Quyết định số 3140/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
1
download

Quyết định số 3140/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3140/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3140/QĐ-BKHCN

  1. B KHOA H C VÀ CÔNG NGH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ Đ c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 3140/QĐ-BKHCN Hà N i, ngày 26 tháng 12 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C H Y B TIÊU CHU N VI T NAM B TRƯ NG B KHOA H C VÀ CÔNG NGH Căn c Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t ngày 29/6/2006; Căn c Ngh đ nh s 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Khoa h c và Công ngh và Ngh đ nh s 28/2004/NĐ- CP ngày 16/01/2004 c a Chính ph s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 54/2003/NĐ- CP; Theo đ ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Tiêu chu n Đo lư ng Ch t lư ng, QUY T Đ NH: Đi u 1. H y b 30 tiêu chu n Vi t Nam sau đây: 1. TCVN 2221 – 77 Thu c th Amoni Sunfat 2. TCVN 2222 – 77 Thu c th Axit Oxalic 3. TCVN 2297 – 78 Thu c th Axit Nitric 4. TCVN 2298 – 78 Thu c th Axit Clohidric 5. TCVN 2310 – 78 Thu c th . Phương pháp xác đ nh t p ch t kim lo i n ng 6. TCVN 2311 – 78 Thu c th . Phương pháp xác đ nh hàm lư ng t p ch t amoni 7. TCVN 2312 – 78 Thu c th . Phương pháp so màu ng n l a xác đ nh hàm lư ng t p ch t natri, kali, canxi và stronti 8. TCVN 2313 – 78 Thu c th . Phương pháp xác đ nh hàm lư ng t p ch t đ ng 9. TCVN 2314 – 78 Thu c th . Phương pháp xác đ nh hàm lư ng t p ch t s t 10. TCVN 2317 – 78 Thu c th . Phương pháp xác đ nh hàm lư ng t p ch t nitơ (trong dung d ch không màu) 11 TCVN 2319 – 78 Thu c th . Phương pháp xác đ nh hàm lư ng t p ch t sunfat (trong dung d ch không màu) 12. TCVN 2320 – 78 Thu c th . Phương pháp xác đ nh hàm lư ng t p ch t clorua (trong dung d ch không màu) 13. TCVN 2322 – 78 Thu c th . Phương pháp xác đ nh hàm lư ng t p ch t photphat (trong dung d ch không màu) 14. TCVN 2611 – 78 Thu c th Natri clorua 15. TCVN 2718 – 78 Thu c th Axit sunfuric 16. TCVN 2741 – 79 Thu c th Amoni clorua 17. TCVN 2842 – 79 Thu c th Kali clorua 18. TCVN 3289 – 80 Thu c th Natri cacbonat khan 19. TCVN 3290 – 80 Thu c th Amoni hyđroxit
  2. 20. TCVN 3291 – 80 Thu c th Đ ng sunfat 21. TCVN 3732 – 82 Thu c th . Phương pháp xác đ nh c n không tan trong nư c 22. TCVN 3733 – 82 Thu c th . Phương pháp xác đ nh ph n còn l i sau khi nung 23. TCVN 3739 – 82 Thu c th . Magiê clorua 24. TCVN 3766 – 83 Thu c th Axit axetic 25. TCVN 3778 – 83 Thu c th . Phương pháp xác đ nh asen 26. TCVN 4066 – 85 Thu c th Axeton 27. TCVN 4294 – 86 Thu c th Kali sunfat. Yêu c u k thu t 28. TCVN 4321 – 86 Thu c th Axit boric 29. TCVN 4322 – 86 Thu c th Kali đicromat. Yêu c u k thu t 30. TCVN 3731 – 82 S n ph m hóa h c d ng l ng. Xác đ nh kh i lư ng riêng Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - T ng c c TĐC; - Lưu HS, VT Tr n Qu c Th ng FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N TCVN 2221-77 TCVN 2222-77 TCVN 2842-79 TCVN 3778-83 TCVN 4066-85 TCVN 4294-86
Đồng bộ tài khoản