Quyết định số 32/2004/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định số 32/2004/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 32/2004/QĐ-BXD về việc ban hành TCXDVN 330 : 2004 " Nhôm hợp kim định hình dùng trong xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm" do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 32/2004/QĐ-BXD

 1. Tiªu chuÈn x©y dùng viÖt nam TCXDVN..........:2004 B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c L p - T Do - H nh Phúc ****** S : 32/2004/QĐ-BXD Hà N i, ngày 23 tháng 12 năm 2004 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B XÂY D NG V VI C BAN HÀNH TCXDVN 330 : 2004 " NHÔM H P KIM Đ NH HÌNH DÙNG TRONG XÂY D NG - YÊU C U K THU T VÀ PHƯƠNG PHÁP KI M TRA CH T LƯ NG S N PH M" B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh đ nh s 36/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Xét đ ngh c a V trư ng V Khoa h c Công ngh , QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo quy t đ nh này 01 Tiêu chu n xây d ng Vi t Nam : TCXDVN 330 : 2004 " Nhôm h p kim đ nh hình dùng trong xây d ng - Yêu c u k thu t và phương pháp ki m tra ch t lư ng s n ph m" Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng công báo Đi u 3. Các Ông Chánh văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh và Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này ./. Nơi nh n: B TRƯ NG B XÂY D NG - Như đi u 3 - VP Chính Ph - Công báo - B Tư pháp - V Pháp ch - Lưu VP&V KHCN Nguy n H ng Quân TCXDVN TIÊU CHU N XÂY D NG VI T NAM TCXDVN 330: 2004 NHÔM H P KIM Đ NH HÌNH DÙNG TRONG XÂY D NG YÊU C U K THU T VÀ PHƯƠNG PHÁP KI M TRA CH T LƯ NG S N PH M ALUMINIUM ALLOY BARS - TECHNICAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS L i nói đ u Tiêu chu n TCXDVN 330: 2003 "Nhôm h p kim đ nh hình dùng trong xây d ng - Yêu c u k thu t và phương pháp ki m tra ch t lư ng s n ph m ". B Xây D ng ban hành theo quy t đ nh s 32/2004/QĐ-BXD, ngày 23 tháng 12 năm 2004. 1. PH M VI ÁP D NG: Tiêu chu n này quy đ nh các yêu c u k thu t và phương pháp ki m tra ch t lư ng s n ph m thanh nhôm h p kim đ nh hình dùng trong xây d ng. 2. Đ NH NGHĨA VÀ THU T NG . - Nhôm h p kim đ nh hình là nhôm đư c s n xu t theo kích thư c m t c t ngang và chi u dài xác đ nh. - An t hoá b m t là x lý b m t b ng ôxy hóa dương c c, t o thành màng ôxít nhân t o b n v ng sau đó đư c nhu m màu và b t l . 1
 2. Tiªu chuÈn x©y dùng viÖt nam TCXDVN..........:2004 - Nhu m màu đi n hoá là quá trình t o l p màu ôxít an t đ c trưng b ng phương pháp đi n phân. - B t l là quá trình hyđrat hoá màng oxít nhân t o trên b m t thanh nhôm đư c t o thành b i quá trình an t hoá và nhu m màu đ gi m đ r và khuy t t t trên b m t s n ph m và tăng đ b n màu v i môi trư ng t nhiên. - Ph bóng ED là quá trình đi n hoá k t t a l p sơn bóng không màu trên b m t thanh nhôm, t o nên b m t s n ph m m t l p sơn bóng, đ p, b n màu. - Vòng tròn ngo i ti p: Là đư ng kính c a đư ng tròn nh nh t mà nó bao kín m t c t ngang c a profin. 3. TÀI LI U VI N D N. - TCVN 197: 2002 V t li u kim lo i - Th kéo nhi t đ thư ng. - TCVN 5841 - 1994. Nhôm và h p kim nhôm. D ng prôfin. Sai l ch kích thư c và hình d ng. - Tiêu chu n ISO 6362/3-1990. Extruded rectangular bar - Tolerances on dimensions. - Tiêu chu n ISO 6362/4-1988. Extruded profiles - Tolerances on Shape and dimensions. - Tiêu chu n ISO 6362/1-1986. Technical conditions for inspection and delivery - Tiêu chu n ISO 6362/5-1991. Exstruded round, square and hexagonal bars - Tolerances. - Tiêu chu n Anh qu c BS 4300/16:1984. - Tiêu chu n nhà nư c C ng Hòa Nhân Dân Trung Hoa GB 3191- 82. Nhôm và h p kim nhôm dùng cho đùn ép d ng đ nh hình. - Tiêu chu n nhà nư c C ng Hòa Nhân Dân Trung Hoa GB/T 5237-93. Nhôm và h p kim nhôm đ nh hình dùng trong xây d ng ki n trúc. 4. YÊU C U K THU T. 4.1. Yêu c u chung Nhôm h p kim đ nh hình dùng trong xây d ng yêu c u v t li u h p kim ph i có đ tính năng công ngh , đ b n cơ lý, đ m b o ch ng ăn mòn t t, có kh năng x lý đư c b m t, nhu m màu, sơn bóng b m t, sơn tĩnh đi n … Ngoài ra ph i đ m b o tính l p ghép, tính ch u l c, tính th m m và tính kinh t cao, phù h p v i ki n trúc hi n đ i. 4.2. Tiêu chu n thành ph n hóa h c: Nhôm h p kim đ nh hình dùng trong xây d ng ph i th a mãn các yêu c u v thành ph n hóa h c đư c nêu b ng 1 B ng 1: Các yêu c u v thành ph n hóa h c h p kim nhôm (%) Mác Si Mg Mn Cu Fe Cr Zn Ti T p ch t Al nhôm Riêng T ng l c ng 6063 0,2÷0,6 0,45÷0,9 ≤0,1 ≤0,1 ≤0,35 ≤0,1 ≤0,25 ≤0,1 ≤0,05 ≤0,15 Còn l i 6061 0,4÷ 0,8 0,8 ÷ 1,2 ≤0,15 0,15 ÷ < 0,7 0,04÷ ≤0,25 ≤0,15 <
 3. Tiªu chuÈn x©y dùng viÖt nam TCXDVN..........:2004 2 Đ dãn dài tương đ i không nh hơn % 8 3 Đ c ng không nh hơn HV 58 B ng 3: Tính ch t cơ lý c a nhôm h p kim 6063 sau khi nhi t luy n Ch đ Cư ng đ Cư ng đ T l dãn dài Đ c ng Br Cư ng đ Cư ng nhi t ch u u n dãn t i đa 2 ch u đ t đ ch u t =1.6mm d= 12.7mm (kg/mm ) luy n 2 cao nh t m i (0.2% ( kg/mm ) 2 2 2 kg/mm ) (kg/mm ) (kg/mm ) 0 5.0 9.0 - - 25 7.0 5.5 T1 9.0 15.5 20 - 42 10.0 6.5 T4 9.0 17.5 22 - - - - T5 15.0 19.0 12 - 60 12.0 7.0 T6 22.0 24.5 12 - 73 15.5 7.0 T38 24.5 26.0 9 - 82 15.5 - T381 19.0 21.0 10 - 70 12.5 - T382 27.5 29.5 12 - 95 19.0 - B ng 4: Tính ch t cơ lý c a nhôm h p kim 6061sau khi nhi t luy n Ch đ Cư ng