và các tài s n không th c hi n phân c p). Đi u 14. Đi u ki n x lý tài s n 1. Tài s n nhà nư c t i các t ch c, đơn v hành chính, s nghi p thu c B Tài chính đư c th c hi n thu h i, đi u chuy n trong các trư ng h p sau: - Tài s n mua s m, trang c p, s d ng vư t tiêu chu n, đ nh m c so v i qui đ nh c a Nhà nư c, c a B Tài chính và c a cơ quan qu n lý c p trên. - Tài s n dư th a, không có nhu c u s d ng. Tài s n c a các đơn v th c hi n t ch c l i, s p x p, gi i th , sáp nh p, h p nh t ho c do thay đ i ch c năng, nhi m v . - Tài s n ph c v ho t đ ng c a d án khi d án k t thúc. - Tài s n là nhà, đ t thu c tr s làm vi c n m trong quy ho ch c a Nhà nư c, quy ho ch vùng, ph i thu h i đ th c hi n d án đã đư c c p th m quy n phê duy t. 2. Đơn v hành chính, s nghi p thu c B đư c phép bán, chuy n như ng tài s n nhà nư c đư c giao qu n lý s d ng trong các trư ng h p sau: - Bán nhà, chuy n như ng quy n s d ng đ t và các công trình xây d ng khác g n li n v i đ t khi th c hi n di d i theo quy ho ch, s p x p l i tr s làm vi c theo quy t đ nh c a cơ quan nhà nư c có th m quy n; - Bán, chuy n như ng tài s n khác khi ph i đ i m i theo yêu c u k thu t, tài s n không còn nhu c u s d ng ho c đã hư h ng, xu ng c p không b o đ m ph c v công tác c a đơn v . Bán, chuy n như ng tài s n đ thu h i kinh phí n p NSNN trong trư ng h p tài s n dư th a ho c vư t tiêu chu n, đ nh m c s d ng so v i ch đ quy đ nh nhưng không đi u chuy n đư c cho đơn v khác trong n i b ngành. 3. Tài s n không c n dùng và không còn s d ng đư c, các đơn v đư c phép thanh lý theo quy đ nh trong các trư ng h p sau: - Nhà, công trình xây d ng khác g n li n v i đ t c n phá d đ th c hi n d án đ u tư xây d ng, gi i phóng m t b ng theo qui ho ch, d án đã đư c phê duy t ho c hư h ng không còn s d ng đư c ph i d b đ t o thông thoáng khuôn viên, đ m b o an toàn tr s làm vi c. - Tài s n khác (không ph i là nhà, đ t), không có nhu c u s d ng nhưng không th đi u chuy n cho đơn v khác s d ng, th c hi n bán thanh lý đ thu h i kinh phí. 8
 9. - Tài s n đã hư h ng không còn s d ng đư c ho c chi phí s a ch a l n, không hi u qu v s d ng tài s n. Đi u 15. Trình t , th t c x lý tài s n 1. Thu h i tài s n: - Đ i v i tài s n do s p x p, t ch c l i đơn v thì đơn v có tài s n th c hi n ki m kê, đánh giá l i giá tr tài s n đ chuy n giao cho đơn v khác s d ng theo quy t đ nh c a cơ quan qu n lý c p trên, ho c th c hi n bàn giao theo quy t đ nh thu h i c a cơ quan có th m quy n (theo quy đ nh phân c p t i Đi u 13 c a Quy ch này). - Đ i v i tài s n s d ng không đúng m c đích, tiêu chu n quy đ nh ph i thu h i, căn c vào biên b n ki m tra, báo cáo c a cơ quan qu n lý đ ra quy t đ nh thu h i theo quy đ nh trên. 2. Đi u chuy n tài s n: - H sơ đi u chuy n tài s n g m có: + Công văn đ ngh đi u chuy n tài s n c a đơn v có tài s n. + B ng t ng h p danh m c tài s n đi u chuy n (m u kèm theo), biên b n đánh giá l i giá tr tài s n, các h sơ tài li u có liên quan đ n tài s n đi u chuy n, như: gi y c p đ t, b n v khuôn viên nhà đ t, gi y ch ng nh n quy n qu n lý s d ng tài s n, ... + Công văn đ ngh ti p nh n tài s n c a đơn v nh n tài s n. - Th t c đi u chuy n tài s n: Vi c đi u chuy n tài s n đư c th c hi n theo th m quy n phân c p t i Đi u 13 c a Quy ch này. Đ i v i tài s n là nhà, đ t thu c tr s làm vi c thu c lo i dư th a, đơn v không có nhu c u s d ng thì báo cáo B Tài chính đ thu h i và đi u chuy n cho đơn v khác trong n i b ngành s d ng. Trư ng h p đi u chuy n cho đ a phương s d ng, ho c giao cho H i đ ng gi i phóng m t b ng x lý, ph i có ý ki n b ng văn b n c a UBND t nh đ B Tài chính xem xét, quy t đ nh. Các đơn v có liên quan đ n ti p nh n, chuy n giao tài s n th c hi n ghi tăng, gi m tài s n và qu n lý, s d ng tài s n theo đúng quy đ nh c a Nhà nư c. 3. Thanh lý tài s n: - H sơ thanh lý tài s n g m có: + Công văn đ ngh thanh lý tài s n c a đơn v có tài s n. + B ng t ng h p danh m c tài s n thanh lý (m u kèm theo), biên b n đánh giá l i giá tr tài s n, các h sơ tài li u có liên quan đ n tài s n thanh lý, như: b n v khuôn viên nhà đ t trư c và sau thanh lý đ đ u tư ho c c i t o, quy t đ nh phê duy t đ u tư, gi y ch ng nh n quy n qu n lý s d ng tài s n, gi y đăng ký xe ô tô, s ch ng nh n c a cơ quan đăng ki m, ... + Công văn xác nh n và ý ki n th m đ nh c a cơ quan qu n lý c p trên v tài s n c a đơn v xin thanh lý. Đ i v i nh ng tài s n do B Tài chính ra quy t đ nh thanh lý, cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p c a đơn v có tài s n xin thanh lý ph i th m đ nh h sơ thanh lý và ch u trách nhi m ch đ o vi c thanh lý tài s n c a đơn v c p dư i tr c thu c. - Th t c thanh lý tài s n: Th trư ng đơn v tr c ti p s d ng tài s n ph i th c hi n thanh lý tài s n ngay sau khi có quy t đ nh thanh lý c a cơ quan có th m quy n (quy đ nh t i Đi u 13 c a Quy ch này). Nghiêm c m các đơn v có quy t đ nh thanh lý tài s n mà không th c hi n thanh lý, ho c chưa có quy t đ nh đã th c hi n thanh lý tài s n. Sau khi có quy t đ nh thanh lý, đơn v có tài s n ph i thành l p H i đ ng thanh lý tài s n, bán đ u giá (đ i v i tài s n có giá tr ban đ u dư i 10 tri u đ ng/1 đơn v tài s n) ho c ký h p đ ng bán đ u giá tài s n qua cơ quan có ch c năng bán đ u giá theo quy đ nh c a Pháp lu t (Ngh đ nh s 05/2005/NĐ-CP ngày 18/1/2005 c a Chính ph v bán đ u giá tài s n, Thông tư s 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 c a B Tài chính v hư ng d n vi c xác đ nh giá kh i đi m và chuy n giao tài s n nhà nư c đ bán đ u giá). Sau khi k t thúc vi c thanh lý tài s n, đơn v h ch toán gi m tài s n và giá tr tài s n, ch p hành ch đ báo cáo và đăng ký tài s n theo quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c. 9
 10. Đ i v i tài s n c đ nh vô hình là ph n m m có giá tr ban đ u t 300 tri u đ ng/1 ph n m m tr lên do B Tài chính ra quy t đ nh thanh lý. Tài s n vô hình có giá tr ban đ u dư i 300 tri u đ ng/1 ph n m m giao cho Th trư ng đơn v c p T ng c c quy t đ nh thanh lý. Tài s n vô hình có giá tr ban đ u dư i 100 tri u đ ng/1 ph n m m giao cho Th trư ng đơn v hành chính, đơn v s nghi p thu c B quy t đ nh thanh lý. 4. Trong các trư ng h p thu h i, đi u chuy n, bán ho c thanh lý tài s n, cơ quan qu n lý có th ki m tra th c tr ng tài s n trư c khi ra quy t đ nh x lý. Các đơn v tr c ti p qu n lý, s d ng tài s n có trách nhi m cung c p h sơ đ y đ và báo cáo tình hình th c tr ng tài s n đ ra quy t đ nh x lý đư c k p th i, đ m b o hi u qu trong qu n lý và s d ng tài s n. Đi u 16. X lý v s thu như ng bán, thanh lý tài s n Th trư ng các đơn v tr c ti p s d ng tài s n (đơn v d toán) đư c phép bán, chuy n như ng, thanh lý tài s n trong ph m vi đư c u quy n phân c p, t ch c bán đ u giá tài s n không có nhu c u s d ng, tài s n thanh lý theo quy đ nh hi n hành t i các văn b n hư ng d n v bán đ u giá tài s n nhà nư c. Ti n thu đư c t vi c bán, chuy n như ng tài s n theo quy t đ nh c a c p có th m quy n, sau khi tr đi các chi phí có liên quan (n u có), đơn v ph i n p vào ngân sách nhà nư c (n u là đơn v hành chính), ho c đư c s d ng đ b sung ngu n cho đ u tư xây d ng, mua s m tài s n theo k ho ch đư c c p có th m quy n phê duy t (n u là đơn v s nghi p). Trư ng h p đơn v hành chính có nhu c u s d ng ti n bán, chuy n như ng tài s n thì ph i đư c s đ ng ý b ng văn b n c a B Tài chính. Chương 3: ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 17. T ch c th c hi n Th trư ng các đơn v hành chính, s nghi p thu c B s d ng tài s n nhà nư c ph i ch p hành đ y đ các quy đ nh c a Pháp lu t v qu n lý tài s n nhà nư c, qu n lý s d ng tài s n đúng m c đích, ti t ki m và hi u qu ; Th c hi n công khai tiêu chu n đ nh m c s d ng tài s n, tình hình tài s n c a đơn v ; Th c hi n đăng ký tài s n, ch p hành ch đ báo cáo đúng quy đ nh; Th c hi n vi c đ u tư xây d ng, mua s m và x lý tài s n nhà nư c đúng các qui đ nh c a Quy ch này và các quy đ nh khác c a pháp lu t có liên quan. Hàng năm, sau ti n hành ki m kê tài s n, khoá s k toán, đơn v có trách nhi m l p báo cáo v tài s n hi n có t i đơn v và tình hình bi n đ ng tài s n c a đơn v đ n ngày 31 tháng 12 c a năm báo cáo đ g i cơ quan qu n lý c p trên theo quy đ nh t i Quy ch này. Cùng v i th i gian l p d toán ngân sách hàng năm, đơn v l p báo cáo v nhu c u đ u tư xây d ng, mua s m, s a ch a l n tài s n năm k ho ch đ báo cáo v i cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p đ th m đ nh đưa vào d toán ngân sách nhà nư c theo qui đ nh c a Lu t ngân sách Nhà nư c. Th trư ng cơ quan c p T ng c c có trách nhi m ch đ o, hư ng d n, ki m tra các đơn v thu c ph m vi qu n lý th c hi n vi c qu n lý và s d ng tài s n nhà nư c theo đúng qui đ nh t i Quy ch này. Trên cơ s các tài s n đã đư c B phân c p, Th trư ng cơ quan c p T ng c c nghiên c u, u quy n cho th trư ng đơn v c p dư i tr c thu c quy t đ nh đ u tư, mua s m, thanh lý, đi u chuy n tài s n. Đi u 18. Trách nhi m c a cơ quan qu n lý và đơn v ph i h p V Tài v qu n tr là đơn v d toán c p I, tham mưu giúp B v công tác qu n lý tài s n nhà nư c trong n i b ngành Tài chính. Ch trì và ph i h p v i C c Qu n lý công s n trình B qu n lý, x lý tài s n theo th m quy n phân c p. T ch c tri n khai th c hi n công tác tài s n công trong toàn ngành. C c Qu n lý Công s n v i ch c năng qu n lý nhà nư c v tài s n công, hư ng d n và ph i h p v i V Tài v qu n tr trong công tác qu n lý tài s n nhà nư c trong n i b ngành, th c hi n vi c đăng ký tài s n và c p mã s tài s n theo quy đ nh. C c Tin h c và th ng kê tài chính ph i h p v i V Tài v qu n tr trong công tác qu n lý tài s n nhà nư c trong n i b ngành, th c hi n vi c đăng ký tài s n và c p mã s tài s n theo quy đ nh, xây d ng chương trình qu n lý và t o l p kho cơ s d li u tài s n công c a n i b ngành. Giao cho C c Tin h c và th ng kê tài chính hư ng d n th c hi n qu n lý chương trình công ngh thông tin (thu c ph m vi qu n lý c a B ) t i các S Tài chính và các đơn v n i b ngành; Ph i h p v i V Tài v qu n tr 10
 11. th m đ nh các h sơ thanh lý máy móc thi t b công ngh thông tin và ph n m m trư c khi thanh lý theo th m quy n phân c p c a B . Đi u 19. Đi u kho n thi hành Th trư ng các đơn v , t ch c hành chính s nghi p thu c B có trách nhi m t ch c th c hi n Quy ch này. Trư ng h p Th trư ng các đơn v không ch p hành ch đ qu n lý và s d ng tài s n t i Quy ch này, ngoài vi c k lu t hành chính theo quy đ nh c a Pháp lu t, đơn v còn không đư c xem xét phê duy t k ho ch đ u tư, mua s m tài s n theo th m quy n phân c p c a B Tài chính ho c đơn v c p T ng c c. Các cơ quan qu n lý theo th m quy n phân c p có quy n đình ch vi c th c hi n các quy t đ nh đ u tư, mua s m, thu h i, đi u chuy n, như ng bán, thanh lý tài s n không đúng th m quy n ho c trái so v i quy đ nh c a Nhà nư c. Đơn v và cá nhân vi ph m các qui đ nh qu n lý và s d ng tài s n, gây th t thoát, thi t h i v tài s n nhà nư c thì ph i b i thư ng, tùy theo tính ch t và m c đ vi ph m ph i ch u k lu t theo Pháp l nh cán b công ch c, b x lý hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s theo qui đ nh c a pháp lu t./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr n Văn Tá H TH NG BI U M U V QU N LÝ VÀ S D NG TÀI S N 1. Ph l c s 1: M u s 01 – Đăng k ý tr s làm vi c theo Quy t đ nh 20/1999/QĐ-BTC ngày 25/2/1999 c a B trư ng B Tài chính. 2. Ph l c s 2: M u s 02 – Đăng ký tài s n khác. 3. Ph l c s 3: B ng t l hao mòn các lo i tài s n c đ nh (theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 351- TC/QĐ/CĐKT ngày 22/5/1997 và m t s quy đ nh riêng c a B Tài chính). 4. Ph l c s 4: Các bi u m u báo cáo tài s n c đ nh theo chương trình qu n lý tài s n trong n i b ngành. 5. Ph l c s 5: Bi u m u t ng h p danh m c tài s n c đ nh thanh l ý, đi u chuy n. Ph l c s 1 C NG HOÀ XÃ H I CH N G H Ĩ A V I T N AM Đ c l p - T do - H nh phúc ----------- ---------- M U S 01 KÊ KHAI ĐĂNG KÝ QUY N QU N LÝ, S D NG NHÀ Đ T THU C TR S LÀM VI C THU C S H U NHÀ NƯ C T I CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH S NGHI P I/ Nhu c u đăng ký: - C p m i gi y ch ng nh n : - Thay đ i gi y ch ng nh n : - C p l i gi y ch ng nh n : 11
 12. II/ Cơ quan tr c ti p qu n lý, s d ng nhà đ t thu c tr s làm vi c : - Tên cơ quan: ............................................................................... - Đ a ch cơ quan: ............................................................................. .......................................................................................................... - Thu c B , ngành, đ a phương: ..................................................... - Đ a ch cơ s nhà, đ t đ ngh đư c c p gi y ch ng nh n: ...................... ............................................................................................................ III/ V nhà: 1/ T ng s ngôi nhà:......................; trong đó nhà 2 t ng tr lên:............... 2/ T ng di n tích xây d ng nhà:........................................... m2 3/ T ng di n tích s d ng nhà:............................................. m2 Trong đó: - Di n tích s d ng chính......................... m2 - Di n tích s d ng ph ............................ m2 4/ T ng giá tr theo s k toán (ngàn đ ng): - T ng nguyên giá:............................................................. - Giá tr còn l i:.................................................................. 5/ Chi ti t t ng ngôi nhà: 12
 13. N i dung C u trúc ngôi nhà Di n Di n tích s d ng Giá tr theo SSKT tích (m2) (ngàn đ ng) C p S Năm xây T ng Chia ra Nguyên T l Giá H ng t ng Xây d ng s giá Còn l i tr còn d ng (m2) (%) l i Ngôi DT DT chính ph Nhà Nhà ..... Nhà ..... Nhà ..... Nhà ..... Nhà ..... Nhà ..... ............. IV/ V đ t : - Th a đ t s .....................................T b n đ s ..................... - T ng di n tích khuôn viên ......................... m2 - Hình th c s d ng: Riêng ............ m2 Chung .............. m2 - Ngu n g c th a đ t: .................................................................. - Giá tr khuôn viên đ t (ngàn đ ng) ........................................... V/ Th c t đang qu n lý s d ng nhà, đ t: STT M c đích s d ng Nhà (m2) Đ t (m2) 1 Làm vi c 2 Cho thuê 3 S n xu t kinh doanh 4 Nhà t p th 5 S d ng khác VI/ B n sao các gi y t liên quan v nhà, đ t: .................. VII/ Cơ quan c p gi y ch ng nh n: (Ph n này do B Tài chính ghi ) - Tên cơ quan ........................................................................................... thu c t nh, thành ph ............................................................................. 13
 14. - Ngày c p gi y ch ng nh n: ................................................................... - H sơ g c s : ........................................................................................ Ngày tháng năm Ngày tháng năm XÁC NH N C A CƠ QUAN QU N LÝ TH TRƯ NG CƠ QUAN KÊ KHAI, ĐĂNG KÝ C P TRÊN TR C TI P (Ký tên, đóng d u) Đ I DI N CƠ QUAN C P GI Y CH NG NH N Ph l c s 2 C NG HOÀ XÃ H I CH N G H Ĩ A V I T N AM Đ c l p - T do - H nh phúc ----------- ---------- M U S 02 KÊ KHAI ĐĂNG KÝ QUY N QU N LÝ, S D NG TÀI S N T I ĐƠN V HÀNH CHÍNH, S NGHI P THU C B TÀI CHÍNH I/ Nhu c u đăng ký: - C p m i gi y ch ng nh n : - Thay đ i gi y ch ng nh n : - C p l i gi y ch ng nh n : II/ Đơn v tr c ti p qu n lý, s d ng tài s n : - Tên đơn v : ............................................................................... - Đ a ch : ............................................................................. - Đi n tho i liên h :............................................................................... - Đơn v qu n lý c p trên tr c ti p: - Tài s n đ ngh đư c c p gi y ch ng nh n: ...................... III/ Giá tr tài s n và ngu n g c hình thành : - T ng giá tr theo s k toán (ngàn đ ng): T ng nguyên giá:..................................................................... T ng giá tr còn l i:.................................................................. - Ngu n g c hình thành tài s n (Đ u tư, mua s m, đi u chuy n, cho, t ng...) : .................................................................. - Ngu n kinh phí th c hi n: ........................................... VI/ B n sao các gi y t liên quan v tài s n: .............. VII/ Đơn v c p gi y ch ng nh n: (ph n này do B Tài chính ghi ) - Tên cơ quan ........................................................................................... Đ a ch : ............................................................................. - Ngày c p gi y ch ng nh n: ................................................................... - H sơ g c s : ........................................................................................ - Mã s tài s n đăng ký ............ Ngày tháng năm Ngày tháng năm XÁC NH N C A CƠ QUAN QU N LÝ TH TRƯ NG CƠ QUAN KÊ KHAI, ĐĂNG KÝ 14
 15. C P TRÊN TR C TI P (Ký tên, đóng d u) Đ I DI N CƠ QUAN C P GI Y CH NG NH N Ph l c s 3 Q UY Đ NH KHUNG TH I GIAN S D NG VÀ T L TÍNH HAO MÒNCÁC LO I TÀI S N C Đ NH Th i gian T l tính Danh m c các nhóm tài s n c đ nh s d ng hao mòn (năm) (% năm) 1 2 3 A- Máy móc, thi t b đ ng l c 1. Máy phát đ ng l c 10 10 2. Máy phát đi n 10 10 3. Máy phát đi n 10 10 4. Máy móc, thi t b đ ng l c khác 12 8 B- Máy móc, thi t b công tác 1. Máy công c 10 10 2. Máy khai khoáng xây d ng 8 12,5 3. Máy kéo 8 12,5 4. Máy dùng cho nông, lâm nghi p 8 12,5 5. Máy bơm nư c và xăng d u 8 12,5 6. Thi t b luy n kim, gia công b m t ch ng g và ăn mòn kim 10 10 lo i 7. Thi t b chuyên dùng s n xu t các lo i hoá ch t 10 10 8. Máy móc, thi t b chuyên dùng s n xu t v t li u xây d ng, đ 8 12,5 sành s , thu tinh 9. Thi t b chuyên dùng s n xu t các linh ki n và đi n t , quang 12 8 h c, cơ khí chính xác 10. Máy móc, thi t b dùng trong các ngành s n xu t d t, da, 10 10 gi y, in, văn phòng ph m và văn hoá ph m 11. Máy móc, thi t b s n xu t, ch bi n lương th c, th c ph m 12 8 12. Máy nh, y t thông tin, liên l c, đi n 10 10 13. Máy móc, thi t b lo i đi n t , tin h c 10 10 Máy vi tính: 6 16,6 14. Máy móc, thi t b công tác khác 10 10 C- D ng c làm vi c, đo lư ng, thí nghi m 1. Thi t b đo lư ng, th nghi m các đ i lư ng cơ h c, âm h c 10 10 và nhi t h c 2. Thi t b quang h c và quang ph 10 10 3. Thi t b đi n và đi n t 10 10 15
