Quyết định số 32/2007/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
90
lượt xem
18
download

Quyết định số 32/2007/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 32/2007/QĐ-BGTVT về việc ban hành "Quy chế không lưu hàng không dân dụng" do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 32/2007/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 32 /2007/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 05 tháng 7 năm 2007 QUY T Đ NH BAN HÀNH “QUY CH KHÔNG LƯU HÀNG KHÔNG DÂN D NG” B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn c Ngh đ nh s 94/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph v qu n lý ho t đ ng bay; Căn c Ngh đ nh s 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Theo đ ngh c a V trư ng V V n t i và C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này "Quy ch không lưu hàng không dân d ng". Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Bãi b Quy t đ nh s 63/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 11 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vi c ban hành “Quy ch không lưu hàng không dân d ng Vi t Nam”. Đi u 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra B , V trư ng các V , C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam, Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như Đi u 3; - Các Th trư ng; - Văn phòng Chính ph ; - B Qu c phòng; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; Website Chính ph ; H Nghĩa Dũng - Lưu VT, VT i (3). QUY CH KHÔNG LƯU HÀNG KHÔNG DÂN D NG (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 32 /2007/QĐ-BGTVT ngày 05 tháng 7 năm 2007 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương I QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh và đ i tư ng áp d ng 1. Quy ch này quy đ nh v quy t c bay và d ch v không lưu trong vùng tr i Vi t Nam và trong ph n vùng thông báo bay trên bi n qu c t do Vi t Nam qu n lý; cơ s cung c p d ch v không lưu; nhân viên không lưu; trách nhi m c a các t ch c, cá nhân trong lĩnh v c không lưu. 2. Quy ch này áp d ng đ i v i doanh nghi p cung c p d ch v không lưu, các hãng hàng không, ngư i khai thác tàu bay, cơ s cung c p d ch v không lưu, nhân viên không lưu, t lái và các t ch c, cá nhân có liên quan trong lĩnh v c không lưu. Đi u 2. Quy ư c vi t t t Trong Quy ch này, các ch vi t t t dư i đây đư c hi u như sau: 1. ADS (Automatic dependent surveillance): Giám sát t đ ng ph thu c. 2. ATN (Aeronautical telecommunication network): M ng vi n thông hàng không. 3. AIP (Aeronautical information publication): T p thông báo tin t c hàng không. 4. ALERFA (Alert phase): Giai đo n báo đ ng. 5. AMSL (Above mean sea level): So v i m c nư c bi n trung bình.
 2. 6. ATIS (Automatic terminal information service): D ch v thông báo t đ ng trong khu v c sân bay. 7. ATS (Air traffic services): D ch v không lưu. 8. CPDLC (Controller-pilot data link communications): Liên l c d li u gi a t lái và ki m soát viên không lưu. 9. D-ATIS (Data-Automatic terminal information service): D ch v thông báo t đ ng trong khu v c sân bay (s d ng đư ng truy n d li u). 10. DETRESFA (Distress phase): Giai đo n kh n nguy. 11. Ft (Foot/Feet): Đơn v đo chi u cao tính b ng b . 12. HF (High frequency): Sóng ng n (t 3.000 đ n 30.000 Ki-lô-héc). 13. ICAO (International Civil Aviation Organization): T ch c hàng không dân d ng qu c t . 14. IFR (Instrument flight rules): Quy t c bay b ng thi t b . 15. INCERFA (Uncertainty phase): Giai đo n h nghi. 16. NOTAM (Notice to airmen): Đi n văn thông báo hàng không. 17. OFIS (Operational flight information service): D ch v thông báo bay. 18. PSR (Primary surveillance radar): Ra đa giám sát sơ c p. 19. QNH (Altimeter Sub-scale setting to obtain elevation when on the ground): Áp su t quy v m c nư c bi n trung bình theo khí quy n chu n. 20. RNP (Required navigation performance): Tính năng d n đư ng yêu c u. 21. RVR (Runway visual range): T m nhìn đư ng c t h cánh. 22. SMR (Surface Movement Radar): Ra đa giám sát m t đ t. 23. SSR (Secondary surveillance radar): Ra đa giám sát th c p. 24. VFR (Visual flight rules): Quy t c bay b ng m t. 25. VHF (Very high frequency): Sóng c c ng n (t 30 đ n 300 Me-ga-héc). 26. VOR (VHF omnidirectional radio range): Đài vô tuy n đa hư ng sóng VHF. 27. UTC (Coordinated universal time): Gi qu c t . Đi u 3. Gi i thích thu t ng Trong Quy ch này, các thu t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. “Chi u cao” là kho ng cách theo chi u th ng đ ng t m t m c đư c quy đ nh làm chu n đ n m t m c khác, m t đi m ho c m t v t coi như m t đi m. 2. “Chuy n bay IFR” là chuy n bay đư c th c hi n theo quy t c bay b ng thi t b . 3. “Chuy n bay VFR” là chuy n bay đư c th c hi n theo quy t c bay b ng m t. 4. “Chuy n bay VFR có ki m soát” là chuy n bay có ki m soát đư c th c hi n theo quy t c bay VFR. 5. “Chuy n bay VFR đ c bi t” là chuy n bay VFR có ki m soát do cơ s cung c p d ch v không lưu cho phép ho t đ ng trong khu v c ki m soát trong đi u ki n khí tư ng th p hơn đi u ki n bay b ng m t. 6. “Chuy n bay có ki m soát” là chuy n bay đư c cung c p d ch v đi u hành bay. 7. “D n đư ng khu v c” là phương pháp d n đư ng cho phép tàu bay ho t đ ng trên qu đ o mong mu n trong t m ph c a đài d n đư ng quy chi u m t đ t ho c trong t m gi i h n kh năng c a thi t b t d n trên tàu bay ho c khi k t h p c hai. 8. “Đi m báo cáo” là v trí đ a lý quy đ nh đ d a vào đó tàu bay có th báo cáo v trí. 9. “Đi m chuy n giao ki m soát” là đi m xác đ nh trên đư ng bay ATS t i đó trách nhi m đi u hành tàu bay đư c chuy n t m t cơ s ho c v trí đi u hành bay sang m t cơ s ho c v trí đi u hành bay khác. 10. “Đi m tr ng y u” là đi m quy đ nh đ xác đ nh đư ng bay ATS, đư ng bay c a tàu bay ho c dùng cho m c đích không lưu và d n đư ng khác.
 3. 11. “Đi u ki n khí tư ng bay b ng thi t b ” là đi u ki n khí tư ng bi u di n b ng tr s t m nhìn, kho ng cách t i mây, tr n mây mà nh ng tr s này th p hơn tiêu chu n t i thi u quy đ nh cho đi u ki n khí tư ng bay b ng m t. 12. “Đi u ki n khí tư ng bay b ng m t” là đi u ki n khí tư ng bi u th b ng tr s t m nhìn, kho ng cách t i mây và tr n mây b ng ho c l n hơn tiêu chu n t i thi u quy đ nh. 13. “Đ cao” là kho ng cách theo chi u th ng đ ng t m c nư c bi n trung bình đ n m t m c, m t đi m ho c m t v t đư c coi như m t đi m. 14. “Đ cao chuy n ti p” là đ cao đư c quy đ nh trong khu v c sân bay mà khi bay đ cao đó ho c th p hơn, v trí theo chi u th ng đ ng c a tàu bay đư c ki m soát thông qua đ cao. 15. “Đư ng bay ATS” là tuy n đư ng đư c thi t l p t i đó có cung c p d ch v không lưu. 16. “Đư ng bay s d ng d n đư ng khu v c” là đư ng bay ATS đư c thi t l p cho tàu bay có kh năng s d ng phương pháp d n dư ng khu v c. 17. “Giám sát t đ ng ph thu c” là k thu t giám sát mà trong đó tàu bay t đ ng cung c p qua đư ng truy n d li u các s li u t h th ng đ nh v và d n đư ng trên tàu bay, bao g m nh n d ng tàu bay, v trí theo không gian 04 chi u và các s li u thích h p khác. 18. “Gi d tính đ n” đ i v i chuy n bay IFR, là gi tàu bay d tính đ n m t đi m n đ nh đư c xác đ nh theo thi t b d n đư ng, mà t đó d đ nh th c hi n phương th c ti p c n b ng thi t b ho c là gi tàu bay d tính đ n đ nh sân bay khi sân bay không có thi t b d n đư ng; đ i v i chuy n bay VFR, là gi tàu bay d tính bay đ n đ nh sân bay. 19. “Gi d tính r i v trí đ ” là gi d tính tàu bay b t đ u lăn bánh r i v trí đ đ kh i hành. 20. “Gi d tính ti p c n” là gi mà cơ s đi u hành bay d tính r ng tàu bay sau khi bay ch s r i đi m ch đ ti p c n h cánh. 21. "Gi i h n hu n l nh ki m soát không lưu” là đi m mà t i đó m t hu n l nh ki m soát không lưu đư c c p cho m t tàu bay còn hi u l c. 22. “Ho t đ ng bay” là ho t đ ng c a tàu bay đang bay ho c đang ho t đ ng trên khu ho t đ ng t i sân bay. 23. “Ho t đ ng bay t i sân bay” là ho t đ ng bay trên khu ho t đ ng t i sân bay và trong vùng tr i sân bay. 24. “Hu n l nh ki m soát không lưu” là hu n l nh c a cơ s đi u hành bay c p cho tàu bay đ th c hi n chuy n bay theo đi u ki n do cơ s đi u hành bay quy đ nh, có th đi kèm các t "lăn", "c t cánh", "kh i hành", "đư ng dài", "ti p c n", "h cánh" đ ch các ph n c a chuy n bay mà hu n l nh đ c p đ n. 25. “K ho ch bay không lưu” là các tin t c quy đ nh cung c p cho cơ s cung c p d ch v không lưu v chuy n bay d đ nh th c hi n ho c m t ph n c a chuy n bay. 26. “K ho ch bay không lưu l p l i” là k ho ch bay không lưu liên quan t i các chuy n bay l p l i nhi u l n, ho t đ ng thư ng xuyên t ng chuy n m t v i nh ng đi m cơ b n gi ng nhau do ngư i khai thác tàu bay n p cho cơ s cung c p d ch v không lưu đ lưu tr và s d ng nhi u l n. 27. “Khí c u t do không ngư i lái” là phương ti n bay t do không ngư i lái nh hơn không khí, không có đ ng cơ, đư c phân lo i thành n ng, trung bình và nh . 28. “Khu di chuy n t i sân bay” là m t ph n c a sân bay đư c s d ng cho tàu bay c t cánh, h cánh và lăn bánh, không bao g m sân đ tàu bay. 29. “Khu ho t đ ng t i sân bay” là m t ph n c a sân bay đư c s d ng cho tàu bay c t cánh, h cánh, lăn bánh và đ , bao g m khu di chuy n và sân đ tàu bay. 30. “Khu v c ki m soát ti p c n” là khu v c trách nhi m c a cơ s cung c p d ch v ti p c n đư c thi t l p cho vùng tr i có các đư ng bay ATS h i t t i khu v c lân c n c a m t ho c nhi u sân bay. 31. “Ki u lo i RNP” là giá tr bi u di n b ng kho ng cách tính theo NM t v trí d đ nh mà trong ph m vi đó chuy n bay đư c th c hi n trong th i gian ít nh t là 95% t ng th i gian bay. 32. “Liên l c chi u không - đ a” là liên l c m t chi u t tàu bay t i đài ho c đi m trên m t đ t. 33. “Liên l c chi u đ a - không” là liên l c m t chi u t đài ho c đi m trên m t đ t t i tàu bay. 34. “Liên l c không - đ a” là liên l c hai chi u gi a tàu bay v i đài ho c đi m trên m t đ t. 35. “Liên l c d li u” là liên l c s d ng cho trao đ i đi n văn qua đư ng truy n d li u.
 4. 36. “M c bay” là m t đ ng áp so v i m t m c áp su t quy đ nh 760 mmHg (1013,2mb) và cách m t đ ng áp cùng tính ch t nh ng quãng áp su t quy đ nh. 37. “M c bay chuy n ti p” là m c bay th p nh t có th s d ng cao hơn đ cao chuy n ti p. 38. “M c bay đư ng dài” là m c bay đư c duy trì trong ph n chính c a chuy n bay. 39. “Ra đa giám sát th c p” là h th ng ra đa th c p trong đó s d ng các b thu, phát (máy h i) và máy đáp. 40. “Ra đa giám sát sơ c p” là h th ng ra đa s d ng tín hi u vô tuy n ph n h i. 41. “Sân bay d b ” là sân bay mà m t tàu bay có th đ n h cánh khi không th ho c không nên đ n, h cánh t i sân bay d đ nh h cánh, bao g m: a) Sân bay d b c t cánh là sân bay mà t i đó tàu bay có th h cánh khi c n thi t ngay sau khi c t cánh và không th s d ng sân bay c t cánh; b) Sân bay d b trên đư ng bay là sân bay mà t i đó tàu bay có th h cánh sau khi g p tình hu ng kh n nguy ho c b t thư ng trong quá trình bay đư ng dài; c) Sân bay d b h cánh là sân bay mà tàu bay có th đ n khi không th ho c không nên h cánh t i sân bay d đ nh h cánh. 42. “Thông báo SIGMET” là b n tin c nh báo do cơ s cung c p d ch v c nh báo th i ti t cung c p liên quan đ n s xu t hi n ho c d ki n xu t hi n các hi n tư ng th i ti t trên đư ng bay và có kh năng uy hi p an toàn bay. 43. “Tính năng d n đư ng yêu c u” là tính năng d n đư ng c n thi t cho ho t đ ng đư c công b cho m t vùng tr i xác đ nh. 44. “Tr n mây” là kho ng cách theo chi u th ng đ ng t m t đ t ho c m t nư c đ n đáy mây c a l p mây th p nh t n m dư i 6000 m và bao ph hơn m t n a b u tr i. 45. “Vùng tr i ki m soát” là vùng tr i có kích thư c xác đ nh mà t i đó d ch v đi u hành bay đư c cung c p. Đi u 4. D ch v không lưu D ch v không lưu bao g m: 1. D ch v đi u hành bay: a) D ch v ki m soát m t đ t; b) D ch v ki m soát t i sân bay; c) D ch v ki m soát ti p c n; d) D ch v ki m soát đư ng dài. 2. D ch v thông báo bay. 3. D ch v tư v n không lưu. 4. D ch v báo đ ng. Đi u 5. Cơ s cung c p d ch v không lưu Cơ s cung c p d ch v không lưu bao g m: 1. Cơ s đi u hành bay bao g m b ph n ki m soát m t đ t, đài ki m soát t i sân bay, cơ s ki m soát ti p c n, trung tâm ki m soát đư ng dài. 2. Phòng th t c bay. 3. B ph n đánh tín hi u t i sân bay. 4. Cơ s thông báo, hi p đ ng bay. Chương II TRÁCH NHI M C A CÁC T CH C, CÁ NHÂN TRONG LĨNH V C KHÔNG LƯU Đi u 6. Trách nhi m c a C c Hàng không Vi t Nam 1. Quy ho ch h th ng cung c p d ch v không lưu, qu n lý vi c cung c p d ch v không lưu. 2. Nghiên c u, đ xu t áp d ng và t ch c th c hi n các quy đ nh, phương th c và tiêu chu n không lưu phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam và đi u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên.
 5. 3. Xây d ng phương án đ B trư ng B Giao thông v n t i trình Th tư ng Chính ph quy t đ nh vi c thi t l p, khai thác các đư ng hàng không, phê duy t ranh gi i ph n vùng thông báo bay trên bi n qu c t do Vi t Nam qu n lý và t ch c th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t. 4. Hư ng d n chuyên môn, nghi p v liên quan đ n cung c p d ch v không lưu theo quy đ nh. 5. Ch đ o vi c ký k t văn b n hi p đ ng đi u hành bay gi a các cơ s cung c p d ch v không lưu, văn b n hi p đ ng đi u hành bay dân d ng và quân s , văn b n hi p đ ng cung c p tin t c gi a cơ s cung c p d ch v không lưu và cơ s cung c p d ch v khí tư ng hàng không, văn b n tho thu n h p tác khác trong lĩnh v c không lưu; giám sát và ki m tra vi c th c hi n. 6. Phê duy t chương trình, k ho ch hu n luy n nhân viên không lưu; tài li u hư ng d n khai thác c a cơ s cung c p d ch v không lưu. 7. C p, gia h n, h y b , đình ch gi y phép nhân viên không lưu; c p gi y phép khai thác cho cơ s cung c p d ch v không lưu. 8. Thanh tra, ki m tra, giám sát vi c ch p hành các quy đ nh v d ch v không lưu. Đi u 7. Trách nhi m c a doanh nghi p cung c p d ch v không lưu 1. Th c hi n các quy n và nghĩa v đư c quy đ nh t i Ngh đ nh s 94/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph v qu n lý ho t đ ng bay và Đi u 98 Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam. 2. Tham gia xây d ng các quy trình, quy ph m và tài li u nghi p v không lưu; tham gia thi t l p, khai thác đư ng hàng không, vùng tr i sân bay, vùng thông báo bay, phương th c bay, phương th c đi u hành bay hàng không dân d ng. 3. Xây d ng tài li u hư ng d n khai thác c a các cơ s cung c p d ch v không lưu thu c doanh nghi p trình C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam phê duy t. 4. Ký k t văn b n hi p đ ng đi u hành bay, văn b n hi p đ ng đi u hành bay dân d ng và quân s , văn b n hi p đ ng cung c p d ch v khí tư ng hàng không, thông tin, d n đư ng, thông báo tin t c hàng không, tìm ki m, c u n n hàng không dân d ng. Đi u 8. Trách nhi m c a cơ s cung c p d ch v không lưu 1. Phòng th t c bay có các nhi m v sau đây: a) Nh n k ho ch ho t đ ng bay; b) Nh n, ki m tra, đ i chi u các chi ti t trong k ho ch bay không lưu; c) Phát s li u trong k ho ch bay không lưu trên m ng vi n thông hàng không (ATN) đ n các cơ s cung c p d ch v không lưu có liên quan trong nư c và qu c t ; d) Nh n, x lý, lưu tr đi n văn không lưu; đ) Nh n gi c t cánh, h cánh qua m ng vi n thông hàng không (ATN) theo quy đ nh và thông báo các gi này cho các cơ quan, đơn v có liên quan; e) Thông báo k p th i các tin t c liên quan đ n chuy n bay b ch m tr so v i k ho ch bay đã d đ nh; g) Hi p đ ng v i các cơ s cung c p d ch v không lưu và các cơ quan, đơn v khác có liên quan đ m b o đi u hoà cho ho t đ ng bay t i sân bay. 2. B ph n đánh tín hi u t i sân bay có các nhi m v sau đây: a) Đánh tín hi u hư ng d n cho tàu bay vào, ra sân đ theo lu ng đư ng quy đ nh; b) Ph i h p th c hi n d n d t tàu bay theo hu n l nh c a b ph n ki m soát m t đ t ho c c a đài ki m soát t i sân bay. 3. B ph n ki m soát m t đ t t i sân bay có các nhi m v sau đây: a) Ki m soát ho t đ ng c a tàu bay t v trí đ đ n v trí ch trư c khi vào đư ng c t h cánh và t khi tàu bay r i kh i đư ng c t h cánh đ n v trí đ t i sân bay; b) Ki m soát và đi u hành các ho t đ ng c a tàu bay, ngư i và phương ti n k thu t ph c v bay t i khu v c ki m soát m t đ t; c) Ph i h p v i đài ki m soát t i sân bay, các cơ s c a doanh nghi p c ng hàng không trong vi c khai thác an toàn, hi u qu c u d n hành khách và v trí đ t i sân đ tàu bay. 4. Cơ s thông báo, hi p đ ng bay có các nhi m v sau đây:
 6. a) Nh n các phép bay do cơ quan có th m quy n c p; l p k ho ch ho t đ ng bay theo ngày, theo mùa; thông báo k ho ch ho t đ ng bay t i các đ u m i liên quan và hi p đ ng tri n khai th c hi n phép bay; b) Theo dõi, giám sát di n bi n ho t đ ng bay; c) Hi p đ ng v i các cơ s đi u hành bay dân d ng, các cơ quan, đơn v qu n lý vùng tr i, qu n lý bay thu c B Qu c phòng đ đ m b o an toàn cho ho t đ ng bay; d) Ph i h p x lý theo th m quy n các trư ng h p b t thư ng, thông báo và đưa ra các thông tin, khuy n cáo trong quá trình thông báo, hi p đ ng bay. 5. Đài ki m soát t i sân bay, cơ s ki m soát ti p c n và trung tâm ki m soát đư ng dài có trách nhi m cung c p các d ch v đi u hành bay, thông báo bay, tư v n không lưu, báo đ ng trong khu v c trách nhi m c a mình. Đi u 9. Trách nhi m c a ngư i khai thác tàu bay và t lái 1. Ngư i khai thác tàu bay có trách nhi m đ xu t thi t l p đư ng bay ATS. 2. Ngư i ch huy tàu bay có trách nhi m: a) L p k ho ch bay không lưu; b) Báo cáo các s c không lưu bao g m vi ph m quy đ nh v phân cách an toàn gi a tàu bay v i nhau, gi a tàu bay v i chư ng ng i v t, gi a tàu bay v i vùng khí tư ng ph c t p, gi a tàu bay v i đ a hình ho c do các nguyên nhân khách quan khác tác đ ng; vi ph m do tác đ ng bình thư ng c a thi t b c a tàu bay và h th ng k thu t, trang b , thi t b ph c v khai thác, đi u hành, d n đư ng, liên l c trong khai thác bay; vi ph m do th c hi n sai phương th c bay, phương th c đi u hành bay. Đi u 10. Nhân viên không lưu 1. Doanh nghi p cung c p d ch v không lưu ph i b trí đ nhân viên không lưu có gi y phép còn hi u l c và phù h p v i v trí công tác. 2. Nhân viên không lưu bao g m: a) Nhân viên th t c bay; b) Nhân viên thông báo, hi p đ ng bay; c) Ki m soát viên m t đ t t i sân bay; d) Ki m soát viên không lưu t i sân bay; đ) Ki m soát viên không lưu ti p c n ra đa, không ra đa; e) Ki m soát viên không lưu đư ng dài ra đa, không ra đa; g) Kíp trư ng không lưu; h) Hu n luy n viên không lưu; i) Nhân viên đánh tín hi u. Đi u 11. Nhi m v c a nhân viên không lưu 1. Ki m soát viên không lưu th c hi n ki m soát ho t đ ng bay trong ph m vi trách nhi m đư c phân công; tr giúp t lái trong tình hu ng kh n nguy; cung c p cho t lái các tin t c c n thi t đ đ m b o an toàn, hi u qu chuy n bay; thông báo các tin t c nh n đư c t t lái cho các cơ s cung c p d ch v b o đ m ho t đ ng bay khác có liên quan. 2. Kíp trư ng ki m soát không lưu b trí, đi u ch nh h p lý và ch d n các ki m soát viên không lưu th c hi n nhi m v trong toàn b ca tr c; duy trì đ y đ và chính xác S nh t ký không lưu (ATS Log); thư ng xuyên ki m tra s li u trên màn hình, các kênh liên l c, các đi n văn phát đi và lưu ý ki m soát viên không lưu c a kíp tr c chú ý tránh vi c nh m l n, b sót, không đúng nguyên t c ho c s d ng phương th c không theo tiêu chu n; ti n hành vi c báo đ ng theo phương th c quy đ nh; ph i h p v i các cơ s cung c p d ch v không lưu và cơ quan đơn v khác có liên quan khi c n thi t và th c hi n ch đ báo cáo theo quy đ nh. 3. Hu n luy n viên không lưu xây d ng, th c hi n chương trình hu n luy n cho ki m soát viên không lưu; so n th o và n p báo cáo k t qu hu n luy n cho c p trên; tham gia ki m tra c p, gia h n gi y phép, năng đ nh ki m soát không lưu, ki m tra nâng b c cho ki m soát viên không lưu trong đơn v ; th c hi n hu n luy n phương th c m i và cách khai thác h th ng k thu t, trang b , thi t b cho ki m soát viên không lưu; duy trì tài li u nghi p v , băng ghi âm và hình ph c v hu n luy n.