đ Cư ng đ T l dãn dài Đ c ng Br Cư ng đ Cư ng nhi t ch u u n dãn t i đa 2 ch u đ t đ ch u t= 1.6mm d= 12.7mm (kg/mm ) luy n 2 cao nh t m i (0.2% ( kg/mm ) 2 2 2 kg/mm ) (kg/mm ) (kg/mm ) 0 5.5 12.5 25 30 30 8.5 6.5 T4 15.0 24.5 22 65 25 17.0 10.0 T6 28.0 31.5 12 95 17 21.0 10.0 4.4. Thanh nhôm h p kim đ nh hình dùng trong xây d ng ph i th a mãn các yêu c u dung sai kích thư c m t c t ngang ( chi u r ng, chi u cao và chi u dày) đư c nêu b ng 5a & 5b. Hình 1 3
 4. Tiªu chuÈn x©y dùng viÖt nam TCXDVN..........:2004 A- Kích thư c kim lo i, tr chi u dày thành trong m t c t r ng. B- Chi u dày thành trong m t c t r ng. Ci ho c Ce - Kích thư c không gian trong m t c t h . D- Kích thư c không gian trong m t c t r ng * Chú thích: Các kích thư c trên là kích thư c đư c quy đ nh trong b ng 5a và 5b. Dung sai m t c t ngang s n ph m phù h p v i qui đ nh dung sai m t c t ngang c a tiêu chu n GB/T 5237-93 và tiêu chu n ISO 6362/4-1988. B ng 5a: Dung sai kích thư c m t c t đ c c a profin Kích thư c Sai l ch gi i h n 2, 3 4, Kích thư c kim lo i (≥ Kích thư c kim lo i ( ≥ 75% c a kích thư c kim lo i Ci ho c Ce ) 75% c a kích thư c kim lo i) M tc th Chi u dày Kho ng cách t A đ n chu n thành c a m t A 5, đ n5 > 5 đ n 15 > 15 đ n > 30 đ n > 60 đ n > 100 đ n > 150 đ n c t r ng 30 60 100 150 200 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đ n 3.2 ±0,15 ±10% kích ±0,15 ±0,25 ±0,3 - - - - thư c ( > 3.2 đ n 6.30 ±0,18 ±0,18 ±0,30 ±0,36 ±0,41 - - - nhưng không > 6,30 đ n 12.50 ±0,20 vư t quá ±0,20 ±0,36 ±0,41 ±0,46 ±0,50 - - ±1,50 max, > 12,50 đ n 20.00 ±0,23 ±0,23 ±0,41 ±0,46 ±0,52 ±0,56 - - ±0,25 min) > 20,00 đ n 25.00 ±0,25 ±0,25 ±0,46 ±0,50 ±0,58 ±0,64 ±0,76 - 4
 5. Tiªu chuÈn x©y dùng viÖt nam TCXDVN..........:2004 > 25,00 đ n 40,00 ±0,30 ±0,30 ±0,54 ±0,58 ±0,66 ±0,76 ±0,88 - > 40,00 đ n 50,00 ±0,36 ±0,36 ±0,60 ±0,66 ±0,78 ±0,92 ±1,05 ±1,25 > 50,00 đ n ±0,60 ±0,60 ±0,86 ±0,96 ±1,20 ±1,45 ±1,70 ±2,05 100,00 ±0,86 ±0,86 ±1,10 ±1,25 ±1,65 ±2,00 ±2,40 ±2,80 > 100,00 đ n ±1,10 ±1,10 ±1,35 ±1,55 ±2,10 ±2,50 ±3,05 ±3,55 150,00 ±1,35 ±1,35 ±1,65 ±1,90 ±2,50 ±3,00 ±3,70 ±4,30 > 150,00 đ n 200,00 > 200,00 đ n 250,00 1. Khi sai l ch kích thư c quy đ nh khác v i sai l ch v 2 phía thì giá tr sai l ch gi i h n đư c tính là trung bình c ng sai l ch l n nh t và nh nh t c a kích thư c đó. 2. Khi xác đ nh sai l ch c a profin hình góc không đư c phép d a trên các kích thư c đư ng th ng mà ph i xác đ nh theo góc. 3. Sai l ch này không áp d ng cho các kích thư c như x ho c z c a hình ngay c khi y > 75%. Ph thu c kho ng cách a t m t chu n đ i v i sai l ch mà có th áp d ng đư c cho kích thư c x và z. S dung các c t tương ng Ci và Ce. 4. Theo tho thu n gi a cơ s s n xu t và đ t hàng, có th thay vi c quy đ nh Ce ( kích thư c ngoài) b ng quy đ nh Ci ( kích thư c trong). 2 5. Đư c áp d ng khi không gian hoàn toàn kín và có di n tích ≥ 70mm ; n u không s d ng c t A ( m t c t h ) 5
 6. Tiªu chuÈn x©y dùng viÖt nam TCXDVN..........:2004 B ng 5b: Các yêu c u v kích thư c m t c t ngang. TT Kích thư c danh nghĩa (mm) Dung sai cho phép (mm) 1 ≤3 ±0,15 2 3÷6 ±0,18 3 6 ÷ 12 ±0,20 4 12 ÷ 19 ±0,23 5 19 ÷ 25 ±0,25 6 25 ÷ 38 ±0,30 7 38 ÷ 50 ±0,36 8 50 ÷ 100 ±0,61 9 100 ÷ 150 ±0,86 10 150÷ 200 ±1,12 11 200 ÷ 250 ±1,37 4.5. Sai l ch c a m t góc đã đư c cho trư c đ i v i m t c t c a profin t i b t kỳ đi m nào ph i th a mãn yêu c u dung sai góc s n ph m nêu b ng 6. B ng 6: Dung sai cho phép góc s n ph m. Chi u dày danh nghĩa thành m ng nh t, mm Sai l ch cho phép (max) 0 Đ n 1,6 2 0 L n hơn 1,6 đ n 5,0 1,5 0 L n hơn 5,0 1 Khi dung sai góc cho phép ch yêu c u ( + ) ho c ( - ) t c là g p 2 l n tr s cho phép. 4.6. Thanh nhôm h p kim đ nh hình dùng trong xây d ng ph i th a mãn các yêu c u dung sai bán kính góc lư n s n ph m đư c nêu b ng 7. B ng 7: Dung sai cho phép bán kính góc lư n s n ph m. Bán kính góc lư n (mm) Dung sai cho phép (mm) R ≤ 4,7 ± 0,4 R > 4,7 ± 0,1R R Hình 2 Khi dung sai góc cho phép ch yêu c u ( + ) ho c ( - ) t c là g p 2 l n tr s cho phép. 4.7. Thanh nhôm h p kim đ nh hình dùng trong xây d ng ph i th a mãn các yêu c u dung sai đ ph ng trên b m t s n ph m đư c nêu b ng 8. 6
 7. Tiªu chuÈn x©y dùng viÖt nam TCXDVN..........:2004 L y thư c th ng đo ngang b m t s n ph m b t kỳ ch nào, khe h đư c đo có giá tr l n nh t c a khe h như hình 3 . b Khe hë Hình 3 B ng 8: Dung sai cho phép đ ph ng b m t s n ph m B m t s n ph m B (mm) Dung sai cho phép (mm) B m t s n ph m ph ng B ≤ 25 ≤ 0,10 B m t s n ph m ph ng B > 25 ≤ 0,4% x B B m t s n ph m cong 0,13/cung đ 25mm 4.8. Thanh nhôm h p kim đ nh hình dùng trong xây d ng ph i th a mãn các yêu c u dung sai đ cong s n ph m. Đ cong c a s n ph m là kho ng cách t đi m xa nh t c a m t dư i s n ph m đ n m t b ng ngang c a bàn đo (sau khi mà đ cong đã n đ nh l i do tr ng lư ng b n thân c a s n ph m). Đ cong c a s n ph m có th đo trên t ng đ dài c thanh s n ph m (ht) ho c dùng thư c th ng 300mm đo b m t d c theo chi u dài, xác đ nh khe h l n nh t (hs) như hình 4. Dung sai cho phép đ cong s n ph m đư c quy đ nh b ng 9. 300 mm Th- í c th¼ng ht hs Bµn ®o l Hình 4 B ng 9: Dung sai cho phép đ cong s n ph m. Đư ng kính vòng Đ dày s n Đ cong s n ph m (mm) tròn ngo i ti p (mm) ph m (mm) Trên đ dài Trên t ng đ dài s n ph m Lm (ht) b t kỳ 300mm (hs) Φ ≤ 38 ≤ 2,4 < 1,3 < 3xL > 2,4 < 0,3 < 0,7xL Φ >38 ≤ 2,4 < 0,3 < 0,7xL > 2,4 < 0,3 < 0,7xL 7