 16. Th i gian T l tính Danh m c các nhóm tài s n c đ nh s d ng hao mòn (năm) (% năm) 1 2 3 4. Thi t b đo và phân tích lý hoá 10 10 5. Thi t b và d ng c đo phóng x 10 10 6. Thi t b chuyên ngành đ c bi t 8 12,5 7. Các thi t b đo lư ng, thí nghi m khác 10 10 D- Thi t b và phương ti n v n t i 1. Phương ti n v n t i đư ng b 10 10 2. Phương ti n v n t i đư ng s t 15 6,5 3. Phương ti n v n t i đư ng thu 15 6,5 4. Phương ti n v n t i đư ng không 15 6,5 5. Thi t b v n chuy n đư ng ng 10 10 6. Phương ti n b c d , nâng hàng 10 10 7. Thi t b và phương ti n v n khác t i 10 10 E- Thi t b , d ng c , phương ti n qu n lý: 1. Thi t b tính toán 8 12,5 2. Máy móc và thi t b đi n t ph c v qu n lý 10 10 3. Các d ng c , v t d ng đ g 10 10 4. Phương ti n và d ng c qu n lý khác 10 10 F- Nhà c a, v t ki n trúc 1. Nhà c p I 100 1 2. Nhà c p II 50 2 3. Nhà c p III 25 4 4. Nhà c p IV 15 6,5 5. Kho ch a, b ch a, c u đư ng, bãi đ , sân phơi 20 5 6. Kè, đ p, c ng, kênh, mương máng, b n c ng, tàu... 30 3,5 7. Các v t ki n trúc khác 10 10 G- Súc v t, vư n cây lâu năm 1. Các lo i súc v t 10 10 2. Vư n cây công nghi p, vư n cây ăn qu 25 4 3. Th m c , th m cây xanh, vư n cây lâu năm khác 20 5 H- B sách, tác ph m ngh thu t, v t k ni m 40 2,5 I- Các lo i tài s n c đ nh khác chưa qui đ nh trong các 25 4 nhóm trên Ph l c s 4 Q UY Đ NH H TH NG M U BI U BÁO CÁO TÀI S N C Đ NH THEO CHƯƠNG TRÌNH QU N LÝ TÀI S N C A B TÀI CHÍNH 16
 17. (các báo cáo này theo m u bi u quy đ nh trong chương trình qu n lý tài s n n i b ngành) 1. T ng h p báo cáo chi ti t tăng TSCĐ c a đơn v HCSN. 2. Báo cáo tình hình tăng, gi m TSCĐ. 3. B ng tính hao mòn TSCĐ. 4. Báo cáo chi ti t TSCĐ c a đơn v HCSN (lo i TSCĐ không ph i là đ t). 5. Báo cáo chi ti t TSCĐ là đ t c a đơn v HCSN. B S U N G M U B I U B ÁO C ÁO T ÀI S N C Đ NH PH C V C Ô N G T ÁC T H N G K Ê T ÀI S N C A B T ÀI C H Í N H 1. Báo cáo chi ti t tình hình qu n lý tr s làm vi c. 2. Báo cáo chi ti t tình hình qu n lý phương ti n v n t i, đi l i. 3. Báo cáo chi ti t tình hình qu n l ý m áy m óc, thi t b chu yên dùng ( lo i tài s n có giá tr ban đ u t 300 tr.đ/1 đơn v tài s n tr lên). Các m u báo cáo này th c hi n theo quy đ nh t i văn b n hư ng d n công tác ki m tra th c hành ti t ki m c a B Tài chính năm 2004, ho c in chi ti t báo cáo tài s n b c 5 trong chương trình QL TSCĐ. Ph l c s 5 Tên đơn v :....... B NG T NG H P D AN H M C T ÀI S N N H À NƯ C Đ NG H THU H I , ĐI U CHUY N, TH AN H LÝ STT Tài Đ a Đơn Hi n tr ng tài s n đ ngh x lý s n ch v SDTS tính S KL S ĐKTS Năm Năm T l NG GT L SX, SD còn CL XD l i (%) Ngày tháng năm Ngư i l p bi u Trư ng phòng KT Th trư ng đơn v (ký tên, đóng d u) 17
Đồng bộ tài khoản