 7. 4. Nhân viên th t c bay th c hi n nhi m v c a phòng th t c bay quy đ nh t i kho n 1 Đi u 8 c a Quy ch này. 5. Nhân viên đánh tín hi u th c hi n nhi m v c a b ph n đánh tín hi u t i sân bay quy đ nh t i kho n 2 Đi u 8 c a Quy ch này. 6. Ki m soát viên m t đ t th c hi n nhi m v c a b ph n ki m soát m t đ t t i sân bay quy đ nh t i kho n 3 Đi u 8 c a Quy ch này. 7. Nhân viên hi p đ ng thông báo bay th c hi n nhi m v c a cơ s hi p đ ng, thông báo bay quy đ nh t i kho n 4 Đi u 8 c a Quy ch này. Đi u 12. Gi y phép nhân viên không lưu 1. Cá nhân đáp ng các đi u ki n sau đây đư c c p Gi y phép nhân viên không lưu: a) Là công dân Vi t Nam đ 21 tu i tr lên, có ph m ch t và đ o đ c t t; b) Không có ti n án ho c đang ch p hành b n án hình s ho c đang b truy c u trách nhi m hình s ; c) Có ch ng ch chuyên môn v chuyên ngành không lưu liên quan; d) Đ th i gian th c t p và hu n luy n theo quy đ nh; đ) Có gi y ch ng nh n đ đi u ki n s c kh e c a cơ s y t đư c C c Hàng không Vi t Nam ch p thu n; e) T nguy n tham d và đ t k t qu c a kỳ ki m tra đ c p gi y phép liên quan. 2. Th i h n hi u l c c a Gi y phép nhân viên không lưu là 3 năm và ch có giá tr s d ng trong trư ng h p năng đ nh còn hi u l c. Th i h n hi u l c c a năng đ nh là 1 năm. 3. Vi c c p gi y phép nhân viên không lưu th c hi n theo quy đ nh c a B trư ng B Giao thông v n t i v nhân viên hàng không. 4. Gi y phép nhân viên không lưu b thu h i trong nh ng trư ng h p sau đây: a) Ngư i đư c c p gi y phép không đ đi u ki n ho c không còn đáp ng đ đi u ki n c p gi y phép; b) Gi y phép b t y xóa, s a ch a; c) Ngư i đư c c p gi y phép vi ph m quy đ nh v s d ng gi y phép. Đi u 13. Hu n luy n nhân viên không lưu 1. Doanh nghi p cung c p d ch v không lưu ph i t ch c hu n luy n cho nhân viên không lưu đ trang b , c p nh t ki n th c và k năng chuyên môn theo các hình th c sau đây: a) Hu n luy n đ nh kỳ; b) Hu n luy n nâng cao; c) Hu n luy n chuyên ngành; d) Hu n luy n bay làm quen. 2. Vi c hu n luy n đư c ti n hành t i các cơ s đào t o nghi p v hàng không c a Vi t Nam ho c nư c ngoài, các v trí hu n luy n c a cơ s cung c p d ch v không lưu đư c C c Hàng không Vi t Nam ch p thu n. 3. Doanh nghi p cung c p d ch v không lưu có trách nhi m xây d ng chương trình và k ho ch hu n luy n trình C c Hàng không Vi t Nam phê duy t. 4. K t qu hu n luy n nhân viên không lưu ph i đư c lưu tr t i cơ s cung c p d ch v không lưu. Chương III QUY T C BAY M C 1: ÁP D NG QUY T C BAY Đi u 14. Ph m vi áp d ng quy t c bay 1. Khi ho t đ ng trong vùng tr i Vi t Nam và trong vùng thông báo bay do Vi t Nam qu n lý, t lái ph i áp d ng quy t c bay quy đ nh t i Quy ch này. 2. Trong trư ng h p không th th c hi n đư c quy t c này, ngư i khai thác tàu bay ph i đư c C c Hàng không Vi t Nam cho phép b ng văn b n trư c khi th c hi n chuy n bay.
 8. Đi u 15. Ch p hành quy t c bay 1. Khi đang bay ho c đang ho t đ ng trên khu ho t đ ng t i sân bay, t lái ph i tuân theo Quy t c bay t ng quát quy đ nh t i M c 2 Chương này. 2. Ngoài quy đ nh t i kho n 1 Đi u này, t lái ph i tuân theo m t trong các quy t c sau đây: a) Quy t c bay VFR; b) Quy t c bay IFR. 3. Trong đi u ki n khí tư ng bay b ng m t, t lái có th ch n ho c khi ki m soát viên không lưu yêu c u bay theo quy t c bay IFR. Đi u 16. Trách nhi m c a ngư i ch huy tàu bay 1. Ngư i ch huy tàu bay ph i đ m b o m i ho t đ ng c a tàu bay phù h p v i quy t c bay. Trong tình hu ng kh n nguy, đ đ m b o an toàn, ngư i ch huy tàu bay có th th c hi n khác v i quy t c bay này, nhưng ph i thông báo ngay cho cơ s cung c p d ch v không lưu và ph i ch u trách nhi m v quy t đ nh c a mình. 2. Trư c khi bay, ngư i ch huy tàu bay ph i bi t các s li u liên quan đ n chuy n bay. Đ i v i chuy n bay IFR, trư c khi bay ngư i ch huy tàu bay ph i nghiên c u tin t c khí tư ng hi n t i và các b n tin d báo, lưu ý t i yêu c u v nhiên li u và chu n b phương án d b cho trư ng h p chuy n bay không th th c hi n đư c theo k ho ch bay. M C 2: QUY T C BAY T NG QUÁT Đi u 17. B o v con ngư i và tài s n 1. T lái không đư c đi u khi n tàu bay m t cách c u th ho c khinh su t gây nguy hi m cho tính m ng ho c tài s n c a ngư i khác. 2. Tàu bay không đư c bay trên các khu v c đông dân c a thành ph , th xã, th tr n ho c các cu c t h p đông ngư i ngoài tr i, tr khi c n thi t đ c t cánh, h cánh ho c khi đư c phép c a cơ quan có th m quy n. 3. M c bay đư ng dài c a chuy n bay hay m t ph n c a chuy n bay đư c di n t b ng: a) M c bay, đ i v i chuy n bay đư c th c hi n t m c bay th p nh t s d ng đư c tr lên, hay trên đ cao chuy n ti p (n u có); b) Đ cao, đ i v i chuy n bay đư c th c hi n dư i m c bay th p nh t s d ng đư c, ho c t đ cao chuy n ti p tr xu ng (n u có). 4. Tàu bay đang bay không đư c x nhiên li u, th hành lý, hàng hóa ho c các đ v t khác t tàu bay xu ng. Trư ng h p vì lý do an toàn c a chuy n bay ho c đ th c hi n nhi m v c u nguy trong tình th kh n nguy ho c các nhi m v bay khác vì l i ích công c ng, tàu bay đư c x nhiên li u, th hành lý, hàng hóa ho c các đ v t khác t tàu bay xu ng khu v c đư c quy đ nh t i Quy ch bay trong khu v c sân bay theo ch d n c a cơ s cung c p d ch v không lưu thích h p. 5. T lái không đư c đi u khi n tàu bay kéo b t c m t tàu bay ho c v t nào khác, tr khi th c hi n phù h p v i nh ng đi u ki n do cơ quan có th m quy n quy đ nh, theo hu n l nh và ch d n c a cơ s cung c p d ch v không lưu thích h p. 6. Tr tình hu ng kh n nguy, vi c nh y dù, th dù ph i đư c th c hi n theo các đi u ki n do cơ quan có th m quy n quy đ nh, theo hu n l nh và ch d n c a cơ s cung c p d ch v không lưu thích h p. 7. Tàu bay ch đư c bay nhào l n theo các đi u ki n do cơ quan có th m quy n quy đ nh, theo hu n l nh và ch d n c a cơ s cung c p d ch v không lưu thích h p. 8. Tàu bay ch đư c bay t p khi có th a thu n trư c gi a nh ng ngư i ch huy tàu bay tham gia t p bay và các chuy n bay theo t p trong vùng tr i ki m soát, phù h p v i các đi u ki n sau đây: a) V phương di n báo cáo v trí và d n đư ng, c t p ho t đ ng như m t tàu bay đơn l ; b) Phân cách gi a các tàu bay tham gia t p bay là trách nhi m c a trư ng t p và ngư i ch huy c a các tàu bay khác trong t p (bao g m c giai đo n chuy n ti p khi các tàu bay cơ đ ng đ có đư c t phân cách trong t p và trong quá trình nh p t p, tách t p); c) M i tàu bay ph i duy trì c ly cách tàu bay trư ng t p không quá 1km (0.5NM) theo chi u ngang, chi u d c và 30m (100ft) theo chi u th ng đ ng. 9. Khí c u t do không ngư i lái ph i đư c khai thác sao cho gi m thi u m i nguy hi m có th gây ra cho ngư i, tài s n hay tàu bay khác, phù h p v i các đi u ki n nêu trong Ph l c V c a Quy ch này.