 8. Tiªu chuÈn x©y dùng viÖt nam TCXDVN..........:2004 4.10. Thanh nhôm h p kim đ nh hình dùng trong xây d ng ph i th a mãn các yêu c u dung sai đ vênh s n ph m đư c nêu b ng 10. Đ t s n ph m trên bàn ph ng ch cho n đ nh theo hư ng chi u dài s n ph m đo c ly l n nh t c a m t bàn và m t dư i c a s n ph m g i là N (mm) (hình 5). Ν Hình 5 L y giá tr N (mm) chia cho chi u r ng c a s n ph m đư c đ vênh th c t c a s n ph m. Căn c vào đư ng kính vòng tròn ngo i ti p c a m t c t s n ph m tra b ng 10 đư c đ vênh tiêu chu n. Đ vênh c a s n ph m ph i nh hơn tr s đ vênh tiêu chu n ghi trong b ng 10, thì đ m b o yêu c u. B ng 10: Dung sai cho phép đ vênh s n ph m Đư ng kính vòng Đ vênh mm / mm r ng tròn ngo i ti p M i mét Đ dài s n ph m > 12,5 ÷ 40 < 0,087 < 0,176 > 40 ÷ 80 < 0,052 < 0,123 > 80 ÷ 250 < 0,026 < 0,079 4.11. Thanh nhôm h p kim đ nh hình dùng trong xây d ng ph i th a mãn các yêu c u dung sai chi u dài s n ph m đư c nêu dư i đây. B ng 11: Sai l ch gi i h n chi u dài quy ư c Đư ng kính vòng tròn Chi u dài quy đ nh, mm ngo i ti p đ n 1000 T 1000 đ n T 1500 đ n T 5000 đ n 1500 5000 7000 ≤ 60 + 2,0 + 2,5 + 2,5 + 3,5 60 đ n 100 + 2,0 + 2,5 + 3,5 + 4,0 100 đ n 140 + 3,0 + 3,5 + 4,0 + 5,0 140 đ n 180 + 3,5 + 4,0 + 5,0 + 6,5 180 đ n 250 + 4,5 + 5,0 + 6,5 + 8,0 4.12. B dày t i thi u c a ti t di n thanh nhôm h p kim đ nh hình. Đ dày thanh nhôm h p kim đ nh hình không nên th p hơn các tr s nêu b ng 12. B ng 12: Đ dày m t c t ngang thanh nhôm h p kim đ nh hình Đư ng kính vòng tròn M c đích s d ng Chi u dày m t c t ngo i ti p, mm ngang, mm ≤ 35 K t c u c a ra vào 1,2 ÷ 1,4 K tc uc as 1,15 ÷ 1,2 K t c u vách, đ , đ nh mái kính 1,2 ÷ 2,0 8
 9. Tiªu chuÈn x©y dùng viÖt nam TCXDVN..........:2004 Các lo i khác 1,0 ÷ 2,0 35 đ n 50 K t c u c a ra vào 1 ÷ 1,2 K tc uc as 1,15 ÷ 1,2 K t c u vách, đ , đ nh mái kính 1,4 ÷ 1,7 Các lo i khác 1,2 ÷ 3,5 50 đ n 100 K t c u c a ra vào 1,4 ÷ 1,8 K tc uc as 1,2 ÷ 1,4 K t c u vách, đ , đ nh mái kính 1,7 ÷ 1,8 Các lo i khác 2,0 ÷ 4,5 > 100 K t c u c a ra vào 1,8 ÷ 2,0 K tc uc as 1,4 ÷ 1,8 K t c u vách, đ , đ nh mái kính 2,0 ÷ 2,5 Các lo i khác 4,0 ÷ 8,0 4.13. Ch t lư ng b m t nhôm h p kim đ nh hình. 4.13.1. Ch t lư ng l p màng ôxy hoá: Thanh nhôm h p kim đ nh hình dùng trong xây d ng ph i th a mãn các yêu c u l p màng ôxy hóa s n ph m đư c nêu b ng 13. B ng 13: Yêu c u v l p màng ôxy hóa. TT Tên ch tiêu ch t lư ng Đơn v M c ch t lư ng 1 L p màng thanh nhôm Anod µm 8 ÷ 25 2 L p màng thanh nhôm Anod ED µm 15 ÷ 35 4.13.2. B m t s n ph m: + B m t s n ph m ph i s ch, không cho phép có v t r n, bong l p, ho c b t khí. + B m t s n ph m ph i bóng, màu s c ph i đ ng đ u không đư c loang màu. + Trên b m t s n ph m cho phép v t ma sát, v t xư c r t nh bé đ sâu nh hơn 0,05mm. Cho phép đo n đ u 20mm c a s n ph m không có màng ôxy hoá. 5. PHƯƠNG PHÁP KI M TRA CH T LƯ NG S N PH M. 5.1. L y m u đ ki m tra: + M u phân tích thành ph n hoá h c nhà s n xu t ph i phân tích theo m c a t ng lò luy n đúc. Khách hàng có th l y m u b t kỳ đ ki m tra. Đ i v i s n ph m thì m u ph i đư c t y b l p màng ôxy hoá. + M u ki m tra dung sai, cơ tính và màng ôxy hoá l y 02 thanh b t kỳ c a m i lo i s n ph m, m i thanh l y m t m u th . + Lư ng m u t i thi u l y như sau: - Đ i v i s n ph m có đư ng kính vòng tròn ngo i ti p ho c chi u dày ≤ 10mm l y m t m u cho m i lô hàng ≤ 1000kg. - Đ i v i s n ph m có đư ng kính vòng tròn ngo i ti p ho c chi u dày l n hơn 10÷50mm l y m t m u cho m i lô hàng ≤ 2000kg. - Đ i v i s n ph m có đư ng kính vòng tròn ngo i ti p ho c chi u dày l n hơn ≥ 50mm l y m t m u cho m i lô hàng ≤ 3000kg. 9
 10. Tiªu chuÈn x©y dùng viÖt nam TCXDVN..........:2004 - Lô hàng đư c ch p thu n n u t t c các ch tiêu đánh giá trên m u đã ki m tra đ u đ t yêu c u quy đ nh. N u m t ch tiêu không đ t yêu c u quy đ nh, đư c phép l y m u ki m tra l i l n hai, v i s lư ng m u g p đôi k t qu l n hai là k t qu cu i cùng. Ch m t ch tiêu không đ t yêu c u quy đ nh lô hàng đó b lo i b . 5.2. Phương pháp ki m tra thành ph n hóa h c: Theo phương pháp ki m tra c a máy: ASTM E415-95, ho c theo các phương pháp xác đ nh c a TCVN 5911-1995, TCVN 5912-1995, TCVN 5913-1995, TCVN 5914-1995, ho c theo phương pháp xác đ nh sau: 5.2.1. Nguyên t c c a phương pháp. Phương pháp phân tích b ng máy quang ph là kích thích b ng h quang đi n đi n áp cao và đ t m u trong môi trư ng khí Ar t o m u thành các đám mây nguyên t , các bư c sóng tương ng cho v ch ph tương ng. Sau đó đ i chi u v i đư ng chu n đã đư c xây d ng trong máy, rút ra đư c t l n ng đ nguyên t đó v i các nguyên t n n s đư c k t qu phân tích c a t ng nguyên t . 5.2.2. Các bư c ti n hành phân tích m u trên máy quang ph . Bư c 1: L y m u phân tích quang ph . - M u phân tích có th l y b t kỳ trong công đo n s n xu t nhôm thanh đ nh hình ho c thành ph m. - M u phân tích ph i th t ph ng, ph i làm s ch b m t c a m u (làm s ch l p ôxít). Bư c 2: Phân tích nhi u đi m trên cùng m t m u sau đó l y k t qu trung bình. 5.3. Phương pháp ki m tra cơ tính: 5.3.1. Đ b n kéo: Th c hi n theo tiêu chu n TCVN 197 : 2002 5.3.2. Đ dãn dài tương đ i: Th c hi n theo tiêu chu n TCVN 197 : 2002 5.3.3. Đ c ng: Dùng máy đo đ c ng Model B Tester và m u chu n Rockwell E Scale đ hi u ch nh máy. Sau đó dùng máy đ ki m tra đ c ng s n ph m. T tr s đ c đư c trên máy tra b ng đư c giá tr đ c ng c a s n ph m. Đơn v tính là HV 5.4. Phương pháp ki m tra xác đ nh dung sai kích thư c m t c t ngang. Dùng thư c chu n Panme đ chính xác 0,01mm đ xác đ nh đ dày và thư c c p đ chính xác 0,02mm đ xác đ nh kích thư c m t c t ngang. Dung sai kích thư c m t c t ngang ph i tho mãn yêu c u b ng 5. 5.5. Phương pháp ki m tra xác đ nh dung sai góc s n ph m. Dùng thư c đo góc đ chính xác 2' xác đ nh góc s n ph m. 5.6. Phương pháp ki m tra xác đ nh dung sai bán kính góc lư n s n ph m. Dùng dư ng đo góc, đo xác đ nh bán kính góc lư n s n ph m ph i tho mãn yêu c u b ng 5. 5.7. Phương pháp ki m tra xác đ nh dung sai đ ph ng b m t s n ph m. Dùng thư c căn lá đ chính xác 0,01mm xác đ nh khe h s n ph m. Dùng thư c c p đ chính xác 0,02mm đo ki m tra kích thư c b m t c a s n ph m. 5.8. Phương pháp ki m tra xác đ nh dung sai đ cong s n ph m. Dùng bàn đo ph ng, thư c mét đ chính xác 1mm, thư c th ng 300mm và thư c c p đ chính xác 0,02mm đ xác đ nh dung sai đ cong s n ph m. 5.9. Phương pháp ki m tra xác đ nh dung sai đ vênh s n ph m. Dùng bàn đo ph ng, thư c mét đ chính xác 1mm, thư c th ng 300mm và thư c c p đ chính xác 0,02mm đ xác đ nh dung sai đ vênh s n ph m. 10
 11. Tiªu chuÈn x©y dùng viÖt nam TCXDVN..........:2004 5.10. Phương pháp ki m tra xác đ nh dung sai chi u dài s n ph m. Dùng thư c mét c p chính xác 1mm đ xác đ nh chi u dài s n ph m. 5.11. Phương pháp ki m tra xác đ nh màng ôxy hóa s n ph m. Phương pháp đo đ dày b ng dòng đi n c m ng đi n t . S d ng máy Elcometer A355 đ chính xác ±1µm và nh ng m u chu n đ xác đ nh đ dày màng ôxy hoá. Đ u tiên ch nh l i máy b ng m u chu n ( ch n m u có đ dày g n gi ng v i đ dày màng ôxy hoá c n đo ). Máy sau khi ch nh trên màn hình ph i hi n 4 con s 0. Sau khi chu n đư c máy ti n hành đo, tr s hi n trên màn hình chính là đ dày màng ôxy hoá, đơn v đo c a máy là µm. 6. BAO GÓI, B O QU N, V N CHUY N 6.1. Bao gói: Thanh nhôm h p kim đ nh hình dùng trong xây d ng ph i đóng gói b i màng PE ho c cu n gi y trên t ng thanh s n ph m. Sau đó đư c đóng bó theo t ng ch ng lo i s n ph m, hai đ u dùng đai qu n ch c ch n và có nhãn mác rõ ràng. Trên nhãn hàng hoá đư c ghi theo quy đ nh nhãn hàng hoá ( Ch th s 28/2000/CT-TTG và quy t đ nh s 178/1999/QĐ-TTG.) 6.2. B o qu n, v n chuy n: - B o qu n s n ph m đư c x p đ t trong kho, đ t ngay ng n trên đ m g , ho c cao su, đ cao không x p quá cao trên 3m tránh đ , tránh nơi mưa d t, tránh ngu n nhi t quá nóng (nhi t đ b o 0 qu n
Đồng bộ tài khoản