Quyết định số 315/2000/QĐ-NHNN1

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
26
lượt xem
2
download

Quyết định số 315/2000/QĐ-NHNN1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 315/2000/QĐ-NHNN1 về việc điều chỉnh mức lãi suất cho vay của Quỹ tín dụng đào tạo do Ngân hàng nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 315/2000/QĐ-NHNN1

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 315/2000/QĐ-NHNN1 Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 315/2000/QĐ-NHNN1 NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2000 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC LÃI SUẤT CHO VAY CỦA QUỸ TÍN DỤNG ĐÀO TẠO THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật các tổ chức tín dụng ngày 12/12/1997; Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Quyết định số 51/1998/QĐ-TTg ngày 2/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập Quỹ tín dụng đào tạo; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay quy định mức lãi suất cho vay của Quỹ tín dụng đào tạo đối với học sinh, sinh viên các Trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề là 0,45%/tháng. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/10/2000, thay thế Quyết định số 53/1999/QĐ-NHNN 1 ngày 10/2/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc quy định mức lãi suất cho vay của Quỹ tín dụng đào tạo đối với học sinh, sinh viên các Trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. Các khoản cho vay đã ký Hợp đồng tín dụng của Quỹ tín dụng đào tạo trước ngày Quyết định này có hiệu lực được xử lý như sau: 1. Đối với các khoản cho vay còn dư nợ đến ngày Quyết định này có hiệu lực thì phần dư nợ còn lại được chuyển sang áp dụng mức lãi suất mới kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực; 2. Đối với Hợp đồng tín dụng ký trước ngày Quyết định này có hiệu lực nhưng chưa giải ngân hoặc giải ngân chưa hết thì phần giải ngân kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực được chuyển sang áp dụng mức lãi suất mới.
  2. Điều 3. Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng được Thống đốc Ngân hàng nhà nước giao nhiệm vụ, được uỷ quyền cho vay từ Quỹ tín dụng đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết dịnh này. Dương Thu Hương (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản