Quyết định số 316/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 316/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 316/QĐ-BTC về việc ban hành quy chế thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 316/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 316/QĐ-BTC Hà N i, ngày 17 tháng 02 năm 2009 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY CH THI C P CH NG CH HÀNH NGH D CH V LÀM TH T CV THU B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t Qu n lý thu s 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Căn c Ngh đ nh s 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Qu n lý thu ; Căn c Ngh đ nh s 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Thông tư s 28/2007/TT-BTC ngày 3/4/2008 c a B Tài chính hư ng d n v vi c đăng ký hành ngh và qu n lý ho t đ ng hành ngh d ch v làm th t c v thu , vi c t ch c thi, c p, thu h i ch ng ch hành ngh d ch v làm th t c v thu ; Theo đ ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Thu và V trư ng V T ch c cán b - B Tài chính, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này "Quy ch thi c p ch ng ch hành ngh d ch v làm th t c v thu ". Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. T ng c c trư ng T ng c c thu , V trư ng V T ch c Cán b và Th trư ng các đơn v có liên quan thu c B Tài chính ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như đi u 2; - V TCCB, V Ch đ K toán và Ki m toán; - Lưu VT, TNV (2b). QUY CH THI C P CH NG CH HÀNH NGH D CH V LÀM TH T C V THU (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 316/QĐ-BTC ngày 17/02/2009 c a B trư ng B Tài chính) Chương I QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi áp d ng Quy ch này đư c áp d ng đ i v i vi c t ch c thi c p ch ng ch hành ngh d ch v làm th t c v thu do T ng c c Thu t ch c. Đi u 2. Nguyên t c t ch c thi Vi c t ch c thi c p ch ng ch hành ngh d ch v làm th t c v thu (sau đây g i là t ch c thi) ph i đư c th c hi n đúng th m quy n, trình t , th t c; đ m b o nghiêm minh, công b ng, công khai và đúng quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 3. Đ i tư ng d thi Ngư i d thi là ngư i Vi t Nam ho c ngư i nư c ngoài cư trú h p pháp t i Vi t Nam t 01 năm tr lên có đ các đi u ki n d thi quy đ nh t i Đi u 4 c a Quy ch này. Đi u 4. Đi u ki n d thi Ngư i d thi c p ch ng ch hành ngh d ch v làm th t c v thu ph i có đ các đi u ki n sau đây: 1
  2. 1. Có lý l ch rõ ràng, có ph m ch t đ o đ c t t, trung th c, có ý th c ch p hành nghiêm ch nh pháp lu t, không thu c các đ i tư ng không đư c hành ngh d ch v làm th t c v thu theo quy đ nh c a pháp lu t; 2. Có b ng cao đ ng tr lên thu c các chuyên ngành kinh t , tài chính, k toán, ki m toán, lu t và đã có th i gian làm vi c t hai năm tr lên trong lĩnh v c này. 3. N p đ y đ h sơ d thi và l phí thi theo quy đ nh. Đi u 5. H sơ d thi 1. H sơ đăng ký d thi l n đ u bao g m: - Đơn đăng ký