 9. 10. Tàu bay bay trong khu v c h n ch bay ph i tuân th quy đ nh c a B Qu c phòng. Đi u 18. Ho t đ ng g n tàu bay khác T lái không đư c đi u khi n tàu bay ho t đ ng g n m t tàu bay khác t i m c có th gây nguy cơ va ch m. Đi u 19. Quy n ưu tiên trong khi bay 1. Khi tàu bay đư c ưu tiên, t lái ph i gi nguyên hư ng mũi và t c đ , th c hi n các hành đ ng thích h p nh t đ tránh va ch m. Khi tàu bay không đư c ưu tiên, t lái không đư c đi u khi n tàu bay bay qua phía trên, phía dư i hay c t ngang phía trư c tàu bay đư c ưu tiên, tr khi bay qua v i kho ng cách đ đ m b o an toàn. 2. Khi hai tàu bay bay đ i đ u ho c g n đ i đ u và có nguy cơ va ch m, t lái ph i đ i hư ng mũi v bên ph i c a mình. 3. Khi hai tàu bay bay h i t g n cùng m t đ cao, t lái tàu bay có tàu bay khác bên ph i c a mình ph i như ng đư ng, tr các trư ng h p sau: a) Tàu bay n ng hơn không khí và có đ ng cơ ph i như ng đư ng cho tàu lư n và khí c u; b) Khí c u có đi u khi n ph i như ng đư ng cho tàu lư n và khí c u khác; c) Tàu lư n ph i như ng đư ng cho khí c u; d) Tàu bay n ng hơn không khí và có đ ng cơ ph i như ng đư ng cho tàu bay khác khi nhìn th y tàu bay đó đang kéo m t tàu bay hay v t nào khác. 4. Tàu bay đang b vư t có quy n ưu tiên. Tàu bay bay vư t khi đang bay lên, bay xu ng hay bay b ng ph i tránh đư ng cho tàu bay đang b vư t b ng cách đ i hư ng mũi sang ph i và ti p t c bay như v y cho đ n khi vư t xa h n tàu bay đang b vư t cho dù trong quá trình bay vư t v trí tương đ i gi a hai tàu bay đã có thay đ i. Tàu bay bay vư t là tàu bay ti n g n m t tàu bay khác t phía sau trên m t đư ng t o thành m t góc nh hơn 70° v i m t ph ng đ i x ng c a tàu bay kia, t c là m t v trí mà t đó vào ban đêm không th nhìn th y đèn v trí trái (m n trái) và ph i (m n ph i) c a tàu bay kia. 5. Tàu bay đang bay ho c đang ho t đ ng trên m t đ t hay m t nư c ph i như ng đư ng cho tàu bay đang h cánh ho c đang trong các giai đo n chót c a ti p c n đ h cánh. 6. Khi hai hay nhi u tàu bay n ng hơn không khí đang ti p c n t i m t sân bay đ h cánh, tàu bay đ cao cao hơn ph i như ng đư ng cho tàu bay đ cao th p hơn. Tàu bay đ cao th p hơn không đư c s d ng quy t c này đ bay chen ngang trư c đ u m t tàu bay khác đang trong giai đo n ti p c n chót đ h cánh. Tàu bay n ng hơn không khí có đ ng cơ ph i như ng đư ng cho tàu lư n. 7. Tàu bay ph i như ng đư ng cho tàu bay khác n u t lái bi t r ng tàu bay đó đang ph i h cánh b t bu c. 8. Tàu bay đang lăn trong khu ho t đ ng t i sân bay ph i như ng đư ng cho tàu bay đang c t cánh ho c s p s a c t cánh. 9. Trong trư ng h p có nguy cơ va ch m gi a hai tàu bay đang lăn trên khu ho t đ ng t i sân bay, t lái ph i áp d ng các quy t c sau đây: a) Khi hai tàu bay ti n l i đ i đ u ho c g n đ i đ u, c hai tàu bay ph i d ng l i ho c v trí cho phép, lăn sang ph i đ tránh xa tàu bay kia; b) Khi hai tàu bay trên đư ng h i t , tàu bay ph i như ng đư ng cho tàu bay đang lăn bên ph i c a mình; c) Tàu bay b vư t đư c quy n ưu tiên, tàu bay vư t ph i tránh đư ng và gi kho ng cách an toàn. 10. Tàu bay đang lăn trên khu ho t đ ng t i sân bay ph i d ng và ch t i v trí ch trư c khi vào đư ng c t h cánh, tr khi đư c b ph n ki m soát m t đ t ho c đài ki m soát t i sân bay cho phép th c hi n khác. 11. Tàu bay đang lăn trên khu ho t đ ng t i sân bay ph i d ng và ch t i dãy đèn báo d ng đang sáng và có th lăn ti p khi các đèn này t t. Đi u 20. S d ng đèn tàu bay 1. Ngoài quy đ nh t i kho n 5 Đi u này, t lúc m t tr i l n t i lúc m t tr i m c và trong b t c kho ng th i gian nào khác do cơ quan có th m quy n quy đ nh, tàu bay đang bay ph i b t: a) Đèn ch ng va ch m đ thu hút s chú ý;
 10. b) Đèn v trí đ ngư i quan sát bi t đư c qu đ o tương đ i c a tàu bay và không đư c b t các đèn khác n u chúng có th gây nh m l n v i đèn v trí. 2. Ngoài quy đ nh t i kho n 5 Đi u này, t lúc m t tr i l n đ n lúc m t tr i m c: a) Khi tàu bay đang ho t đ ng trên khu ho t đ ng t i sân bay, t lái ph i b t đèn v trí đ ngư i quan sát bi t đư c qu đ o tương đ i c a tàu bay, không đư c b t các đèn khác n u chúng có th gây nh m l n v i đèn v trí; b) Tr khi đ và đư c chi u sáng đ y đ , tàu bay đang ho t đ ng trên khu ho t đ ng t i sân bay ph i b t đèn ch th các đ u mút c a c u trúc tàu bay; c) Tàu bay đang ho t đ ng trên khu v c ho t đ ng t i sân bay ph i b t đèn đ thu hút s chú ý c a ngư i khác; d) Tàu bay đang cho đ ng cơ ho t đ ng trên khu ho t đ ng t i sân bay ph i b t đèn đ ngư i khác bi t. 3. Tr trư ng h p quy đ nh t i kho n 5 Đi u này, t lái tàu bay đang bay có trang b các đèn ch ng va ch m đáp ng yêu c u t i đi m a kho n 1 Đi u này ph i b t các đèn đó ngoài th i gian quy đ nh t i kho n 1 Đi u này. 4. Tr trư ng h p quy đ nh t i kho n 5 Đi u này, t lái tàu bay có trang b đèn ch ng va ch m theo yêu c u t i đi m c kho n 2 Đi u này đang ho t đ ng trên khu ho t đ ng t i sân bay, ho c có trang b đèn theo yêu c u t i đi m d kho n 2 Đi u này đang trên khu ho t đ ng t i sân bay ph i b t các đèn đó ngoài kho ng th i gian quy đ nh t i kho n 2 Đi u này. 5. T lái đư c phép t t ho c gi m cư ng đ chi u sáng c a b t c đèn nào theo yêu c u t i các kho n 1, 2, 3 và 4 Đi u này n u có th làm nh hư ng đ n vi c th c hi n nhi m v bay ho c làm lóa m t ngư i quan sát. Đi u 21. Bay b ng thi t b gi đ nh Ch đư c th c hi n chuy n bay b ng thi t b gi đ nh v i hai đi u ki n sau: 1. Tàu bay có trang b c n lái kép ho t đ ng đ y đ . 2. Giáo viên hu n luy n ng i gh lái có th quan sát t t phía trư c và hai bên tàu bay, ho c có m t ngư i có đ trình đ ng i v trí có th quan sát t t và thư ng xuyên thông báo tình hình xung quanh cho giáo viên hu n luy n. Đi u 22. Ho t đ ng trên sân bay và trong khu v c lân c n sân bay Khi tàu bay ho t đ ng trên sân bay ho c trong khu v c lân c n sân bay, t lái ph i: 1. Quan sát các ho t đ ng khác t i sân bay đ tránh va ch m. 2. Th c hi n phù h p v i ho c tránh qu đ o bay c a các tàu bay khác. 3. Th c hi n theo đúng phương th c bay quy đ nh c th cho sân bay khi ti p c n h cánh, c t cánh đi t sân bay tr khi cơ s cung c p d ch v không lưu có ch d n khác. 4. H cánh ho c c t cánh ngư c gió, tr khi do v trí đư ng c t h cánh và cơ s cung c p d ch v không lưu cho r ng th c hi n h cánh, c t cánh theo m t hư ng khác thích h p hơn đ đ m b o an toàn. Đi u 23. N p k ho ch bay không lưu T lái ho c đ i di n đư c phép y quy n c a ngư i khai thác tàu bay ph i: 1. N p s li u liên quan đ n m t chuy n bay ho c m t ph n c a chuy n bay d đ nh t i cơ s cung c p d ch v không lưu liên quan. 2. N p k ho ch bay không lưu trư c khi th c hi n: a) Chuy n bay mu n đư c cung c p d ch v không lưu (cho toàn b chuy n bay hay m t ph n chuy n bay); b) Chuy n bay bay vào, bay trong ho c bay d c theo các vùng ho c đư ng bay đư c C c Hàng không Vi t Nam quy đ nh là khi bay t i đó ph i n p k ho ch bay không lưu đ thu n ti n cho vi c cung c p d ch v thông báo bay, báo đ ng và tìm ki m, c u n n; c) Chuy n bay bay vào, bay trong ho c bay d c theo các vùng hay đư ng bay đư c C c Hàng không Vi t Nam quy đ nh là khi bay t i đó ph i n p k ho ch bay không lưu đ ti n hành hi p đ ng v i các đơn v liên quan thu c B Qu c phòng ho c v i các cơ s cung c p d ch v không lưu c a qu c gia k c n nh m tránh kh năng ph i s d ng bay ch n đ nh n d ng;
 11. d) Chuy n bay bay qua biên gi i qu c gia. 3. N p k ho ch bay không lưu cho phòng th t c bay trư c khi th c hi n chuy n bay ho c n u đang bay, ph i liên l c báo cáo k ho ch bay cho cơ s cung c p d ch v không lưu có liên quan, tr trư ng h p đã đư c ch p thu n m t k ho ch bay l p l i. M u k ho ch bay l p l i đư c quy đ nh t i Ph l c VII c a Quy ch này. 4. N p k ho ch bay không lưu ch m nh t là 60 phút trư c khi b t đ u th c hi n chuy n bay mu n đư c cung c p d ch v không lưu. N u th i gian t khi h cánh đ n khi d ki n c t cánh t i c ng hàng không n i đ a không đ , ph i đ m b o phòng th t c bay nh n và phát k ho ch bay không lưu t i các đ a ch theo quy đ nh. N u tàu bay đang bay, ph i đ m b o cơ s cung c p d ch v không lưu nh n đư c báo cáo k ho ch bay ch m nh t là 10 phút trư c khi tàu bay d đ nh t i đi m vào vùng tr i ki m soát ho c đi m bay qua đư ng hàng không. Đi u 24. N i dung c a k ho ch bay không lưu 1. K ho ch bay không lưu bao g m nh ng n i dung sau: a) S hi u chuy n bay ho c d u hi u nh n bi t tàu bay; b) Quy t c và lo i chuy n bay; c) S lư ng tàu bay, lo i tàu bay và đ nhi u đ ng; d) Thi t b ; đ) Sân bay kh i hành; e) Gi d đ nh r i v trí đ (đ i v i k ho ch bay n p trong khi bay, m c này đư c thay b ng gi tàu bay bay qua đi m đ u tiên c a đư ng bay mà k ho ch bay đó s đư c th c hi n); g) T c đ bay đư ng dài; h) M c bay đư ng dài; i) Đư ng bay; k) Sân bay đ n và t ng th i gian bay ư c tính; l) Các sân bay d b ; m) Nhiên li u d tr ; n) T ng s ngư i trên tàu bay; o) Các thi t b c p c u và c u n n; p) Các tin t c c n thi t khác. 2. M u k ho ch bay không lưu quy đ nh t i Ph l c VII c a Quy ch này. Đi u 25. Đi n k ho ch bay không lưu 1. K ho ch bay không lưu ph i đư c đi n đ y đ t m c đ u cho đ n m c "Các sân bay d b ". 2. Ngoài quy đ nh t i kho n 1 Đi u này, n u ngư i n p k ho ch bay không lưu th y c n thi t ho c khi cơ s cung c p d ch v không lưu yêu c u, ph i đi n vào t t c các m c c a k ho ch bay. Đi u 26. Thay đ i k ho ch bay không lưu Các thay đ i đ i v i k ho ch bay không lưu đã n p cho m t chuy n bay IFR ho c m t chuy n bay VFR có ki m soát theo các quy đ nh t i kho n 2 Đi u 31 c a Quy ch này và các thay đ i quan tr ng đ i v i k ho ch bay không lưu đã n p cho m t chuy n bay VFR không có ki m soát ph i đư c báo cáo k p th i cho cơ s cung c p d ch v không lưu liên quan. Trư c khi kh i hành, n u nhiên li u d tr ho c t ng s ngư i trên tàu bay có thay đ i so v i s li u đã ghi trong k ho ch bay không lưu, ph i thông báo ngay cho cơ s cung c p d ch v không lưu. Đi u 27. Ch m d t k ho ch bay không lưu 1. Đ i v i chuy n bay có k ho ch bay không lưu cho toàn b chuy n bay hay cho ph n cu i c a chuy n bay t i sân bay đ n, ngay sau khi tàu bay đã h cánh t lái ph i báo cáo tr c ti p ho c qua liên l c vô tuy n cho cơ s cung c p d ch v không lưu t i sân bay đó v vi c tàu bay đã h cánh. 2. Đ i v i chuy n bay có k ho ch bay không lưu cho m t ph n c a chuy n bay, mà ph n đó không bao g m sân bay đ n, t lái ph i báo cáo vi c k t thúc k ho ch bay cho cơ s cung c p d ch v không lưu liên quan, n u cơ s cung c p d ch v không lưu đó yêu c u.
 12. 3. Trong trư ng h p t i sân bay đ n không có cơ s cung c p d ch v không lưu, t lái ph i báo cáo vi c h cánh b ng phương ti n s n có nhanh nh t cho cơ s cung c p d ch v không lưu g n nh t. 4. Trong trư ng h p sân bay đ n không có đ thi t b liên l c và không th tr c ti p đ n báo cáo, ngay trư c khi h cánh t lái ph i báo cáo qua liên l c vô tuy n vi c h cánh cho cơ s cung c p d ch v không lưu duy trì liên l c sau cùng. 5. Báo cáo h cánh ph i bao g m nh ng n i dung sau: a) S hi u chuy n bay ho c d u hi u nh n bi t tàu bay; b) Sân bay kh i hành; c) Sân bay d đ nh đ n (trong trư ng h p h cánh xu ng sân bay d b ); d) Sân bay th c t đ n; đ) Gi h cánh. Đi u 28. Tín hi u 1. Khi quan sát th y ho c nh n đư c b t c tín hi u nào ghi trong Ph l c II c a Quy ch này, t lái ph i tuân theo các ch th tương ng v i tín hi u đó. 2. Ph l c II c a Quy ch này quy đ nh tín hi u, ý nghĩa ho c các ch th tương ng v i tín hi u đó. Vi c s d ng tín hi u ph i đúng tình hu ng, m c đích và không đư c s d ng tín hi u khác có th gây nh m l n v i tín hi u nói trên. Đi u 29. Th i gian 1. T lái ph i s d ng gi qu c t (UTC) và di n t th i gian theo đơn v gi và phút. M t ngày g m 24 gi , b t đ u t 0001. 2. Trư c khi th c hi n chuy n bay có ki m soát ho c trong khi bay, t lái ph i l y chu n đ ng h v i cơ s cung c p d ch v không lưu. Đi u 30. Hu n l nh ki m soát không lưu 1. T lái ch th c hi n toàn b ho c m t ph n chuy n bay có ki m soát sau khi đã đư c c p m t hu n l nh ki m soát không lưu. 2. Trong trư ng h p đ ngh c p hu n l nh ki m soát không lưu kèm theo s ưu tiên, t lái ph i gi i thích lý do n u cơ s cung c p d ch v không lưu yêu c u. 3. Hu n l nh ki m soát không lưu có th đư c s a đ i trong khi bay. Trư c khi c t cánh, căn c vào nhiên li u d tr và kh năng có th ph i h cánh xu ng sân bay d b , t lái ph i ghi vào k ho ch bay không lưu đư ng bay đ n sân bay d b đ t o đi u ki n thu n l i cho cơ s cung c p d ch v không lưu c p m t hu n l nh ki m soát không lưu s a đ i cho tàu bay trong trư ng h p c n thi t. 4. Tàu bay ch đư c lăn trên khu ho t đ ng t i sân bay khi đư c phép c a b ph n ki m soát m t đ t ho c đài ki m soát t i sân bay và ph i tuân theo các hu n l nh và ch d n c a b ph n này. Đi u 31. Th c hi n k ho ch bay không lưu 1. Ngoài các trư ng h p nêu t i kho n 3 và 5 Đi u này, t lái ph i th c hi n nghiêm theo k ho ch bay không lưu hi n hành, tr khi cơ s cung c p d ch v không lưu cho phép thay đ i ho c khi tình hu ng kh n nguy bu c ph i có hành đ ng k p th i khác v i k ho ch bay không lưu, nhưng sau tình hu ng k t thúc, ph i báo ngay cho cơ s cung c p d ch v không lưu liên quan bi t. 2. Tr khi đư c phép c a cơ s cung c p d ch v không lưu liên quan, t lái th c hi n chuy n bay có ki m soát: a) Ph i bay theo tr c đư ng bay khi bay trên đư ng bay ATS; b) Khi bay trên đư ng bay khác, ph i bay theo đư ng th ng n i các đài d n đư ng hay các đi m xác đ nh đư ng bay đó; c) T lái bay trên đo n đư ng bay ATS xác đ nh b ng các đài VOR, ph i đ i vi c b t tín hi u đài phía sau sang b t tín hi u đài phía trư c t i đi m đ i đài ho c g n đi m đó tùy theo đi u ki n ho t đ ng. N u th c hi n khác v i quy đ nh t i đi m a kho n này, t lái ph i báo cáo cho cơ s cung c p d ch v không lưu liên quan bi t. 3. Trong trư ng h p vì đi u ki n khách quan chuy n bay có ki m soát ph i th c hi n khác v i k ho ch bay không lưu hi n hành, t lái ph i th c hi n như sau: a) Khi tàu bay b l ch đư ng bay, ph i ch nh hư ng bay đ tr l i đư ng bay m t cách s m nh t;
 13. b) Khi t c đ th c trung bình giai đo n bay b ng gi a các đi m báo cáo có sai l ch ho c d tính có th sai l ch ±5% so v i t c đ th c ghi trong k ho ch bay không lưu, ph i báo cáo cho cơ s cung c p d ch v không lưu liên quan bi t; c) Khi thay đ i gi d tính đ n m t v trí có th là đi m báo cáo ti p theo, ranh gi i vùng thông báo bay ho c sân bay h cánh sai l ch quá 03 phút so v i gi d tính đã báo cho cơ s cung c p d ch v không lưu, ph i báo cáo ngay gi d tính m i cho cơ s cung c p d ch v không lưu liên quan. 4. Trong trư ng h p ch đ ng thay đ i k ho ch bay không lưu, t lái ph i đ ngh cho phép thay đ i k ho ch bay như sau: a) Khi thay đ i m c bay đư ng dài, đ ngh ph i bao g m s hi u chuy n bay ho c d u hi u nh n bi t tàu bay, m c bay đư ng dài yêu c u, t c đ bay đư ng dài t i m c bay này, gi d tính s a đ i (n u có) qua các đi m ranh gi i vùng thông báo bay ti p theo; b) Khi thay đ i đư ng bay và không thay đ i sân bay d đ nh đ n, đ ngh ph i bao g m d u hi u nh n bi t tàu bay, quy t c bay, đư ng bay m i, s li u k ho ch bay liên quan t đi m đ u c a đư ng bay m i, các gi d tính s a đ i và tin t c c n thi t khác; c) Khi thay đ i đư ng bay và thay đ i sân bay d đ nh đ n, đ ngh ph i bao g m s hi u chuy n bay ho c d u hi u nh n bi t tàu bay, quy t c bay, đư ng bay m i t i sân bay d đ nh đ n, s li u k ho ch bay liên quan t đi m đ u c a đư ng bay m i, các gi d tính s a đ i, sân bay d b và tin t c c n thi t khác. 5. Trong đi u ki n khí tư ng gi m dư i tiêu chu n khí tư ng bay b ng m t (VMC), khi th y không th th c hi n đư c chuy n bay VFR theo k ho ch bay không lưu hi n hành, t lái th c hi n chuy n bay VFR có ki m soát ph i: a) Đ ngh c p m t hu n l nh s a đ i đ tàu bay đư c phép ti p t c bay VFR t i sân bay d đ nh đ n ho c t i sân bay d b ho c r i kh i vùng tr i mà trong đó yêu c u có hu n l nh ki m soát không lưu; b) N u không đư c phép th c hi n như quy đ nh t i đi m a kho n này, ti p t c bay VFR và r i kh i vùng tr i liên quan đó ho c h cánh xu ng sân bay thích h p g n nh t, thông báo cho cơ s cung c p d ch v không lưu v hành đ ng đó; c) N u ho t đ ng trong vùng tr i ki m soát, đ ngh cho phép bay theo ch đ bay VFR đ c bi t; d) Đ ngh cho phép bay theo ch đ bay IFR. Đi u 32. Báo cáo v trí T lái th c hi n chuy n bay có ki m soát ph i báo cáo ngay cho cơ s cung c p d ch v không lưu v th i gian, đ cao và các tin t c c n thi t khác khi bay qua m i đi m báo cáo v trí b t bu c. T lái ph i báo cáo v trí khi bay qua các đi m báo cáo b sung khi đư c cơ s cung c p d ch v không lưu yêu c u. Trư ng h p không có đi m báo cáo v trí, t lái ph i báo cáo v trí sau nh ng kho ng th i gian nh t đ nh do cơ s cung c p d ch v không lưu liên quan quy đ nh. T lái cung c p tin t c cho cơ s cung c p d ch v không lưu qua đư ng truy n d li u ph i báo cáo khi đư c cơ s này yêu c u. Đi u 33. K t thúc ki m soát T lái th c hi n chuy n bay có ki m soát ph i báo cáo ngay cho cơ s cung c p d ch v không lưu liên quan bi t vi c tàu bay đã h cánh ho c khi không còn ch u s ki m soát c a cơ s này n a. Đi u 34. Quy đ nh v liên l c 1. T lái th c hi n chuy n bay có ki m soát ph i liên t c canh nghe trên t n s vô tuy n thích h p và ph i thi t l p liên l c vô tuy n hai chi u v i cơ s cung c p d ch v không lưu có liên quan. 2. N u không liên l c đư c như quy đ nh t i Kho n 1 Đi u này, t lái ph i tuân theo phương th c m t liên l c nêu t i T p II Ph ư c 10 c a Công ư c v hàng không dân d ng qu c t và theo các phương th c đư c nêu t i kho n 3 và kho n 4 Đi u này. T lái ph i thi t l p liên l c v i cơ s cung c p d ch v không lưu liên quan b ng t t c các phương ti n s n có trên tàu bay. Ngoài ra, khi ho t đ ng t i sân bay có ki m soát, t lái ph i quan sát các tín hi u tr c quan đ th c hi n các hư ng d n c a cơ s cung c p d ch v không lưu. 3. N u m t liên l c trong đi u ki n khí tư ng bay b ng m t: a) T lái ph i ti p t c bay trong đi u ki n khí tư ng bay b ng m t, h cánh xu ng sân bay thích h p g n nh t và báo cáo ngay vi c h cánh cho cơ s cung c p d ch v không lưu liên quan; b) N u xem xét th y thích h p, t lái th c hi n chuy n bay IFR phù h p v i quy đ nh t i kho n 4 Đi u này.
 14. 4. Trư ng h p m t liên l c trong đi u ki n bay b ng thi t b ho c khi t lái xét th y đi u ki n khí tư ng không cho phép th c hi n chuy n bay theo quy đ nh t i đi m a kho n 3 Đi u này thì th c hi n như sau: a) Trong vùng tr i không đư c cung c p d ch v đi u hành bay b ng ra đa, t lái ph i duy trì t c đ và m c bay đư c ch đ nh cu i cùng ho c đ cao bay an toàn th p nh t n u đ cao này cao hơn m c bay đư c ch đ nh trong th i gian 20 phút sau khi tàu bay không báo cáo v trí qua đi m báo cáo b t bu c, sau đó đi u ch nh m c bay và t c đ theo k ho ch bay không lưu đã n p; b) Trong vùng tr i đư c cung c p d ch v đi u hành bay b ng ra đa, t lái ph i duy trì t c đ và m c bay đư c ch đ nh ho c đ cao bay an toàn th p nh t n u đ cao này cao hơn m c bay đư c ch đ nh trong th i gian 07 phút sau khi đ t đư c m c bay đư c ch đ nh cu i cùng ho c đ cao bay an toàn th p nh t, ho c t lái đ t máy h i - đáp mã s 7600, ho c tàu bay không báo cáo v trí qua đi m báo cáo b t bu c, ch n gi nào mu n hơn; sau đó đi u ch nh m c bay và t c đ theo k ho ch bay không lưu đã n p; c) N u tàu bay đư c d n d t b ng ra đa ho c đang đư c cơ s cung c p d ch v không lưu ch th bay l ch ngang tr c đư ng bay s d ng kh năng d n đư ng RNAV và không b kh ng ch v t c đ , t lái ph i bay nh p v đư ng bay theo k ho ch bay không lưu hi n hành trư c đi m tr ng y u ti p theo và ph i chú ý đ n đ cao bay an toàn th p nh t; d) Ti p t c bay theo đư ng bay trong k ho ch bay không lưu hi n hành đ n đài d n đư ng ho c đi m m c quy đ nh c a sân bay đ n; bay ch trên đài d n đư ng ho c đi m m c đó cho đ n khi b t đ u h th p đ cao trong trư ng h p tuân theo quy đ nh t i đi m đ kho n này; đ) B t đ u h th p đ cao t đài d n đư ng ho c đi m m c quy đ nh t i đi m d trên đây đúng gi ho c g n đúng v i gi d ki n ti p c n cu i cùng do cơ s cung c p d ch v không lưu cung c p. N u cho đ n khi m t liên l c v n chưa nh n đư c gi d ki n ti p c n t cơ s này, thì ph i b t đ u h th p đ cao đúng gi ho c g n đúng v i gi d tính đ n ghi trong k ho ch bay không lưu hi n hành; e) Ti p c n h cánh theo phương th c ti p c n thông thư ng quy đ nh cho đài d n đư ng ho c đi m m c đó; g) N u có th , h cánh trong vòng 30 phút sau gi d tính h cánh ghi trong k ho ch bay không lưu hi n hành ho c sau gi d ki n ti p c n đã xác nh n sau cùng v i cơ s cung c p d ch v không lưu, ch n gi nào mu n hơn; h) Vi c cung c p d ch v đi u hành bay cho các chuy n bay đang ho t đ ng trong vùng tr i có tàu bay b m t liên l c đư c th c hi n theo quy t c là tàu bay b m t liên l c đang tuân theo các quy đ nh t i kho n này. Đi u 35. Can thi p b t h p pháp 1. Khi b can thi p b t h p pháp, t bay ph i áp d ng m i bi n pháp đ thông báo cho cơ s cung c p d ch v không lưu liên quan bi t v s vi c đó, tình hình trên tàu bay và nh ng hành đ ng khác v i k ho ch bay mà tàu bay bu c ph i th c hi n đ cơ s cung c p d ch v không lưu dành quy n ưu tiên cho tàu bay và đ h n ch đ n m c th p nh t nguy cơ va ch m v i tàu bay khác. 2. T lái tàu bay có trang b ra đa th c p khi b can thi p b t h p pháp ph i th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 60 c a Quy ch này. Đi u 36. Bay ch n Khi b bay ch n, ngư i ch huy tàu bay ph i tuân theo các quy đ nh t i Ph l c III c a Quy ch này, ph i hi u đư c và bi t cách tr l i b ng các tín hi u tr c quan như quy đ nh t i Ph l c II c a Quy ch này. M C 3: QUY T C BAY VFR Đi u 37. Chuy n bay VFR Chuy n bay VFR ch đư c th c hi n trong đi u ki n t m nhìn ngang và kho ng cách t tàu bay đ n mây b ng ho c l n hơn các tr s quy đ nh t i Ph l c I c a Quy ch này. Không áp d ng quy đ nh này đ i v i chuy n bay VFR ho t đ ng trong vùng tr i ki m soát đã đư c cơ s cung c p d ch v không lưu liên quan cho phép. Đi u 38. Đi u ki n c t cánh, h cánh ho c bay vào khu v c ho t đ ng t i sân bay Tr trư ng h p đư c phép c a cơ s cung c p d ch v không lưu, t lái th c hi n chuy n bay VFR không đư c c t cánh, h cánh t i m t sân bay n m trong khu v c ki m soát, bay vào khu ho t đ ng bay t i sân bay ho c vòng lư n t i sân bay khi tr n mây th p hơn 450m (1500ft) ho c t m nhìn m t đ t nh hơn 5km. Đi u 39. Th i gian ho t đ ng
 15. Chuy n bay VFR trong kho ng th i gian t lúc m t tr i l n đ n lúc m t tr i m c ph i ho t đ ng theo các đi u ki n do C c Hàng không Vi t Nam quy đ nh. Đi u 40. Các trư ng h p không đư c phép ho t đ ng bay VFR Tr trư ng h p đư c phép c a C c Hàng không Vi t Nam, t lái th c hi n chuy n bay VFR không đư c ho t đ ng: 1. Cao hơn m c bay 200 (FL200). 2. V i t c đ x p x âm thanh tr lên. 3. Cách b bi n trên 180km trong vùng tr i ki m soát. Đi u 41. Các khu v c không đư c phép th c hi n chuy n bay VFR Tr trư ng h p c n thi t đ c t cánh, h cánh ho c khi đư c phép c a c p có th m quy n, t lái không đư c th c hi n chuy n bay VFR: 1. Trên các khu v c đông dân c a thành ph , th xã, th tr n ho c các cu c t h p đông dân ngoài tr i đ cao th p hơn 300m (1000ft) trên chư ng ng i v t cao nh t trong khu v c bán kính 600m có tâm là v trí ư c tính c a tàu bay. 2. Ngoài các vùng đông dân nêu t i kho n 1 Đi u này, đ cao th p hơn 150m (500ft) cách m t đ t ho c m t nư c. Đi u 42. Đ cao bay VFR Tr trư ng h p có quy đ nh c a C c Hàng không Vi t Nam ho c đư c nêu trong hu n l nh ki m soát không lưu, t lái th c hi n chuy n bay VFR khi bay b ng đ cao l n hơn 900m (3000ft) cách m t đ t ho c m t nư c ho c đ cao trên đ cao do C c Hàng không Vi t Nam quy đ nh, ph i bay nh ng m c bay dành cho chuy n bay VFR đư c quy đ nh t i Ph l c IV c a Quy ch này. Đi u 43. Đi u ki n ho t đ ng bay VFR khi đư c cung c p d ch v không lưu T lái th c hi n chuy n bay VFR ph i tuân theo các quy đ nh t i các Đi u 30, 31, 32, 33 và 34 c a Quy ch này khi: 1. Ho t đ ng trong vùng tr i không lưu lo i B, C và D. 2. Là m t ph n c a ho t đ ng bay t i sân bay có ki m soát. 3. Ho t đ ng theo ch đ bay VFR đ c bi t. Đi u 44. Quy đ nh v liên l c T lái th c hi n chuy n bay VFR bay vào, bay trong các khu v c ho c bay d c theo các đư ng bay đư c qui đ nh t i các đi m c và d kho n 2 Đi u 23 c a Quy ch này, ph i canh nghe liên t c trên t n s vô tuy n thích h p và báo cáo v trí cho cơ s cung c p d ch v không lưu liên quan. Đi u 45. Đ i t bay VFR sang bay IFR T lái đang th c hi n chuy n bay VFR mu n đ i sang bay IFR ph i thông báo các thay đ i k ho ch bay không lưu hi n hành n u đã n p k ho ch bay ho c ph i n p k ho ch bay không lưu cho cơ s cung c p d ch v không lưu thích h p và nh n hu n l nh trư c khi th c hi n chuy n bay IFR trong vùng tr i ki m soát khi ph i tuân theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 23 c a Quy ch này. M c 4: QUY T C BAY IFR Đi u 46. Ph m vi áp d ng Các quy t c áp d ng cho chuy n bay IFR: 1. Tàu bay ph i đư c trang b các máy móc và thi t b d n đư ng thích h p v i đư ng bay tàu bay s bay qua. 2. Tr trư ng h p c n thi t đ c t cánh, h cánh ho c khi đư c phép c a C c Hàng không Vi t Nam, t lái không đư c th c hi n chuy n bay IFR đ cao dư i đ cao bay an toàn th p nh t đã quy đ nh. T i nh ng nơi chưa có quy đ nh v đ cao bay an toàn th p nh t, t lái ph i: a) Bay đ cao không th p hơn 900m trên chư ng ng i v t cao nh t trong khu v c có bán kính là 08km tính t v trí ư c tính c a tàu bay đ i v i vùng đ a hình cao hay vùng đ i núi; b) Bay đ cao không th p hơn 600m trên chư ng ng i v t cao nh t trong khu v c có bán kính là 08km tính t v trí ư c tính c a tàu bay ngoài vùng đ i núi hay vùng đ a hình cao. 3. Đ i t bay IFR sang bay VFR:
 16. a) Mu n đ i t bay IFR sang bay VFR cho chuy n bay đã n p k ho ch bay không lưu, t lái ph i thông báo cho cơ s cung c p d ch v không lưu vi c h y b bay IFR và báo cáo nh ng thay đ i trong k ho ch bay không lưu hi n hành; b) T lái tàu bay đang bay IFR g p đi u ki n khí tư ng bay b ng m t không đư c h y b bay IFR tr khi xác đ nh trư c đư c r ng đi u ki n khí tư ng bay b ng m t t n t i liên t c trên đư ng bay trong th i gian dài. Đi u 47. Các quy t c áp d ng cho chuy n bay IFR trong vùng tr i ki m soát 1. T lái th c hi n chuy n bay IFR ph i tuân theo các quy đ nh t i các Đi u 30, 31, 32, 33 và 34 c a Quy ch này khi ho t đ ng trong vùng tr i ki m soát. 2. T lái th c hi n chuy n bay IFR khi bay đư ng dài trong vùng tr i ki m soát ph i bay m t m c bay đư ng dài ho c gi a hai m c bay ho c trên m t m c bay đư ng dài khi s d ng k thu t l y đ cao trong ch đ bay đư ng dài. M c bay đư ng dài này đư c ch n t m c bay quy đ nh t i Ph l c IV c a Quy ch này, tr nh ng trư ng h p không áp d ng tương quan gi a m c bay và hư ng đư ng bay do C c Hàng không Vi t Nam cho phép ho c theo hu n l nh ki m soát không lưu. Đi u 48. Các quy t c áp d ng cho ho t đ ng bay IFR ngoài vùng tr i ki m soát 1. T lái th c hi n ho t đ ng IFR khi bay đư ng dài ngoài vùng tr i ki m soát ph i bay m t m c bay đư ng dài phù h p v i hư ng đư ng bay đư c quy đ nh trong b ng m c bay đư ng dài t i Ph l c IV c a Quy ch này, tr khi đư c C c Hàng không Vi t Nam quy đ nh khác cho các chuy n bay đ cao th p hơn ho c b ng 900 m so v i m c nư c bi n trung bình. 2. T lái th c hi n ho t đ ng bay IFR ngoài vùng tr i ki m soát nhưng v n bay trong ho c đang ti n vào các khu v c ho c d c theo các đư ng bay đư c quy đ nh t i các đi m c ho c d kho n 2 Đi u 23 c a Quy ch này, ph i canh nghe liên t c trên t n s vô tuy n thích h p và thi t l p liên l c hai chi u v i cơ s cung c p d ch v không lưu liên quan khi c n thi t. 3. T lái th c hi n ho t đ ng bay IFR ngoài vùng tr i ki m soát đã đư c C c Hàng không Vi t Nam cho phép ph i: a) N p k ho ch bay không lưu; b) Thi t l p liên l c v i cơ s cung c p d ch v không lưu và ph i tuân theo ch đ báo cáo v trí như quy đ nh t i Đi u 32 c a Quy ch này đ i v i chuy n bay có ki m soát. Chương IV D CH V KHÔNG LƯU M C 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 49. M c đích c a d ch v không lưu D ch v không lưu có các m c đích sau: 1. Ngăn ng a va ch m gi a các tàu bay. 2. Ngăn ng a va ch m gi a tàu bay v i các chư ng ng i v t trên khu ho t đ ng t i sân bay. 3. Thúc đ y và đi u hòa ho t đ ng bay. 4. Cung c p và tư v n nh ng tin t c có ích cho vi c th c hi n chuy n bay an toàn và hi u qu . 5. Thông báo cho các cơ quan, đơn v liên quan v tàu bay c n ph i tìm ki m, c u n n và tr giúp các cơ quan, đơn v này theo yêu c u. Đi u 50. M c đích c th c a các lo i hình d ch v không lưu 1. D ch v đi u hành bay th c hi n các m c đích quy đ nh t i kho n 1, 2 và 3 Đi u 49 c a Quy ch này. D ch v này bao g m ba lo i hình sau đây: a) D ch v ki m soát đư ng dài cung c p cho chuy n bay tr nh ng ph n c a chuy n bay nêu t i các đi m b và c kho n này nh m th c hi n các m c đích quy đ nh t i kho n 1 và 3 Đi u 49 c a Quy ch này; b) D ch v ki m soát ti p c n cung c p cho chuy n bay giai đo n đi và đ n nh m th c hi n các m c đích quy đ nh t i kho n 1 và 3 Đi u 49 c a Quy ch này; c) D ch v ki m soát t i sân bay cung c p cho ho t đ ng bay t i sân bay, tr các ph n c a chuy n bay nêu t i đi m b trên đây nh m th c hi n các m c đích quy đ nh t i kho n 1, 2 và 3 Đi u 49 c a Quy ch này.
