Quyết định số 3132/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

0
42
lượt xem
4
download

Quyết định số 3132/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3132/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế đấu thầu thực hiện mua sắm hàng hoá, dịch vụ tư vấn và lựa chọn nhà thầu xây dựng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3132/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 3132/QĐ-BTC Hà N i, ngày 18 tháng 9 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY CH Đ U TH U TH C HI N MUA S M HÀNG HOÁ, D CH V TƯ V N VÀ L A CH N NHÀ TH U XÂY D NG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN V S NGHI P THU C B TÀI CHÍNH B TRƯ NG B TÀI CHÍNH - Căn c Lu t Đ u th u s 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005, Lu t Xây d ng s 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 c a Qu c h i; - Căn c Ngh đ nh s 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; - Căn c Ngh đ nh s 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 09 năm 2006 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t Đ u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; - Căn c Thông tư s 63/2007/TT-BTC ngày 16/6/2007 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n đ u th u mua s m tài s n nh m duy trì ho t đ ng thư ng xuyên c a cơ quan nhà nư c b ng v n nhà nư c; - Căn c Quy t đ nh s 521/2007/QĐ-BKH ngày 22/5/2007 c a B trư ng B K ho ch và Đ u tư ban hành M u h sơ m i th u mua s m hàng hoá; - Đ tăng cư ng qu n lý, s d ng kinh phí ngân sách nhà nư c và các ngu n h p pháp khác ti t ki m, có hi u qu và phù h p v i đ c đi m ho t đ ng và nhi m v chuyên môn c a các cơ quan hành chính, đơn v s nghi p thu c B Tài chính; Theo đ ngh c a V trư ng V Tài v qu n tr , C c trư ng C c Tin h c và Th ng kê tài chính, V trư ng V H p tác qu c t và Chánh Văn phòng B , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy ch đ u th u th c hi n mua s m hàng hoá, d ch v tư v n và l a ch n nhà th u xây d ng trong các cơ quan hành chính, đơn v s nghi p thu c B Tài chính. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Thay th Quy t đ nh s 3399/QĐ-BTC ngày 03/10/2005 c a B trư ng B Tài chính và toàn b các văn b n hư ng d n trư c đây v mua s m ho c đ u th u mua s m hàng hoá, d ch v tư v n và l a ch n nhà th u xây d ng trong các cơ quan hành chính, đơn v s nghi p thu c B Tài chính. Đi u 3. V trư ng V Tài v qu n tr , C c trư ng C c Tin h c và Th ng kê tài chính, V trư ng V H p tác qu c t , Chánh Văn phòng B , Th trư ng các cơ quan hành chính, đơn v s nghi p thu c B Tài chính và Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như Đi u 3; - Lãnh đ o B (đ báo cáo); - Các đơn v , t ch c thu c BTC; - KBNN, C c Thu , C c H i quan, D tr khu v c các t nh, liên t nh thành ph tr c thu c Trung ương; - Lưu VT, V TVQT. Tr n Văn Tá QUY CH Đ U TH U TH C HI N MUA S M HÀNG HOÁ, D CH V TƯ V N VÀ L A CH N NHÀ TH U XÂY D NG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN V S NGHI P THU C B TÀI CHÍNH (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 3123/QĐ-BTC ngày 18/9/2007 c a B trư ng B Tài chính) Chương I 1
 2. NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh c a Quy ch : Vi c l a ch n nhà th u khi th c hi n mua s m hàng hoá, d ch v tư v n và l a ch n nhà th u th c hi n d án đ u tư xây d ng (sau đây g i t t là mua s m ho c đ u th u mua s m hàng hoá, d ch v tư v n và đ u tư xây d ng) trong các cơ quan hành chính, đơn v s nghi p thu c B Tài chính (sau đây g i t t là cơ quan, đơn v thu c B ) nh m l a ch n nhà th u, nhà cung c p có đ năng l c, nâng cao hi u qu kinh t , ti t ki m, b o đ m tính c nh tranh, công b ng và minh b ch, ch ng các hành vi tiêu c c trong th c hi n mua s m hàng hoá, d ch v tư v n và đ u tư xây d ng c a các t ch c, cá nhân và tăng cư ng tính ch đ ng cho Th trư ng các cơ quan, đơn v trong vi c s d ng ngân sách nhà nư c và các ngu n kinh phí h p pháp khác. Đi u 2. Đ i tư ng đi u ch nh c a Quy ch : T t c các cơ quan, đơn v thu c B Tài chính s d ng ngu n kinh phí ngân sách nhà nư c, các ngu n thu s nghi p đư c đ l i theo ch đ , các ngu n h p pháp khác và tài tr , vi n tr c a các t ch c trong nư c, ngoài nư c (n u không có đi u ki n ràng bu c) khi l a ch n nhà th u th c hi n mua s m ho c đ u th u mua s m hàng hoá, d ch v tư v n và đ u tư xây d ng đ u ph i th c hi n nghiêm túc các quy đ nh c a Lu t Đ u th u, các văn b n hư ng d n c a Nhà nư c và các quy đ nh t i Quy ch này. Đi u 3. Quy ch này không áp d ng đ i v i các trư ng h p: - Mua s m hàng hoá, d ch v có đ c thù v ho t đ ng đ u th u đư c quy đ nh t i các Lu t, B Lu t khác v i quy đ nh t i Lu t Đ u th u s 61/2003/QH11 ngày 29/11/2005 c a Qu c h i thì áp d ng và th c hi n theo quy đ nh t i Lu t, B Lu t đó. - Mua s m hàng hoá, d ch v tư v n, đ u tư xây d ng s d ng v n h tr phát tri n chính th c (g i t t là ODA), vi c đ u th u đư c th c hi n trên cơ s n i dung đi u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên ho c tho thu n qu c t mà cơ quan, t ch c có th m quy n c a C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam đã ký k t. Th t c trình, th m đ nh và phê duy t các n i dung v k ho ch đ u th u, k t qu l a ch n nhà th u th c hi n theo quy đ nh t i Quy ch này. - Mua, bán hàng d tr qu c gia do C c D tr qu c gia tr c ti p th c hi n đư c quy đ nh t i văn b n riêng. Đi u 4. Gi i thích t ng trong ho t đ ng đ u th u: Các t ng đư c quy đ nh trong Quy ch này đư c hi u như sau: 1. V n nhà nư c bao g m v n ngân sách nhà nư c, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c, v n vay n , vi n tr và các v n khác do Nhà nư c qu n lý (bao g m c các kho n thu phí, l phí đư c đ l i theo quy đ nh c a pháp lu t). Theo đó, bao g m vi c chi tiêu theo hình th c mua, thuê, thuê mua. Vi c xác đ nh v n nhà nư c tham gia t 30% tr lên đư c th c hi n theo t ng d án c th , không xác đ nh theo ch th góp v n th c hi n d án; 2. Đ u th u là quá trình l a ch n nhà th u đáp ng các yêu c u c a bên m i th u đ th c hi n gói th u mua s m hàng hoá, d ch v tư v n, đ u tư xây d ng đư c c p có th m quy n phê duy t trên cơ s b o đ m tính c nh tranh, công b ng, minh b ch và hi u qu kinh t . 3. Ho t đ ng đ u th u bao g m các ho t đ ng c a các bên liên quan trong quá trình l a ch n nhà th u. 4. Trình t th c hi n đ u th u g m các bư c chu n b đ u th u, t ch c đ u th u, đánh giá h sơ d th u, đánh giá h sơ đ xu t, th m đ nh và phê duy t k t qu đ u th u, thông báo k t qu đ u th u, thương th o, hoàn thi n h p đ ng và ký k t h p đ ng. 5. Đ u th u trong nư c là quá trình l a ch n nhà th u đáp ng các yêu c u c a bên m i th u v i s tham gia c a các nhà th u trong nư c. 6. Đ u th u qu c t là quá trình l a ch n nhà th u đáp ng các yêu c u c a bên m i th u v i s tham gia c a các nhà th u nư c ngoài và nhà th u trong nư c. 7. D án, n i dung mua s m, đ u tư là t p h p các đ xu t đ th c hi n m t ph n hay toàn b công vi c nh m đ t đư c m c tiêu hay yêu c u nào đó trong m t th i gian nh t đ nh d a trên ngu n v n xác đ nh. 8. Ngư i có th m quy n là ngư i đư c quy n quy t đ nh phê duy t d án, n i dung mua s m, đ u tư theo quy đ nh c a pháp lu t và theo quy đ nh phân c p t i Chương X c a Quy ch này. 2
 3. 9. Ch đ u tư là ngư i s h u v n ho c đư c giao trách nhi m thay m t ch s h u, ngư i vay v n tr c ti p qu n lý và th c hi n d án quy đ nh t i kho n 7 Đi u này. 10. Bên m i th u là ch đ u tư, th trư ng đơn v d toán ho c t ch c chuyên môn có đ năng l c và kinh nghi m đư c ch đ u tư, ch tài kho n đơn v d toán s d ng đ t ch c đ u th u theo các quy đ nh c a pháp lu t. 11. Nhà th u là t ch c, cá nhân có đ tư cách h p l theo quy đ nh t i c a Lu t Đ u th u và quy đ nh t i Đi u 18, Đi u 19 t i Quy ch này. 12. Nhà th u chính là nhà th u ch u trách nhi m v vi c tham gia đ u th u, đ ng tên d th u, ký k t và th c hi n h p đ ng n u đư c l a ch n (sau đây g i là nhà th u tham gia đ u th u). Nhà th u tham gia đ u th u m t cách đ c l p g i là nhà th u đ c l p. Nhà th u cùng v i m t ho c nhi u nhà th u khác tham gia đ u th u trong m t đơn d th u thì g i là nhà th u liên danh. 13. Nhà th u tư v n là nhà th u tham gia đ u th u cung c p các s n ph m đáp ng yêu c u v ki n th c và kinh nghi m chuyên môn quy đ nh t i kho n 37 Đi u này. 14. Nhà th u cung c p là nhà th u tham gia đ u th u các gói th u cung c p hàng hóa quy đ nh t i kho n 38 Đi u này. 15. Nhà th u xây d ng là nhà th u tham gia đ u th u các gói th u xây l p quy đ nh t i kho n 39 Đi u này. 16. Nhà th u EPC là nhà th u tham gia đ u th u đ th c hi n gói th u EPC quy đ nh t i kho n 22 Đi u này. 17. Nhà th u ph là nhà th u th c hi n m t ph n công vi c c a gói th u trên cơ s tho thu n ho c h p đ ng đư c ký v i nhà th u chính. Nhà th u ph không ph i là nhà th u ch u trách nhi m v vi c tham gia đ u th u. 18. Nhà th u trong nư c là nhà th u đư c thành l p và ho t đ ng theo pháp lu t Vi t Nam. 19. Nhà th u nư c ngoài là nhà th u đư c thành l p và ho t đ ng theo pháp lu t c a nư c mà nhà th u mang qu c t ch. 20. Tham gia đ u th u là vi c nhà th u tham gia các cu c đ u th u r ng rãi ho c h n ch . 21. Gói th u là m t ph n c a d án, trong m t s trư ng h p đ c bi t gói th u là toàn b d án; gói th u có th g m nh ng n i dung mua s m gi ng nhau thu c nhi u d án ho c là kh i lư ng mua s m m t l n đ i v i mua s m thư ng xuyên. Vi c phân chia gói th u ph i đư c c p có th m quy n phê duy t. 22. Gói th u l a ch n t ng th u xây d ng bao g m vi c l a ch n t ng th u đ th c hi n gói th u thi t k (E); thi công (C); thi t k và thi công (EC); thi t k , cung c p thi t b , v t tư, xây l p, xây d ng ph n m m và tri n khai th c hi n (EPC); l p d án, thi t k , cung c p thi t b , v t tư và xây d ng (chìa khoá trao tay). 23. H sơ m i sơ tuy n là toàn b tài li u bao g m các yêu c u v năng l c và kinh nghi m đ i v i nhà th u làm căn c pháp lý đ bên m i th u l a ch n danh sách nhà th u m i tham gia đ u th u. 24. H sơ d sơ tuy n là toàn b tài li u do nhà th u l p theo yêu c u c a h sơ m i sơ tuy n. 25. H sơ m i th u là toàn b tài li u s d ng cho đ u th u r ng rãi ho c đ u th u h n ch bao g m các yêu c u cho m t gói th u làm căn c pháp lý đ nhà th u chu n b h sơ d th u và đ bên m i th u đánh giá h sơ d th u nh m l a ch n nhà th u trúng th u; là căn c cho vi c thương th o, hoàn thi n và ký k t h p đ ng. 26. H sơ d th u là toàn b tài li u, m u bi u do nhà th u l p theo yêu c u c a h sơ m i th u và đư c n p cho bên m i th u theo quy đ nh nêu trong h sơ m i th u. 27. H sơ yêu c u là toàn b tài li u s d ng cho hình th c ch đ nh th u, chào hàng c nh tranh, mua s m tr c ti p, l a ch n nhà th u trong trư ng h p đ c bi t bao g m các yêu c u cho m t gói th u làm căn c pháp lý đ nhà th u chu n b h sơ đ xu t và đ bên m i th u đánh giá h sơ đ xu t nh m l a ch n nhà th u đáp ng các yêu c u c a h sơ yêu c u; là căn c cho vi c thương th o, hoàn thi n và ký k t h p đ ng. Ch đ u tư ho c th trư ng đơn v mua s m ch u trách nhi m quy t đ nh n i dung c a h sơ yêu c u; 28. H sơ đ xu t là toàn b tài li u do nhà th u đ xu t theo h sơ yêu c u và đư c n p cho bên m i th u theo quy đ nh nêu trong h sơ yêu c u; 3
 4. 29. Giá gói th u là giá tr gói th u đư c xác đ nh trong k ho ch đ u th u trên cơ s t ng m c đ u tư ho c t ng d toán, d toán đư c duy t và các quy đ nh hi n hành. Khi mua s m hàng hoá vi c l p và xác đ nh giá gói th u trong k ho ch đ u th u, cơ quan, đơn v m i th u c n tham kh o giá hàng hoá c n mua c a ít nh t 05 đơn v cung c p hàng khác nhau trên đ a bàn đ làm căn c xác đ nh giá gói th u, trong trư ng h p không đ 05 đơn v trên đ a bàn có th tham kh o trên đ a bàn khác ho c th c hi n các phương pháp xác đ nh giá: th m đ nh giá t i cơ quan có ch c năng th m đ nh giá, phương pháp tính giá thành ho c s d ng k t qu mua s m đ i v i s n ph m tương t , cùng ch ng lo i g n nh t. Đ i v i nh ng lo i hàng hoá, d ch v yêu c u ph i th m đ nh giá theo quy đ nh c a Chính ph v vi c quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh giá và quy đ nh c a pháp lu t có liên quan ph i có thông báo th m đ nh giá c a cơ quan qu n lý giá. 30. Giá d th u là giá do nhà th u nêu trong đơn d th u thu c h sơ d th u. Trư ng h p, nhà th u có thư gi m giá thì giá d th u là giá sau gi m giá. 31. Giá đ ngh trúng th u là giá do bên m i th u đ ngh trên cơ s giá d th u c a nhà th u đư c l a ch n trúng th u sau s a l i, hi u ch nh các sai l ch theo yêu c u c a h sơ m i th u. 32. Giá trúng th u là giá đư c phê duy t trong k t qu l a ch n nhà th u làm cơ s đ thương th o, hoàn thi n và ký k t h p đ ng. 33. Chi phí trên cùng m t m t b ng bao g m giá d th u do nhà th u đ xu t đ th c hi n gói th u sau khi đã s a l i và hi u ch nh sai l ch, c ng v i các chi phí c n thi t đ v n hành, b o dư ng và các chi phí khác liên quan đ n ti n đ , ch t lư ng, ngu n g c c a hàng hóa ho c công trình thu c gói th u trong su t th i gian s d ng. Chi phí trên cùng m t m t b ng dùng đ so sánh, x p h ng h sơ d th u và đư c g i là giá đánh giá. 34. H p đ ng là văn b n ký k t gi a ch đ u tư và nhà th u đư c l a ch n trên cơ s th a thu n gi a các bên nhưng ph i phù h p v i quy t đ nh phê duy t k t qu l a ch n nhà th u. 35. B o đ m d th u là vi c nhà th u th c hi n m t trong các bi n pháp đ t c c, ký qu ho c n p thư b o lãnh đ b o đ m trách nhi m d th u c a nhà th u trong th i gian xác đ nh theo yêu c u c a h sơ m i th u. 36. B o đ m th c hi n h p đ ng là vi c nhà th u th c hi n m t trong các bi n pháp đ t c c, ký qu ho c n p thư b o lãnh đ b o đ m trách nhi m th c hi n h p đ ng c a nhà th u trúng th u trong th i gian xác đ nh theo yêu c u c a h sơ m i th u. 37. D ch v tư v n bao g m: a) D ch v tư v n chu n b d án g m: L p, đánh giá báo cáo quy ho ch, t ng sơ đ phát tri n, ki n trúc, báo cáo nghiên c u ti n kh thi, báo cáo nghiên c u kh thi; b) D ch v tư v n th c hi n d án g m: Kh o sát, l p thi t k , t ng d toán và d toán, l p h sơ m i th u, đánh giá h sơ d th u, giám sát thi công xây d ng và l p đ t thi t b ; c) D ch v tư v n đi u hành qu n lý d án, thu x p tài chính, đào t o, chuy n giao công ngh và các d ch v tư v n khác. 38. Hàng hoá, d ch v g m máy móc, thi t b , nguyên li u, nhiên li u, v t li u, hàng tiêu dùng và các d ch v không ph i là d ch v tư v n. 39. Xây l p g m nh ng công vi c thu c quá trình xây d ng và l p đ t thi t b các công trình, h ng m c công trình, c i t o, s a ch a l n. 40. K t qu l a ch n nhà th u là k t qu đ u th u khi áp d ng hình th c đ u th u r ng rãi, đ u th u h n ch ho c k t qu l a ch n khi áp d ng các hình th c l a ch n khác. 41. Ki n ngh trong đ u th u là vi c nhà th u tham gia đ u th u đ ngh xem xét l i k t qu l a ch n nhà th u và nh ng v n đ liên quan đ n quá trình đ u th u khi th y quy n, l i ích c a mình b nh hư ng. 42. H th ng m ng đ u th u qu c gia là h th ng ng d ng công ngh thông tin do cơ quan qu n lý nhà nư c v đ u th u xây d ng và qu n lý nh m m c đích qu n lý th ng nh t thông tin v đ u th u ph c v các ho t đ ng đ u th u. 43. Th m đ nh đ u th u là vi c ki m tra, đánh giá c a cơ quan, t ch c có ch c năng th m đ nh v k ho ch đ u th u, h sơ m i th u và k t qu l a ch n nhà th u đ làm cơ s cho ngư i có th m 4
 5. quy n xem xét, quy t đ nh theo quy đ nh t i Quy ch này. Vi c th m đ nh k t qu l a ch n nhà th u không ph i là đánh giá l i h sơ d th u. 44. Vi ph m pháp lu t v đ u th u là hành vi không th c hi n ho c th c hi n không đ y đ các quy đ nh c a pháp lu t v đ u th u; Đi u 5. Nhi m v qu n lý ho t đ ng đ u th u: 1. V Tài v qu n tr có nhi m v giúp B trư ng B Tài chính t ng h p, hư ng d n, ki m tra các công vi c có liên quan đ n ho t đ ng mua s m ho c đ u th u l a ch n nhà th u th c hi n mua s m hàng hoá, d ch v , đ u tư xây d ng c a các cơ quan, đơn v thu c B Tài chính theo đúng quy đ nh. 2. C c Tin h c và Th ng kê tài chính có nhi m v giúp B trư ng B Tài chính hư ng d n, ki m tra v tiêu chu n k thu t, c u hình và các công vi c có liên quan đ n ho t đ ng mua s m ho c đ u th u l a ch n nhà th u đ i v i công tác mua s m ho c đ u th u mua s m hàng hoá, d ch v công ngh thông tin c a các cơ quan, đơn v thu c B Tài chính theo đúng quy đ nh. 3. Th trư ng các cơ quan, đơn v thu c B Tài chính và T trư ng T th m đ nh, T chuyên gia đ u th u ch u trách nhi m cá nhân, toàn di n công tác t ch c tri n khai th c hi n mua s m ho c đ u th u mua s m hàng hoá, d ch v theo đúng quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c và quy đ nh t i Quy ch này. Chương II PH M VI, DANH M C VÀ ĐI U KI N TH C HI N Đ U TH U Đi u 6. Ph m vi, danh m c hàng hoá, d ch v tư v n và đ u tư xây d ng ph i th c hi n đ u th u ho c l a ch n nhà th u: 1. Đ u tư xây d ng, c i t o, s a ch a l n và l p đ t thi t b g n v i các công trình, h ng m c công trình: - D án quy ho ch ngành, đ u tư xây d ng m i, c i t o, nâng c p tr s làm vi c. - D án đ u tư xây d ng m i, c i t o, nâng c p kho, l p h c, gi ng đư ng, các trung tâm giao d ch. - Các D án đ u tư xây d ng khác. 2. Các lo i hàng hoá, d ch v công ngh thông tin: - Máy tính, máy in, các trang thi t b m ng, trang thi t b đư ng truy n và các lo i trang thi t b khác. - B n quy n s h u công ngh , ph n m m h th ng, ph n m m phát tri n, ph n m m d ng s n, nâng c p các ph n m m đã có và các chương trình ng d ng tin h c khác. - Các lo i d ch v : Tư v n, thi t k , xây d ng đ án và d án; hư ng d n, đào t o, chuy n giao công ngh ; s a ch a, nâng c p, b o hành, b o trì ph n m m và các trang thi t b công ngh thông tin. - Các lo i hàng hoá, d ch v công ngh thông tin khác. 3. Các lo i d ch v tư v n, bao g m: Các lo i d ch v tư v n đư c quy đ nh t i kho n 37 Đi u 4 c a Quy ch này. 4. Các lo i hàng hoá, d ch v khác: - Bàn, gh , t đ ng h sơ, giư ng, ph n h c sinh. - Các lo i máy, thi t b : Máy phô tô, máy xén gi y, máy Fax, đi u hoà nhi t đ , thi t b âm thanh, máy chi u và các lo i trang thi t b văn phòng khác. - Phương ti n v n chuy n như: Ô tô các lo i, tàu, thuy n, xu ng, xe máy, xe đ y ti n, chuy n ti n và các lo i phương ti n khác ph c v công tác. - Các lo i d ch v s a ch a, b o trì (đi u hoà nhi t đ , máy phô tô, máy xén gi y, máy in và các lo i khác), các lo i d ch v b o hi m, cung c p văn phòng ph m thư ng xuyên (m c máy in, m c máy phô tô, gi y phô tô và các lo i khác) và các lo i d ch v khác. - Các lo i máy, trang thi t b như: Trang thi t b đ c thù và chuyên d ng, máy đ m, đóng bó ti n; két s t; thi t b ki m tra, b o v ti n, n ch đ c bi t có giá tr , vàng, b c, đá quý; máy móc thi t b ph c v cân, đong, đo, đ m, b o qu n hàng hoá d tr và các lo i khác. - In n các lo i như: Hoá đơn, biên lai, n ch , các n ph m, bi u m u, s sách, tài li u và các n ch như: L nh chi ti n, séc, tín phi u, trái phi u, các lo i vé thu phí và l phí, tem hàng hoá các lo i và các lo i khác. 5
 6. - Trang ph c c a công ch c, viên ch c ph c v công tác chuyên môn (bao g m c mua s m v t li u và may m c). - B n quy n s h u công nghi p, b n quy n s h u công ngh . - Các lo i tài s n khác ph c v công tác chuyên môn. Trư ng h p, mua s m các lo i n ch đ c bi t, h th ng báo đ ng kho qu , vũ khí quân d ng c a các h th ng Thu , Kho b c Nhà nư c và H i quan mà áp d ng hình th c đ u th u h n ch (ho c ch đ nh th u) đ đ m b o quy ch b o m t ph i đư c c p có th m quy n theo quy đ nh t i Chương X c a Quy ch này phê duy t trư c khi đơn v t ch c tri n khai th c hi n theo quy đ nh. Đi u 7. Đi u ki n th c hi n mua s m ho c đ u th u mua s m hàng hoá, d ch v tư v n và đ u tư xây d ng: 1. Các đơn v , t ch c thu c B Tài chính ch đư c mua s m ho c đ u th u mua s m hàng hoá trong ph m vi, không đư c vư t quá d toán đư c duy t, đúng n i dung và đ m b o các đi u ki n sau: a) Đ i v i mua s m hàng hoá, d ch v tư v n: - Ph i có d toán c a c p có th m quy n phê duy t. - N i dung, danh m c hàng hoá, d ch v tư v n đư c c p có th m quy n phê duy t. - K ho ch đ u th u, h sơ m i th u đư c ngư i có th m quy n ho c c p có th m quy n phê duy t theo phân c p t i Chương X c a Quy ch này. b) Đ i v i đ u tư xây d ng, c i t o, s a ch a l n và l p đ t thi t b g n v i các công trình, h ng m c công trình: - D án đ u tư xây d ng đư c c p có th m quy n phê duy t; - Thi t k , d toán đư c duy t; - K ho ch v n đ u tư đư c c p có th m quy n phê duy t; - K ho ch đ u th u; h sơ m i th u đư c ngư i có th m quy n ho c c p có th m quy n phê duy t theo phân c p t i Chương X c a Quy ch này. 2. Đ i v i vi c mua s m ho c đ u th u mua s m hàng hoá, d ch v công ngh thông tin, ngoài các đi u ki n đư c quy đ nh t i đi m 1 nêu trên các đơn v , t ch c thu c B Tài chính khi mua s m ho c đ u th u mua s m đ m b o th ng nh t theo các quy đ nh qu n lý v công ngh thông tin hi n hành c a Nhà nư c và c a B Tài chính. Chương III TRÌNH T Đ U TH U, HÌNH TH C L A CH N NHÀ TH U VÀ ĐI U KI N THAM GIA D TH U Đi u 8. Trình t tri n khai công tác đ u th u: Th trư ng các cơ quan, đơn v thu c B Tài chính khi t ch c tri n khai đ u th u mua s m hàng hoá, d ch v tư v n, d án đ u tư xây d ng đư c th c hi n th ng nh t theo trình t như sau: 1. Thành l p T th m đ nh đ u th u; 2. Xây d ng và phê duy t k ho ch đ u th u; 3. Xây d ng và phê duy t h sơ m i th u; 4. Phê duy t tiêu chu n đánh giá chi ti t h sơ d th u. 5. Thành l p T chuyên gia đ u th u (có th thành l p cùng v i th i đi m quy t đ nh thành l p T th m đ nh đ u th u). 6. Th m đ nh và phê duy t k t qu đ u th u. 7. Thông báo k t qu đ u th u. 8. Thương th o, hoàn thi n và ký k t h p đ ng. Th trư ng các cơ quan, đơn v đư c phân c p và u quy n trong ho t đ ng đ u th u theo quy đ nh t i Chương X c a Quy ch này có trách nhi m t ch c th c hi n và hư ng d n T th m đ nh, T 6
 7. chuyên gia đ u th u th c hi n theo đúng n i dung, trình t quy đ nh, đư c b sung thêm các n i dung cho phù h p v i yêu c u c th c a công tác mua s m, đ u th u. Trư ng h p, không c n thi t thành l p T th m đ nh đ u th u do nhi m v này đư c giao cho m t b ph n chuyên môn c a đơn v th c hi n thì ngư i có th m quy n quy t đ nh phê duy t k ho ch đ u th u t quy t đ nh và ch u trách nhi m theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 9. Hình th c l a ch n nhà th u: Bao g m hình th c đ u th u và hình th c mua s m không ph i đ u th u. Căn c thông báo phê duy t b ng văn b n v ngu n v n, d án đ u tư xây d ng đư c phê duy t, n i dung hàng hoá, d ch v mua s m cho m t năm ngân sách ho c giai đo n th c hi n đ i v i t ng n i dung, ch ng lo i hàng hoá, d ch v c a c p có th m quy n, th trư ng các đơn v áp d ng hình th c l a ch n nhà th u theo đúng quy đ nh. Nghiêm c m vi c chia l gói th u đ th c hi n vi c mua s m theo các hình th c không ph i đ u th u. Đi u 10. Đ u th u r ng rãi: 1. Hình th c đ u th u r ng rãi là hình th c ch y u trong công tác l a ch n nhà th u th c hi n mua s m hàng hoá, d ch v và đ u tư xây d ng. Hình th c đ u th u r ng rãi ph i đư c phê duy t trong k ho ch đ u th u. Vi c l a ch n nhà th u đ th c hi n các d án, mua s m quy đ nh t i Đi u 6 c a Quy ch này ph i áp d ng hình th c đ u th u r ng rãi, tr trư ng h p quy đ nh t Đi u 11 đ n Đi u 16 c a Quy ch này. 2. Đ i v i đ u th u r ng rãi, không h n ch s lư ng nhà th u tham d . Trư c khi phát hành h sơ m i th u, bên m i th u ph i thông báo m i th u theo quy đ nh đ các nhà th u bi t thông tin tham d . Bên m i th u ph i cung c p h sơ m i th u cho các nhà th u có nhu c u tham gia đ u th u. Trong h sơ m i th u không đư c nêu b t c đi u ki n nào nh m h n ch s tham gia c a nhà th u ho c nh m t o l i th cho m t ho c m t s nhà th u gây ra s c nh tranh không bình đ ng. Đi u 11. Đ u th u h n ch : 1. Đ u th u h n ch đư c áp d ng trong các trư ng h p sau đây: a) Theo yêu c u c a nhà tài tr nư c ngoài đ i v i ngu n v n s d ng cho gói th u; b) Gói th u có yêu c u cao v k thu t ho c k thu t có tính đ c thù; gói th u có tính ch t nghiên c u, th nghi m mà ch có m t s nhà th u có kh năng đáp ng yêu c u c a gói th u. 2. Khi th c hi n đ u th u h n ch và ph i đư c phê duy t trong k ho ch đ u th u, Th trư ng đơn v mua s m (bên m i th u) ph i trình Th trư ng cơ quan có th m quy n theo phân c p t i Chương X c a Quy ch này đ ng ý phê duy t b ng văn b n trư c khi t ch c th c hi n. 3. Khi th c hi n đ u th u h n ch , ph i m i t i thi u năm (05) nhà th u đư c xác đ nh là có đ năng l c và kinh nghi m tham gia đ u th u; trư ng h p th c t có ít hơn năm (05) nhà th u tham d , th trư ng cơ quan có th m quy n theo phân c p t i Chương X c a Quy ch này xem xét, quy t đ nh cho phép ti p t c t ch c đ u th u h n ch ho c áp d ng hình th c l a ch n khác. Đi u 12. Ch đ nh th u: 1. Ch đ nh th u đư c áp d ng trong các trư ng h p sau đây: a) S c b t kh kháng do thiên tai, đ ch h a, s c c n kh c ph c ngay thì ch đ u tư ho c cơ quan ch u trách nhi m qu n lý công trình, tài s n đó đư c ch đ nh ngay nhà th u đ th c hi n; trong trư ng h p này ch đ u tư ho c cơ quan ch u trách nhi m qu n lý công trình, tài s n đó ph i cùng v i nhà th u đư c ch đ nh ti n hành th t c ch đ nh th u theo quy đ nh trong th i h n không quá mư i lăm ngày k t ngày ch đ nh th u; b) Gói th u do yêu c u c a nhà tài tr nư c ngoài; c) Gói th u thu c d án bí m t qu c gia; d án c p bách vì l i ích qu c gia, an ninh an toàn năng lư ng do Th tư ng Chính ph quy t đ nh khi th y c n thi t; d) Mua s m các hàng hoá đã đư c Th tư ng Chính ph cho phép ch đ nh th u; đ) Hàng hoá ch do m t cơ s s n xu t, có giá bán th ng nh t (như đi n, nư c ...); e) Gói th u mua s m các lo i v t tư, hàng hoá, thi t b và chi phí tri n khai đ ph c h i, duy tu, b o trì, m r ng công su t c a thi t b , dây chuy n công ngh s n xu t, nâng c p và m r ng ph m m m mà trư c đó đã đư c mua t m t nhà th u cung c p và không th mua t các nhà th u cung c p khác do ph i b o đ m tính tương thích c a thi t b , công ngh ; 7
 8. g) Gói th u d ch v tư v n có giá gói th u dư i năm trăm tri u đ ng; gói th u xây l p, mua s m hàng hóa, thi t b g n v i công trình xây d ng có giá gói th u dư i m t t đ ng thu c d án đ u tư phát tri n; gói th u mua s m hàng hóa, d ch v có giá gói th u dư i m t trăm tri u đ ng; trư ng h p th y c n thi t thì t ch c đ u th u. 2. Vi c áp d ng hình th c ch đ nh th u quy đ nh t i các đi m b, c, d, đ, e và g kho n 1 Đi u này ph i đư c phê duy t trong k ho ch đ u th u và d toán đ i v i gói th u đó ph i đư c c p có th m quy n phê duy t theo quy đ nh. Đ i v i n i dung quy đ nh t i các đi m b, c, d, đ và e Th trư ng đơn v mua s m ho c ch đ u tư trình c p có th m quy n theo quy đ nh t i Chương X c a Quy ch này quy t đ nh ch đ nh nhà th u đ năng l c đ th c hi n công vi c. Trư ng h p ch đ nh th u đ i v i hàng hoá, d ch v công ngh thông tin do B trư ng B Tài chính phê duy t, C c Tin h c và Th ng kê tài chính ch trì l y ý ki n tham gia c a V Tài v qu n tr . Đ i v i n i dung quy đ nh t i đi m g kho n 1 Đi u này Th trư ng đơn v mua s m ho c ch đ u tư quy t đ nh ch đ nh nhà th u đ năng l c đ th c hi n nhi m v , đ ng th i ch u trách nhi m v quy t đ nh c a mình. 3. Khi th c hi n ch đ nh th u, ph i l a ch n m t nhà th u đư c xác đ nh là có đ năng l c và kinh nghi m đáp ng các yêu c u c a gói th u và ph i tuân th quy trình th c hi n ch đ nh th u theo quy đ nh. Đi u 13. Mua s m tr c ti p: 1. Mua s m tr c ti p đư c áp d ng đ i v i các nhà th u cung c p hàng hoá thư ng xuyên ho c mua s m hàng hoá b sung có n i dung tương t đư c ký h p đ ng trư c đó không quá sáu tháng. Trư ng h p t ng giá tr mua s m b sung vư t quá giá tr h p đ ng đã ký trư c đó ph i đư c c p trên tr c ti p phê duy t trư c khi th c hi n. 2. Vi c áp d ng hình th c mua s m tr c ti p ph i đư c phê duy t trong k ho ch đ u th u. Khi th c hi n mua s m tr c ti p, đư c m i nhà th u trư c đó đã đư c l a ch n thông qua đ u th u r ng rãi ho c đ u th u h n ch đ th c hi n gói th u có n i dung tương t . 3. Đơn giá đ i v i các n i dung thu c gói th u áp d ng mua s m tr c ti p không đư c vư t đơn giá c a các n i dung tương ng thu c gói th u tương t đã ký h p đ ng trư c đó. 4. Đư c áp d ng mua s m tr c ti p đ th c hi n gói th u tương t v n i dung thu c cùng m t d án ho c thu c d án khác. Đi u 14. Chào hàng c nh tranh trong mua s m hàng hoá, d ch v : 1. Chào hàng c nh tranh đư c áp d ng trong trư ng h p có đ các đi u ki n sau đây: a) Gói th u có giá gói th u dư i năm (05) trăm tri u đ ng; b) N i dung mua s m là nh ng hàng hoá, d ch v thông d ng, s n có trên th trư ng v i đ c tính k thu t đư c tiêu chu n hoá và tương đương nhau v ch t lư ng. 2. Vi c áp d ng hình th c chào hàng c nh tranh ph i đư c phê duy t trong k ho ch đ u th u. Khi th c hi n chào hàng c nh tranh, ph i g i yêu c u chào hàng cho các nhà th u. Nhà th u g i báo giá đ n bên m i th u m t cách tr c ti p, b ng fax ho c qua đư ng bưu đi n. Đ i v i m i gói th u ph i có t i thi u ba (03) báo giá t ba (03) nhà th u khác nhau. Th trư ng đơn v mua s m ho c ch đ u tư quy t đ nh phê duy t k t qu l a ch n nhà th u đ năng l c đ th c hi n nhi m v , đ ng th i ch u trách nhi m v quy t đ nh c a mình. Đi u 15. T th c hi n: 1. Hình th c t th c hi n đư c áp d ng trong trư ng h p ch đ u tư là nhà th u có đ năng l c và kinh nghi m đ th c hi n gói th u thu c d án do mình qu n lý và s d ng. 2. Vi c áp d ng hình th c t th c hi n ph i đư c phê duy t trong k ho ch đ u th u. Khi áp d ng hình th c t th c hi n, d toán cho gói th u ph i đư c phê duy t theo quy đ nh. Đơn v giám sát vi c th c hi n gói th u ph i đ c l p v i ch đ u tư v t ch c và tài chính. Đi u 16. L a ch n nhà th u trong trư ng h p đ c bi t: Trư ng h p gói th u có đ c thù riêng bi t mà không th áp d ng các hình th c l a ch n nhà th u quy đ nh t i các Đi u t Đi u 10 đ n Đi u 15 thì th trư ng đơn v có nhu c u mua s m ph i l p phương án l a ch n nhà th u, b o đ m m c tiêu c nh tranh và hi u qu kinh t trình Th tư ng 8
 9. Chính ph xem xét, quy t đ nh. V Tài v qu n tr có trách nhi m th m đ nh trình B trư ng B Tài chính đ trình Th tư ng Chính ph . Đi u 17. Đi u ki n tham gia d th u: T t c các đơn v , t ch c và cá nhân thu c m i lĩnh v c, thành ph n kinh t khi tham gia d th u ph i đ m b o các đi u ki n sau: 1. Có tư cách h p l theo quy đ nh t i Đi u 18, 19 c a Quy ch này; 2. Ch đư c tham gia trong m t h sơ d th u đ i v i m t gói th u v i tư cách là nhà th u đ c l p ho c là nhà th u liên danh. Trư ng h p liên danh ph i có văn b n th a thu n gi a các thành viên, trong đó quy đ nh rõ ngư i đ ng đ u c a liên danh, trách nhi m chung và trách nhi m riêng c a t ng thành viên đ i v i công vi c thu c gói th u; 3. Đáp ng yêu c u nêu trong thông báo m i th u ho c thư m i th u c a bên m i th u; 4. B o đ m c nh tranh trong đ u th u theo quy đ nh t i Đi u 20 c a Quy ch này và các quy đ nh chi ti t khác c a Chính ph (n u có). Đi u 18. Tư cách h p l c a nhà th u là t ch c: Nhà th u là t ch c có tư cách h p l khi có đ các đi u ki n sau đây: 1. Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh, Gi y ch ng nh n đ u tư đư c c p theo quy đ nh c a pháp lu t ho c có quy t đ nh thành l p đ i v i các t ch c không có đăng ký kinh doanh trong trư ng h p là nhà th u trong nư c; có đăng ký ho t đ ng do cơ quan có th m quy n c a nư c mà nhà th u mang qu c t ch c p trong trư ng h p là nhà th u nư c ngoài; 2. H ch toán kinh t đ c l p, ch u trách nhi m đ c l p trư c pháp lu t v ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a đơn v ; Trư ng h p, h ch toán ph thu c ph i có gi y u quy n c a ngư i có th m quy n theo quy đ nh c a pháp lu t; 3. Không b cơ quan có th m quy n k t lu n v tình hình tài chính không lành m nh, đang lâm vào tình tr ng phá s n ho c n đ ng không có kh năng chi tr ; đang trong quá trình gi i th . Đi u 19. Tư cách h p l c a nhà th u là cá nhân: Nhà th u là cá nhân có tư cách h p l khi có đ các đi u ki n sau đây: 1. Năng l c hành vi dân s đ y đ theo quy đ nh pháp lu t c a nư c mà cá nhân đó là công dân; 2. Đăng ký ho t đ ng h p pháp ho c ch ng ch chuyên môn phù h p do cơ quan có th m quy n c p; 3. Không b truy c u trách nhi m hình s . Đi u 20. B o đ m c nh tranh trong đ u th u: 1. Nhà th u khi tham gia đ u th u các gói th u theo quy đ nh t i Quy ch này ph i b o đ m các yêu c u v tính c nh tranh sau đây: a) Nhà th u tư v n l p báo cáo nghiên c u kh thi, d án đ u tư không đư c tham gia đ u th u cung c p d ch v tư v n l p thi t k k thu t c a d án, nhà th u tư v n đã tham gia thi t k k thu t c a d án không đư c tham gia đ u th u các bư c ti p theo; Tr trư ng h p đ i v i gói th u EPC và các quy đ nh t i Đi u 102 c a Lu t Xây d ng; Trư ng h p, sau khi có k t qu thi tuy n, ch đ u tư và tác gi c a phương án thi t k ki n trúc đư c l a ch n tr c ti p đàm phán, ký k t h p đ ng đ th c hi n vi c l p d án đ u tư xây d ng công trình và thi t k xây d ng khi tác gi c a phương án thi t k ki n trúc có đ đi u ki n năng l c theo quy đ nh; trư ng h p tác gi phương án ki n trúc không đ đi u ki n năng l c thì có th liên danh v i t ch c tư v n thi t k có đ đi u ki n năng l c đ ký k t h p đ ng v i ch đ u tư. N u tác gi c a phương án thi t k ki n trúc đư c l a ch n t ch i th c hi n l p d án đ u tư xây d ng công trình và thi t k xây d ng thì ch đ u tư t ch c l a ch n nhà th u khác theo quy đ nh c a pháp lu t; b) Nhà th u tham gia đ u th u ph i đ c l p v t ch c, không cùng ph thu c vào m t cơ quan qu n lý và đ c l p v tài chính v i nhà th u tư v n l p h sơ m i th u, đánh giá h sơ d th u; c) Nhà th u tư v n giám sát th c hi n h p đ ng ph i đ c l p v t ch c, không cùng ph thu c vào m t cơ quan qu n lý và đ c l p v tài chính v i nhà th u th c hi n h p đ ng; d) Nhà th u tham gia đ u th u các gói th u thu c d án ph i đ c l p v t ch c, không cùng ph thu c vào m t cơ quan qu n lý và đ c l p v tài chính v i ch đ u tư c a d án. 9
 10. 2. Các quy đ nh t i kho n 1 Đi u này ph i đư c th c hi n theo quy đ nh chi ti t c a Chính ph và Th tư ng Chính ph v b o đ m c nh tranh trong đ u th u. Đi u 21. Làm rõ h sơ m i th u: 1. Trư ng h p nhà th u c n làm rõ h sơ m i th u thì ph i g i văn b n đ ngh đ n bên m i th u đ xem xét và x lý. Trong h sơ m i th u c n quy đ nh đ ngh nhà th u g i văn b n c n nêu rõ, c th c n bên m i th u làm rõ nh ng n i dung chưa rõ trong h sơ m i th u và đưa ra n i dung đ xu t, ki n ngh c a nhà th u (cách hi u h sơ m i th u c a nhà th u) đ làm cơ s bên m i th u xem xét có ý ki n c th . 2. Vi c làm rõ h sơ m i th u đư c bên m i th u th c hi n theo m t ho c các hình th c sau đây: a) G i văn b n làm rõ h sơ m i th u cho các nhà th u đã nh n h sơ m i th u; b) Trong trư ng h p c n thi t, t ch c h i ngh ti n đ u th u đ trao đ i v nh ng n i dung trong h sơ m i th u mà các nhà th u chưa rõ. N i dung trao đ i ph i đư c bên m i th u ghi l i thành biên b n và l p thành văn b n làm rõ h sơ m i th u g i cho các nhà th u. 3. Văn b n làm rõ h sơ m i th u quy đ nh t i kho n 2 Đi u này là m t ph n c a h sơ m i th u. Đi u 22. Làm rõ h sơ d th u: 1. Nhà th u không đư c thay đ i, b sung h sơ d th u sau th i đi m đóng th u. 2. Sau khi m th u, nhà th u có trách nhi m làm rõ h sơ d th u khi có yêu c u c a bên m i th u. Vi c làm rõ h sơ d th u đư c th c hi n dư i hình th c trao đ i tr c ti p ho c gián ti p, nhưng ph i b o đ m không làm thay đ i n i dung cơ b n c a h sơ d th u đã n p, không thay đ i giá d th u. N i dung làm rõ h sơ d th u ph i th hi n b ng văn b n và đư c bên m i th u b o qu n như m t ph n c a h sơ d th u. 3. Vi c làm rõ h sơ d th u ch đư c th c hi n gi a bên m i th u và nhà th u có h sơ d th u c n ph i làm rõ. Chương IV K HO CH Đ U TH U Đi u 23. Căn c l p k ho ch đ u th u: 1. Danh m c, n i dung d toán đư c c p có th m quy n phê duy t. 2. Quy t đ nh đ u tư và các tài li u là cơ s đ quy t đ nh đ u tư; Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh, Gi y ch ng nh n đ u tư. Đ i v i các công vi c chu n b d án thì căn c theo quy t đ nh c a ngư i đ ng đ u cơ quan chu n b d án. 3. Đi u ư c qu c t ho c văn b n th a thu n qu c t đ i v i các d án s d ng v n ODA. 4. Thi t k , d toán, t ng d toán đư c duy t (n u có). 5. Ngu n v n b trí cho d án, n i dung mua s m. 6. Các văn b n pháp lý khác có liên quan (n u có). Đi u 24. N i dung c a t ng gói th u trong k ho ch đ u th u: Vi c phân chia d án thành các gói th u ph i căn c theo tính ch t k thu t, trình t th c hi n, b o đ m tính đ ng b c a d án và quy mô gói th u không quá nh ho c quá l n làm h n ch s tham gia c a các nhà th u. M i gói th u ch có m t h sơ m i th u và đư c ti n hành đ u th u m t l n. M t l n t ch c đ u th u có th đ u th u m t ho c nhi u gói th u đ c l p. M t gói th u đư c th c hi n theo m t h p đ ng; trư ng h p gói th u g m nhi u ph n đ c l p thì đư c th c hi n theo m t ho c nhi u h p đ ng. N i dung c a t ng gói th u bao g m: 1. Tên gói th u: Tên gói th u th hi n tính ch t, n i dung và ph m vi công vi c c a gói th u, phù h p v i n i dung đư c nêu trong d án ho c nêu trong danh m c d toán đư c phê duy t. 2. Giá gói th u: Giá gói th u đư c xác đ nh theo các phương pháp quy đ nh t i kho n 29 Đi u 4 c a Quy ch này. 3. Ngu n v n: Đ i v i m i gói th u ph i nêu rõ ngu n v n ho c phương th c thu x p v n đ thanh toán cho nhà th u; trư ng h p s d ng v n ODA thì ph i nêu rõ tên nhà tài tr v n và cơ c u ngu n v n (ngoài nư c, trong nư c). 4. Hình th c l a ch n nhà th u và phương th c đ u th u: 10
 11. Hình th c l a ch n nhà th u (trong nư c, qu c t ho c sơ tuy n n u có) theo quy đ nh c a Lu t Đ u th u, Lu t Xây d ng và quy đ nh t i Quy ch này. Phương th c đ u th u theo quy đ nh c a Lu t Đ u th u và Quy ch này. 5. Th i gian l a ch n nhà th u: Nêu th i gian t ch c th c hi n vi c l a ch n nhà th u th c hi n gói th u đ b o đ m ti n đ c a gói th u. Trong đó quy đ nh các n i dung: - Th i gian sơ tuy n nhà th u t i đa là ba mươi ngày đ i v i đ u th u trong nư c, b n mươi lăm ngày đ i v i đ u th u qu c t k t ngày phát hành h sơ m i sơ tuy n đ n khi có k t qu sơ tuy n đư c duy t; - Th i gian thông báo m i th u t i thi u là mư i ngày trư c khi phát hành h sơ m i th u; - Th i gian chu n b h sơ d th u t i thi u là mư i lăm ngày đ i v i đ u th u trong nư c, ba mươi ngày đ i v i đ u th u qu c t k t ngày phát hành h sơ m i th u đ n th i đi m đóng th u; - Th i gian có hi u l c c a h sơ d th u t i đa là m t trăm tám mươi ngày k t th i đi m đóng th u; trư ng h p c n thi t có th yêu c u gia h n th i gian có hi u l c c a h sơ d th u nhưng không quá ba mươi ngày; - Th i gian đánh giá h sơ d th u t i đa là b n mươi lăm ngày đ i v i đ u th u trong nư c, sáu mươi ngày đ i v i đ u th u qu c t k t ngày m th u đ n khi ch đ u tư có báo cáo v k t qu đ u th u trình ngư i có th m quy n xem xét, quy t đ nh; - Th i gian th m đ nh t i đa là hai mươi ngày cho vi c th c hi n đ i v i t ng n i dung v k ho ch đ u th u, h sơ m i th u, k t qu l a ch n nhà th u. Đ i v i gói th u thu c th m quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph , th i gian th m đ nh t i đa là ba mươi ngày cho vi c th c hi n đ i v i t ng n i dung v k ho ch đ u th u, k t qu l a ch n nhà th u. 6. Hình th c h p đ ng: Tùy theo tính ch t c a gói th u, xác đ nh các hình th c h p đ ng áp d ng đ i v i h p đ ng cho gói th u theo quy đ nh g m các hình th c: tr n gói, theo đơn giá, theo th i gian ho c theo t l ph n trăm. 7. Th i gian th c hi n h p đ ng: Th i gian th c hi n h p đ ng ph i b o đ m vi c th c hi n gói th u phù h p v i ti n đ th c hi n d án. Đi u 25. Trình duy t k ho ch đ u th u: 1. Trách nhi m trình duy t: Ch đ u tư ho c th trư ng đơn v tr c ti p mua s m có trách nhi m trình k ho ch đ u th u lên ngư i quy t đ nh đ u tư ho c c p có th m quy n xem xét, phê duy t, đ ng th i g i cho cơ quan, t ch c th m đ nh; trư ng h p trình k ho ch đ u th u lên Th tư ng Chính ph , ch đ u tư còn ph i g i cho các B qu n lý có liên quan đ có ý ki n b ng văn b n trình Th tư ng Chính ph xem xét, phê duy t. 2. H sơ trình duy t: a) Văn b n trình duy t k ho ch đ u th u bao g m nh ng n i dung sau đây: - Ph n công vi c đã th c hi n bao g m nh ng công vi c liên quan t i chu n b d án v i giá tr tương ng và căn c pháp lý đ th c hi n; - Ph n công vi c không áp d ng đư c m t trong các hình th c l a ch n nhà th u theo quy đ nh; - Ph n k ho ch đ u th u bao g m nh ng công vi c hình thành các gói th u đư c th c hi n theo m t trong các hình th c l a ch n nhà th u theo quy đ nh, k c các công vi c như rà phá bom mìn, b o hi m công trình, đào t o. Nêu cơ s c a vi c chia d án thành các gói th u. Đ i v i t ng gói th u, ph i b o đ m có đ các n i dung: tên gói th u, giá gói th u, ngu n v n, hình th c l a ch n nhà th u, phương th c đ u th u, th i gian l a ch n nhà th u, hình th c h p đ ng và th i gian th c hi n h p đ ng. Trư ng h p không áp d ng đ u th u r ng rãi thì ph i nêu rõ lý do. T ng giá tr các ph n công vi c đã th c hi n, ph n công vi c không áp d ng các hình th c l a ch n nhà th u và ph n công vi c thu c k ho ch đ u th u không đư c vư t t ng m c đ u tư c a d án. Trư ng h p c n thi t ph i l p k ho ch đ u th u cho m t ho c m t s gói th u đ th c hi n trư c theo quy đ nh thì trong văn b n trình duy t v n ph i bao g m các n i dung như quy đ nh t i kho n này. b) Tài li u kèm theo văn b n trình duy t: Khi trình duy t k ho ch đ u th u, ch đ u tư ho c th trư ng đơn v tr c ti p mua s m ph i g i kèm theo b n ch p các tài li u làm căn c l p k ho ch đ u th u theo quy đ nh. 11
 12. Đi u 26. Th m đ nh và phê duy t k ho ch đ u th u: 1. Th m đ nh k ho ch đ u th u: a) Th m đ nh k ho ch đ u th u là vi c ti n hành ki m tra, đánh giá các n i dung theo quy đ nh. b) Cơ quan, t ch c th m đ nh k ho ch đ u th u ph i l p báo cáo k t qu th m đ nh trên cơ s tuân th các quy đ nh v quy n và nghĩa v c a cơ quan, t ch c th m đ nh c a Lu t Đ u th u trình ngư i quy t đ nh đ u tư ho c ngư i có th m quy n phê duy t theo quy đ nh t i Chương X c a Quy ch này. 2. Phê duy t k ho ch đ u th u: Ngư i quy t đ nh đ u tư ho c ngư i có th m quy n có trách nhi m phê duy t k ho ch đ u th u trong th i h n không quá 10 ngày, k t ngày nh n đư c đ y đ báo cáo c a ch đ u tư, báo cáo th m đ nh c a cơ quan, t ch c th m đ nh và ý ki n c a các cơ quan liên quan (n u có). Vi c phê duy t k ho ch đ u th u thu c trách nhi m c a Th tư ng Chính ph đư c th c hi n theo Quy ch làm vi c c a Chính ph . Chương V SƠ TUY N NHÀ TH U Đi u 27. Áp d ng sơ tuy n: 1. Vi c sơ tuy n nhà th u đư c th c hi n trư c khi t ch c đ u th u nh m ch n đư c các nhà th u đ năng l c và kinh nghi m theo yêu c u c a gói th u đ m i tham gia đ u th u; đ i v i các gói th u mua s m hàng hoá, gói th u EPC có giá gói th u t ba trăm t đ ng tr lên, gói th u xây l p có giá gói th u t hai trăm t đ ng tr lên ph i đư c ti n hành sơ tuy n. 2. Trư ng h p c n áp d ng sơ tuy n đ i v i các gói th u không thu c quy đ nh t i kho n 1 Đi u này thì ngư i quy t đ nh đ u tư ho c c p có th m quy n quy đ nh trong k ho ch đ u th u. Đi u 28. Trình t th c hi n sơ tuy n: 1. L p h sơ m i sơ tuy n: Bên m i th u l p h sơ m i sơ tuy n trình ch đ u tư ho c c p có th m quy n phê duy t. H sơ m i sơ tuy n bao g m thông tin ch d n v gói th u và các yêu c u sau đây đ i v i nhà th u: a) Yêu c u v năng l c k thu t; b) Yêu c u v năng l c tài chính; c) Yêu c u v kinh nghi m. Tiêu chu n đánh giá h sơ d sơ tuy n đư c xây d ng theo tiêu chí “đ t’, “không đ t” và c n đư c nêu trong h sơ m i sơ tuy n, bao g m tiêu chu n đ i v i t ng yêu c u v năng l c k thu t, v năng l c tài chính và v kinh nghi m. Đ i v i gói th u xây l p, gói th u l a ch n t ng th u xây d ng, tr t ng th u thi t k , tiêu chu n đánh giá h sơ d sơ tuy n còn ph i phù h p v i yêu c u v đi u ki n năng l c đ i v i t ng lo i, c p công trình xây d ng theo quy đ nh c a Lu t Xây d ng. 2. Thông báo m i sơ tuy n: Thông báo m i sơ tuy n theo m u nêu t i Ph l c kèm theo, ph i đư c đăng t i trên Website c a B Tài chính, t báo v đ u th u 3 kỳ liên ti p và trên trang thông tin đi n t v đ u th u; đ i v i đ u th u qu c t còn ph i đăng t i đ ng th i trên m t t báo ti ng Anh đư c phát hành r ng rãi trong nư c. Sau khi đăng t i theo quy đ nh trên có th đăng trên các phương ti n thông tin đ i chúng khác. H sơ m i sơ tuy n đư c cung c p mi n phí cho các nhà th u sau 10 ngày, k t ngày đăng t i đ u tiên thông báo m i sơ tuy n và đư c kéo dài đ n th i đi m h t h n n p h sơ d sơ tuy n (đóng sơ tuy n). 3. Ti p nh n và qu n lý h sơ d sơ tuy n: Bên m i th u ti p nh n h sơ d sơ tuy n do các nhà th u n p và qu n lý theo ch đ qu n lý h sơ “m t”. H sơ d sơ tuy n đư c n p theo đúng yêu c u nêu trong h sơ m i sơ tuy n s đư c m công khai ngay sau th i đi m đóng sơ tuy n. H sơ d sơ tuy n đư c g i đ n sau th i đi m đóng sơ tuy n s không đư c m và đư c bên m i th u g i tr l i nhà th u theo nguyên tr ng. 4. Đánh giá h sơ d sơ tuy n: Vi c đánh giá h sơ d sơ tuy n do bên m i th u th c hi n theo tiêu chu n đánh giá nêu trong h sơ m i sơ tuy n. 5. Trình và phê duy t k t qu sơ tuy n: Bên m i th u ch u trách nhi m trình ch đ u tư ho c c p có th m quy n phê duy t k t qu sơ tuy n. 12
 13. 6. Thông báo k t qu sơ tuy n: Sau khi ch đ u tư ho c c p có th m quy n phê duy t k t qu sơ tuy n, bên m i th u có trách nhi m thông báo b ng văn b n v k t qu sơ tuy n đ n các nhà th u tham d sơ tuy n đ m i tham gia đ u th u. Chương VI Đ U TH U R NG RÃI VÀ Đ U TH U H N CH Đ I V I GÓI TH U D CH V TƯ V N Đi u 29. Chu n b đ u th u: 1. L a ch n danh sách nhà th u đ m i tham gia đ u th u a) Đ i v i đ u th u r ng rãi: - Ch đ u tư báo cáo c p có th m quy n theo phân c p t i Chương X c a Quy ch này phê duy t h sơ m i quan tâm bao g m các n i dung sau đây đ yêu c u nhà th u quan tâm cung c p: + V năng l c và s lư ng chuyên gia; + V năng l c tài chính; + V kinh nghi m. Tiêu chu n đánh giá h sơ quan tâm đư c xây d ng theo tiêu chí “đ t’, “không đ t” và c n đư c nêu trong h sơ m i quan tâm, bao g m tiêu chu n v năng l c và s lư ng chuyên gia, v năng l c tài chính và v kinh nghi m. - Thông báo m i n p h sơ quan tâm ph i đư c đăng t i trên Website c a B Tài chính, t báo v đ u th u 3 kỳ liên ti p và trên trang thông tin đi n t v đ u th u; đ i v i đ u th u qu c t thì còn ph i đăng t i đ ng th i trên m t t báo ti ng Anh đư c phát hành r ng rãi trong nư c. Sau khi đăng t i theo quy đ nh trên có th đăng trên các phương ti n thông tin đ i chúng khác; - Sau th i h n 10 ngày k t ngày đăng t i đ u tiên thông báo m i n p h sơ quan tâm, bên m i th u phát hành mi n phí h sơ m i quan tâm cho các nhà th u có nhu c u tham d th u; - Th i gian đ nhà th u chu n b h sơ quan tâm t i thi u là 5 ngày đ i v i đ u th u trong nư c và 10 ngày đ i v i đ u th u qu c t ; - Bên m i th u đánh giá h sơ quan tâm do nhà th u n p theo tiêu chu n đánh giá, trình ch đ u tư đ trình c p có th m quy n theo quy đ nh phân c p t i Chương X c a Quy ch này phê duy t danh sách nhà th u m i tham gia đ u th u. b) Đ i v i đ u th u h n ch : Ch đ u tư trình c p có th m quy n theo quy đ nh phân c p t i Chương X c a Quy ch này phê duy t danh sách nhà th u đư c coi là có đ năng l c và kinh nghi m đ m i tham gia đ u th u. 2. L p h sơ m i th u: a) Căn c l p h sơ m i th u: - Danh m c n i dung d toán đư c c p có th m quy n phê duy t; - Quy t đ nh đ u tư và các tài li u là cơ s đ quy t đ nh đ u tư; - K ho ch đ u th u đư c duy t; - Các quy đ nh c a pháp lu t v đ u th u và các quy đ nh c a pháp lu t có liên quan; Đi u ư c qu c t ho c văn b n th a thu n qu c t (n u có) đ i v i các d án s d ng v n ODA; - Các chính sách c a Nhà nư c v thu , ti n lương, ưu đãi trong đ u th u qu c t ho c các quy đ nh khác có liên quan. Trư ng h p gói th u c n th c hi n trư c khi có quy t đ nh đ u tư thì t ch c đư c giao nhi m v chu n b d án căn c các văn b n liên quan đ l p h sơ m i th u trình ngư i đ ng đ u cơ quan chu n b d án phê duy t. b) N i dung h sơ m i th u: H sơ m i th u ph i bao g m các n i dung theo quy đ nh v l p h sơ m i th u theo m u đư c Chính ph quy đ nh; trong đó ph i bao g m các yêu c u quan tr ng (đi u ki n tiên quy t) đ lo i b h sơ d th u, c th như sau: 13
 14. - Nhà th u không có tên trong danh sách mua h sơ m i th u, không đăng ký tham gia đ u th u, tr trư ng h p nhà th u c n thay đ i tư cách (tên) tham gia đ u th u so v i khi mua h sơ m i th u, đăng ký tham gia đ u th u thì ph i thông báo b ng văn b n t i bên m i th u. Bên m i th u ch xem xét khi nh n đư c văn b n thông báo này trư c th i đi m đóng th u. - Nhà th u không b o đ m tư cách h p l theo quy đ nh c a Lu t Đ u th u; - Nhà th u không b o đ m đi u ki n năng l c theo quy đ nh c a Lu t Xây d ng; - Không có b n g c h sơ d th u; - Đơn d th u không h p l ; - Hi u l c c a h sơ d th u không b o đ m yêu c u theo quy đ nh trong h sơ m i th u; - Nhà th u có tên trong hai ho c nhi u h sơ d th u v i tư cách là nhà th u chính (nhà th u đ c l p ho c thành viên trong liên danh); - Các yêu c u quan tr ng khác có tính đ c thù c a gói th u. Nhà th u vi ph m ch m t trong s các đi u ki n tiên quy t quy đ nh trong h sơ m i th u s b lo i và h sơ d th u không đư c xem xét ti p. 3. Phê duy t h sơ m i th u: đư c quy đ nh theo phân c p t i Chương X t i Quy ch này. 4. M i th u: a) Bên m i th u g i thư m i th u t i các nhà th u trong danh sách m i tham gia đ u th u. N i dung thư m i th u đư c l p theo m u nêu t i Ph l c kèm theo; b) Th i gian t khi g i thư m i th u đ n khi phát hành h sơ m i th u t i thi u là 5 ngày đ i v i đ u th u trong nư c, 7 ngày đ i v i đ u th u qu c t . Đi u 30. Tiêu chu n đánh giá h sơ d th u: 1. Đ i v i gói th u d ch v tư v n, k c d ch v tư v n xây d ng theo quy đ nh c a Lu t Xây d ng, không yêu c u k thu t cao: a) Tiêu chu n đánh giá v m t k thu t: s d ng thang đi m (100, 1.000,...) đ đánh giá, bao g m các n i dung sau đây: - Kinh nghi m và năng l c c a nhà th u. T l đi m đ i v i n i dung này quy đ nh t 10% - 20% t ng s đi m; - Gi i pháp và phương pháp lu n đ i v i yêu c u c a gói th u. T l đi m đ i v i n i dung này quy đ nh t 30% - 40% t ng s đi m; - Nhân s c a nhà th u đ th c hi n gói th u. T l đi m đ i v i n i dung này quy đ nh t 50% - 60% t ng s đi m. C n ph i xác đ nh m c đi m yêu c u t i thi u v m t k thu t song không đư c quy đ nh th p hơn 70% t ng s đi m. H sơ d th u có đi m v m t k thu t không th p hơn m c đi m yêu c u t i thi u thì đư c coi là đáp ng yêu c u v m t k thu t. b) Tiêu chu n đánh giá v m t tài chính: S d ng thang đi m (100, 1.000,...) th ng nh t v i thang đi m v m t k thu t. Đi m tài chính đ i v i t ng h sơ d th u đư c xác đ nh như sau: Đi m tài chính = P th p nh t x (100, 1.000,...) (c a h sơ d th u đang xét) P đang xét Trong đó: P th p nh t: Giá d th u th p nh t sau s a l i và hi u ch nh sai l ch trong s các nhà th u đã vư t qua đánh giá v m t k thu t. P đang xét: Giá d th u sau s a l i và hi u ch nh sai l ch c a h sơ d th u đang xét. c) Tiêu chu n đánh giá t ng h p: 14
 15. - Tiêu chu n đánh giá t ng h p đư c xây d ng trên cơ s tiêu chu n đánh giá v m t k thu t và v m t tài chính, trong đó t tr ng đi m v m t k thu t không đư c quy đ nh th p hơn 70% t ng s đi m và t tr ng đi m v m t tài chính không đư c quy đ nh cao hơn 30% t ng s đi m; - Đi m t ng h p đ i v i m t h sơ d th u đư c xác đ nh theo công th c sau: Đi m t ng h p = Đk thu t x (K%) + Đtài chính x (G%) Trong đó: + K%: t tr ng đi m v m t k thu t (quy đ nh trong thang đi m t ng h p). + G%: t tr ng đi m v m t tài chính (quy đ nh trong thang đi m t ng h p). + Đk thu t : là s đi m c a h sơ d th u đư c xác đ nh t i bư c đánh giá v m t k thu t theo quy đ nh t i đi m a kho n này. + Đtài chính : là s đi m c a h sơ d th u đư c xác đ nh t i bư c đánh giá v m t tài chính theo quy đ nh t i đi m b kho n này. 2. Đ i v i gói th u d ch v tư v n, k c d ch v tư v n xây d ng theo quy đ nh c a Lu t Xây d ng, có yêu c u k thu t cao: Tiêu chu n đánh giá v m t k thu t đư c xây d ng theo quy đ nh t i đi m a kho n 1 Đi u này, trong đó m c đi m yêu c u t i thi u v m t k thu t không đư c quy đ nh th p hơn 80% t ng s đi m v m t k thu t. Đi u 31. T ch c đ u th u: 1. Phát hành h sơ m i th u: a) Bên m i th u bán h sơ m i th u t i trư c th i đi m đóng th u cho các nhà th u trong danh sách m i tham gia đ u th u v i giá bán theo quy đ nh. Đ i v i nhà th u liên danh thì ch c n m t thành viên trong liên danh mua h sơ m i th u; b) Vi c s a đ i và làm rõ h sơ m i th u đư c th c hi n theo quy đ nh. 2. Chu n b h sơ d th u: Nhà th u chu n b và n p h sơ d th u theo yêu c u c a h sơ m i th u. Trư ng h p nhà th u c n thay đ i tư cách (tên) tham gia đ u th u so v i khi mua h sơ m i th u, đăng ký tham gia đ u th u thì ph i thông báo b ng văn b n t i bên m i th u. Bên m i th u ch xem xét khi nh n đư c văn b n thông báo này trư c th i đi m đóng th u. 3. Ti p nh n và qu n lý h sơ d th u: Bên m i th u ti p nh n và qu n lý các h sơ d th u đã n p theo ch đ qu n lý h sơ “M t”. H sơ d th u đư c g i đ n bên m i th u sau th i đi m đóng th u đ u đư c coi là không h p l và đư c g i tr l i cho nhà th u theo nguyên tr ng. B t kỳ tài li u nào đư c nhà th u g i đ n sau th i đi m đóng th u đ s a đ i, b sung h sơ d th u đã n p đ u đư c coi là không h p l . 4. S a đ i ho c rút h sơ d th u: Khi mu n s a đ i ho c rút h sơ d th u đã n p, nhà th u ph i có văn b n đ ngh và bên m i th u ch ch p thu n n u nh n đư c văn b n đ ngh c a nhà th u trư c th i đi m đóng th u; văn b n đ ngh rút h sơ d th u ph i đư c g i riêng bi t v i h sơ d th u. 5. M h sơ đ xu t k thu t: a) Vi c m th u ph i đư c ti n hành công khai ngay sau th i đi m đóng th u theo ngày, gi , đ a đi m quy đ nh trong h sơ m i th u trư c s ch ng ki n c a nh ng ngư i có m t và không ph thu c vào s có m t hay v ng m t c a các nhà th u đư c m i. Bên m i th u có th m i đ i di n các cơ quan liên quan đ n tham d l m th u; b) Bên m i th u ti n hành m h sơ đ xu t k thu t c a t ng nhà th u theo th t ch cái tên c a nhà th u và theo trình t sau đây: - Ki m tra niêm phong; - M h sơ, đ c và ghi vào biên b n các thông tin ch y u sau đây: + Tên nhà th u; + S lư ng b n g c, b n ch p h sơ; + Th i gian có hi u l c c a h sơ; + Văn b n đ ngh s a đ i h sơ (n u có); 15