d thi theo m u s 01 ban hành kèm theo Quy ch này. - Sơ y u lý l ch có xác nh n c a cơ quan qu n lý lao đ ng có th m quy n ho c U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi cư trú. - B ng t t nghi p thu c m t trong các chuyên ngành quy đ nh t i đi m 2, Đi u 4 Quy ch này (b n sao có công ch ng ho c ch ng th c). - Gi y ch ng minh nhân dân ho c h chi u c a ngư i nư c ngoài (b n sao có công ch ng ho c ch ng th c). - 03 nh m u c 4 cm x 6 cm ch p trong th i gian 6 tháng tính đ n th i đi m n p h sơ d thi; hai phong bì có dán tem và ghi rõ h , tên, đ a ch ngư i nh n thông báo thi, k t qu thi. - Gi y xác nh n s năm công tác chuyên môn c a đơn v mà ngư i d thi đã công tác t i đó. - Các gi y t theo quy đ nh đư c mi n môn thi (n u có). 2. H sơ đăng ký d thi l i các môn thi chưa đ t ho c đăng ký thi các môn chưa thi g m: - Đơn đăng ký d thi. - Gi y ch ng nh n đi m thi l n trư c do H i đ ng thi thông báo (b n sao có ch ng th c)/ - 03 nh m u c 4 cm x 6 cm ch p trong th i gian 6 tháng tính đ n th i đi m n p h sơ d thi; hai phong bì có dán tem và ghi rõ h , tên, đ a ch ngư i nh n thông báo thi, k t qu thi. 3. H sơ đăng ký d thi do H i đ ng thi phát hành theo m u th ng nh t. Th i h n nh n h sơ đăng ký d thi ch m nh t trư c ngày thi 30 ngày. Đi u 6. N i dung thi N i dung thi c p ch ng ch hành ngh d ch v làm th t c v thu bao g m 02 môn: 1. Môn thi Pháp lu t v thu bao g m các n i dung sau: - Thu Giá tr gia tăng - Thu Tiêu th đ c bi t - Thu Tài nguyên - Thu Thu nh p doanh nghi p - Thu Thu nh p cá nhân - Các kho n thu và thu liên quan đ n đ t đai - Phí và l phí - Lu t Qu n lý thu và các văn b n hư ng d n thi hành 2. Môn thi K toán bao g m các n i dung sau: - Lu t K toán và các văn b n hư ng d n thi hành - Các chu n m c k toán Vi t Nam - Các ch đ k toán đ i v i ho t đ ng kinh doanh - L p báo cáo tài chính c a đơn v k toán Ki n th c thi môn K toán tương đương trình đ trung c p. Đi u 7. Mi n môn thi 2
  3. 1. Ngư i đăng ký d thi đã có Ch ng ch hành ngh k toán, Ch ng ch ki m toán viên do B Tài chính c p thì đư c mi n môn thi k toán. 2. Công ch c thu có ng ch công ch c t chuyên viên thu , ki m soát viên thu , thanh tra viên thu tr lên và có th i gian công tác trong ngành thu t 5 năm tr lên, n u sau khi thôi công tác trong ngành thu mà đăng ký d thi đ l y Ch ng ch hành ngh d ch v làm th t c v thu trong th i h n 3 năm, k t ngày có quy t đ nh chuy n công tác, ngh hưu ho c ngh vi c thì đư c mi n môn thi pháp lu t v thu . 3. Ngư i đã làm vi c trong lĩnh v c k toán t i các t ch c như: cơ quan qu n lý Nhà nư c, doanh nghi p, đơn v s nghi p, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p có trình đ t đ i h c tr lên thu c chuyên ngành k toán ho c ki m toán và có th i gian công tác trong lĩnh v c k toán liên t c t 5 năm tr lên, n u sau khi thôi làm vi c trong cơ quan qu n lý Nhà nư c mà đăng ký d thi đ l y Ch ng ch hành ngh d ch v làm th t c v thu trong th i h n 3 năm, k t ngày có quy t đ nh chuy n công tác, ngh hưu ho c ngh vi c thì đư c mi n môn thi k toán. 4. Ngư i đã làm gi ng viên c a môn h c v thu ho c k toán t i các trư ng đ i h c, cao đ ng có th i gian công tác liên t c t 5 năm tr lên, n u sau khi thôi làm gi ng viên mà đăng ký d thi đ l y Ch ng ch hành ngh d ch v làm th t c v thu trong th i h n 3 năm, k t ngày có quy t đ nh chuy n công tác, ngh hưu ho c ngh vi c thì đư c mi n thi môn đã tham gia gi ng d y. Đi u 8. Hình th c thi Thi vi t, thi tr c nghi m ho c thi v n đáp; th i gian cho m i môn thi ph thu c vào hình th c thi t 30 phút đ n 180 phút. Đi u 9. T ch c kỳ thi H i đ ng thi c p ch ng ch hành ngh d ch v làm th t c v thu t ch c thi c p ch ng ch hành ngh d ch v làm th t c v thu m i năm m t kỳ thi vào quý III ho c quý IV. Đi u 10. K t qu thi, b o lưu k t qu thi 1. Môn thi đ t yêu c u là môn đ t t 5 đi m tr lên ch m theo thang đi m 10 theo k t qu thi ho c k t qu phúc kh o. 2. Đi u ki n đ t yêu c u thi đ c p ch ng ch bao g m: - Thí sinh d thi đ t yêu c u c 2 môn thi. - Thí sinh d thi đ t yêu c u 1 môn thi đ i v i trư ng h p đư c mi n 1 môn thi. 3- Ngư i d thi chưa d thi đ các môn thi ho c có môn thi chưa đ t yêu c u thì đư c b o lưu đi m môn thi đ t yêu c u trong th i h n 3 năm tính t ngày đư c c p gi y ch ng nh n đi m thi. Trong th i gian b o lưu, ngư i d thi đư c thi ti p môn thi chưa thi ho c thi l i môn thi chưa đ t yêu c u. Chương II T CH C THI M c 1 - H I Đ NG THI C P CH NG CH HÀNH NGH D CH V LÀM TH T C V THU Đi u 11. H i đ ng thi c p ch ng ch hành ngh d ch v làm th t c v thu 1. H i đ ng thi c p ch ng ch hành ngh d ch v làm th t c v thu (sau đây g i t t là H i đ ng thi) do T ng c c trư ng T ng c c Thu quy t đ nh thành l p cho t ng kỳ thi theo đ ngh c a Ban T ch c cán b và Trư ng Nghi p v Thu thu c T ng c c Thu . 2. Văn phòng H i đ ng thi đ t t i tr s cơ quan T ng c c Thu . Trong th i gian ho t đ ng, H i đ ng thi đư c phép s d ng con d u c a T ng c c Thu . 3. Thành ph n H i đ ng thi t i đa không quá 9 ngư i, bao g m: - Ch t ch H i đ ng thi: Lãnh đ o T ng c c thu ; - Các Phó ch t ch H i đ ng thi, trong đó có m t Phó ch t ch là lãnh đ o Trư ng Nghi p v Thu thu c T ng c c Thu . - U viên thư ký H i đ ng thi: Là lãnh đ o Phòng, Khoa thu c Trư ng Nghi p v Thu . - Các U viên H i đ ng thi bao g m: Đ i di n các Ban, đơn v thu c T ng c c Thu ; các thành viên đư c m i t các đơn v thu c B Tài chính, H i ngh nghi p, Trư ng đ i h c, H c vi n...có trình đ chuyên môn, nghi p v v Thu ho c K toán. Trong đó, m t y viên c a H i đ ng thi là đ i di n c a V Ch đ k toán và Ki m toán thu c B Tài chính. 3
  4. 4. Các Ban giúp vi c: H i đ ng thi có các Ban giúp vi c: Ban thư ký, Ban đ thi, Ban coi thi, Ban t ch c thi t i các đi m thi, Ban ch m thi và Ban phúc kh o. Nhi m v , quy n h n, nhân s c a t ng Ban giúp vi c H i đ ng thi do Ch t ch H i đ ng thi quy t đ nh phù h p v i yêu c u c a t ng kỳ thi. Nh ng cán b có ngư i thân ru t th t (như b , m , v , ch ng, con) d thi không đư c làm thành viên H i đ ng thi và các Ban giúp vi c H i đ ng thi. Thành viên H i đ ng thi, thành viên Ban Đ thi và ngư i ký h p đ ng ra đ thi không đư c tham gia b i dư ng, hư ng d n ôn thi sau khi đã có k ho ch thi đư c phê duy t. 5. H i đ ng thi, các Ban giúp vi c H i đ ng thi đư c s d ng gi hành chính đ t ch c các kỳ h p và ho t đ ng thu c nhi m v , quy n h n c a H i đ ng. Đi u 12. Nhi m v , quy n h n c a H i đ ng thi và các thành viên 1. Nhi m v quy n h n c a H i đ ng thi: - Xây d ng k ho ch t ch c th c hi n kỳ thi, công khai k ho ch thi trên các phương ti n thông tin đ i chúng. - Ti p nh n h sơ d thi, duy t danh sách thí sinh d thi. - Xây d ng đ thi, đáp án cho m i kỳ thi. - T ch c thi, ch m thi, thông báo k t qu thi. - Ch m phúc kh o bài thi. - B o lưu k t qu thi, lưu tr h sơ thi. - Gi i quy t các khi u n i, t cáo liên quan đ n t ch c kỳ thi. - Thu và s d ng l phí thi theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Nhi m v , quy n h n c a Ch t ch H i đ ng thi: - T ch c th c hi n các nhi m v , quy n h n c a H i đ ng thi. - Phân công trách nhi m cho Phó ch t ch H i đ ng thi và thành viên H i đ ng thi; y quy n cho Phó ch t ch H i đ ng thi trong trư ng h p v ng m t. - Quy t đ nh thành l p các Ban giúp vi c c a H i đ ng thi; giao nhi m v và quy n h n c th cho t ng Ban giúpqs vi c. - Ban hành n i quy thi phù h p v i quy ch hi n hành và đi u ki n th c t c a kỳ thi. 3. Nhi m v , quy n h n c a Phó ch t ch H i đ ng thi, thành viên H i đ ng thi: - Th c hi n các nhi m v do Ch t ch H i đ ng thi phân công ho c u quy n. - Ch p hành nghiêm ch nh các quy đ nh c a quy ch thi và đ m b o gi gìn an toàn, bí m t m i tài li u liên quan đ n kỳ thi. M c 2. T CH C KỲ THI Đi u 13. Quy t đ nh t ch c kỳ thi T ng c c trư ng T ng c c Thu ban hành Quy t đ nh t ch c kỳ thi c p ch ng ch hành ngh d ch v làm th t c v thu . Đi u 14. Thông báo t ch c thi Trư c kỳ thi ít nh t 3 tháng, H i đ ng thi thông báo công khai trên 3 s báo liên t c t i ít nh t 1 t báo Trung ương và trên trang đi n t c a T ng c c Thu v đi u ki n d thi, h sơ d thi, môn thi, hình th c thi, th i gian thi, th i gian và đ a đi m nh n h sơ d thi, khu v c t ch c thi, l phí thi và các n i dung khác liên quan đ n kỳ thi. Trong trư ng h p có s thay đ i liên quan đ n kỳ thi, H i đ ng thi có trách nhi m thông báo v s thay đ i đó ch m nh t 15 ngày trư c khi thi. Đi u 15. Thông báo thí sinh d thi 1. Ngư i đăng ký thi có h sơ d thi đ đi u ki n và n p trong th i h n theo quy đ nh thì đư c ch p nh n trong danh sách thí sinh d thi. 4
  5. 2. Trư c ngày thi ít nh t 15 ngày, H i đ ng thi ph i thông báo cho thí sinh bi t v vi c đư c tham d kỳ thi theo m u s 02 ban hành kèm theo Quy ch này. N i dung thông báo bao g m: S báo danh, môn thi tham d , th i gian thi, đ a đi m thi, kinh phí thi và thông tin khác có liên quan. 3. Danh sách thí sinh (theo m u s 03 ban hành kèm theo Quy ch này) và thông tin v đ a đi m thi, th i gian thi ph i đư c công b công khai trên trang đi n t c a T ng c c Thu trư c ngày thi ít nh t 15 ngày. Đi u 16. L phí thi M c thu l phí thi bao g m l phí đăng ký d thi, l phí d thi, l phí c p gi y ch ng nh n đi m thi. Vi c qu n lý và s d ng l phí thi đư c th c hi n theo quy đ nh c a nhà nư c. Đi u 17. Trư c ngày thi m t ngày, H i đ ng thi tri u t p thí sinh đ ph bi n n i quy thi, thu l phí thi, phát phi u d thi, đi u ch nh nh ng sai sót v thông tin c a thí sinh. Đi u 18. Thí sinh vào d thi ph i mang phi u d thi (theo m u s 04 ban hành kèm theo Quy ch này), gi y ch ng minh nhân dân; trong quá trình thi ph i ch p hành n i quy thi. Đi u 19. Thành viên H i đ ng thi, thành viên các Ban giúp vi c H i đ ng thi khi làm nhi m v ph i mang th theo m u s 05 ban hành kèm theo Quy ch này. Đi u 20. Quy trình t ch c thi, n i quy thi do Ch t ch H i đ ng thi quy đ nh. M c 3. Đ THI Đi u 21. Xây d ng và l a ch n đ thi 1. M i môn thi ph i có ít nh t 06 đ thi khác nhau. M i đ thi ph i bao g m đáp án và thang đi m chi ti t kèm theo. Trư ng Ban đ thi trình Ch t ch H i đ ng thi phê duy t các đ thi và th c hi n niêm phong, b o m t đ thi theo quy đ nh. 2. T i đa 02 ngày trư c ngày thi, Ch t ch H i đ ng thi s ch n ng u nhiên 02 b đ thi đ i v i m i môn thi, g m m t b đ thi chính th c và m t b đ thi d phòng. Đi u 22. B o qu n, nhân sao và phân ph i đ thi 1. Đ thi chính th c và đ thi d phòng đư c niêm phong và b o qu n theo ch đ tuy t m t. Vi c giao nh n, m niêm phong đ thi ph i đư c l p biên b n. 2. Đ thi đư c nhân sao trư c khi thi. Trư ng Ban đ thi ch u trách nhi m t ch c và giám sát nhân sao đ thi. 3. Đ thi sau khi nhân sao đư c bàn giao cho Trư ng Ban coi thi ho c ngư i ph trách đi m thi theo quy t đ nh c a Ch t ch H i đ ng thi phù h p v i đi u ki n c th c a t ng kỳ thi và ph i đ m b o tuy t đ i an toàn, bí m t. 4. Khi phát hi n đ thi chính th c có sai sót ho c b l , cán b coi thi, Trư ng Ban coi thi ho c ngư i ph trách đi m thi ph i báo cáo k p th i v i Ch t ch H i đ ng thi xem xét quy t đ nh x lý. Đi u 23. X lý các s c b t thư ng trong khi thi 1. Trư ng h p đ thi có sai sót: a) N u phát hi n sai sót c a đ thi trong quá trình in sao, Trư ng Ban đ thi ph i báo cáo ngay v i Ch t ch H i đ ng thi đ có phương án x lý. b) N u phát hi n sai sót c a đ thi trong quá trình coi thi, ngư i ph trách đi m thi ph i báo cáo ngay v i Ch t ch H i đ ng đ có phương án x lý. c) Tuỳ theo tính ch t và m c đ sai sót, tuỳ theo th i gian phát hi n s m hay mu n, Ch t ch H i đ ng thi quy t đ nh x lý theo m t trong các phương án sau: - Ch đ o Ban coi thi ho c Ban t ch c thi t i các đi m thi s a ch a k p th i các sai sót và thông báo cho thí sinh bi t, nhưng không kéo dài th i gian làm bài. - Ch đ o Ban coi thi ho c Ban t ch c thi t i các đi m thi s a ch a các sai sót, thông báo cho thí sinh bi t và kéo dài phù h p th i gian làm bài cho thí sinh. - Ch đ o Ban coi thi ho c Ban t ch c thi t i các đi m thi không s a ch a, v n đ thí sinh làm bài, sau đó s x lý khi ch m thi (có th đi u ch nh đáp án và thang đi m cho thích h p). - T ch c thi l i môn có s c b ng đ thi d b vào th i gian thích h p, sau bu i thi cu i cùng c a kỳ thi. 5
  6. 2. Trư ng h p đ thi b l : a) Khi phát hi n đ thi b l ph i báo cáo ngay Ch t ch H i đ ng thi. Ch t ch H i đ ng thi quy t đ nh đình ch môn thi b l đ . Các môn thi khác v n ti p t c bình thư ng theo l ch thi. Môn b l đ s đư c thi b ng đ thi d b vào th i gian thích h p, sau bu i thi cu i cùng c a kỳ thi; b) Ch t ch H i đ ng thi có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan Nhà nư c có th m quy n đ ki m tra, xác minh, k t lu n nguyên nhân l đ thi, ngư i làm l đ thi và nh ng ngư i liên quan, ti n hành x lý theo quy đ nh c a pháp lu t. M c 4. CH M THI, THÔNG BÁO K T QU THI Đi u 24. Ch m thi 1. Vi c ch m thi đư c t ch c t p trung t i đ a đi m quy đ nh, b o đ m an toàn, bí m t. Cán b ch m thi ch căn c vào n i dung bài thi và đáp án, thang đi m đã đư c Ch t ch H i đ ng thi phê duy t đ ch m thi. Ch ch m nh ng bài thi h p l là bài thi làm trên gi y do H i đ ng thi phát, có đ ch ký c a 2 giám th . Không ch m nh ng bài làm trên gi y khác v i gi y dùng cho kỳ thi đó, bài làm trên gi y nháp, bài có nhi u ch khác nhau ho c có vi t, v trái v i quy đ nh, bài có đánh d u, bài vi t hai lo i m c tr lên ho c bài thi thi u ch ký c a giám th . 2. M i bài thi ph i đ m b o ch m hai vòng đ c l p. N u đi m c a hai cán b ch m thi chênh l ch nhau t 1 đi m tr xu ng thì l y đi m bình quân, k t qu đi m thi ph i đư c hai giám kh o ký xác nh n. N u chênh l ch nhau trên 1 đi m thì bài thi đó đư c ch m vòng 3 b i m t cán b ch m thi khác. Đi m bài thi là đi m bình quân c a 3 vòng ch m và đư c 3 cán b ch m thi ký xác nh n. 3. Th i gian hoàn thành vi c ch m thi là 30 ngày k t ngày k t thúc kỳ thi. Đi u 25. Công b k t qu thi Trong th i h n 45 ngày k t ngày k t thúc thi, Ch t ch H i đ ng thi ph i phê duy t k t qu kỳ thi, công b công khai trên trang đi n t c a T ng c c thu . M c 5. C P GI Y CH NG NH N ĐI M THI, BÀN GIAO, LƯU TR K T QU THI Đi u 26. C p Gi y ch ng nh n đi m thi 1. Trong th i h n 15 ngày k t ngày công b k t qu thi ho c ngày công b k t qu phúc kh o, H i đ ng thi c p Gi y ch ng nh n đi m thi cho các thí sinh (theo m u s 06 ban hành kèm theo Quy ch này). 2. Gi y ch ng nh n đi m thi đư c g i cho thí sinh qua đư ng bưu đi n theo hình th c thư b o đ m. Trư ng h p thí sinh đ n nh n gi y ch ng nh n đi m thi tr c ti p thì ph i xu t trình gi y ch ng minh nhân dân, ký nh n vào danh sách c p Gi y ch ng nh n đi m thi. Đi u 27. Chuy n danh sách ngư i trúng tuy n kỳ thi đ c p Ch ng ch hành ngh d ch v làm th t c v thu . Trong th i h n 1 ngày làm vi c k t ngày Ch t ch H i đ ng thi ký duy t danh sách thí sinh trúng tuy n kỳ thi, Thư ký H i đ ng thi chuy n danh sách thí sinh trúng tuy n cho Ban Pháp ch thu c T ng c c Thu đ làm căn c c p Ch ng ch hành ngh d ch v làm th t c v thu . Đi u 28. Lưu tr và b o qu n h sơ thi 1. H sơ d thi c a thí sinh đư c lưu gi t i Ban pháp ch thu c T ng c c Thu , cùng v i k t qu thi c a thí sinh đ làm căn c c p Ch ng ch hành ngh d ch v làm th t c v thu . 2. Các bài thi c a thí sinh, k t qu thi c a thí sinh đư c lưu gi t i Trư ng Nghi p v Thu thu c T ng c c Thu . 3. H sơ d thi c a thí sinh, bài thi c a thí sinh, k t qu thi và các tài li u liên quan đ n kỳ thi ph i đư c b o qu n và lưu tr theo quy đ nh c a pháp lu t v lưu tr . M c 6. PHÚC KH O Đi u 29. Th i h n nh n đơn đ ngh phúc kh o t i đa là 30 ngày k t ngày công b k t qu thi. Ngày nh n đơn phúc kh o là ngày cán b tr c ti p nh n đơn phúc kh o ho c ngày đóng d u bưu đi n nơi thí sinh g i đơn phúc kh o. Sau th i gian quy đ nh trên, đơn đ ngh phúc kh o s không đư c gi i quy t. Đi u 30. H i đ ng thi có trách nhi m t ch c phúc kh o bài thi. Ch t ch H i đ ng thi phê duy t k t qu phúc kh o và thông báo k t qu phúc kh o (theo m u s 07 ban hành kèm theo Quy ch này) cho thí 6
  7. sinh bi t trong th i h n 30 ngày k t ngày h t th i h n nh n đơn đ ngh phúc kh o; k t qu phúc kh o đư c lưu tr và b o qu n theo h sơ thi. M c 7. X LÝ VI PH M Đi u 31. X lý vi ph m đ i v i nh ng ngư i tham gia t ch c kỳ thi 1. Đình ch tham gia công tác t ch c thi ngay sau khi b phát hi n, đ ng th i x lý c nh cáo đ i v i ngư i có m t trong các hành vi sai ph m sau đây: - Mang nh ng tài li u, v t d ng trái phép vào khu v c làm đ , phòng thi, phòng ch m thi. - Thi u trách nhi m trong vi c chu n b cho kỳ thi, làm nh hư ng t i k t qu kỳ thi. - Thi u trách nhi m khi coi thi, đ cho thí sinh quay cóp, mang và s d ng tài li u, v t d ng trái phép trong phòng thi. - Ch m thi không đúng hư ng d n ch m thi ho c c ng đi m có nhi u sai sót. 2. Đình ch tham gia công tác t ch c thi ngay sau khi b phát hi n; đ ng th i tuỳ theo m c đ vi ph m có th h b c lương, h ng ch, cách ch c, bu c thôi vi c đ i v i ngư i có m t trong các hành vi sai ph m sau đây: - Làm sai l ch s th t v h sơ c a thí sinh. - Tr c ti p gi i bài cho thí sinh trong lúc đang thi. - Làm l s phách bài thi. - Đánh tráo bài thi, s phách ho c đi m thi c a thí sinh. - Làm m t bài thi c a thí sinh khi thu bài, v n chuy n, b o qu n, ch m thi. - S a ch a, thêm b t vào bài làm c a thí sinh. - Ch a đi m trên bài thi, trên biên b n ch m thi. 3. Đình ch tham gia công tác t ch c thi ngay sau khi b phát hi n, đ ngh truy c u trách nhi m hình s đ i v i ngư i có m t trong các hành vi sai ph m sau đây: - Làm l đ thi; mua, bán đ thi. - Đưa đ thi ra ngoài khu v c thi ho c đưa bài gi i t ngoài vào khu v c thi trong lúc đang thi. - Gian l n thi có t ch c. Đi u 32. X lý vi ph m đ i v i thí sinh 1.C nh cáo ho c l p biên b n vi ph m đ i v i thí sinh có hành vi chép bài c a thí sinh khác ho c cho thí sinh khác chép bài c a mình. - Vi ph m l n 1: B c nh cáo trư c phòng thi.. - Vi ph m l n 2: B l p biên b n c nh cáo và tr 20% đi m thi c a môn thi đó. - Vi ph m l n 3: B l p biên b n đình ch môn thi và không công nh n k t qu môn thi đó. 2. Đình ch thi và hu k t qu c a c kỳ thi n u có m t trong các hành vi vi ph m sau: - Mang vào phòng thi tài li u và các v t d ng b c m mang vào phòng thi trong th i gian t lúc b t đ u phát đ thi đ n h t gi làm bài (đã ho c chưa s d ng). - S d ng tài li u liên quan đ n vi c làm bài thi và các phương ti n thu phát thông tin dư i b t kỳ hình th c nào, k c trong và ngoài phòng thi. - Nh n bài gi i s n c a ngư i khác (đã ho c chưa s d ng). - Chuy n gi y nháp ho c bài thi cho thí sinh khác ho c nh n gi y nháp ho c bài thi c a thí sinh khác. - C tình không n p bài thi, dùng bài thi ho c gi y nháp c a ngư i khác đ n p làm bài thi c a mình. 3. Hu k t qu thi và c m d thi 2 kỳ thi c p ch ng ch hành ngh d ch v làm th t c v thu đư c t ch c ti p sau đó, n u có m t trong các hành vi vi ph m sau: - Hành hung giám th , giám kh o, ngư i ph c v c a các H i đ ng coi thi, ch m thi, phúc kh o. - Gây r i làm m t tr t t an ninh khu v c coi thi, gây h u qu nghiêm tr ng cho kỳ thi. - Khai man h sơ thi ho c nh ngư i thi h . 7
  8. Đi u 33. Th m quy n x lý vi ph m 1. Giám th coi thi có th m quy n c nh cáo và l p biên b n v hành vi c a thí sinh quy đ nh t i Đi u 32 Quy ch này. 2. Ngư i ph trách đi m thi (Đi m trư ng đi m thi) có th m quy n: - Đình ch công tác coi thi đ i v i cán b tham gia công tác thi khi có hành vi vi ph m. - Đình ch thi đ i v i thí sinh khi có vi ph m n i quy thi. - Đ xu t các quy t đ nh x lý vi ph m đ i v i thí sinh, cán b tham gia công tác thi v i Ch t ch H i đ ng thi. 3. Ch t ch H i đ ng thi có th m quy n xem xét và ra quy t đ nh x lý vi ph m đ i v i thí sinh, cán b tham gia công tác thi theo đ ngh c a ngư i ph trách đi m thi ho c các Trư ng Ban giúp vi c H i đ ng thi. 4. T ng c c trư ng T ng c c Thu có th m quy n x lý vi ph m đ i v i Ch t ch H i đ ng thi, Phó Ch t ch H i đ ng thi, thành viên H i đ ng thi. 5. Vi c áp d ng th m quy n x lý vi ph m đư c th c hi n tương ng theo hành vi vi ph m và m c x ph t quy đ nh t i Đi u 31 và Đi u 32 Quy ch này. Đi u 34. Các hình th c x lý vi ph m ph i đư c công b trư c H i đ ng thi, thông báo đ n ngư i vi ph m và cơ quan ho c nơi cư trú c a ngư i vi ph m. Chương III T CH C TH C HI N Đi u 35. Đơn v , cá nhân th c hi n công tác t ch c thi c p ch ng ch hành ngh d ch v làm th t c v thu có trách nhi m th c hi n Quy ch này. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c đ ngh ph n ánh v B Tài chính đ nghiên c u, gi i quy t./. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Bieu mau 8
Đồng bộ tài khoản