 17. 2. D ch v thông báo bay và d ch v tư v n không lưu th c hi n m c đích quy đ nh t i kho n 4 Đi u 49 c a Quy ch này. 3. D ch v báo đ ng th c hi n m c đích quy đ nh t i kho n 5 Đi u 49 c a Quy ch này. Đi u 51. Yêu c u đ i v i d ch v không lưu 1. Yêu c u đ i v i d ch v không lưu đư c xác đ nh trên cơ s các y u t sau: a) Các d ng ho t đ ng bay có liên quan; b) M t đ ho t đ ng bay; c) Các đi u ki n khí tư ng; d) Các y u t khác có liên quan. 2. Yêu c u v đ chính xác c a các s li u hàng không liên quan đ n d ch v không lưu đư c quy đ nh t i Ph l c VI c a Quy ch này. 3. Các yêu c u v chuy n bay và d ch v đư c cung c p trong t ng lo i vùng tr i không lưu đư c quy đ nh t i Ph l c IX c a Quy ch này. Đi u 52. Tính năng d n đư ng yêu c u (RNP) 1. Các ki u lo i RNP-4, RNP-10 và RNP-20 theo quy đ nh c a ICAO đư c áp d ng trong vùng tr i không lưu. 2. C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam quy đ nh vi c áp d ng c th ki u lo i RNP trong t ng vùng tr i thu c trách nhi m qu n lý. Đi u 53. Hi p đ ng gi a ngư i khai thác tàu bay và cơ s cung c p d ch v không lưu 1. Trong khi cung c p d ch v không lưu, cơ s cung c p d ch v không lưu ph i lưu ý đ n nh ng yêu c u liên quan đ n vi c khai thác tàu bay và cung c p nh ng tin t c có đư c đ tr giúp ngư i khai thác tàu bay hoàn thành trách nhi m. 2. Khi có yêu c u c a ngư i khai thác tàu bay, cơ s cung c p d ch v không lưu ph i thông báo ngay nh ng tin t c có đư c liên quan đ n vi c khai thác tàu bay, bao g m c báo cáo v trí tàu bay cho ngư i khai thác tàu bay. Đi u 54. Hi p đ ng gi a hàng không dân d ng và quân s 1. Cơ s cung c p d ch v không lưu ph i thư ng xuyên hi p đ ng ch t ch v i các đơn v thu c B Qu c phòng ch u trách nhi m đ i v i ho t đ ng có nh hư ng đ n chuy n bay c a tàu bay dân d ng theo nguyên t c và n i dung quy đ nh t i Đi u 91 c a Lu t hàng không dân d ng Vi t Nam và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan. 2. Vi c ph i h p hi p đ ng các ho t đ ng có kh năng gây nguy hi m cho tàu bay dân d ng th c hi n theo các quy đ nh t i Đi u 55 c a Quy ch này. 3. Cơ s cung c p d ch v không lưu có trách nhi m th a thu n v i đơn v liên quan thu c B Qu c phòng đ trao đ i k p th i nh ng tin t c liên quan đ m b o an toàn cho ho t đ ng bay dân d ng theo các nguyên t c sau: a) Cơ s cung c p d ch v không lưu ph i thư ng xuyên ho c theo yêu c u, cung c p cho đơn v liên quan thu c B Qu c phòng v k ho ch bay và nh ng tin t c khác v ho t đ ng bay dân d ng phù h p v i văn b n th a thu n liên quan; đ tránh hay h n ch t i đa kh năng ph i bay ch n, các khu v c ho c đư ng bay có yêu c u v k ho ch bay, liên l c hai chi u, báo cáo v trí áp d ng cho chuy n bay theo quy đ nh t i Ph ư c 2 c a Công ư c v hàng không dân d ng qu c t ph i đư c xác đ nh đ cơ s đi u hành bay có đ s li u cho vi c nh n d ng tàu bay dân d ng; b) Nh ng phương th c đ c bi t ph i đư c thi t l p nh m đ m b o cho cơ s cung c p d ch v không lưu đư c thông báo khi cơ quan, đơn v thu c B Qu c phòng quan sát th y tàu bay dân d ng ho c nghi ng là tàu bay dân d ng đang t i g n ho c đã bay vào khu v c mà t i đó có th c n ph i bay ch n; th c hi n m i bi n pháp đ xác minh ngu n g c c a tàu bay liên quan và hư ng d n k p th i đ tránh kh năng ph i bay ch n. Đi u 55. Thông báo, hi p đ ng v ho t đ ng có kh năng gây nguy hi m đ i v i tàu bay dân d ng 1. Vi c thông báo, hi p đ ng v ho t đ ng có kh năng gây nguy hi m cho tàu bay dân d ng trên đ t li n hay trên bi n th c hi n quy đ nh t i Ngh đ nh c a Chính ph v qu n lý ho t đ ng bay và Quy ch thông báo tin t c hàng không.
 18. 2. Ph i đ m b o liên l c tr c ti p gi a cơ s cung c p d ch v không lưu liên quan và đơn v ti n hành nh ng ho t đ ng này đ s d ng khi tàu bay dân d ng lâm vào tình hu ng kh n nguy ho c nh ng tình hu ng b t thư ng khác đòi h i ph i t m ng ng các ho t đ ng đó. 3. Vi c hư ng d n liên quan đ n nh ng nh hư ng nguy hi m c a vi c phát tia la-de khi tàu bay đang bay th c hi n theo Tài li u hư ng d n c a ICAO v vi c phát tia la-de và an toàn bay (Doc. 9815). Đi u 56. Hi p đ ng gi a cơ s cung c p d ch v không lưu và cơ s cung c p d ch v khí tư ng hàng không 1. Đ cung c p các tin t c khí tư ng m i nh t cho tàu bay th c hi n chuy n bay, cơ s cung c p d ch v khí tư ng hàng không và cơ s cung c p d ch v không lưu ph i có th a thu n đ nhân viên không lưu: a) Thông báo cho cơ s cung c p d ch v khí tư ng hàng không nh ng y u t khí tư ng do nhân viên không lưu quan sát đư c ho c đư c tàu bay báo cáo ngoài s li u c a màn hình và đ ng h hi n th ; b) Thông báo ngay cho cơ s cung c p d ch v khí tư ng hàng không liên quan các hi n tư ng th i ti t có nh hư ng đ n ho t đ ng bay do nhân viên không lưu quan sát đư c ho c đư c tàu bay báo cáo mà không có trong b n thông báo khí tư ng t i sân bay; c) Thông báo ngay cho cơ quan khí tư ng khác có liên quan các tin t c v ho t đ ng núi l a và mây b i tro núi l a; trung tâm ki m soát đư ng dài ph i thông báo nh ng tin t c này cho cơ s cung c p d ch v c nh báo th i ti t. 2. Trung tâm ki m soát đư ng dài và cơ s cung c p d ch v c nh báo th i ti t liên quan ph i ph i h p ch t ch đ m b o nh ng tin t c v tro b i núi l a trong các đi n văn NOTAM và SIGMET là gi ng nhau. Đi u 57. Hi p đ ng gi a cơ s cung c p d ch v không lưu và cơ s cung c p d ch v thông báo tin t c hàng không 1. Đ đ m b o cơ s cung c p d ch v thông báo tin t c hàng không thu th p đư c tin t c đ cung c p tin t c m i nh t trư c chuy n bay và đáp ng các yêu c u v tin t c trong khi bay, cơ s cung c p d ch v thông báo tin t c hàng không và cơ s cung c p d ch v không lưu ph i có th a thu n đ cơ s không lưu cung c p ngay cho cơ s cung c p d ch v thông báo tin t c hàng không liên quan: a) Tin t c v tình tr ng khai thác c a sân bay; b) Tình tr ng khai thác c a d ch v , h th ng k thu t và thi t b d n đư ng liên quan trong khu v c trách nhi m; c) S xu t hi n c a ho t đ ng núi l a do nhân viên không lưu quan sát đư c ho c đư c tàu bay báo cáo; d) Các tin t c có tính ch t khai thác quan tr ng khác. 2. Trư c khi thông báo v nh ng thay đ i đ i v i h th ng không v n, các cơ quan, đơn v có liên quan đ n nh ng thay đ i này ph i tính đ n kho ng th i gian c n thi t cho phép cơ s cung c p d ch v thông báo tin t c hàng không chu n b , in n và phát hành n ph m liên quan. Các cơ s liên quan ph i hi p đ ng ch t ch đ m b o cung c p k p th i tin t c c n thi t cho cơ s cung c p d ch v thông báo tin t c hàng không. 3. Nh ng thay đ i v tin t c hàng không đ c bi t quan tr ng có nh hư ng đ n sơ đ và h th ng d n đư ng b ng máy tính ph i đư c phát hành theo chu kỳ đư c quy đ nh t i Quy ch thông báo tin t c hàng không. 4. Cơ s cung c p d ch v không lưu có trách nhi m cung c p các tin t c, d li u cho cơ s cung c p d ch v thông báo tin t c hàng không phù h p v i các yêu c u v đ chính xác và tính toàn v n c a d li u hàng không đư c quy đ nh t i Ph l c VI c a Quy ch này. Đi u 58. Đ cao bay an toàn th p nh t 1. Đ cao bay an toàn th p nh t do C c Hàng không Vi t Nam quy đ nh và công b cho t ng đư ng bay ATS, vùng tr i ki m soát. 2. Đ cao bay an toàn th p nh t trên đư ng bay đư c tính so v i đi m cao nh t c a đ a hình và chư ng ng i v t nhân t o trong d i r ng 50km (25km v m i bên tr c đư ng bay): a) T i thi u là 600m đ i v i đ a hình đ ng b ng, trung du và m t nư c; b) T i thi u là 900m đ i v i đ a hình vùng núi. 3. Trong vùng tr i sân bay, đ cao bay an toàn th p nh t ph i đư c quy đ nh cho các phân khu c a t ng phương th c ti p c n b ng thi t b . Đ cao bay an toàn th p nh t trong t ng phân khu t i thi u là 300m
 19. trên đi m cao nh t c a đ a hình và chư ng ng i v t nhân t o trong vòng 46km cách đài d n đư ng c a phương th c ti p c n b ng thi t b , k c vùng đ m r ng 09km bao quanh m i phân khu. Đ i v i đ a hình vùng núi, đ cao này quy đ nh t i thi u là 600m. 4. N u chênh l ch đ cao trong các phân khu dư i 100m, có th quy đ nh m t đ cao bay an toàn th p nh t chung cho các phân khu. 5. Đ i v i hai phương th c s d ng hai thi t b d n đư ng đ t cách nhau không quá 09km, đ cao bay an toàn th p nh t cho t ng phân khu đư c ch n giá tr nào l n hơn. Đi u 59. Gi s d ng trong d ch v không lưu 1. Cơ s đi u hành bay ph i s d ng gi UTC và di n t th i gian theo đơn v gi , phút và giây khi c n thi t. M t ngày g m 24 gi b t đ u t 0001. Múi gi c a Vi t Nam là +7. 2. Cơ s cung c p d ch v không lưu ph i đư c trang b đ ng h ch th i gian theo gi , phút và giây. Đ ng h ph i đư c nhìn th y rõ t m i v trí làm vi c. 3. Các đ ng h và d ng c ghi th i gian c a cơ s cung c p d ch v không lưu ph i đư c ki m tra thư ng xuyên đ đ m b o hi u ch nh so v i gi chu n trong ph m vi ±30 giây. Trong trư ng h p cơ s cung c p d ch v không lưu s d ng liên l c b ng đư ng truy n d li u, các đ ng h và d ng c ghi th i gian c a cơ s này ph i đư c ki m tra thư ng xuyên đ hi u ch nh so v i gi chu n trong ph m vi ±01 giây. 4. Gi đúng ph i đư c l y theo đ ng h chu n Vi t Nam ho c m t cơ s có gi đúng theo gi chu n. 5. Trư c khi cho phép tàu bay lăn bánh đ kh i hành, đài ki m soát t i sân bay ph i thông báo cho t lái gi đúng. Ngoài ra, cơ s cung c p d ch v không lưu cung c p cho t lái đang bay gi đúng khi đư c yêu c u ho c khi c n thi t cho d ch v không lưu. Vi c ch nh gi ph i th c hi n v i đ chính xác đ n 30 giây. Đi u 60. X lý tình hu ng kh n nguy trong khi bay 1. M t tàu bay đư c xem ho c đư c coi là trong tình hu ng kh n nguy, k c b can thi p b t h p pháp ph i đư c quan tâm, h tr và ưu tiên hơn tàu bay khác. Đ ch tàu bay đang trong tình hu ng kh n nguy, t lái tàu bay có trang b máy h i – đáp, đư ng truy n d li u phù h p có th th c hi n như sau: a) Đ t ch đ A, mã s 7700; b) Đ t ch đ A, mã s 7500 đ báo cáo tàu bay đang b can thi p b t h p pháp; c) Kích ho t ch đ kh n nguy, kh n c p c a giám sát ADS; d) Truy n đi n văn liên quan qua liên l c CPDLC. 2. Khi m t tàu bay trong tình hu ng ho c nghi ng trong tình hu ng b can thi p b t h p pháp, cơ s cung c p d ch v không lưu ph i tr giúp k p th i khi có yêu c u; ph i liên t c cung c p các thông tin chính xác đ h tr cho vi c đi u khi n tàu bay an toàn và ti n hành nh ng hành đ ng c n thi t cho các giai đo n c a chuy n bay, đ c bi t cho giai đo n tàu bay h cánh. 3. Các bi n pháp x lý c th trong tình hu ng kh n nguy đư c th c hi n theo tài li u nghi p v "Phương th c không lưu hàng không dân d ng". Đi u 61. X lý trư ng h p tàu bay b l c đư ng, không đư c nh n d ng Khi tàu bay bay l ch ra kh i đư ng bay và thông báo là đã b l c ho c tàu bay đư c quan sát ho c đư c thông báo là đang bay trong m t khu v c xác đ nh nhưng vi c nh n d ng tàu bay đó không th c hi n đư c, ph i ti n hành các bi n pháp x lý sau: 1. Ngay khi nh n bi t đư c v m t tàu bay b l c, cơ s cung c p d ch v không lưu ti n hành các hành đ ng c n thi t đ tr giúp tàu bay và b o v chuy n bay đó. 2. N u chưa bi t đư c v trí c a tàu bay, cơ s cung c p d ch v không lưu ph i: a) C g ng thi t l p liên l c hai chi u v i tàu bay, tr khi liên l c này đã đư c thi t l p; b) S d ng các thi t b s n có đ xác đ nh v trí c a tàu bay; c) Thông báo cho các cơ s cung c p d ch v không lưu khác v khu v c tàu bay b l c ho c có th bay l c vào, tính đ n các y u t có th nh hư ng đ n vi c d n đư ng cho tàu bay trong m i tình hu ng; d) Thông báo cho các cơ quan, đơn v liên quan thu c B Qu c phòng theo th a thu n đã ký k t gi a các bên; cung c p cho các cơ quan, đơn v này k ho ch bay và các d li u chính xác khác liên quan đ n tàu bay b l c;
 20. đ) Yêu c u các cơ quan, đơn v liên quan thu c B Qu c phòng và các tàu bay đang bay khác h tr thi t l p liên l c v i tàu bay, xác đ nh v trí c a tàu bay đó. 3. Khi đã xác đ nh đư c v trí c a tàu bay, cơ s cung c p d ch v không lưu ph i: a) Thông báo cho tàu bay v v trí c a tàu bay đó và các hành đ ng c n th c hi n; b) Cung c p cho các cơ s cung c p d ch v không lưu khác và các cơ quan, đơn v liên quan thu c B Qu c phòng thông tin v tàu bay b l c và nh ng tin t c đã cung c p cho tàu bay đó. 4. Ngay khi nh n bi t v m t tàu bay không đư c nh n d ng trong khu v c trách nhi m, cơ s cung c p d ch v không lưu ph i c g ng thi t l p nh n d ng tàu bay các v trí c n thi t cho vi c cung c p d ch v không lưu ho c theo yêu c u c a cơ quan, đơn v liên quan thu c B Qu c phòng theo phương th c đã đư c th a thu n. Cơ s cung c p d ch v không lưu ph i th c hi n các bư c thích h p sau: a) C g ng thi t l p liên l c hai chi u v i tàu bay; b) H i các cơ s cung c p d ch v không lưu khác v chuy n bay đó và yêu c u các cơ s này h tr thi t l p liên l c hai chi u v i tàu bay; c) C g ng có đư c tin t c t các tàu bay khác đang ho t đ ng trong khu v c trách nhi m. 5. Cơ s cung c p d ch v không lưu ph i thông báo ngay cho cơ quan, đơn v liên quan thu c B Qu c phòng v vi c đã thi t l p đư c nh n d ng đ i v i tàu bay đó. Đi u 62. X lý đ i v i vi c bay ch n tàu bay dân d ng 1. Ngay khi nh n th y m t tàu bay b bay ch n trong khu v c trách nhi m c a mình, cơ s cung c p d ch v không lưu ph i th c hi n các bư c thích h p sau: a) C g ng thi t l p liên l c hai chi u v i tàu bay b bay ch n qua các thi t b hi n có bao g m c t n s kh n nguy 121.5MHz, tr khi liên l c đã đư c thi t l p; b) Thông báo cho t lái c a tàu bay b bay ch n v tình tr ng b bay ch n; c) Thi t l p liên l c v i đơn v ch huy bay ch n, ti p t c duy trì liên l c hai chi u v i tàu bay bay ch n và cung c p cho tàu bay này nh ng thông tin đã bi t liên quan t i tàu bay b bay ch n; d) Chuy n các đi n văn gi a tàu bay bay ch n ho c đơn v ch huy bay ch n và tàu bay b bay ch n, khi c n thi t; đ) Ph i h p ch t ch v i đơn v ch huy bay ch n th c hi n các hành đ ng c n thi t đ đ m b o cho s an toàn c a tàu bay b bay ch n; e) Thông báo cho cơ s cung c p d ch v không lưu t i vùng thông báo bay k c n n u tàu bay này có th đã bay l c t vùng thông báo bay k c n này. 2. Ngay khi nh n th y tàu bay b bay ch n đã bên ngoài khu v c trách nhi m, cơ s cung c p d ch v không lưu ph i th c hi n các bư c thích h p sau: a) Thông báo cho cơ s cung c p d ch v không lưu liên quan, cung c p cho cơ s này nh ng tin t c đã bi t đ h tr nh n d ng tàu bay và yêu c u th c hi n các hành đ ng đư c quy đ nh t i kho n 1 Đi u này; b) Chuy n đi n văn gi a tàu bay b bay ch n và cơ s cung c p d ch v không lưu thích h p, đơn v ch huy bay ch n ho c tàu bay bay ch n. Đi u 63. Quy đ nh v vi c trang b và s d ng thi t b báo cáo đ cao khí áp. C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam quy đ nh và công b c th vi c trang b và s d ng thi t b báo cáo đ cao khí áp. Đi u 64. Quy đ nh v qu n lý an toàn d ch v không lưu C c Hàng không Vi t Nam xây d ng và công b chương trình qu n lý an toàn d ch v không lưu đ chu n hóa vi c cung c p d ch v không lưu t i vùng thông báo bay do Vi t Nam qu n lý và sân bay c a Vi t Nam. Đi u 65. S d ng ngôn ng 1. Ti ng Anh là ngôn ng chính đư c s d ng cho liên l c gi a cơ s cung c p d ch v không lưu và t lái tàu bay dân d ng; gi a các cơ s đi u hành bay, tr khi có tho thu n gi a các cơ s này v vi c liên l c đư c th c hi n b ng ti ng Vi t. 2. Ki m soát viên không lưu ph i nói và hi u ti ng Anh s d ng cho liên l c tho i vô tuy n đư c quy đ nh t i Ph ư c 1 c a Công ư c v hàng không dân d ng qu c t v c p gi y phép.
Đồng bộ tài khoản