 16. + Các thông tin khác có liên quan. Biên b n m th u c n đư c đ i di n các nhà th u, đ i di n bên m i th u, đ i di n các cơ quan liên quan tham d ký xác nh n. Sau khi m th u, bên m i th u ph i ký xác nh n vào t ng trang b n g c h sơ đ xu t k thu t c a t ng h sơ d th u và qu n lý theo ch đ qu n lý h sơ “M t”. Vi c đánh giá h sơ đ xu t k thu t đư c ti n hành theo b n ch p. Nhà th u ph i ch u trách nhi m v tính chính xác và phù h p gi a b n ch p và b n g c cũng như v niêm phong c a h sơ d th u. Đi u 32. Đánh giá h sơ d th u: Vi c đánh giá h sơ d th u đ i v i gói th u d ch v tư v n, k c d ch v tư v n xây d ng theo quy đ nh c a Lu t Xây d ng, căn c theo tiêu chu n đánh giá và các yêu c u khác nêu trong h sơ m i th u, nguyên t c và trình t đánh giá theo quy đ nh c a Lu t Đ u th u, c th như sau: 1. Đánh giá sơ b : a) Ki m tra tính h p l c a h sơ đ xu t k thu t theo yêu c u c a h sơ m i th u: - Tính h p l c a đơn d th u. Đơn d th u ph i đư c đi n đ y đ và có ch ký c a ngư i đ i di n h p pháp c a nhà th u theo yêu c u c a h sơ m i th u. Đ i v i nhà th u liên danh, đơn d th u ph i do đ i di n h p pháp c a t ng thành viên liên danh ký, tr trư ng h p trong văn b n tho thu n liên danh có quy đ nh các thành viên trong liên danh u quy n cho thành viên đ ng đ u liên danh ký đơn d th u; - Tính h p l c a tho thu n liên danh. Trong tho thu n liên danh ph i phân đ nh rõ trách nhi m, quy n h n, kh i lư ng công vi c ph i th c hi n và giá tr tương ng c a t ng thành viên trong liên danh, k c ngư i đ ng đ u liên danh và trách nhi m c a ngư i đ ng đ u liên danh, ch ký c a các thành viên, con d u (n u có); - Có m t trong các lo i gi y t h p l theo yêu c u c a h sơ m i th u: Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh, Gi y ch ng nh n đ u tư, quy t đ nh thành l p; Gi y đăng ký ho t đ ng h p pháp; ch ng ch chuyên môn phù h p; - S lư ng b n chính, b n ch p h sơ đ xu t k thu t; - Các ph l c, tài li u kèm theo h sơ d th u. b) Lo i b h sơ d th u không đáp ng yêu c u quan tr ng (đi u ki n tiên quy t) nêu trong h sơ m i th u theo quy đ nh. 2. Đánh giá chi ti t: a) Đánh giá h sơ d th u đ i v i gói th u d ch v tư v n, k c d ch v tư v n xây d ng theo quy đ nh c a Lu t Xây d ng, không yêu c u k thu t cao: - Đánh giá v m t k thu t: Đánh giá theo tiêu chu n đánh giá v m t k thu t đư c quy đ nh trong h sơ m i th u. Ch đ u tư ho c c p có th m quy n phê duy t danh sách các nhà th u đáp ng yêu c u v m t k thu t đ th c hi n đánh giá v m t tài chính. - Đánh giá v m t tài chính: M công khai h sơ đ xu t tài chính c a các nhà th u đáp ng yêu c u v m t k thu t theo trình t quy đ nh. Biên b n m h sơ đ xu t tài chính bao g m các thông tin ch y u sau đây: + Tên nhà th u; + S lư ng b n g c, b n ch p h sơ; + Giá d th u ghi trong đơn d th u; + Các thông tin khác có liên quan. Sau khi m th u, bên m i th u ph i ký xác nh n vào t ng trang b n g c h sơ đ xu t tài chính c a t ng h sơ d th u và qu n lý theo ch đ qu n lý h sơ “m t”. Vi c đánh giá v m t tài chính đư c ti n hành theo b n ch p, nhà th u ph i ch u trách nhi m v tính chính xác và phù h p gi a b n g c và b n ch p cũng như v niêm phong h sơ đ xu t tài chính. Vi c đánh giá v m t tài chính căn c theo tiêu chu n đánh giá v m t tài chính nêu trong h sơ m i th u. - Đánh giá t ng h p: Đánh giá t ng h p v m t k thu t và v m t tài chính theo tiêu chu n đánh giá t ng h p quy đ nh trong h sơ m i th u. Nhà th u có đi m t ng h p cao nh t đư c bên m i th u trình ch đ u tư phê duy t x p th nh t và đư c m i vào thương th o h p đ ng theo quy đ nh. 16
 17. b) Đánh giá h sơ d th u đ i v i gói th u d ch v tư v n, k c d ch v tư v n xây d ng theo quy đ nh c a Lu t Xây d ng, có yêu c u k thu t cao: Đánh giá h sơ đ xu t k thu t theo tiêu chu n đánh giá đư c nêu trong h sơ m i th u theo quy đ nh. H sơ d th u đ t s đi m v m t k thu t không th p hơn m c đi m yêu c u t i thi u đư c coi là đáp ng yêu c u v m t k thu t và đư c bên m i th u x p h ng trình ch đ u tư đ trình c p có th m quy n theo quy đ nh phân c p t i Chương X c a Quy ch này phê duy t. Nhà th u x p th nh t s đư c m i đ n đ m h sơ đ xu t tài chính và thương th o h p đ ng theo quy đ nh. Đi u 33. Thương th o h p đ ng: 1. Trên cơ s quy t đ nh c a c p có th m quy n theo quy đ nh phân c p t i Chương X c a Quy ch này, ch đ u tư ho c bên m i th u m i nhà th u x p h ng th nh t đ n thương th o h p đ ng. 2. N i dung thương th o h p đ ng a) Nhi m v và ph m vi công vi c chi ti t c a nhà th u tư v n c n th c hi n; b) Chuy n giao công ngh và đào t o; c) K ho ch công tác và b trí nhân s ; d) Ti n đ th c hi n; đ) Gi i quy t thay đ i nhân s (n u có); e) B trí đi u ki n làm vi c; g) Chi phí d ch v tư v n; h) Các n i dung khác (n u c n thi t). Trư ng h p thương th o h p đ ng không thành, bên m i th u báo cáo ch đ u tư đ trình c p có th m quy n theo quy đ nh phân c p t i Chương X c a Quy ch này xem xét, quy t đ nh m i nhà th u x p h ng ti p theo vào thương th o. Đi u 34. Trình duy t, th m đ nh, phê duy t và thông báo k t qu đ u th u 1. Trình duy t, th m đ nh và phê duy t k t qu đ u th u gói th u d ch v tư v n th c hi n theo quy đ nh phân c p t i Chương X c a Quy ch này. 2. Thông báo k t qu đ u th u th c hi n theo quy đ nh. C th , là ngay sau khi nh n đư c quy t đ nh phê duy t k t qu đ u th u c a c p có th m quy n, bên m i th u ph i g i văn b n thông báo k t qu đ u th u cho các nhà th u tham d th u, riêng đ i v i nhà th u trúng th u còn ph i g i k ho ch thương th o, hoàn thi n h p đ ng. Trong thông báo k t qu đ u th u không ph i gi i thích lý do đ i v i nhà th u không trúng th u. Chương VII Đ U TH U R NG RÃI VÀ Đ U TH U H N CH Đ I V I GÓI TH U MUA S M HÀNG HOÁ, XÂY L P M c I. Đ U TH U M T GIAI ĐO N Đi u 35. Chu n b đ u th u: 1. Sơ tuy n nhà th u th c hi n theo quy đ nh t i Chương V Quy ch này. 2. L p h sơ m i th u a) Căn c l p h sơ m i th u: - Danh m c n i dung d toán đư c c p có th m quy n phê duy t. - Quy t đ nh đ u tư và các tài li u là cơ s đ quy t đ nh đ u tư; Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh, Gi y ch ng nh n đ u tư; - K ho ch đ u th u đư c duy t; - Tài li u v thi t k kèm theo t ng d toán, d toán đư c duy t (đ i v i gói th u xây l p); - Các quy đ nh c a pháp lu t v đ u th u và các quy đ nh c a pháp lu t có liên quan; Đi u ư c qu c t ho c văn b n th a thu n qu c t (n u có) đ i v i các d án s d ng v n ODA; 17
 18. - Các chính sách c a Nhà nư c v thu , ti n lương, ưu đãi nhà th u trong nư c ho c các quy đ nh khác có liên quan. b) N i dung h sơ m i th u: - H sơ m i th u ph i bao g m các n i dung theo quy đ nh c a Lu t Đ u th u và quy đ nh t i Quy ch này. Đ i v i các gói th u đã th c hi n sơ tuy n, trong h sơ m i th u không c n quy đ nh tiêu chu n đánh giá v kinh nghi m và năng l c c a nhà th u song c n yêu c u nhà th u kh ng đ nh l i các thông tin v năng l c và kinh nghi m mà nhà th u đã kê khai trong h sơ d sơ tuy n; - H sơ m i th u không đư c nêu yêu c u v nhãn hi u, xu t x c th c a hàng hoá theo quy đ nh. Trư ng h p đ c bi t c n thi t ph i nêu nhãn hi u, catalô c a m t nhà s n xu t nào đó, ho c hàng hoá t m t nư c nào đó đ tham kh o, minh h a cho yêu c u v m t k thu t c a hàng hóa thì ph i ghi kèm theo c m t “ho c tương đương” sau nhãn hi u, catalô ho c xu t x nêu ra và quy đ nh rõ khái ni m tương đương nghĩa là có đ c tính k thu t tương t , có tính năng s d ng là tương đương v i các hàng hóa đã nêu. Đ i v i hàng hoá ph c t p, c n yêu c u nhà th u n p gi y phép bán hàng c a nhà s n xu t; - H sơ m i th u ph i bao g m các yêu c u quan tr ng (đi u ki n tiên quy t) đ lo i b h sơ d th u, c th như sau: + Nhà th u không có tên trong danh sách mua h sơ m i th u, không đăng ký tham gia đ u th u, tr trư ng h p đã đư c quy đ nh t i Quy ch này trong quá trình t ch c đ u th u; + Nhà th u không b o đ m tư cách h p l theo quy đ nh c a Lu t Đ u th u và t i Quy ch này; + Không có b o đ m d th u ho c có b o đ m d th u nhưng không h p l : có giá tr th p hơn, không đúng đ ng ti n quy đ nh, th i gian hi u l c ng n hơn, không n p theo đ a ch và th i gian quy đ nh trong h sơ m i th u, không đúng tên nhà th u, không ph i là b n g c và không có ch ký h p l (đ i v i thư b o lãnh c a ngân hàng); + Không có b n g c h sơ d th u; Đơn d th u không h p l ; + Hi u l c c a h sơ d th u không b o đ m yêu c u theo quy đ nh trong h sơ m i th u; + H sơ d th u có giá d th u không c đ nh, chào th u theo nhi u m c giá ho c giá có kèm đi u ki n; + Nhà th u có tên t hai h sơ d th u tr lên v i tư cách là nhà th u chính; + Không đáp ng yêu c u v năng l c và kinh nghi m theo quy đ nh; + Các yêu c u quan tr ng khác có tính đ c thù c a gói th u. Nhà th u vi ph m m t trong các đi u ki n tiên quy t quy đ nh trong h sơ m i th u s b lo i và h sơ d th u không đư c xem xét ti p. 3. Phê duy t h sơ m i th u: Th c hi n theo quy đ nh phân c p t i Chương X c a Quy ch này. 4. M i th u: a) Thông báo m i th u: Đ i v i đ u th u r ng rãi không có sơ tuy n, ph i th c hi n đăng t i thông báo m i th u trên Website c a B Tài chính, t báo v đ u th u 3 kỳ liên ti p và trên trang thông tin đi n t v đ u th u; đ i v i đ u th u qu c t thì còn ph i đăng t i đ ng th i trên m t t báo ti ng Anh đư c phát hành r ng rãi trong nư c. Sau khi đăng t i theo quy đ nh trên có th đăng trên các phương ti n thông tin đ i chúng khác. N i dung thông báo m i th u đư c l p theo m u kèm theo. b) G i thư m i th u: Áp d ng đ i v i đ u th u h n ch và các gói th u đã qua sơ tuy n. Bên m i th u g i thư m i th u theo m u kèm theo t i nhà th u trong danh sách đư c m i tham gia đ u th u h n ch ho c danh sách nhà th u vư t qua sơ tuy n. Th i gian t khi g i thư m i th u đ n khi phát hành h sơ m i th u t i thi u là 05 ngày đ i v i đ u th u trong nư c, 07 ngày đ i v i đ u th u qu c t . Đi u 36. Quy đ nh chung tiêu chu n đánh giá v m t k thu t: 1. S d ng phương pháp ch m đi m: a) S d ng thang đi m t i đa (100, 1.000,...) đ xây d ng tiêu chu n đánh giá v m t k thu t. N i dung tiêu chu n đánh giá v m t k thu t đ i v i gói th u mua s m hàng hóa và xây l p theo quy đ nh t i Quy ch này. M c đi m yêu c u t i thi u v m t k thu t đư c quy đ nh tuỳ theo tính ch t c a t ng gói th u nhưng ph i b o đ m không th p hơn 70% t ng s đi m v m t k thu t; đ i v i gói th u có yêu c u k thu t cao không th p hơn 80%; 18
 19. Đ i v i gói th u l a ch n t ng th u xây d ng (tr gói th u l a ch n t ng th u thi t k ) còn ph i quy đ nh m c đi m yêu c u t i thi u cho t ng n i dung công vi c b o đ m không th p hơn 70% m c đi m t i đa tương ng. b) Đ i v i gói th u mua s m hàng hoá, xây l p, h sơ d th u đư c coi là đáp ng yêu c u v m t k thu t khi đ t s đi m không th p hơn m c đi m yêu c u t i thi u v m t k thu t. Đ i v i gói th u l a ch n t ng th u xây d ng (tr gói th u l a ch n t ng th u thi t k ), h sơ d th u đư c coi là đáp ng yêu c u v m t k thu t khi s đi m đư c đánh giá cho t ng n i dung công vi c không th p hơn m c đi m yêu c u t i thi u tương ng và đi m t ng h p c a các n i dung không th p hơn m c đi m yêu c u t i thi u v m t k thu t c a c gói th u. 2. S d ng tiêu chí “đ t”, “không đ t”: a) Tiêu chu n đánh giá: N i dung tiêu chu n đánh giá v m t k thu t đ i v i gói th u mua s m hàng hóa và xây l p theo quy đ nh t i Quy ch này. Tuỳ theo tính ch t c a gói th u mà xác đ nh m c đ yêu c u đ i v i t ng n i dung. Đ i v i các n i dung đư c coi là các yêu c u cơ b n c a h sơ m i th u, ch s d ng tiêu chí “đ t” ho c “không đ t”. Đ i v i các n i dung yêu c u không cơ b n, ngoài tiêu chí “đ t” ho c “không đ t”, đư c áp d ng thêm tiêu chí “ch p nh n đư c” nhưng không đư c vư t quá 30% t ng s các n i dung yêu c u trong tiêu chu n đánh giá. b) M t h sơ d th u đư c đánh giá là đáp ng yêu c u v m t k thu t khi có t t c n i dung yêu c u cơ b n đ u đư c đánh giá là “đ t”, các n i dung yêu c u không cơ b n đư c đánh giá là “đ t” ho c “ch p nh n đư c”. Đi u 37. Tiêu chu n đánh giá h sơ d th u đ i v i gói th u mua s m hàng hoá: Tiêu chu n đánh giá h sơ d th u đ i v i gói th u mua s m hàng hóa g m tiêu chu n đánh giá v năng l c và kinh nghi m c a nhà th u, tiêu chu n đánh giá v m t k thu t và cách xác đ nh chi phí trên cùng m t m t b ng (giá đánh giá), c th như sau: 1. Tiêu chu n đánh giá v năng l c và kinh nghi m c a nhà th u áp d ng đ i v i gói th u không ti n hành sơ tuy n, bao g m: a) Kinh nghi m th c hi n các gói th u tương t t i Vi t Nam và nư c ngoài; kinh nghi m ho t đ ng trong lĩnh v c s n xu t, kinh doanh chính; b) Năng l c s n xu t và kinh doanh, cơ s v t ch t k thu t, trình đ cán b chuyên môn; c) Năng l c tài chính: t ng tài s n, t ng n ph i tr , v n lưu đ ng, doanh thu, l i nhu n, giá tr h p đ ng đang th c hi n d dang và các ch tiêu khác. Vi c xác đ nh m c đ yêu c u c th đ i v i t ng tiêu chu n quy đ nh t i các đi m a, đi m b và đi m c kho n này c n căn c theo yêu c u c th c a t ng gói th u. Các tiêu chu n đánh giá quy đ nh t i kho n này đư c s d ng tiêu chí “đ t’’, “không đ t’’. Nhà th u “đ t” c 3 n i dung nêu t i các đi m a, đi m b và đi m c kho n này thì đư c đánh giá là đáp ng yêu c u v năng l c và kinh nghi m. 2. Tiêu chu n đánh giá v m t k thu t: Tiêu chu n đánh giá v m t k thu t đư c xây d ng theo quy đ nh t i Quy ch này và bao g m các n i dung v kh năng đáp ng các yêu c u v s lư ng, ch t lư ng đ i v i hàng hóa nêu trong h sơ m i th u, c th : a) Đ c tính, thông s k thu t c a hàng hóa, tiêu chu n s n xu t và các n i dung khác; b) Tính h p lý và hi u qu kinh t c a các gi i pháp k thu t, bi n pháp t ch c cung c p hàng hóa; c) Kh năng l p đ t thi t b và năng l c cán b k thu t; d) M c đ đáp ng các yêu c u v b o hành; đ) Kh năng thích ng v m t đ a lý; e) Tác đ ng đ i v i môi trư ng và bi n pháp gi i quy t; g) Kh năng cung c p tài chính (n u có yêu c u); h) Các y u t khác v đi u ki n thương m i, tài chính, th i gian th c hi n, đào t o chuy n giao công ngh (n u có). 3. N i dung xác đ nh giá đánh giá: Vi c xác đ nh giá đánh giá là xác đ nh chi phí trên cùng m t m t b ng v k thu t, tài chính, thương m i và các y u t khác nh m so sánh, x p h ng các h sơ d 19
 20. th u. Phương pháp xác đ nh giá đánh giá ph i đư c nêu trong tiêu chu n đánh giá. Vi c xác đ nh giá đánh giá th c hi n theo trình t sau đây: - Xác đ nh giá d th u; - S a l i; Hi u ch nh các sai l ch; Giá d th u sau s a l i và hi u ch nh sai l ch đư c g i là giá đ ngh trúng th u. - Chuy n đ i giá đ ngh trúng th u sang m t đ ng ti n chung (n u có) đ làm căn c xác đ nh giá đánh giá; - Đưa các chi phí v m t m t b ng đ xác đ nh giá đánh giá, bao g m: + Các đi u ki n v m t k thu t như: ti n đ th c hi n; công su t, hi u su t c a máy móc thi t b ; m c tiêu hao đi n năng, nguyên nhiên v t li u; chi phí v n hành, duy tu, b o dư ng, tu i th và các y u t k thu t khác tùy theo t ng gói th u c th ; + Đi u ki n tài chính, thương m i; + Ưu đãi trong đ u th u qu c t (n u có); + Các y u t khác. Tuỳ theo tính ch t c a t ng gói th u mà quy đ nh các y u t đ xác đ nh giá đánh giá cho phù h p. H sơ d th u có giá đánh giá th p nh t đư c x p th nh t đ ki n ngh trúng th u. Đi u 38. Tiêu chu n đánh giá h sơ d th u đ i v i gói th u xây l p: Tiêu chu n đánh giá h sơ d th u đ i v i gói th u xây l p g m tiêu chu n đánh giá v năng l c và kinh nghi m c a nhà th u, tiêu chu n đánh giá v m t k thu t và n i dung xác đ nh giá đánh giá, c th như sau: 1. Tiêu chu n đánh giá v năng l c và kinh nghi m c a nhà th u áp d ng đ i v i gói th u không ti n hành sơ tuy n, bao g m: a) Kinh nghi m th c hi n các gói th u tương t Vi t Nam, vùng đ a lý và hi n trư ng tương t ; b) Năng l c k thu t: s lư ng, trình đ cán b , công nhân k thu t tr c ti p th c hi n gói th u và s lư ng thi t b thi công s n có, kh năng huy đ ng thi t b thi công đ th c hi n gói th u; c) Năng l c tài chính: t ng tài s n, t ng n ph i tr , v n lưu đ ng, doanh thu, l i nhu n, giá tr h p đ ng đang th c hi n d dang và các ch tiêu khác. Vi c xác đ nh m c đ yêu c u c th đ i v i t ng tiêu chu n quy đ nh t i các đi m a, đi m b và đi m c kho n 1 Đi u này ph i căn c theo yêu c u c a t ng gói th u. Các tiêu chu n đánh giá quy đ nh t i kho n này đư c s d ng theo tiêu chí “đ t’’, “không đ t’’. Nhà th u “đ t” c 3 n i dung nêu t i đi m a, đi m b và đi m c kho n 1 Đi u này thì đư c đánh giá là đáp ng yêu c u v năng l c và kinh nghi m. 2. Tiêu chu n đánh giá v m t k thu t: Tiêu chu n đánh giá v m t k thu t đư c xây d ng theo quy đ nh t i Quy ch này và bao g m các n i dung v m c đ đáp ng đ i v i các yêu c u v h sơ thi t k k thu t và tiên lư ng kèm theo, c th : a) Tính h p lý và kh thi c a các gi i pháp k thu t, bi n pháp t ch c thi công; b) B o đ m đi u ki n v sinh môi trư ng và các đi u ki n khác như phòng cháy, ch a cháy, an toàn lao đ ng; c) M c đ đáp ng c a thi t b thi công (s lư ng, ch ng lo i, ch t lư ng và ti n đ huy đ ng), v t tư và nhân l c ph c v thi công; d) M c đ đáp ng các yêu c u v b o hành; đ) Các bi n pháp b o đ m ch t lư ng; e) Kh năng cung c p tài chính (n u có yêu c u); g) Ti n đ thi công; h) Các n i dung khác (n u có). 3. N i dung xác đ nh giá đánh giá: Vi c xác đ nh giá đánh giá là xác đ nh chi phí trên cùng m t m t b ng v k thu t, tài chính, thương m i và các y u t khác nh m so sánh, x p h ng các h sơ d 20
Đồng bộ tài khoản