Quyết định số 315-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
3
download

Quyết định số 315-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 315-HĐBT về việc thành lập huyện mới Đức Cơ thuộc tỉnh Gia Lai do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 315-HĐBT

  1. H I Đ NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 315-HĐBT Hà N i, ngày 15 tháng 10 năm 1991 QUY T Đ NH V VI C THÀNH L P HUY N M I Đ C CƠ THU C T NH GIA LAI H I NG B TRƯ NG Căn c Quy t nh s 64-B-H BT c a H i ng B trư ng ngày 12 tháng 9 năm 1981; Xét ngh c a U ban nhân dân t nh Gia Lai - Kon Tum và Ban T ch c - Cán b c a Chính ph , QUY T Đ NH Đi u 1. Nay thành l p huy n c Cơ, thu c t nh Gia Lai như sau: Thành l p huy n c Cơ trên cơ s : 4 xã c a huy n Chư Prông là Ia Nam, Ia Pnôi, Ia Kriêng, Ia Lang v i 40.481 hécta di n tích t nhiên và 12.301 nhân khNu; và 4 xã c a huy n Chư Păh và Ia Drêl, Ia Dơk, Ia Kla, Ia Dom v i 30.000 hécta di n tích t nhiên và 8.706 nhân khNu. Sau khi phân v ch, i u ch nh a gi i: - Huy n c Cơ có 70. 481 hécta di n tích t nhiên và 21. 007 nhân khNu; bao g m các xã Ia Nan, Ia Pnơi, Ia Kriêng, Ia Lang, Ia Drêl, Ia Dok, Ia Kla, Ia Don. a gi i huy n c Cơ: Phía ông giáp các huy n Chư păh, Chư Prông; phía Tây giáp biên gi i Căm-pu-chia; phía Nam giáp huy n Chư Prông; phía B c giáp huy n Chư Păh. - Huy n Chư Păh còn 174.170 hécta di n tích t nhiên và 73.904 nhân khNu; bao g m 16 xã th tr n: Xã Ia O, Ia Pêch, Ia D , Ia Kênh, Ia Sao, Nghĩa Hoà, Hoà Phú, Ia Khươi, Ia Phi, Ia Mơrông, Ia Ka, Ia Krai, Ia Hrung, Ia Grai và th tr n Chư Păh. a gi i huy n Chư Păh: Phía ông giáp huy n Măng Yang và th xã Plei Ku; phía Tây giáp biên gi i Căm-pu-chia; phía Nam giáp huy n c Cơ, Chư Prông và th xã Plei Ku; phía B c giáp huy n Sa Th y và th xã Kom Tum. - Huy n Chư Prông còn 169.019 hécta di n tích t nhiên và 46.297 nhân khNu; bao g m 14 xã, th tr n: xã Ia Boòng, Ia Puch, Ia Mơ, Ia Lâu, Ia, Ia Pia, Ia Ve, Ia Tôr, Ia Băng, Ia Phìn, Ia O, Bình Giáo, Thăng Hung, Ia Me và th tr n Chư Prông.
  2. a gi i huy n Chư Prông: Phía ông giáp huy n Mang Yang và huy n Ea Súp (t nh ăk lăk); phía b c giáp huy n c Cơ, huy n Chư Păk và th xã Plei Ku. Đi u 2. U ban nhân dân t nh Gia Lai và Ban T ch c - Cán b c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Khánh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản