Quyết định số 32/2000/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
52
lượt xem
4
download

Quyết định số 32/2000/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 32/2000/QĐ-UB về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết quận Đống Đa Hà Nội, tỷ lệ 1/2000 (phần quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch giao thông) do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 32/2000/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 32/2000/Q -UB Hà n i, ngày 03 tháng 4 năm 2000 QUY T NNH VÊ VI C QUY HO CH CHI TI T QU N NG A - HÀ N I, T L 1/2000. (PH N QUY HO CH S D NG T VÀ QUY HO CH GIAO THÔNG) U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I - Căn c Lu t T ch c H ND và UBND; - Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; - Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/6/1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; - Căn c Quy t nh s 322/BXD- T ngày 28/6/1998 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành Quy nh l p các án quy ho ch xây d ng ô th ; - Xét ngh c a Ki n trúc sư trư ng Thành ph t i t trình s 1076/TTr - KTST ngày 31 tháng 12 năm 1998 và công văn s 629/KTST-DA ngày 25/9/1999. QUY T NNH i u 1. Phê duy t Quy ho ch chi ti t qu n ng a Hà N i, t l 1/2000 (ph n quy ho ch s d ng t và quy ho ch giao thông) do Trung tâm Nghiên c u phát tri n ô th - Trư ng i h c Ki n trúc Hà N i l p, v i nh ng n i dung ch y u như sau: 1. V trí, ranh gi i, quy mô l p quy ho ch chi ti t: 1.1. V trí, ranh gi i: Qu n ng a n m phía tây Nam thành ph Hà N i, ư c gi i h n như sau: - Phía Tây giáp v i qu n C u Gi y. - Phía ông giáp v i qu n Hoàn Ki m và qu n Hai Bà Trưng. - Phía B c giáp v i qu n Ba ình. - Phía Nam giáp v i qu n Thanh Xuân. 1.2. Quy mô: T ng di n tích toàn qu n ng a là 1008,5ha, bao g m 21 phư ng v i t ng s dân là 317.555 ngư i tính n 0 gi ngày 1/4/1999. 2. M c ích:
  2. - Xác nh ch c năng s d ng t trong a gi i hành chính và v trí trung tâm ch y u c a qu n. - nh hư ng m ng lư i các công trình văn hoá, giáo d c và d ch v thương m i. - Xác nh ư c nh ng khu ch c năng chính, nh ng công trình di tích l ch s , văn hoá trong a bàn b o v , s d ng theo quy nh c a pháp lu t. - ưa ra các gi i pháp quy ho ch, t ch c m ng lư i ư ng giao thông h p lý nh m gi i quy t các yêu c u trư c m t ng th i áp ng ư c nhu c u phát tri n trong tương lai, xu t các gi i pháp c th cho m t s tuy n ư ng chính cũng như các nút giao thông quan tr ng. - T ng h p kh p n i v cơ s h t ng k thu t, cơ s h t ng xã h i c a các quy ho ch chi ti t ã ư c phê duy t trong a bàn qu n m b o hài hoà th ng nh t và phù h p v i i u ch nh quy ho ch chung. - Quy nh c th t ng cao, m t xây d ng, h s s d ng t cho t ng ô t, làm cơ s pháp lý cho vi c qu n lý xây d ng theo quy ho ch và nh hư ng cho quy ho ch chi ti t các khu v c trong qu n. 3. N i dung quy ho ch chi ti t: 3.1. Tính ch t: Qu n ng a là qu n l n c a ngõ phía Tây Nam Thành ph . Là a bàn thu n