Quyết định số 32/2007/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

0
70
lượt xem
12
download

Quyết định số 32/2007/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 32/2007/QĐ-BKHCN về việc ban hành quy định về việc kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 32/2007/QĐ-BKHCN

 1. B KHOA H C VÀ CÔNG NGH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- Đ c l p - T do - H nh phúc ------- S : 32/2007/QĐ-BKHCN Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2007 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY Đ NH V VI C KI M TRA THI T B X QUANG CH N ĐOÁN Y T B TRƯ NG B KHOA H C VÀ CÔNG NGH Căn c Ngh đ nh s 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Khoa h c và Công ngh và Ngh đ nh s 28/2004/NĐ- CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 c a Chính ph s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003; Căn c Ngh đ nh s 50/1998/NĐ-CP ngày 16/7/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t vi c thi hành Pháp l nh An toàn và Ki m soát b c x ; Xét đ ngh c a C c trư ng C c Ki m soát và An toàn b c x , h t nhân, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy đ nh v vi c ki m tra thi t b X quang ch n đoán y t . Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. C c Ki m soát và An toàn b c x , h t nhân và các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B ; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Công báo; Lê Đình Ti n - C c KTVB (B Tư pháp); - Lưu: VT, ATBXHN. QUY Đ NH V VI C KI M TRA THI T B X QUANG CH N ĐOÁN Y T (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 32 /2007/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2007 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh ) Chương 1: QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ki m tra thi t b X quang ch n đoán y t 1. Ki m tra thi t b X quang ch n đoán y t là vi c xác đ nh và ch ng nh n v ch đ làm vi c tin c y c a thi t b so v i thi t k do t ch c đư c phép ki m tra th c hi n. 2. Các thi t b X quang ch n đoán y t sau khi l p đ t l n đ u, l p đ t l i ho c s a ch a ph i đư c ki m tra, hi u chu n m i đư c đưa vào s d ng và ph i đư c ki m tra đ nh kỳ m i năm m t l n trong quá trình s d ng. 3. Các t ch c s d ng thi t b X quang ch n đoán y t ph i th c hi n các quy đ nh t i kho n 2 Đi u này. Đi u 2. Quy trình ki m tra Vi c ki m tra thi t b X quang ch n đoán y t đư c th c hi n theo quy trình tương ng v i t ng lo i thi t b theo quy đ nh t i Ph l c I, II và III c a Quy đ nh này.
 2. Đi u 3. T ch c, cá nhân đư c phép ti n hành ki m tra thi t b X quang ch n đoán y t 1. Ch các t ch c sau đây đư c phép ti n hành ki m tra thi t b X quang ch n đoán y t : a) Cơ s y t t ti n hành ki m tra thi t b X quang ch n đoán y t c a mình đáp ng đ đi u ki n theo quy đ nh t i Đi u 6 c a Quy đ nh này (sau đây g i là Cơ s y t t ki m tra); b) T ch c làm d ch v ki m tra thi t b X quang ch n đoán y t đáp ng đ đi u ki n theo quy đ nh t i Đi u 7 c a Quy đ nh này (sau đây g i là T ch c làm d ch v ki m tra). Cơ s y t t ki m tra, T ch c d ch v ki m tra sau đây g i chung là T ch c ki m tra. 2. Cá nhân ch đư c phép ki m tra thi t b X quang ch n đoán y t khi làm vi c trong các t ch c nêu t i kho n 1 Đi u này và đáp ng đ đi u ki n v năng l c theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 6 c a Quy đ nh này (sau đây g i là nhân viên ki m tra). Đi u 4. Trách nhi m c a C c Ki m soát và An toàn b c x , h t nhân 1. T ch c th m đ nh, đánh giá năng l c đ công nh n kh năng ho c c p gi y phép d ch v an toàn b c x đ ki m tra thi t b X quang ch n đoán y t . 2. Ti n hành ki m tra, thanh tra vi c ch p hành các quy đ nh v ki m tra thi t b X quang ch n đoán y t và x lý vi ph m trong ho t đ ng ki m tra thi t b X quang ch n đoán y t theo th m quy n. 3. Gi i quy t khi u n i, t cáo trong ho t đ ng ki m tra thi t b X quang ch n đoán y t . Đi u 5. Trách nhi m c a T ch c ki m tra thi t b X quang ch n đoán y t 1. Ti n hành ki m tra thi t b X quang ch n đoán y t theo đúng quy trình tương ng quy đ nh t i Ph l c I, II và III c a Quy đ nh này. 2. Hi u chu n phương ti n ki m tra 12 tháng 1 l n. 3. L p biên b n k t qu ki m tra. Riêng T ch c làm d ch v ki m tra ph i l p biên b n k t qu ki m tra thành 02 b n, m t b n tr cho khách hàng và m t b n lưu h sơ. 4. Lưu gi h sơ k t qu ki m tra trong th i h n ít nh t là 5 năm. 5. Báo cáo C c Ki m soát và An toàn b c x , h t nhân khi có s thay đ i nhân viên ki m tra, kèm theo phi u khai báo c a nhân viên ki m tra m i theo m u s 03 t i Ph l c VI c a Quy đ nh này. 6. Đ nh kỳ hàng năm, l p và g i báo cáo (trư c ngày 30 tháng 11) v ho t đ ng ki m tra thi t b X quang y t đã th c hi n trong năm cho C c Ki m soát và An toàn b c x , h t nhân theo m u s 01 và cho S Khoa h c và Công ngh , S Y t đ a phương nơi có thi t b đư c ki m tra theo m u s 02 quy đ nh t i Ph l c IV c a Quy đ nh này; báo cáo đ t xu t theo yêu c u c a cơ quan nói trên. 7. Ch u s ki m tra, thanh tra c a cơ quan qu n lý nhà nư c có th m quy n đ i v i ho t đ ng ki m tra thi t b X quang ch n đoán y t theo quy đ nh hi n hành. 8. Ch u trách nhi m v k t qu ki m tra. Chương 2: ĐI U KI N Đ I V I T CH C KI M TRA Đi u 6. Cơ s yt t ki m tra Cơ s y t t ki m tra ph i đáp ng đ các đi u ki n sau đây: 1. Có ít nh t 01 nhân viên ki m tra v i đi u ki n v năng l c như sau: a) T t nghi p đ i h c ho c cao đ ng và có gi y ch ng nh n hoàn thành khoá đào t o v ki m tra thi t b X quang ch n đoán y t và an toàn b c x do C c Ki m soát và An toàn b c x , h t nhân c p, ho c b) T t nghi p đ i h c chuyên ngành y v t lý. 2. Có đ phương ti n ki m tra theo quy trình ki m tra thi t b X quang ch n đoán y t tương ng quy đ nh t i Ph l c I, II và III c a Quy đ nh này và đư c hi u chu n theo đúng quy đ nh t i kho n 2 Đi u 5 c a Quy đ nh này. 3. Có chương trình b o đ m ch t lư ng ho t đ ng ki m tra v i các n i dung quy đ nh t i Ph l c V c a Quy đ nh này.
 3. 4. Có gi y công nh n kh năng ki m tra thi t b X quang ch n đoán y t do C c Ki m soát và An toàn b c x , h t nhân c p. Đi u 7. T ch c d ch v ki m tra T ch c d ch v ki m tra ph i đáp ng đ các đi u ki n sau đây: 1. Các đi u ki n quy đ nh t i các kho n 1, 2 và 3 Đi u 6 c a Quy đ nh này. 2. Có gi y phép d ch v an toàn b c x do C c Ki m soát và An toàn b c x , h t nhân c p. Chương 3: CÔNG NH N KH NĂNG T KI M TRA, C P GI Y PHÉP D CH V AN TOÀN B CX Đi u 8. Công nh n kh năng t ki m tra 1. Cơ s y t t ki m tra ph i g i h sơ đ ngh công nh n kh năng ki m tra thi t b X quang ch n đoán y t theo m u quy đ nh t i Ph l c VI c a Quy đ nh này t i C c Ki m soát và An toàn b c x , h t nhân. 2. Trong th i h n 30 ngày làm vi c k t ngày nh n đ h sơ đ ngh công nh n kh năng ki m tra, C c Ki m soát và An toàn b c x , h t nhân ph i t ch c th m đ nh h sơ, ki m tra và đánh giá t i ch kh năng c a cơ s y t đ ngh theo quy đ nh t i kho n 1, 2 và 3 Đi u 6 c a Quy đ nh này và ti n hành c p ho c thông báo t ch i c p gi y công nh n kh năng ki m tra thi t b X quang ch n đoán y t cho cơ s y t đ ngh . Gi y công nh n kh năng ki m tra thi t b X quang ch n đoán y t ph i ghi rõ đi u ki n: Cơ s y t t ki m tra ph i th c hi n đúng các trách nhi m quy đ nh t i Đi u 5 và ph i b o đ m các đi u ki n quy đ nh t i kho n 1, 2 và 3 Đi u 6 c a Quy đ nh này. 3. Chi phí ph c v ho t đ ng ki m tra và đánh giá đánh giá t i ch c a cơ quan qu n lý nhà nư c đ công nh n kh năng ki m tra do cơ s y t t ki m tra đ m b o theo ch đ công tác phí hi n hành. Đi u 9. C p gi y phép d ch v an toàn b c x 1. T ch c d ch v ki m tra ph i g i h sơ đ ngh c p gi y phép d ch v an toàn b c x theo m u quy đ nh t i Ph l c VI c a Quy đ nh này t i C c Ki m soát và An toàn b c x , h t nhân. 2. Trong th i h n 30 ngày làm vi c k t ngày nh n đ h sơ đ ngh c p gi y phép d ch v an toàn b c x , C c Ki m soát và An toàn b c x , h t nhân ph i t ch c th m đ nh h sơ, ki m tra và đánh giá t i ch kh năng c a t ch c theo các đi u ki n quy đ nh t i kho n 1 Đi u 7 c a Quy đ nh này và ti n hành c p ho c thông báo t ch i c p gi y phép d ch v an toàn b c x cho t ch c đ ngh . Gi y phép d ch v an toàn b c x ph i ghi rõ đi u ki n: T ch c làm d ch v ki m tra ph i th c hi n đúng các trách nhi m quy đ nh t i Đi u 5 và ph i b o đ m các đi u ki n quy đ nh t i kho n 1, 2 và 3 Đi u 6 c a Quy đ nh này. 3. T ch c đ ngh c p gi y phép d ch v an toàn b c x ph i n p phí, l phí theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 38/2006/QĐ-BTC ngày 24/7/2006 c a B Tài chính v vi c quy đ nh m c thu, ch đ thu, n p, qu n lý và s d ng phí, l phí trong lĩnh v c an toàn và ki m soát b c x . Đi u 10. Th i h n, gia h n gi y công nh n kh năng ki m tra thi t b X quang ch n đoán y t và gi y phép d ch v an toàn b c x 1. Th i h n c a gi y công nh n kh năng ki m tra thi t b X quang ch n đoán y t và gi y phép d ch v an toàn b c x là 3 năm. 2. T i thi u sáu mươi (60) ngày trư c khi gi y công nh n kh năng ki m tra thi t b X quang ch n đoán y t ho c gi y phép d ch v an toàn b c x h t h n, T ch c ki m tra n u mu n ti p t c th c hi n công vi c này ph i g i h sơ đ ngh gia h n theo m u quy đ nh t i Ph l c VII c a Quy đ nh này đ n C c Ki m soát và An toàn b c x , h t nhân. 3. Trong th i h n 30 ngày làm vi c k t ngày nh n đ h sơ đ ngh gia h n, C c Ki m soát và An toàn b c x , h t nhân có trách nhi m x lý và gia h n ho c thông báo t ch i gia h n gi y công nh n kh năng ki m tra thi t b X quang y t , gi y phép d ch v an toàn b c x cho t ch c đ ngh . 4. Cơ s y t t ki m tra đ ngh gia h n gi y công nh n kh năng ki m tra thi t b X quang y t ph i đ m b o kinh phí ph c v ho t đ ng đánh giá t i ch c a cơ quan qu n lý nhà nư c theo ch đ công tác phí hi n hành. T ch c d ch v ki m tra đ ngh gia h n gi y phép d ch v an toàn b c x ph i n p phí, l phí gia h n gi y phép theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 38/2006/QĐ-BTC ngày
 4. 24/7/2006 c a B Tài chính v vi c quy đ nh m c thu, ch đ thu, n p, qu n lý và s d ng phí, l phí trong lĩnh v c an toàn và ki m soát b c x . Chương 4: ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 11. X lý vi ph m 1. T ch c làm d ch v ki m tra không th c hi n đúng các đi u ki n c a Gi y phép d ch v an toàn b c x s b x lý theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 51/2006/NĐ-CP ngày 19/5/2006 c a Chính ph quy đ nh v “x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c an toàn và ki m soát b c x ”. 2. Cơ s y t t ki m tra n u không th c hi n đúng các đi u ki n c a Gi y công nh n kh năng ki m tra thi t b X quang ch n đoán y t s b x lý như đ i v i T ch c d ch v ki m tra không th c hi n đúng các đi u ki n c a Gi y phép d ch v an toàn b c x . Đi u 12. Hư ng d n thi hành 1. Quy t đ nh công nh n kh năng ki m đ nh phương ti n đo (thi t b X quang ch n đoán y t ) do T ng c c Tiêu chu n Đo lư ng Ch t lư ng c p trư c ngày Quy t đ nh s 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 06/7/2007 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh v vi c ban hành “Danh m c phương ti n đo ph i ki m đ nh” có hi u l c thì v n có giá tr như gi y phép d ch v an toàn b c x cho t i khi các Quy t đ nh công nh n kh năng ki m đ nh phương ti n đo (thi t b X quang ch n đoán y t ) h t hi u l c. Sau th i h n hi u l c c a các Quy t đ nh này, T ch c ki m tra thi t b X quang ch n đoán y t ph i làm th t c đ ngh c p gi y công nh n kh năng ki m tra thi t b X quang ch n đoán y t ho c gi y phép d ch v an toàn b c x theo Quy đ nh này. 2. C c Ki m soát và An toàn b c x , h t nhân ch u trách nhi m hư ng d n th c hi n Quy đ nh này. 3. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c đ ngh ph n ánh v B Khoa h c và Công ngh đ k p th i gi i quy t./. PH L C 1: QUY TRÌNH KI M TRA THI T B X QUANG CH N ĐOÁN Y T THÔNG THƯ NG (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 32/2007/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2007 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh ) 1. Thu t ng và đ nh nghĩa 1.1. Đi n cao áp đ nh (kVp): là đi n cao áp sau khi ch nh lưu đ t vào gi a anot và catot c a bóng phát tia X. 1.2. Th i gian phát tia: là th i gian th c t mà thi t b X quang phát tia. 1.3. Dòng phát tia c a bóng X quang: là cư ng đ dòng đi n ch y t anot đ n catot c a bóng X quang trong th i gian phát tia. 1.4. Thông s mAs: là tích s dòng phát tia c a bóng X quang và th i gian phát tia. 1.5. Li u l i ra mR/mAs: là t s li u b c x phát ra trên thông s mAs. 1.6. Kích thư c tiêu đi m hi u d ng: là kích thư c hi u d ng c a bia đ t o ra tia X. 1.7. Đ đ ng tr c c a chùm tia X: là đ sai l ch c a chùm tia X theo hư ng vuông góc v i b ph n thu nh n tia. 1.8. Đ trùng h p gi a trư ng sáng và trư ng x : là đ trùng h p gi a vùng sáng c a bóng đèn b căn tia so v i vùng chi u x do bóng X quang t o nên. 1.9. Chi u dày h p th m t n a (HVL): là chi u dày c a t m l c h p th mà giá tr li u chi u sau nó b ng m t n a so v i giá tr li u khi không có t m l c h p th . 1.10. Li u b nh nhân, PD (patient dose): là li u b c x (bao g m c tán x ngư c) mà b nh nhân ph i ch u trong quá trình chi u, ch p X quang và có đơn v là Gray (Gy,1Gy = 1J/kg mô) 2. Các phép ki m tra Ph i l n lư t ti n hành các phép ki m tra nêu trong B ng 1 c a Ph l c này. B ng 1
 5. Theo đi u nào c a Ch đ ki m tra TT Tên phép ki m tra QTKT Ban đ u Đ nh kỳ 1 Ki m tra bên ngoài 5.1 x x 2 Ki m tra đi n cao áp đ nh 5.2 x x 3 Ki m tra th i gian phát tia X 5.3 x x 4 Ki m tra cư ng đ dòng phát tia c a 5.4 x x bóng X quang 5 Ki m tra thông s mAs 5.5 x x 6 Xác đ nh li u l i ra (mR/mAs) 5.6 x x 7 Ki m tra kích thư c tiêu đi m hi u d ng 5.7 x x c a bóng X quang 8 Ki m tra đ đ ng tr c c a chùm tia X 5.8 x x 9 Ki m tra đ trùng h p gi a trư ng sáng 5.9 x x và trư ng x 10 Ki m tra chi u dày h p th m t n a 5.10 x x (HVL) và chi u dày t m l c t ng c ng 11 Ki m tra li u b nh nhân (PD) 5.11 x x 12 Ki m tra thi t b X quang ch đ chi u 5.12 x x 3. Phương ti n ki m tra Ph i s d ng các phương ti n ki m tra ghi trong B ng 2 c a Ph l c này. B ng 2 TT Tên các phương ti n ki m tra Đ c trưng k thu t 1 Thi t b đo đa ch c năng Ph m vi đo đi n áp: (50÷165) kV, đ phân gi i: 0,1 kV, đ chính xác: ± 2%; (Multifunction meter) Ph m vi đo th i gian: (0÷20) s, đ chính xác ± 5%; Ph m vi đo dòng: (10÷1000) mA, đ chính xác: ± 2%. 2 Thi t b ki m tra tiêu đi m Đ phân gi i: (0,84÷5,6) c p v ch/mm (Focal spot test tool) 3 Thi t b ki m tra đ chu n tr c, đ trùng khít Theo tiêu chu n đo lư ng qu c t trư ng sáng trư ng x (Beam alignment test tool) 4 Thi t b đo li u dùng bu ng ion hoá Ph m vi đo: (0,001÷2) R. Đ chính xác: ± 7 % 5 Các t m l c B ng nhôm (Al), đ tinh khi t: 99,99%; kích thư c (10x10) cm; chi u dày: 1 mm 6 Phantom chu n (ch yêu c u khi có đo li u V t li u tương đương mô cơ th b nh nhân) 4. Đi u ki n ki m tra Ph i đ m b o đi u ki n v n hành như trong S tay k thu t c a thi t b X quang c n ki m tra. 5. Ti n hành ki m tra 5.1. Ki m tra bên ngoài
 6. 5.1.1. Ki m tra sơ b xem thi t b còn tình tr ng ho t đ ng hay không. Ki m tra lý l ch thi t b : hãng s n xu t, model, năm s n xu t, ngày, tháng, năm đưa vào s d ng, các thông s v công su t thi t b (kVp c c đ i, dòng mA c c đ i). 5.1.2. Ki m tra các chuy n m ch (ho c nút b m đ i v i các thi t b ch th s ): đi n áp ngu n, kVp (cao áp), mA (dòng), s (th i gian phát tia), mAs, tiêu đi m có ho t đ ng t t trong ph m vi cho phép hay không. Kim ch th ph i trùng v i v ch kh c đ t giá tr các thông s trên (đ i v i ch th s thì ph i n đ nh), b o v quá t i còn ho t đ ng t t. 5.1.3. Ki m tra ho t đ ng cơ khí c a bàn b nh nhân, h th ng cơ khí gá và d ch chuy n bóng cùng b ph n kh ng ch chùm tia, khay đ ng catssete ph i d ch chuy n đư c nh nhàng, ch c ch n và an toàn. Bóng đèn dùng đ căn tia c n ph i đ sáng, v ch trung tâm tia ph i trùng v i v ch trung tâm c a bàn. Các h th ng phanh hãm c a thi t b ph i ho t đ ng t t. 5.1.4. Ki m tra h cơ khí c a thi t b X quang. 5.1.4.1. Ki m tra cơ khí c a b gá bóng X quang. 5.1.4.2. Ki m tra đ chính xác c a b ph n đ nh v bóng. 5.1.4.3. Ki m tra đ chính xác c a kho ng cách t tiêu đi m đ n bàn. 5.1.4.4. Ki m tra đ chính xác c a vi c di chuy n bàn theo các tr c khác nhau. 5.1.4.5. Ki m tra s d ch chuy n c a b khu trú chùm tia. 5.2. Ki m tra đi n cao áp đ nh 5.2.1. Ki m tra cao áp (kVp) Đ t thi t b đo đa ch c năng trên bàn ch p c a thi t b X quang sao cho c a s nh y x n m trùng v i trư ng x c a thi t b X quang, cách tiêu đi m c a bóng 75 cm, sau đó phát tia theo các thông s mA và th i gian đ t trư c. Thay đ i ch s kVp trên bàn đi u khi n t th p đ n cao và cho phát tia, ghi k t qu kVp nh n đư c trên thi t b đo. 5.2.2. Xác đ nh d ng sóng cao áp Đ t thi t b đo đa ch c năng trên bàn ch p c a thi t b X quang, sau đó phát tia, thi t b đo s cho ta d ng sóng c a thi t b . Các d ng sóng cao áp c a thi t b X quang có th là m t pha n a sóng; m t pha c sóng; 3 pha, 6 xung; 3 pha,12 xung và cao t n. 5.2.3. Đánh giá đ chính xác c a đi n cao áp đ nh kVp Đ chính xác c a đi n cao áp đ nh đư c đánh giá b ng cách xác đ nh đ l ch c c đ i gi a các giá tr cao áp đo đư c tương ng v i các giá tr cao áp danh đ nh trên t đi u khi n. (kVps - kVpm)max _____________________________ UkVp = . 100% kVpm Trong đó: UkVp : đ chính xác c a đi n cao áp đ nh khi ch p, (%); kVps : giá tr cao áp danh nghĩa trên t đi u khi n, (kV); kVpm : giá tr cao áp đo đư c b ng thi t b đo cao áp, (kV). Đ chính xác c a đi n cao áp đ nh (UkVp) ph i nh hơn ±5%. 5.2.4. Đánh giá đ l p l i c a đi n cao áp đ nh kVp Đ l p l i c a đi n cao áp đ nh đư c xác đ nh b ng cách đ t l p l i 3 l n m t giá tr đi n cao áp b t kỳ r i phát tia và đo đi n cao áp th c t c a m i l n đ t. Xác đ nh s sai l ch gi a giá tr cao áp đo đư c v i giá tr cao áp trung bình c a 3 l n đo: (kVpi,m - kVpm,tb)max _____________________________________ RkVp = . 100% kVpm,tb Trong đó:
 7. RkVp : đ l p l i cao áp, (%); kVpi,m : giá tr cao áp đo đư c c a l n đo i có giá tr cao nh t ho c th p nh t cùng m t giá tr cao áp danh đ nh, (kV); kVpm,tb : giá tr cao áp trung bình c a 3 l n đo cùng m t giá tr cao áp danh đ nh, (kV). Đ l p l i c a đi n cao áp đ nh (RkVp) ph i nh hơn ± 5%. 5.2.5. Đánh giá s thay đ i c a đi n cao áp đ nh kVp các giá tr dòng phát tia mA và giá tr mAs. Đ t các thông s ch p (mA, mAs) c a thi t b X quang giá tr trung bình, sau đó phát tia theo các giá tr mAs t nh đ n l n nh t c a thi t b nhưng gi nguyên giá tr cao áp đ t trên t đi u khi n. Đo cao áp b ng thi t b chu n. S thay đ i c a kVp theo t ng giá tr mA và mAs đư c đánh giá tương t như xác đ nh đ chính xác c a kVp. S thay đ i c a cao áp đư c phép n m trong kho ng ± 5% 5.3. Ki m tra th i gian phát tia X 5.3.1. Đánh giá đ chính xác c a th i gian phát tia - Đ t thi t b đo đa ch c năng t i trung tâm trư ng x có kích thư c phù h p v i kích thư c vùng nh y x c a thi t b đo, cách bóng X quang 75 cm. - Phát tia v i ít nh t 5 giá tr đ t th i gian, ví d : 0,3 s; 0,5 s; 0,7 s; 1,0 s; 1,2 s ho c các giá tr khác tuỳ theo t ng thi t b . Tính sai s th i gian phát tia gi a giá tr danh đ nh và giá tr đo: Ts - Tm __________________________ Ut = . 100% Tm Trong đó: Ut : sai s c a th i gian phát tia khi ch p, (%); Ts : th i gian phát tia danh đ nh c a thi t b khi ch p, (s); Tm : th i gian phát tia đo đư c b ng thi t b đo th i gian chu n, (s). Sai s c a th i gian phát tia (Ut) cho phép nh hơn ± 10 %. 5.3.2. Xác đ nh đ n đ nh c a th i gian phát tia Đ n đ nh c a th i gian phát tia đư c xác đ nh b ng cách đ t l p l i 3 l n m t giá tr th i gian phát tia b t kỳ r i phát tia và đo th i gian th c t cho m i l n đ t. Xác đ nh đ sai l nh l n nh t c a th i gian đo đư c v i giá tr th i gian trung bình c a 3 l n đo cùng m t giá tr th i gian danh đ nh: (Ti,m - Tm,tb)max _____________________________________ Rt = . 100% Tm,tb Trong đó: Rt :đ n đ nh c a th i gian phát tia khi ch p, (%); Ti,m : th i gian phát tia đo đư c c a l n đo i có giá tr l n nh t ho c nh nh t, (s); Tm,tb : th i gian phát tia trung bình c a 3 l n đo, (s). Đ n đ nh c a th i gian phát tia (Rt) không đư c phép vư t quá ± 5%. 5.4. Ki m tra cư ng đ dòng phát tia c a bóng X quang 5.4.1. Ki m tra đ n đ nh c a cư ng đ dòng (mA) - Đ t thi t b đo đa ch c năng t i tâm c a trư ng chi u có kích thư c phù h p v i vùng nh y x c a thi t b đo, cách tiêu đi m c a bóng X quang 75 cm. - Đ t các tham s kVp và th i gian c đ nh, sau đó phát tia v i giá tr mA thích h p và đo 5 l n cư ng đ dòng (I) c a thi t b . Đ c k t qu đo I trên thi t b đo đa năng và tính:
 8. (Ii,m - Im, tb)max ____________________________________ RI = . 100% Im,tb Trong đó: RI :đ n đ nh cư ng đ dòng khi ch p, (%); Ii,m : dòng phát tia đo đư c l n đo i có giá tr l n nh t ho c nh nh t, (mA); Im,tb : dòng phát tia trung bình c a 5 l n đo, (mA). Đ n đ nh c a cư ng đ dòng (RI) không đư c phép vư t quá ±5%. 5.4.2. Xác đ nh đ tuy n tính vi phân c a dòng phát tia (LmA) Phát tia v i các giá tr dòng danh đ nh (mAs) t th p đ n cao, gi nguyên các thông s kVp và th i gian. Đ c k t qu đo cư ng đ dòng th c t trên thi t b đo đa ch c năng và tính: mAm,i ________________________ LmA= . 100% mAs,i Trong đó: LmA : đ tuy n tính vi phân c a cư ng đ dòng, (%); mA m,i : giá tr cư ng đ dòng đo đư c trong d i danh đ nh, (mA); mAs,i : giá tr cư ng đ dòng danh đ nh trên thi t b trong ch đ ch p đ i v i l n đo i, (mA). Đ tuy n tính vi phân c a cư ng đ dòng phát tia (LmA) ph i n m trong kho ng 85% đ n 115%. 5.5. Ki m tra thông s mAs 5.5.1. Ki m tra đ n đ nh c a thông s mAs - Đ t thi t b đo đa ch c năng t i tâm c a trư ng chi u có kích thư c phù h p v i vùng nh y x c a thi t b đo, cách tiêu đi m c a bóng X quang 75 cm. - Đ t các tham s kVp và th i gian c đ nh, sau đó phát tia v i giá tr mAs thích h p và đo thông s mAs. Phép đo đư c th c hi n 5 l n. Đ c k t qu đo mAs trên thi t b đo đa ch c năng và tính: (mAsi,m - mAsm,tb) max _____________________________________ R mAs = . 100% mAsm,tb Trong đó: R mAs :đ n đ nh c a thông s mAs, (%); mAsi,m : giá tr mAs đo đư c l n đo i có giá tr cao nh t ho c th p nh t, (mAs); mAsm,tb : giá tr mAs trung bình c a 5 l n đo, (mAs). Đ n đ nh c a thông s mAs không đư c phép vư t quá ± 5%. 5.5.2. Xác đ nh đ tuy n tính vi phân c a thông s mAs Phát tia v i các giá tr mAs t th p đ n cao, gi nguyên các thông s kVp và th i gian phát tia. Đ c k t qu đo mAs th c t trên thi t b đo đa ch c năng và tính: mAsm,i _______________________ LmAs = .100% mAss,i Trong đó: LmAs : đ tuy n tính vi phân c a mAs, (%);
 9. mAsm,i : giá tr mAs đo đư c c a m i l n đo i, (mAs); mAss,i : giá tr mAs danh đ nh trên thi t b trong ch đ ch p đ i v i l n đo i, (mAs). Đ tuy n tính vi phân c a thông s mAs (LmAs) ph i n m trong kho ng 85% đ n 115%. 5.6. Xác đ nh li u l i ra Đ tuy n tính và đ l p l i li u l i ra c a thi t b X quang đư c xác đ nh như sau: Ch p ba l n và đo li u ra m i l n, xác đ nh t s mR/mAs đ i v i ba đ n b n t h p cư ng đ dòng (mA) và th i gian phát tia (s). mRmax - mRmin ________________________________________ 5.6.1 Đ l p l i li u l i ra (%) = . 100% 2.mRtb Trong đó: mRmax : giá tr li u l i ra t i đa, (mR); mRmin : giá tr li u l i ra t i thi u, (mR); Rtb : li u l i ra trung bình c a 3 ho c 4 l n đo li u, (mR). Đ l p l i c a li u ra cho phép n m trong gi i h n ±10 %. 5.6.2. Đ tuy n tính c a (mR/mAs) Đ tuy n tính c a thông s (mR/mAs) đư c xác đ nh: (mR/mAs)max - (mR/mAs)min _____________________________________________________ LmR/mAs (%) = . 100% 2.(mR/mAs)tb Đ tuy n tính LmR/mAs cho phép n m trong gi i h n ±10 %. 5.6.3. Ki m tra đ n đ nh li u l i ra (mR) ra c a thi t b theo kVp Đ t thi t b đo li u t i tâm c a trư ng chi u có di n tích phù h p v i di n tích vùng nh y x c a thi t b đo li u và cách tiêu đi m c a bóng X quang 75 cm. Đ t các tham s cư ng đ dòng (mA) và th i gian (s) c đ nh, sau đó phát tia v i giá tr kVp thích h p, r i đo li u (mR) 5 l n. Đ c k t qu trên thi t b đo li u. L p l i bư c trên v i hai giá tr kVp khác. H s thay đ i li u l i ra (mR) đư c tính theo công th c: n 1 ∑(X i − X)2 H s thay đ i = i =1 X n −1 Trong đó: n : s l n phát tia và đo (5 l n); X : s đ c trung bình c a thi t b đo li u sau 5 l n đo, (mR); Xi : s đ c c a thi t b đo li u sau m i l n phát tia, (mR). H s thay đ i li u ra không đư c phép vư t quá ±10 %. 5.7. Ki m tra kích thư c tiêu đi m hi u d ng c a bóng X quang - Đ t phim trên m t bàn ch p cách bóng X quang 61 cm; - Đ t d ng c ki m tra trên b m t phim sao cho m t trên c a d ng c ki m tra vuông góc v i chùm tia phát ra; - Phát tia v i các thông s kVp và mAs thích h p; - Th c hi n các phép đo trên đ i v i các tiêu đi m khác nhau c a thi t b .
 10. Căn c vào hình nh c a các thanh m u chu n, đ đ m nh t c a các nhóm v ch g m 6 thanh b trí theo 2 chi u khác nhau đã đư c ch p trên phim ta có th đánh giá đ phân gi i c a bóng X quang. B ng 3 Phân lo i nhóm theo C p v ch/mm c a nhóm Kích thư c tiêu đi m hi u d ng đ phân gi i 1 0,84 4,3 mm 2 1,00 3,7 mm 3 1,19 3,1 mm 4 1,14 2,6 mm 5 1,63 2,2 mm 6 2,00 1,8 mm 7 2,38 1,5 mm 8 2,83 1,3 mm 9 3,36 1,1 mm 10 4,00 0,9 mm 11 4,76 0,8 mm 12 5,66 0,7 mm Sai s cho phép đ i v i kích thư c tiêu đi m hi u d ng > 1,5 mm là 0,3f, còn đ i v i kích thư c tiêu đi m
 11. Ghi giá tr (X + X' + Y + Y') khác nhau gi a t ng đ dài và đ r ng c a trư ng sáng và trư ng x . K t qu đư c đánh giá như sau: 5.9.1. Đ d ch chuy n tính theo biên c a trư ng x X = --------- cm % c a TFD Y = --------- cm % c a TFD X' = -------- cm % c a TFD Y' = -------- cm % c a TFD Tiêu chu n cho phép c a đ d ch chuy n là 2% c a TFD (kho ng cách t bia đ n phim - Target to Film Distance). 5.9.2. Đ khác nhau c a kích thư c trư ng sáng và trư ng x X + X' = ........... cm % c a TFD Y + Y' = .......... cm % c a TFD Tiêu chu n cho phép là 3% c a TFD. 5.9.3. Đ khác nhau gi a t ng chi u dài, chi u r ng c a trư ng sáng và trư ng x X + X' + Y + Y' = ............. cm % c a TFD Tiêu chu n cho phép là 4% c a TFD. 5.10. Đánh giá HVL và chi u dày t m l c t ng c ng c a bóng X quang - Đ t thi t b đo li u dùng bu ng ion hoá tâm c a trư ng x , cách tiêu đi m c a bóng X quang 75 cm; - Đ t kVp b ng 80 kV và mAs b ng 15, phát tia và đ c s đo c a thi t b đo li u. L p l i phép đo 5 l n r i tính k t qu trung bình; - Đưa t m l c có chi u dày 0,5 mm vào trong kho ng gi a b khu trú trùm tia và thi t b đo li u và l p l i phép đo. L p l i các phép đo tương t v i các t m l c có chi u dày 1 mm, 2 mm, 3 mm và 4 mm; - Xác đ nh giá tr HVL b ng phương pháp đ th , m t tr c là giá tr li u đo đư c và m t tr c là giá tr chi u dày c a t m l c; - Tra b ng 4 và 5 đ đánh giá chi u dày t m l c t ng c ng. Giá tr chi u dày t m l c t ng c ng đi n áp 80 kVp cho phép không nh hơn 2,0 mm Al. B ng 4 Giá tr chi u dày t m l c t ng c ng theo giá tr HVL đ i v i thi t b X quang m t pha Chi u dày t m l c Cao th (kV) và giá tr HVL(mm Al) t ng c ng (mm Al) 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0,5 0,36 0,47 0,58 0,67 0,76 0,84 0,92 1,00 1,08 1,16 1,0 0,55 0,78 0,95 1,08 1,21 1,33 1,46 1,58 1,70 1,82 1,5 0,78 1,04 1,25 1,42 1,59 1,75 1,90 2,08 2,25 2,42 2,0 0,92 1,22 1,49 1,70 1,90 2,10 2,28 2,48 2,70 2,90 2,5 1,02 1,38 1,69 1,95 2,16 2,37 2,58 2,82 3,06 3,30 3,0 1,49 1,87 2,16 2,40 2,62 2,86 3,12 3,38 3,65 3,5 1,58 2,00 2,34 2,60 2,86 3,12 3,40 3,68 3,95 B ng 5 Giá tr chi u dày t m l c t ng c ng theo giá tr HVL đ i v i thi t b X quang ba pha Chi u dày t m l c Cao th (kV) và giá tr HVL (mmAl)
 12. t ng c ng (mmAl) 60 70 80 90 100 110 120 130 140 2,5 2,2 2,4 2,7 3,1 3,3 3,6 4,0 3,0 2,3 2,6 3,0 3,3 3,6 4,0 4,3 4,6 5,0 3,5 2,6 2,9 3,2 3,6 3,9 4,3 5.11. Xác đ nh li u b nh nhân theo tiêu chu n BSS (Basic Safety Standards) (Ch b t bu c đ i v i lo i thi t b t đ ng đi u ch nh li u b c x ) Ti n hành đo li u b nh nhân (PD) s d ng bu ng ion hóa và li u k nhi t huỳnh quang trên phantom chu n cùng v i các thông s k thu t chi u, ch p như kVp, mAs cùng t m l c. PD đ i v i b nh nhân có kích thư c trung bình trong ch p ph i (lo i b nh có t n su t yêu c u ch n đoán X quang l n) cho phép không l n hơn 0,4 mGy và ch p b ng cho phép không l n hơn 10 mGy. 5.12. Ki m tra thi t b X quang ch đ chi u 5.12.1. Ki m tra s d ch chuy n c a b khu trú trùm tia. 5.12.2. Ki m tra ch c năng c a công t c thao tác b ng chân. 5.12.3. Ki m tra ch c năng c a công t c đi n trên màn hình chi u. 5.12.4. Ki m tra ch c năng c a công t c th i gian chi u tích lu . 5.12.5. Ki m tra s th ng hàng c a màn hình chi u và tr c chùm tia trung tâm. 5.12.6. Ki m tra ch t lư ng hình nh trên màn hình chi u. 5.12.7. Xác đ nh su t li u Đ t thi t b đo li u tâm c a chùm tia X trên bàn chi u. V n hành thi t b chi u v i giá tr cao áp c c đ i và dòng thích h p, đo su t li u c a thi t b . Su t li u đo đư c không vư t quá 0,5 Gy/phút. 5.12.8. Ki m tra đi n cao áp đ nh (th t c ti n hành như m c 5.2.1). 6. X lý chung 6.1. K t qu ki m tra ph i đư c l p thành biên b n theo m u s 01. 6.2. Thi t b X quang sau khi ki m tra theo các yêu c u c a m c 5 s đư c c p gi y ch ng nh n ki m tra theo m u s 02. 