Quyết định số 32/2008/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
72
lượt xem
7
download

Quyết định số 32/2008/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 32/2008/QĐ-BGTVT về việc ban hành chương trình đào tạo các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 32/2008/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 32/2008/Q -BGTVT Hà N i, ngày 26 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ÀO T O CÁC CH C DANH NHÂN VIÊN Ư NG S T TR C TI P PH C V CH Y TÀU B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t ư ng s t ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Lu t D y ngh ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Theo ngh c a C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam, V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Chương trình ào t o các ch c danh nhân viên ư ng s t tr c ti p ph c v ch y tàu. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các quy nh có liên quan trư c ây trái v i Quy t nh này u b bãi b . i u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V , C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam, Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - VP Chính ph ( báo cáo); - B trư ng B GTVT ( báo cáo); - B Lao ng -Thương binh và Xã h i; - T p oàn Than và Khoáng s n Vi t Nam; Tr n Doãn Th - T ng công ty Thép Vi t Nam; - T ng công ty Hóa ch t Vi t Nam; - T ng công ty ư ng s t Vi t Nam; - Trư ng C N ư ng s t I; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Website Chính ph ; Website B GTVT; - Công báo; - Lưu: VT, TCCB. CHƯƠNG TRÌNH ÀO T O CÁC CH C DANH NHÂN VIÊN Ư NG S T TR C TI P PH C V CH Y TÀU
  2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 32/2008/ Q – BGTVT Ngày 26 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i ) I. CHƯƠNG TRÌNH ÀO T O CH C DANH NHÂN VIÊN GÁC GHI, NHÂN VIÊN GHÉP N I U MÁY, TOA XE 1. M c tiêu: trang b cho h c viên h th ng ki n th c, k năng chuyên môn nghi p v c a ch c danh nhân viên gác ghi, nhân viên ghép n i u máy, toa xe. 2. i tư ng tuy n sinh: a) Công dân Vi t Nam; b) T t nghi p trung h c ph thông ho c tương ương và trúng tuy n kỳ xét tuy n do cơ s ào t o t ch c; c) tiêu chuNn s c kh e tuy n sinh theo quy nh c a B Y t ; d) Có phNm ch t chính tr , o c t t, lý l ch rõ ràng; ) Không trong th i gian thi hành án hình s . 3. Th i gian và phân ph i th i gian c a khóa h c a) Th i gian c a khóa h c: 6 tháng. b) Phân ph i th i gian c a khóa h c: TT CÁC HO T NG TRONG KHÓA H C PHÂN B TH I GIAN TRONG KHÓA H C (TU N) I Th i gian h c t p 24 1 Th c h c 22 2 Ôn, ki m tra và thi t t nghi p 2 II Th i gian cho các ho t ng chung (khai gi ng, b gi ng, sơ k t, 2 ngh l , d phòng) T ng c ng 26 4. Danh m c các môn h c, mô un ào t o: TH I GIAN C A MÔN H C, MÔ UN (GI ) MÃ MÔN TRONG Ó H C, MÔ TÊN MÔN H C, MÔ UN UN T NG S LÝ TH C THUY T HÀNH MH 01 An toàn lao ng 30 28 2 MH 02 ư ng s t thư ng th c 30 25 5
  3. MH 03 Pháp lu t v ư ng s t 90 60 30 MH 04 T ch c ch y tàu 30 25 5 MH 05 Gi i quy t tai n n giao thông v n t i ư ng s t 70 30 40 M 06 Nghi p v gác ghi 230 30 200 M 07 Nghi p v ghép n i u máy, toa xe 230 30 200 T ng c ng 710 228 482 II. CHƯƠNG TRÌNH ÀO T O CH C DANH NHÂN VIÊN TU N Ư NG, C U, H M 1. M c tiêu: Trang b cho h c viên h th ng ki n th c, k năng chuyên môn nghi p v c a ch c danh nhân viên tu n ư ng, c u, h m. 2. i tư ng tuy n sinh: a) Công dân Vi t Nam; b) Là ngư i ang làm công tác duy tu, s a ch a ư ng s t, c u, h m ư ng s t có trình tay ngh b c 4 tr lên, trúng tuy n kỳ xét tuy n do cơ s ào t o t ch c; c) tiêu chuNn s c kh e tuy n sinh theo quy nh c a B Y t ; d) Có phNm ch t chính tr , o c t t, lý l ch rõ ràng; ) Không trong th i gian thi hành án hình s . 3. Th i gian và phân ph i th i gian c a khóa h c a) Th i gian c a khóa h c: 1,5 tháng. b) Phân ph i th i gian c a khóa h c: TT CÁC HO T NG TRONG KHÓA H C PHÂN B TH I GIAN TRONG KHÓA H C (TU N) I Th i gian h c t p 5,5 1 Th c h c 5 2 Ôn, ki m tra và thi t t nghi p 0,5 II Th i gian cho các ho t ng chung (khai gi ng, b gi ng, sơ 0,5 k t, ngh l , d phòng) T ng c ng 6 4. Danh m c các môn h c, mô un ào t o: MÃ MÔN TH I GIAN C A MÔN H C, MÔ UN (GI )
  4. H C, MÔ T NG S TRONG Ó UN TÊN MÔN H C, MÔ UN LÝ TH C THUY T HÀNH MH 01 Pháp lu t v ư ng s t 40 40 0 M 02 Tu n ư ng, c u, h m 120 40 80 T ng c ng 160 80 80 III. CHƯƠNG TRÌNH ÀO T O CH C DANH NHÂN VIÊN GÁC Ư NG NGANG, C U CHUNG, H M 1. M c tiêu: Trang b cho h c viên h th ng ki n th c, k năng chuyên môn nghi p v c a ch c danh nhân viên gác ư ng ngang, c u chung, h m. 2. i tư ng tuy n sinh: a) Công dân Vi t Nam; b) T t nghi p trung h c cơ s ho c tương ương và trúng tuy n kỳ xét tuy n do cơ s ào t o t ch c; c) tiêu chuNn s c kh e tuy n sinh theo quy nh c a B Y t ; d) Có phNm ch t chính tr , o c t t, lý l ch rõ ràng; ) Không trong th i gian thi hành án hình s . 3. Th i gian và phân ph i th i gian c a khóa h c a) Th i gian c a khóa h c: 6 tháng. b) Phân ph i th i gian c a khóa h c: TT CÁC HO T NG TRONG KHÓA H C PHÂN B TH I GIAN TRONG KHÓA H C (TU N) I Th i gian h c t p 24 1 Th c h c 22 2 Ôn, ki m tra và thi t t nghi p 2 II Th i gian cho các ho t ng chung (khai gi ng, b gi ng, sơ 2 k t, ngh l , d phòng) T ng c ng 26 4. Danh m c các môn h c, mô un ào t o: MÃ MÔN TÊN MÔN H C, MÔ UN TH I GIAN C A MÔN H C, H C, MÔ MÔ UN (GI )
  5. UN T NG TRONG Ó S LÝ TH C THUY T HÀNH MH 01 V k thu t 60 60 0 MH 02 An toàn lao ng 30 30 0 MH 03 C u t o ư ng s t, c u chung, h m 45 45 0 MH 04 Pháp lu t v ư ng s t 70 30 40 M 05 Gác ư ng ngang, c u chung, h m 605 45 560 T ng c ng 810 210 600 IV. CHƯƠNG TRÌNH ÀO T O CÁC CH C DANH KHÁC (NHÂN VIÊN I U CH Y TÀU, TRƯ NG TÀU, TRƯ NG D N, TR C BAN CH Y TÀU GA) Th c hi n theo Quy t nh s 48/2008/Q -BL TBXH ngày 02 tháng 5 năm 2008 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i ban hành chương trình khung trình trung c p ngh , chương trình khung trình cao ng ngh cho ngh “ i u hành ch y tàu h a”. V. HƯ NG D N S D NG CHƯƠNG TRÌNH 1. Các cơ s ào t o căn c vào chương trình ào t o trên xây d ng và phê duy t các chương trình chi ti t c a các môn h c, mô un ào t o ngh . Khi xây d ng các chương trình chi ti t ph i bám sát m c tiêu t ng bài, chương và m c tiêu c a t ng môn h c, mô un ào t o ngh . 2. Th i gian h c lý thuy t 1 gi là 45 phút, h c th c hành 1 gi là 60 phút, 1 tu n h c không quá 30 gi lý thuy t ho c 40 gi th c hành. 3. Thi, ki m tra và công nh n t t nghi p th c hi n theo Quy t nh s 14/2007/Q -BL TBXH ngày 24 tháng 5 năm 2007 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i ban hành Quy ch thi, ki m tra và công nh n t t nghi p trong d y ngh h chính quy.
Đồng bộ tài khoản