l i phát tri n, c i t o các khu nhà ng th i phát tri n các văn phòng i di n, cơ quan, vi n nghiên c u, các trư ng i h c, trung h c trung chuyên nghi p. Theo i u ch nh quy ho ch chung th ô Hà N i n năm 2020 ã ư c phê duy t, qu n ng a n m hoàn toàn trong vùng h n ch phát tri n. 3.2. Quy mô dân s : - T ng s dân hi n tr ng: 317.555 ngư i. M t 315 ngư i/ha. - T ng s dân n năm 2005: 268.000 ngư i. M t 266 ngư i/ha. - T ng s dân n năm 2020: 255.000 ngư i. M t 253 ngư i/ha. 3.3. Các ch tiêu quy ho ch t ư c n năm 2020: B ng cơ c u s d ng t. Bình Bình quân quân m2/ngư i Di n tích T l m2/ngư i (tr di n STT H ng m c t (m2) (%) (tính cho tích t B1, di n tích B2 và H.3). c Qu n) 1 2 3 4 5 6 I Khu v c dân d ng 8580722 85,08 33,65 28,94
  3. A t dân d ng 7248920 71,88 28,43 28,43 1 t các khu 4403725 43,67 17,27 17,27 2 t CT công c ng (c p Qu n và Thành 537526 5,33 2,11 2,11 ph ) 3 t cây xanh vư n hoa công viên 563623 5,59 2,21 2,21 4 t giao thông: m ng ư ng giao thông 1689049 16,75 6,62 6,62 t nh 54997 0,54 0,22 0,22 B t dân d ng khác 1331802 13,02 5,22 0,54 1 t cơ quan không thu c s qu n lý c a 768792 7,62 3,01 0 qu n 2 t trư ng chuyên nghi p 431820 4,28 1,69 0 3 t di tích l ch s văn hoá 131190 1,30 0,51 0,51 II Ngoài khu v c dân d ng 1504278 14,92 5,90 5,16 1 Khu t công nghi p, kho tàng 98394 0,89 0,36 0,36 28808 0,28 0,10 0,10 2 Các công trình giao thông i ngo i 142480 1,41 0,56 0,56 3 Khu v c an ninh, qu c phòng 188762 1,87 0,74 0 4 Công trình u m i HTKT 23270 0,23 0,09 0,09 5 M t nư c, cây xanh cách ly 1031564 10,23 4,05 4,05 T ng c ng 10085000 100,00 39,55 34,10 B ng cơ c u s d ng t TT Lo i t Di n tích T l (%) Ghi chú (ha) 1 t làng xóm 249.8014 56,73 t xây d ng nhà (353.9980) 2 t hi n có c i t o theo Q. ho ch 79,4753 18,04 3 t d ki n xây m i 24,7213 5,61 4 t công c ng ơn v 8,7075 1,98 5 t nhà tr 8,6859 1,97 6 t trư ng h c phát tri n cơ s 28,1876 6,4 7 t trư ng ph thông trung h c 4,2923 0,98 8 t trư ng h c khác 3,8763 0,88 Trư ng khuy t t t và GDTX.
  4. 9 t cây xanh 6,6056 1,50 10 t ư ng n i b 26,0913 5,91 T ng c ng 440,3725 100 * Ch tiêu áp d ng cho nhà : Các khu v c xây d ng nhà trong a bàn qu n ng a u là các khu v c xen c y, c i t o v i các ch tiêu như sau: - Di n tích trung bình kho ng 20-25 m2/sàn/ngư i. -M t xây d ng t i a kho ng 50 - 60% - H s s d ng t trung bình: 1,50 - 1,75. - T ng cao trung bình: 3 - 3,5 t ng. 3.4. Phân khu ch c năng: Khu t qu n ng a ư c chia thành các khu ch c năng sau ây: - t công trình công c ng Thành ph và khu v c. - t ngo i giao oàn. - t cơ quan, vi n nghiên c u, trư ng ào t o. - t công nghi p, kho tàng và các u m i h t ng k thu t. - t an ninh qu c phòng. - t chùa và di tích. - t khu , ơn v . - t cây xanh, vư n hoa công viên, vui chơi gi i trí. - t h ao, m t nư c và các khu v c c m xây d ng. - t ư ng và các bãi xe. Như Quy ho ch t ng th toàn Thành ph ã xây d ng, trong khu v c qu n ng a có nh ng khu v c n nh như sau: - Các trư ng i h c chuyên nghi p.
  5. - Các khu di tích l ch s , văn háo hi n có ã x p h ng. - Các cơ quan l n c a trung ương và Thành ph . - M ng lư i giao thông ch y u hi n có c a Thành ph . - Các h i u hoà và h th ng kênh mương thoát nư c chính. Các khu ch c năng ư c b trí như sau: a) Các công trình công c ng tr c thu c trung ương và Thành ph ư c b trí d c theo các ư ng tr c chính Thành ph như Tây Sơn - T n c Th ng, La Thành, Gi i phóng và khu v c các trung tâm Ngã Tư S , ngã tư Thái Hà. Các công trình công c ng c p khu v c ư c b trí ch y u ch giao nhau gi a các ư ng ph chính. Các trung tâm công c ng trong a bàn qu n ư c b trí d c tr c ư ng ph chính hư ng tâm (T ư ng Nguy n Trãi qua Ngã Tư S , Ô Ch D a, Văn Mi u). Trong ó, khu v c Ô Ch D a ư c t ch c là trung tâm hành chính c a qu n. Văn Mi u - Qu c T Giám là trung tâm văn hoá mang t m c qu c gia, là m t di s n văn hoá có giá tr c a dân t c ph i ư c tôn t o. Ngã Tư S là trung tâm thương m i l n c a th ô. ây b trí các công trình công c ng d ch v c p thành ph , c bi t là ch ngoài tr i. Do có m t b ng tương i l n, ch Ngã Tư S có th dùng cho c vi c mua bán v t li u xây d ng. Cùng v i các công trình công c ng khác, h th ng ch cũng ư c phân c p và phân lo i: Các ch l n, các c a hàng t ch n ư c b trí t i các trung tâm l n (Ngã Tư S , Thái Hà). Các ch khác cũng ư c b trí bên trong các ơn v . Ngoài ra, i v i các c a hàng kinh doanh v v t li u xây d ng cao c p, kim lo i có th cho t n t i trên ph Cát Linh như hi n nay ho c m t s i m trên ư ng Trư ng Chinh ho c ư ng Láng. Vi c t ch c, b trí chính xác các ch trong qu n ng a ph i tuân th theo quy ho ch chuyên ngành v m ng lư i ch c u Thành ph . Các công trình công c ng c p cơ s tuỳ theo tính ch t ư c t d c theo các ư ng n i b các ô ph (các công trình d ch v ) ho c phía bên kia trong c a lô ph (các công trình văn hoá, giáo d c, y t ). b) H th ng b nh vi n c a Qu n ph i ư c c i t o, nâng c p. C n u tư tăng s giư ng c a b nh vi n châm c u t 150 giư ng lên 200 giư ng. c) H th ng trư ng h c ph thông, các s li u t ư c như sau: - Ngành M m non: n năm 2020 s có 17850 cháu (70 cháu/1000 dân), ch tiêu t bình quân là 4,9 m2/cháu, t ng di n tích t là 86859 m2. - Ngành ti u h c: n năm 2020 s có 25500 cháu (100 cháu/1000 dân), ch tiêu t bình quân là 5,6 m2/cháu, t ng di n tích t là 142389 m2. - Ngành Trung h c Cơ s : n năm 2020 s có 25500 cháu (100 cháu/1000 dân), ch tiêu t bình quân là 5,5 m2/cháu, t ng di n tích t là 139487 m2.
  6. - Ngành Ph thông Trung h c: n năm 2020 s có 6375cháu (100 cháu/1000 dân), ch tiêu t bình quân là 6,7 m2/cháu, t ng di n tích t là 42923 m2. - Ngoài ra, trong qu n có 38763 m2 t dành cho các trư ng tr em c bi t, ngành giáo d c thư ng xuyên và trư ng d y ngh . d) Gi nguyên v trí khuôn viên c a các trư ng i h c và trư ng chuyên nghi p. e) i v i các khu công nghi p và kho tàng: Trên cơ s nh hư ng ã ư c xác nh trong quy ho ch t ng th Thành ph Hà N i, qu n ng a s không dành t xây d ng thêm khu công nghi p m i. Các xây d ng công nghi p cũ gi l i ph i có các bi n pháp ch nh trang, c i t o tránh ô nhi m môi trư ng. t ai dùng cho s n xu t các i m phân toán c n ư c nghiên c u s d ng h p lý nh m áp ng yêu c u phát tri n s n xu t trên a bàn qu n. M t s cơ s hi n có trong các khu dân cư gây ô nhi m môi trư ng như các công nghi p Cao su Hà N i, b t gi t Thái Hà, y c , hoá dư c, thu tinh, th m len, công ty Ph tùng xe p ng a, v.v... c n chuy n ra khu công nghi p t p trung ( ư c b trí theo ch nh c a quy ho ch t ng th Thành ph ) xây d ng các trư ng h c và các khu ch c năng khác như bãi xe và tr ng cây xanh. f) i v i khu dân cư: *Khu v c c i t o, ch nh trang, nâng c p: bao g m các khu chung cư, các ô ph nhân dân t xây d ng và các làng xóm cũ (như Kim Liên, Trưng T , Phương Mai, Hoàng C u...). Hư ng c i t o ch y u là s a ch a nh , ch nh trang b m t ki n trúc, tăng cư ng cây xanh, b trí thêm công trình d ch v công c ng, c i t o h th ng h t ng kĩ thu t. * Khu v c c i t o l n, bao g m các khu v c có m t quá cao, xây d ng l n x n, môi trư ng th p kém, thông thư ng là các ô ph xây d ng t phát, khu v c ven tr c ph chính, ven sông h (như khu v c h Linh Quang, h Văn Chương, d c mương Yên Lãng...). * Khu v c ph i gi i to hoàn toàn bao g m các khu v c nhà n m trong khu cây xanh, công viên, trong ch gi i ư ng , hành lang kĩ thu t, hành lang b o v các công trình di tích l ch s , ven sông h ho c công trình tr ng i m c a thành ph và các bãi xe (như khu v c h Văn, công viên ng a, trên tuy n ư ng La Thành...). Các khu v c c m xây d ng ph i tuân theo Quy chuNn Xây d ng Vi t Nam. g) H th ng công viên, cây xanh, sân bãi th d c th thao và nghĩ ngơi gi i trí: Cây xanh ch y u t p trung công viên ng a và các khu v c khác như Văn Mi u, Xã àn, chùa Láng, Ngã Tư S (ven sông Tô Lich, c nh Trư ng i h c Thu L i và i h c Y Khoa. Tuy nhiên, c n ph i lưu ý n các quy nh v ph m vi b o t n, tôn t o các di tích l ch s . Cây xanh k t h p v i các h nư c t o thành h th ng c nh quan áp ng yêu c u ngh ngơi, gi i trí, ng th i góp ph n c i thi n i u ki n vi khí h u cho khu v c. K t h p
  7. v i ch c năng là các h i u hoà, t o i u ki n thu n l i cho vi c thoát nư c mưa c a c qu n và Thành ph . 3.5 T ch c không gian ki n trúc: - Các công trình ti p giáp m t ư ng ch y u b trí xây d ng các công trình cao t ng. c bi t là tuy n ư ng vành ai 2 ( ư ng Trư ng Chinh - Láng) và ư ng Nguy n Chí Thanh. Các công trình công c ng b trí lùi vào trong ch gi i ư ng v i kho ng cách ít nh t là 3m. - Các i m không gian thoáng, khu v c qu ng trư ng, nút giao thông có t m nhìn p b trí các trung tâm giao d ch, các công trình công c ng t o b m t ki n trúc cho tr c ư ng. 3.6 Quy ho ch giao thông: * T p trung xác nh các tuy n ư ng có quy mô nh và trung bình ( ư ng c p phân khu v c tr xu ng) nh m gi m kh i lư ng gi i phóng m t b ng và nâng cao m t giao thông trên a bàn qu n. Khu c c c n gi i quy t theo hư ng này là Văn Chương, Hào Nam và Khâm Thiên. Cùng v i vi c xây d ng tuy n ư ng La Thành c n t o ra các tuy n ư ng nhánh hình thành m ng lư i ư ng có m t tương i m b o, kh c ph c thi u ư ng tr m tr ng khu v c này. * V i các tuy n ư ng chính, liên khu v c và khu v c tuân th quy ho ch chung, ng th i có tính n các gi i pháp c th như các gi i pháp m ư ng, hư ng m , c th v i các ư ng: - Các ư ng ph chính g m: ư ng Trư ng Chinh - Láng có m t c t ngang r ng t 50- 60m (hi n nay m t c t ư ng ch t 3 làn xe cho c xe thô sơ và cơ gi i i chung) ư ng La Thành có m t c t ngang r ng t 50- 65m. ư ng Tôn c Th ng- Nguy n Lương B ng - Tây Sơn có m t c t ngang r ng t 28,5 - 45m (hi n nay m t ư ng r ng t 27- 28,5m). - Các ư ng liên khu v c g m: Gi ng Võ - Láng H có m t c t ngang r ng t 40- 42m, ư ng Nguy n Chí Thanh có m t c t ngang r ng 50m. - Các ư ng khu v c g m: Chùa B c- Thái Hà - Huỳnh Thúc Kháng - Voi Ph c có m t c t ngang r ng 30m, Tôn Th t Tùng - H Ba M u - Thiên Hùng - Tr n Quý Cáp có m t c t ngang r ng t 25- 30m. - Các ư ng phân khu v c và ư ng nhánh có m t c t ngang r ng n 30m. - ư ng n i b trong ơn v có m t c t ngang r ng t 10,5-13,5m. T i các nút giao thông cùng c t ho c cùng khác c t ph i dành di n tích t ch c, c i t o, xây d ng, m r ng nút. Nghiên c u xây d ng các nút giao thông khác c t t i Ngã Tư S , Ngã Tư V ng, Ô Ch D a, Kiêm Liên và C u Gi y. Các nút giao c t quan tr ng khác ư c t ch c i u khi n b ng èn tín hi u, ho c b ng o giao thông.
  8. - Tuy n ư ng s t hi n có d c theo ư ng Gi i Phóng - Lê DuNn d ki n ư c thay th b ng tuy n ư ng s t ô th ch y trên c u c n, nghiên c u xây d ng các tuy n ư ng s t ô th khác d c theo ư ng Nguy n Chí Thanh (Tuy n Hà N i - Hoà L c) và ư ng Yên Lãng - Hào Nam - Cát Linh Ga Hà N i (tuy n Hà N i - Hà ông). - V giao thông tĩnh, ngoài các b n bãi xe ã ư c phê duy t trong các án phư ng Láng Thư ng Kim Liên, Phương Liên công viên ng a... ph i khai thác tri t các kh năng có th v qu t nh m áp ng nhu c u này m t cách t i thi u i v i các khu v c còn l i. Gi i pháp ây là chuy n i ch c năng m t s cơ quan và c ng hoá m t s o n mương Xã àn phư ng Trung Li t... làm bãi xe. i u 2. Giao cho Ki n trúc sư trư ng Thàng ph căn c quy ho ch chi ti t qu n ng a - Hà N i, t l 1/2000 (ph n quy ho ch s d ng t và quy ho ch giao thông) ư c duy t, ki m tra, xác nh n h sơ, b n v kèm theo; t ch c công b công khai quy ho ch chi ti t các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, th c hi n. - Ch t ch UBND qu n ng a ch u trách nhi m qu n lý, ki m tra giám sát xây d ng theo quy ho ch và s lý các trư ng h p xây d ng sai quy ho ch theo thNm quy n và quy nh c a pháp lu t. Quy nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh văn phòng UBND Thành ph , Ki n trúc sư trư ng Thàng ph Giám c các s : K ho ch và u tư, Giao thông Công chính, Xây d ng, a chính- Nhà t, Tài chính v t giá, Ch t ch UBND qu n ng a; Giám c, Th trư ng các S , Ban, Ngành, các t ch c có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản