Quyết định số 3158/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
4
download

Quyết định số 3158/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3158/QĐ-NHNN về điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của các Tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3158/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 3158/Q -NHNN Hà N i, ngày 19 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V I U CH NH T L D TR B T BU C I V I TI N G I B NG NG VI T NAM C A CÁC T CH C TÍN D NG TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C - Căn c Lu t Ngân hàng hà nư c Vi t Nam năm 1997; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng hà nư c Vi t Nam năm 2003; - Căn c Lu t Các t ch c tín d ng năm 1997; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Các t ch c tín d ng năm 2004; - Căn c gh nh s 96/2008/N -CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng hà nư c Vi t Nam; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách ti n t , QUY T NNH i u 1. T l d tr b t bu c i v i ti n g i b ng ng Vi t Nam áp d ng cho các t ch c tín d ng như sau: 1. T l d tr b t bu c i v i ti n g i không kỳ h n và có kỳ h n dư i 12 tháng b ng ng Vi t Nam áp d ng như sau : a. Các ngân hàng thương m i Nhà nư c (không bao g m Ngân hàng Nông nghi p và phát tri n nông thôn), Ngân hàng thương m i c ph n Ngo i thương Vi t Nam, ngân hàng thương m i c ph n ô th , ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nư c ngoài, công ty tài chính là 5% trên t ng s dư ti n g i ph i d tr b t bu c. b. Ngân hàng Nông nghi p và phát tri n nông thôn là 2% trên t ng s dư ti n g i ph i d tr b t bu c. c. Ngân hàng thương m i c ph n nông thôn, Qu tín d ng nhân dân trung ương, ngân hàng h p tác là 1% trên t ng s dư ti n g i ph i d tr b t bu c. 2. T l d tr b t bu c i v i ti n g i t 12 tháng tr lên b ng ng Vi t Nam áp d ng như sau: Các ngân hàng thương m i Nhà nư c, Ngân hàng thương m i c ph n Ngo i thương Vi t Nam, ngân hàng thương m i c ph n ô th , Ngân hàng thương m i c ph n nông thôn, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nư c ngoài, ngân hàng h p tác, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, Qu tín d ng nhân dân trung ương là 1% trên t ng s dư ti n g i ph i d tr b t bu c. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t kỳ duy trì d tr b t bu c tháng 01 năm 2009 và thay th i u 1 Quy t nh s 2951/Q -NHNN ngày 03 tháng 12 năm 2008 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Chính sách ti n t , Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh t nh, thành ph , T ng giám c (Giám c) các t ch c tín d ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. TH NG C Nơi nh n - Như i u 3; - Ban lãnh o NHNN; - Lưu VP; V CSTT. Nguy n Văn Giàu
Đồng bộ tài khoản