6.3. Chu kỳ ki m tra c a thi t b là 01 năm. M US 01 TÊN CƠ QUAN KI M TRA C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- Đ c l p-T do-H nh phúc ------- BIÊN B N KI M TRA S :…………. Tên thi t b X quang: ............................................................................................................. Ki u: ...................................................................... S : ......................................................... Nư c s n xu t:...................................................................................................................... Hãng s n xu t: ...................................................................................................................... Năm s n xu t: ....................................................................................................................... Đ c trưng k thu t: ................................................................................................................ ............................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................
 13. ............................................................................................................................................... Nơi s d ng:.......................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... Thi t b ki m tra chính đư c s d ng: .................................................................................. ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... Đi u ki n môi trư ng:............................................................................................................ ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... Ngư i ki m tra:...................................................................................................................... ............................................................................................................................................... Ngày ki m tra: ....................................................................................................................... K T QU KI M TRA TÓM T T KH O SÁT Ch p Không Không ki m TT Ki m tra nh n ch p nh n tra/không ng d ng 1 Ki m tra bên ngoài 2 a/ s trùng khít c a trư ng sáng trư ng x b/ tâm khay cassette c/ cư ng đ trư ng sáng .................................. d/ ho t đ ng c a b khu trú chùm tia ……….. 3 2. Kích thư c tiêu đi m ....................................... 4 Đ đ ng tr c c a chùm tia X 5 a/ h s thay đ i li u l i ra b/ đ l p l i li u ra c/ Đ tuy n tính li u l i ra 6 a/ Ph m ch t chùm tia: HVL b/ Chi u dày t m l c t ng c ng 7 D ng sóng cao áp……………………………. 8 a/ Đ chính xác kVp......................................... b/ S thay đ i kVp theo mA và mAs ............. c/ Đ tuy n tính mA…………….................. .. d/ Đ tuy n tính mAs ................................... 9 a/ Đ l p l i kVp ............................................ b/ Đ l p l i mA ............................................. c/ Đ l p l i mAs ............................................
 14. 10 a/ Đ chính xác c a b đ t th i gian................ b/ Đ l p l i th i gian ..................................... 11 Li u b nh nhân ……........................................ 1. Ki m tra bên ngoài Đ t yêu Không đ t Không áp TT Các thông s ki m tra c u yêu c u d ng 1 Ch th kho ng cách ......................................... 2 Đánh d u kho ng cách .................................... 3 Ch th góc ....................................................... 4 D ch chuy n b gá bóng X quang: d ch chuy n, đi u khi n và h th ng hãm………… Đ nh v bóng X quang Theo bàn: Chi u th ng đ ng (SID) ………… Chi u ngang (Trung tâm t i cassette) ........... Theo giá ch p ph i: Chi u ngang (SID) ......... 5 Chi u ngang/th ng (Trùng tâm v i casette) ... 6 Tra, d ch chuy n và c đ nh cassette trong khay ................................................................ 7 Di chuy n bàn: d ch chuy n, đi u khi n và khoá.................................................................. 8 Ch th báo khi ch p ........................................ 9 Ch th âm thanh trong khi phát và ng ng phát tia .................................................................... 10 Tình tr ng c a cáp cao th .............................. 11 Tình tr ng c a các dây khác và các đ u n i 2. S trùng khít trư ng sáng và trư ng x ; gi i h n trư ng sáng; ho t đ ng c a ng chu n tr c Đ t kVp: ..................... Đ t mA: ................. Đ t mAs ............. Kho ng cách: ...........
 15. 3. Kích thư c tiêu đi m D ng c ki m tra đ đo kích thư c tiêu đi m:...................................................................... D ng c ki m tra kích thư c tiêu đi m € T h p v ch € Gi i h n thu h p Kích thư c tiêu Tiêu Các thông s k D ng c ki m tra đi m tương đi m thu t T h p v ch kích thư c tiêu đi m đương Nh ng Đư ng Đư ng Đư ng DL đư ng // vuông góc DW // v i vuông góc v i tr c v i tr c tr c tr c R ng Dài kVp mA ms mAs (W eq) (Leq) A-C A-C A -C A-C (r ng) (dài) (r ng) (dài) L n ---- mm x ---mm Nh ---- mm x ---mm L n ---- mm x ---mm Nh ---- mm x ---mm
 16. Đưa ra kích thư c tiêu đi m Ch p nh n trong khuy n tương đương l n nh t (r ng Ch rõ kích thư c cáo ho c dài) Ki m tra thư ng Kích thư c tiêu đi m L n ------------- mm ------------- mm Nh ------------- mm -------------- mm 4. Li u chi u l i ra, t m l c c a ng phát tia x; ch t lư ng chùm tia, hvl mA: ------------ Đ t mAs:---------- Tiêu đi m: ----------- Kho ng cách t tiêu đi m đ n bu ng ion hoá: 75 cm, ................ Đo l p h p th m t Li u chi u T s c a Khuy n n a HVL Đo li u Li u chi u Đ t ra c n đ t li u ra th c cáo li u chi u ra th c t S phin Li u kVp đư c t v i li u chi u l i (mR) (mR/mAs) l c chi u (mR/mAs) ra c n đ t ra (mmAl) (mR) Đo l p h p th m t n a HVL: ........... mmAl t i ........ kVp Yêu c u t i thi u đ i v i HVL là 2,3 mm Al 80 kVp Nh n xét: Khuy n cáo d i đo HVL trong kho ng t 2,8 mm đ n 4,0 mm Al 80 kVp B d y HVL có đúng quy đ nh không? Có € Không € B d y HVL có n m trong d i khuy n cáo không? Có € Không € B d y T m l c t ng c ng có đúng quy đ nh không? Có € Không € 5. Đ chính xác kVp; s thay đ i kVp theo mA và mAs; đ tuy n tính mA; đ tuy n tính mAs Th i gian đ t: 0,1 s, ....... s, ....... s xung, HVL: .... mmAl Kho ng cách t tiêu đi m đ n Detector: 75cm, ...... cm S lư ng phin l c: ............................................................................................................... Hi u ch nh phin l c t i giá tr đ c kVp: 60 kVp: ......kV; 80 kVp: .....kV; 100 kVp: ......kV; 120 kVp: ....kV Nh n xét: ............................................................................................................................. kVp trung bình Rel ------------------ Th i Rel mA mAs Tiêu Đ t Đ t mA kVp hi u d ng gian ÷ ÷ đi m kVp [mAs] ms S S đ c đã Sai s Sai s đ t mA đ t [xung] đ c hi u ch nh kVp kVp mAs
 17. % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Đ nh kVp trung bình kVp hi u d ng T s T s Đ t tuy n tuy n kVp tính mA tính mAs D i sai s kVp Thăng giáng D i sai s kVp Thăng giáng toàn ph n toàn ph n Th p Cao Th p Cao CÓ CH P NH N TRONG KHUY N CÁO KHÔNG? Đ chính xác c a kVp S thăng giáng t i Đ tuy n Đ tuy n tính Đ t kVp nh ng thang mA Đ nh kVp TB kVp hi u d ng [mAs] tính mA mAs T ng th
 18. Nh n xét: ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... 6. Đ l p l i kVp, mA, mAs Tiêu đi m: ................ kVp đ t: ........... mA đ t: ............ mAs đ t: ............ Th i gian đ t: 0.1 s,.......... s,........ xung, Kho ng cách t tiêu đi m đ n detector: 75 cm,....... cm Đ nh kVp trung bình kVp hi u d ng Th i gian (ms) ho c s xung mA tương đ i (Rel mA) mAs tương đ i (Rel mAs) Đ l ch H s thăng Trung bình Khuy n cáo chu n giáng Đ nh kVp trung bình kVp hi u d ng Th i gian (ms) ho c s xung mA tương đ i (Rel mA) mAs tương đ i (Rel mAs) 7. Đ chính xác c a th i gian Tiêu đi m: ............ kVp đ t: ............ mA đ t: ............. Đ t th i gian phát tia: …… Kho ng cách t tiêu đi m đ n detector: 75 cm, ....... cm, Khuy n cáo Th i Th i Sai s s c p nh n gian đ t gian đo th i gian Sai s % Rel Rel kVp trung kVp hi u đư c c a đ (ms) (ms) (ms) th i gian mA mAs bình d ng chính xác [ xung] [ xung] [ xung] th i gian % % % %
 19. 8. K t lu n chung NGƯ I SOÁT L I NHÂN VIÊN KI M TRA
 20. M US 02 GI Y CH NG NH N KI M TRA C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Trang 1 Đ c l p - T do - H nh phúc ------- Tên cơ s th c hi n ki m tra Đ a ch :...................................................................................................................................................... Tel: ………………………... Fax: …………………………… Email: …………………......... _____________________________________________________________________________________________________________________________ GI Y CH NG NH N KI M TRA S (No): ..................... Tên thi t b X quang: ................................................... Ki u (Type): ............................................... S (Serial No): ........................................................... Nư c s n xu t (Manufacturer): ................................................................................................................ Đ c trưng k thu t (Technical specifications): X quang thông thư ng X quang tăng sáng truy n hình CT Scanner kV c c đ i: ................. kV; mA c c đ i: ........... mA. Cơ s s d ng (Customer): K t lu n: Đ t yêu c u Không đ t yêu c u Ngày ……... tháng …….. năm …….. Ch c v và tên ngư i ký, đóng d u
Đồng bộ tài khoản