Quyết định số 32-CT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
27
lượt xem
1
download

Quyết định số 32-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 32-CT về việc thống nhất quản lý thuốc trừ sâu bệnh trong sản xuất nông nghiệp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 32-CT

  1. CH TNCH H I NG B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 32-CT Hà N i, ngày 21 tháng 1 năm 1984 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 32-CT NGÀY 21-1-1984 V VI C TH NG NH T QU N LÝ THU C TR SÂU B NH TRONG S N XU T NÔNG NGHI P. CH TNCH H I NG B TRƯ NG th ng nh t qu n lý s n xu t, phân ph i và s d ng các lo i hoá ch t phòng tr sâu b nh cho cây tr ng và gia súc, gia c m (dư i ây g i t t là thu c tr sâu); Theo ngh c a B Nông nghi p, T ng c c Hoá ch t và U ban K ho ch Nhà nư c, QUY T NNH i u 1 - B Nông nghi p th ng nh t qu n lý thu c tr sâu, quy nh các lo i thu c ư c dùng, l p và th c hi n k ho ch s n xu t, t ch c và ch o vi c s d ng, quy nh và ki m tra vi c th c hi n các bi n pháp phòng c cho ngư i và gia súc (ph i h p v i B Y t ), l p k ho ch phân ph i... Vi c phân ph i s d ng thu c tr sâu ph i thông qua h p ng kinh t hai chi u v i các t ch c s n xu t qu c doanh, các h p tác xã, t p oàn s n xu t và nông dân. Các t ch c s n xu t qu c doanh, t p th và cá th ph i thanh toán chi phí phòng tr sâu b nh b ng nông s n có giá tr xu t khNu. B Nông nghi p s hư ng d n c th i v i nh ng vùng s n xu t có khó khăn ho c b thiên tai t xu t. i u 2 - B Nông nghi p ư c Nhà nư c c p v n ban u b ng ngo i t nh p thu c tr sâu ho c nguyên li u s n xu t thu c tr sâu, ng th i có trách nhi m cùng các ngành có liên quan và các a phương t ch c thu nông s n ư c giao xu t khNu tái t o - v n ngo i t . S ngo i t này ph i ư c quay vòng nhanh và s d ng có hi u qu . i u 3 - B Ngo i thương có trách nhi m nh p thu c tr sâu và nguyên li u cho s n xu t thu c tr sâu theo ơn t hàng c a B Nông nghi p và có trách nhi m xu t khNu nh ng nông s n mà B Nông nghi p thu h i ư c. i u 4 - T ng c c Hoá ch t có trách nhi m t ch c s n xu t thu c tr sâu theo h p ng kinh t ký v i B Nông nghi p.
  2. i u 5 - U ban K ho ch Nhà nư c ghi ch tiêu k ho ch hàng năm cho các ngành, các a phương v nh p khNu, s n xu t, phân ph i thu c tr sâu và thu n p nông s n. i u 6 - U ban V t giá Nhà nư c cùng B Nông nghi p trình Thư ng v H i ng B trư ng quy nh giá h p lý bán thu c tr sâu cho các t ch c và nông dân theo tinh th n b o m chi phí, không l y lãi. i u 7 - B Nông nghi p cùng U ban nhân dân các t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m xây d ng m ng lư i b o v th c v t t ch c vi c phòng tr sâu b nh, qu n lý và phân ph i thu c tr sâu, thu h i l i nông s n theo h p ng. i u 8 - B trư ng B Nông nghi p, B Ngo i thương, B Lương th c, B Tài chính, T ng giám c Ngân hàng Nhà nư c, t ng c c trư ng T ng c c Hoá ch t, ch nhi m U ban K ho ch Nhà nư c, ch nhi m U ban V t giá Nhà nư c và Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương ch u trách nhiêm thi hành Quy t nh này. T H u ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản