Quyết định số 32/2006/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
55
lượt xem
3
download

Quyết định số 32/2006/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 32/2006/QĐ-UB phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu thể thao ngoài trời và Khu dịch vụ thể thao (thuộc Khu Liên hợp thể thao) Quốc gia) - tỷ lệ 1/2000 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 32/2006/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ------ --------- S : 32/2006/Q -UB Hà N i, ngày 21 tháng 3 năm 2006 QUY T NNH PHÊ DUY T I U CH NH C C B QUY HO CH CHI TI T T L 1/2000 KHU TH THAO NGOÀI TR I VÀ KHU DNCH V TH THAO (THU C KHU LIÊN H P TH THAO QU C GIA) a i m: Xã M Trì và M ình, Huy n T Liêm, Thành ph Hà N i U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I - Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; - Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; - Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24/01/2005 c a Th tư ng Chính ph V quy ho ch xây d ng; - Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/6/1998 c a Th tư ng Chính Ph phê duy t i u ch nh quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; - Căn c Thông tư s 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 c a B Xây d ng Hư ng d n l p th m nh, phê duy t quy ho ch xây d ng; - Căn c công văn s 6807/VPCP-VX ngày 23/11/2005 c a Văn phòng Chính ph cho phép i u ch nh c c b quy ho ch chi ti t Khu th thao ngoài tr i và Khu d ch v th thao thu c Khu Liên h p th thao Qu c gia bàn giao kho ng 07ha t cho Liên oàn Bóng á Vi t Nam th c hi n vi c xây d ng Trung tâm ào t o Bóng á tr Vi t Nam; - Căn c Quy t nh s 56/1999/Q -UB ngày 13/7/1999 c a U ban nhân dân Thành ph v vi c phê duy t quy ho ch chi ti t Khu Liên h p th thao Qu c gia - t l 1/2000; - Xét ngh c a S Quy ho ch Ki n trúc Hà N i t i T trình s 277/TTr-QHKT ngày 9/3/2006, QUY T NNH i u 1: Phê duy t i u ch nh c c b quy ho ch chi ti t Khu th thao ngoài tr i và Khu d ch v th thao (thu c Khu Liên h p th thao) Qu c gia) - t l 1/2000, do Vi n Quy ho ch ô th nông thôn (B Xây d ng) l p tháng 3/2006, v i các n i dung ch y u như sau: 1- V trí, ranh gi i, quy mô l p quy ho ch: a. V trí: Khu th thao ngoài tr i và Khu d ch v th thao n m phía ông Nam Khu Liên h p th thao Qu c gia, thu c a ph n xã M ình và M Trì - huy n T Liêm. b. Ranh gi i. Khu t nghiên c u i u ch nh c c b quy ho ch ư c gi i h n như sau: - Phía B c và phía Tây - Tây Nam giáp ch gi i c a ư ng tr c chính thu c Khu Liên h p th thao Qu c gia. - Phía Nam giáp Bãi xe. - Phía ông Nam giáp ô t Tr m i n 110 KV M ình. - Phía ông - ông B c gi p ch gi i ư ng quy ho ch 40m d ki n. c. Quy mô khu t i u ch nh c c b quy ho ch: Kho ng 17,23ha (17.230m2). 2- M c tiêu và nhi m v : - Th c hi n ch o c a Chính ph t i công văn s 6807/VPCP-VX ngày 23/11/2005: Cho phép i u ch nh c c b quy ho ch chi ti t Khu th thao ngoài tr i và Khu d ch v th thao thu c Khu Liên h p th thao Qu c gia bàn giao kho ng 07ha t cho Liên oàn Bóng á Vi t Nam th c hi n vi c xây d ng Trung tâm ào t o Bóng á tr Vi t Nam và ch o c a U ban nhân dân Thành ph t i công văn s 2661/UB-XD T ngày 24/8/2005. - Xác nh v trí và ranh gi i khu t b trí Trung tâm ào t o Bóng á tr Vi t Nam, ch c năng công trình trong khu t m b o g n k t hài hoà không gian, c nh quan ki n trúc v i các ch c năng và công trình trong t ng th Khu Liên h p th thao Qu c gia và các công trình lân c n; Không làm nh hư ng l n n các ch c năng công trình th thao ngoài tr i và d ch v th thao; Không làm nh hư ng n di n tích, ranh gi i và ch tiêu quy ho ch c a các ch c năng khác ã ư c xác nh trong quy ho ch chi
  2. ti t Khu Liên h p th thao Qu c gia (ngoài ranh gi i nghiên c u i u ch nh c a án quy ho ch này); Kh p n i ng b h t ng k thu t c a khu t v i các khu ch c năng khác phù h p v i quy ho ch Khu Liên h p th thao Qu c gia ã ư c phê duy t và các d án lân c n có liên quan. - Làm cơ s pháp lý l p d án u tư xây d ng các h ng m c công trình trong khu t. - Góp ph n s m hoàn thi n quy ho ch chi ti t Khu Liên h p th thao Qu c gia. 3- N i dung i u ch nh c c b quy ho ch: Trong ranh gi i nghiên c u có di n tích kho ng 17,23ha i u ch nh như sau: 3.1- Ô t có ký hi u 2B theo quy ho ch chi ti t Khu Liên h p th thao Qu c gia ã phê duy t năm 1999, có ch c năng là Khu d ch v th thao, nay i u ch nh thành ch c năng Khu th thao ngoài tr i. 3.2- Ô t c ký hi u 1C theo quy ho ch chi ti t Khu Liên h p th thao Qu c gia ã phê duy t năm 1999 có ch c năng là Khu th thao ngoài tr i, nay i u ch nh thành các ch c năng: Khu th thao ngoài tr i, Khu d ch v th thao và Trung tâm ào t o Bóng á tr Vi t Nam. Trong ó có kho ng 07ha xây d ng Trung tâm ào t o Bóng á tr Vi t Nam. 3.3- t ư ng quy ho ch phân chia hai lô t 2B, 1C và t bãi xe (có ký hi u P) n m phía ông Khu d ch v th thao (theo quy ho ch chi ti t Khu Liên h p th thao Qu c gia ã phê duy t năm 1999), nay gi nguyên m c ích s d ng. 3.4- V trí ô t d ki n l p d án xây d ng Trung tâm ào t o Bóng á tr Vi t Nam n m phía Nam ô t 1C, nay i u ch nh v i ký hi u là 1C3. 4. N i dung quy ho ch sau i u ch nh: B NG TH NG KÊ CÁC CH TIÊU QUY HO CH STT H ng m c Ký hi u ô Di n tích M t XD T ng cao H s SD t t (ha) (%) (%) t (l n) 1 Khu th thao ngoài 2B 3,56 16 1 0,16 tr i 1C1 4,7 1 1 0,01 2 Khu d ch v th thao 1C2 0,6 50 3 1,5 3 TT ào t o bóng á 1C3 7,24 3 3 0,09 tr VN 4 t ư ng giao thông GT + P 1,13 + bãi xe T ng c ng 17,23 Ghi chú: M t xây d ng trong b ng trên ư c tính toán i v i di n tích xây d ng công trình có mái che. 4.1. Khu th thao ngoài tr i: Di n tích kho ng 8,26ha, b trí phía B c c a khu t, phân chia làm hai khu v c: + Khu v c phía B c ư ng quy ho ch (có di n tích » 3,56ha), b trí 2 c m sân thi u tennis, bi u tư ng th thao và cây xanh, vư n hoa. + Khu v c phía Nam ư ng quy ho ch (có di n tích » 4,70ha): B trí các sân t p tennis, golf, sân t p bóng r , cây xanh vư n hoa... 4.2- Khu d ch v th thao: Di n tích kho ng 0,6ha, b trí phía Tây, giáp ư ng tr c trung tâm vào trung tâm Khu Liên h p th thao Qu c gia. T i ây b trí công trình d ch v th thao ph c v chung cho c Khu Liên h p th thao Qu c gia và khu v c. 4.3- Trung tâm ào t o Bóng á tr Vi t Nam: Di n tích kho ng 7,24ha, b trí phía Nam c a khu t. T i ây b trí các sân t p bóng á, bóng chuy n, tennis, nhà hi u b , h c t p, ký túc xá... 5- Các n i dung khác ngoài ranh gi i i u ch nh c c b quy ho ch chi ti t này v n gi nguyên theo quy ho ch chi ti t Khu Liên h p th thao Qu c gia ã phê duy t.
  3. i u 2: - Giao Giám c S Quy ho ch Ki n trúc ki m tra, xác nh n h sơ b n v i u ch nh c c b quy ho ch chi ti t Khu th thao ngoài tr i và Khu d ch v th thao (thu c Khu Liên h p th thao Qu c gia) - t l 1/2000 theo Quy t nh phê duy t; Trên cơ s i u ch nh c c b quy ho ch chi ti t Khu th thao ngoài tr i và Khu d ch v th thao - t l 1/2000 ư c phê duy t, ti p t c hư ng d n Khu Liên h p th thao Qu c gia và Liên oàn Bóng á Vi t Nam l p quy ho ch t ng m t b ng t l 1/500 khu Trung tâm ào t o Bóng á tr Vi t Nam và cho phép ch p thu n quy ho ch t ng m t b ng t l 1/500. - Ch t ch UBND huy n T Liêm ch u trách nhi m t ch c ki m tra, giám sát xây d ng theo quy ho ch và x lý vi c xây d ng sai quy ho ch theo thNm quy n và quy nh c a Pháp lu t. - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng U ban nhân dân Thành ph , Giám c các S ; K ho ch và u tư, Quy ho ch Ki n trúc, Xây d ng, Giao thông công chính, Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t; Ch t ch UBND huy n T Liêm, Ch t ch UBND các xã M ình và M Trì; Giám c Khu Liên h p th thao Qu c gia, Ch t ch Liên oàn Bóng á Vi t Nam; Giám c, Th trư ng các S , Ban, Ngành, các t ch c và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản