Quyết định số 3145/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
38
lượt xem
4
download

Quyết định số 3145/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3145/QĐ-BYT về việc ban hành bảng kiểm tra bệnh viện năm 2008 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3145/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 3145/QĐ-BYT Hà N i, ngày 25 tháng 8 năm 2008 QUY T Đ NH BAN HÀNH B NG KI M TRA B NH VI N NĂM 2008 B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c B Y t ; Căn c Quy t đ nh s 1895/1997/BYT- QĐ ngày 19/9/2007 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Quy ch b nh vi n; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Qu n lý Khám, ch a b nh, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành "B ng ki m tra b nh vi n năm 2008" Đi u 2. B ng ki m tra b nh vi n năm 2008 áp d ng đ ki m tra đ i v i các b nh vi n, vi n có giư ng b nh tr c thu c B Y t ; b nh vi n tr c thu c s Y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương; b nh vi n thu c các b , ngành qu n lý và các b nh vi n ngoài công l p; tr các b nh vi n Y h c c truy n. Đi u 3. Giao cho C c trư ng C c Qu n lý Khám, ch a b nh ch u trách nhi m hư ng d n, ch đ o, t ch c th c hi n, theo dõi, giám sát, t ng h p và đánh giá k t qu ki m tra b nh vi n năm 2008 đ báo cáo lãnh đ o B Y t . Đi u 4. Quy t đ nh này có hi u l c t ngày ký ban hành. Đi u 5. Chánh Văn phòng B ; C c trư ng C c Qu n lý Khám, ch a b nh; Chánh Thanh tra B và các V trư ng, C c trư ng c a B Y t ; Giám đ c các b nh vi n, vi n có giư ng b nh tr c thu c B Y t ; Giám đ c s Y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương; Th trư ng Y t các b , ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Th Xuyên
Đồng bộ tài khoản