Quyết định số 3201/2005/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
50
lượt xem
2
download

Quyết định số 3201/2005/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3201/2005/QĐ-UBND về việc ban hành đề án Phát triển thể dục thể thao quần chúng tỉnh An giang giai đoạn 2006-2010 do Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3201/2005/QĐ-UBND

 1. U BAN NHÂN DÂN T NH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM AN GIANG c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 3201/2005/Q -UBND Long Xuyên, ngày 29 tháng 11 năm 2005 QUY T Đ NH V/V BAN HÀNH Đ ÁN PHÁT TRI N TH D C TH THAO QU N CHÚNG T NH AN GIANG GIAI ĐO N 2006-2010 Y BAN NHÂN DÂN T NH AN GIANG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ư c Qu c h i thông qua ngày 26/11/2003; Căn c Ngh quy t s 05/2005/NQ-CP ngày 18/04/2005 c a Chính ph v y m nh xã h i hoá các ho t ng Giáo d c, Y t , Văn hoá, Th d c Th thao; Căn c Quy t nh s 1336/2005/Q .UBTDTT ngày 30/6/2005 c a y ban Th d c Th thao phê duy t án Phát tri n Th d c Th thao n năm 2010; Căn c quy t nh s 2737/2005/Q .UBND ngày 03/10/2005 c a y ban nhân dân t nh v vi c ban hành k ho ch “ y m nh xã h i hoá trong các ho t ng Giáo d c, Y t , Văn hoá Thông tin và Th d c Th thao giai o n 2005 - 2010 t nh An Giang; Xét ngh c a Giám c S Th d c - Th thao, QUY T Đ NH: i u 1. Ban hành án Phát tri n th d c th thao qu n chúng t nh An Giang, giai o n 2006-2010 ( án kèm theo). i u 2. S Th d c Th thao có trách nhi m hư ng d n, tri n khai th c hi n án; theo dõi, ôn c, ki m tra quá trình th c hi n; k p th i báo cáo k t qu th c hi n cho UBND t nh và y ban Th d c - Th thao. i u 3.Quy t nh có hi u l c k t ngày ký. Giám c S Th d c Th thao; UBND các huy n, th xã, thành ph và các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh n y./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH Nơi nh n : KT. CH TNCH - y ban TDTT; - TT.TU, TT.UBND t nh; PHÓ CH TNCH - Ban VHXH-H ND t nh; - PCT Lê Minh Tùng; - UBND huy n, th xã, thành ph ; - Các S VHTT, Tài chính, KH T; - Báo AG, ài PTTH; - L LD t nh, oàn TN, H i PN; - Chánh VP.UBND t nh
 2. - Phòng VH-XH,TH - Lưu Lê Minh Tùng ÁN PHÁT TRI N TH D C TH THAO QU N CHÚNG T NH AN GIANG GIAI ĐO N 2006 – 2010 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 3201/Q -UBND ngày 29/11/2005) M U Ngh quy t c a i h i ng toàn qu c l n th c IX ã nêu“ y m nh ho t ng th d c th thao, nâng cao th tr ng và t m vóc c a con ngư i Vi t Nam, phát tri n phong trào th d c, th thao qu n chúng v i m ng lư i r ng kh p”. c bi t, nh n m nh n m c tiêu phát tri n ngu n nhân l c th c hi n thành công s nghi p công nghi p hoá-hi n i hoá t nư c. Yêu c u m i i v i ngành Th d c Th thao trong nh ng năm t i là góp ph n nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c là phát tri n hài hoà con ngư i c v trí l c l n th l c. Vì v y, công tác TDTT qu n chúng c n ph i ư c Ny m nh hơn n a áp ng yêu c u t ra. T ó cho th y phát tri n phong trào th d c th thao qu n chúng không ch là m t nhi m v c a riêng ngành Th d c Th thao mà ph i ư c s quan tâm r ng rãi c a các c p y ng, các c p chính quy n và c a toàn xã h i. Phát tri n phong trào th d c th thao qu n chúng là m c tiêu, nhi m v ưu tiên hàng u trong nh hư ng phát tri n s nghi p Th d c Th thao, là n n t ng, i u ki n và ti n c n thi t phát tri n th thao thành tích cao; m r ng quan h h p tác qu c t , s nghi p Th d c Th thao phát tri n m t cách v ng ch c trong nh ng năm t i. Trong th i gian qua, công tác th d c th thao qu n chúng ư c ngành Th d c Th thao h t s c chú tr ng, song do i u ki n th c t t ng nơi còn nhi u khó khăn, các ngu n l c u tư cho phát tri n phong trào th d c th thao qu n chúng còn nhi u h n ch và phân tán. Ho t ng th d c th thao qu n chúng nhi u a phương tuy ã có nh hư ng trong ch o và t ch c th c hi n nhưng do nhi u lý do khác nhau nên v n còn mang n ng tính t phát. phong trào th d c th thao qu n chúng m nh phát tri n m , c n l a ch n úng khâu t phá t p trung ch o và u tư, nh m t o ra ng l c làm chuy n bi n m nh m , toàn di n i v i phong trào. Chính vì v y, c n ưa các ho t ng th d c th thao hư ng v cơ s , c bi t chú tr ng các a bàn, i tư ng có nhi u khó khăn. Ph n 1: ÁNH GIÁ TH C TR NG V TH D C TH THAO QU N CHÚNG T NH AN GIANG TRONG NH NG NĂM QUA 1. Th c tr ng: Phong trào t p luy n TDTT qu n chúng ti p t c phát tri n, s ngư i t nguy n t p luy n TDTT ngày càng tăng. Phong trào t p luy n th d c như: i b , ch y vì s c
 3. kho , th d c dư ng sinh, á c u, c u lông, bơi l i, qu n v t, xe p…ngày càng thu hút ông o các t ng l p nhân dân tham gia t p luy n, t o thành phong trào qu n chúng r ng kh p trong các i tư ng và a bàn t thành th n vùng nông thôn. Qua ó, s ngư i t p luy n TDTT thư ng xuyên ti p t c tăng trư ng, tính n th i i m tháng 6/2005 ã t 19,6%. T ng s gia ình th thao t 17,71% s h toàn t nh. Toàn t nh có 644 câu l c b TDTT, 675 nhóm t p có t ch c, 681 i m t p. Các huy n, th xã, thành ph trong t nh luôn chú tr ng n vi c xây d ng câu l c b TDTT làm nòng c t cho ho t ng TDTT cơ s . Các hình th c t p luy n th d c th thao qu n chúng ư c a d ng hóa, nhi u lo i hình th thao dân t c, dân gian ư c khôi ph c và phát tri n t t như: ua thuy n, chóng xu ng, vư t i núi... Công tác xã h i hóa TDTT ư c tri n khai và bư c u ã thu ư c nh ng k t qu nh t nh, c bi t là trong t ch c các gi i thi u th thao. H th ng thi u các gi i th thao qu n chúng ã t ng bư c ư c hình thành và phát tri n n nh t cơ s xã, phư ng, th tr n n huy n, th xã, thành ph . Các ho t ng TDTT ã ph c v t t nhi m v chính tr c a t nh, các cu c thi u th thao ã góp ph n t o sinh khí vui tươi trong các ngày l l n c a dân t c. Nhi u l h i c a a phương cơ s ã ư c t ch c thành truy n th ng, góp ph n nâng cao i s ng văn hoá tinh th n c a ngư i dân Công tác giáo d c th ch t trong nhà trư ng ư c duy trì và phát tri n t t, th hi n H i kho Phù ng hàng năm t cơ s n vòng chung k t c p t nh ngày càng tăng trư ng v s lư ng h c sinh tham gia cũng như s môn t ch c thi u. Năm h c 2004- 2005 c p ti u h c, THCS, THPT t 100% s trư ng có gi TDTT n i khoá và 45% s trư ng có gi TDTT ngo i khóa. Các ngành Giáo d c và ào t o, Th d c Th thao, y ban Dân s -Gia ình và Tr em, oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh ph i h p t ch c t t các ho t ng TDTT trong “ tháng hành ng vì tr em” và ho t ng hè. c bi t là t ch c th c hi n t t k ho ch ph c p bơi cho tr em trong tu i t 6 - 11 tu i trong toàn t nh, ph n u n h t năm 2005 t 100% tr em trong tu i u bi t bơi, chương trình n y ã ư c ông o nhân dân ng tình ng h và mang l i hi u qu thi t th c trong cu c s ng ngư i dân hi n nay vùng lũ. Phong trào rèn luy n thân th trong L c lư ng vũ trang ư c duy trì thư ng xuyên. K t qu ki m tra 85% chi n sĩ công an trong tu i t tiêu chuNn chi n sĩ Công an kho và 95% chi n sĩ thu c B ch huy quân s t nh t tiêu chuNn rèn luy n thân th theo qui nh qua ki m tra hàng năm. - Ho t ng TDTT trong CNVC- L ã nâng lên m t bư c m i, thu hút ngày càng ông s CNVC tham gia rèn luy n s c kho , toàn t nh có 50% s CNVC- L t p luy n thư ng xuyên. n nay H i thao CNVC- L t nh ã ư c t ch c l n th 18, tham d có 1.300 V V c a công oàn các huy n, th xã, thành ph , ơn v l c lư ng vũ trang và công oàn cơ ngành c p t nh v i 07 môn thi u ( năm 2000 có 600 V V tham gia thi u 5 môn). Qua H i thao c p t nh và vi c t ch c giao lưu, thi u c p cơ s ã g n phong trào “rèn luy n thân th theo gương Bác H vĩ i” v i phong trào xây d ng i s ng văn hoá cơ s trong CNVC- L , góp ph n nâng cao ch t lư ng ho t ng
 4. TDTT trong CNVC-L và tham d h i thao các ngành, khu v c, toàn qu c tk t qu t t. 2. Nh ng khó khăn, h n ch : Bên c nh nh ng k t qu ã t ư c, trong ch o và t ch c phát tri n phong trào th d c th thao qu n chúng cũng còn r t nhi u khó khăn, h n ch : - M t s c p y, chính quy n a phương chưa quan tâm úng m c trong i u hành, ch o, và t o i u ki n cho phong trào th d c th thao qu n chúng phát tri n. - i ngũ cán b TDTT c p xã phư ng, th tr n h u h t là kiêm nhi m, trình chuyên môn còn h n ch và thư ng hay thay i v nhân s làm nh hư ng n ho t ng. M t khác, vi c tuy n cán b m i g p khó khăn do quy nh v tiêu chuNn tuy n d ng cán b công ch c, nên l c lư ng cán b TDTT c p huy n và cơ s r t thi u và y u. - Cơ s v t ch t, sân bãi TDTT còn quá ít, chưa áp ng nhu c u t p luy n c a m i ngư i. Vi c quy ho ch t ai cho th d c th thao cơ s còn chưa ư c quan tâm úng m c. Trong qui ho ch xây d ng các khu dân cư, các công trình công c ng ( trư ng h c, khu vui chơi…), nhi u nơi chưa có qui nh c th v vi c qui ho ch t cho công trình th d c th thao. - Kinh phí u tư cho ho t ng th d c th thao c p cơ s còn th p, chưa h p lý so v i th c ti n ho t ng thư ng xuyên. Vi c tri n khai ch trương xã h i hoá th d c th thao còn ch m, không ng u, thi u kinh nghi m nên còn g p nhi u khó khăn. Ph n 2: M C TIÊU, NHI M V PHÁT TRI N TDTT QU N CHÚNG T NH AN GIANG NĂM 2006-2010 I. QUAN ĐI M: - Th d c th thao là phương ti n quan tr ng nh m nâng cao th l c, t m vóc, s c kho , tu i th , giáo d c o c, nhân cách và l i s ng lành m nh. - Th d c th thao là b ph n không th thi u ư c trong i s ng xã h i và nó ch u s nh hư ng tr c ti p t nh ng v n có liên quan n s phát tri n kinh t xã h i, phát tri n TDTT qu n chúng giai o n 2006 - 2010 thu hút ông o m i t ng l p nhân dân tham gia và hư ng th các giá tr mà ho t ng th d c th thao mang l i, ó là s c kh e, tinh th n cao thư ng, tính k lu t và s oàn k t các công ng dân t c, thu d n cách bi t m c hư ng th gi a thành th và nông thôn. - Th d c th thao cũng góp ph n nâng cao ch s phát tri n con ngư i (HDI) nh m ph c v s nghi p phát tri n kinh t xã h i t nh nhà, xây d ng và b o v t qu c.
 5. - Phát tri n TDTT qu n chúng góp ph n gi gìn, phát huy b n s c văn hoá dân t c, duy trì và phát tri n các giá tr truy n th ng, xây d ng i s ng văn hoá trong gia ình, khóm p, khu dân cư, n nh tr t t xã h i. - Tăng cư ng s u tư phát tri n c a nhà nư c i ôi v i Ny m nh xã h i hoá huy ng m i ngu n l c phát tri n TDTT. II. M C TIÊU: 1. M c tiêu chung: M r ng và nâng cao hi u qu , t o s chuy n bi n m nh m , toàn di n phong trào th d c th thao qu n chúng cơ s , a bàn, i tư ng. Huy ng s c m nh toàn xã h i chăm lo giáo d c th ch t cho nhân dân, nâng cao nh n th c c a m i ngư i dân trong vi c t p luy n th d c th thao tr thành nhu c u c a a s nhân dân, làm cho m i ngư i dân u ư c hư ng th và tham gia các ho t ng văn hoá th thao nh m tăng cư ng s c kh e, nâng cao t m vóc và th tr ng, góp ph n nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c cho s nghi p công nghi p hóa-hi n i hóa, áp ng yêu c u phát tri n kinh t -xã h i c a t nh. Phát tri n phong trào t p luy n TDTT cho m i ngư i s góp ph n n nh, gi gìn an ninh chính tr và Ny lùi các t n n xã h i. 2. Ch tiêu ch y u: Tiêu chí 2006 2010 1. S ngư i t p luy n TDTT thư ng xuyên 21% 27% 2. S gia ình th thao 20% 25% 3.S câu l c b th d c th thao Tăng 5% so v i Tăng 20% so năm 2005 v i năm 2005 4. S trư ng h c m b o giáo d c th ch t 100% 100% có ch t lư ng 5.S trư ng th c hi n t p luy n TDTT ngo i 55% 80% khoá 6. S chi n sĩ Quân i t tiêu chuNn rèn 95% 100% luy n thân th theo quy nh 7. S chi n sĩ Công an t tiêu chuNn rèn 90% 95% luy n thân th theo quy nh 8. S CNVC-L t p luy n TDTT thư ng 53% 60% xuyên 3. i tư ng c a án:
 6. - Ngư i t p th d c th thao xã, phư ng, th tr n bao g m: thanh thi u niên, h c sinh, ngư i cao tu i và ngư i khuy t t t, cán b công ch c, viên ch c, nông dân… - Ngư i t p th d c th thao trong trư ng h c các c p ph thông, trư ng trung h c chuyên nghi p d y ngh , i h c… - L c lư ng vũ trang: cán b , chi n sĩ thu c l c lư ng quân i, công an. III. NHI M V VÀ GI I PHÁP: 1. Nhi m v : 1.1 Xây d ng phong trào th d c th thao cơ s : Ny m nh hơn n a phong trào t p luy n TDTT vùng nông thôn hư ng ng cu c v n ng "Toàn dân rèn luy n thân th theo gương Bác H vĩ i". Xây d ng và phát tri n phong trào TDTT các c m tuy n dân cư vư t lũ, khu dân cư m i, p văn hoá, g n vi c xây d ng phong trào TDTT v i cu c v n ng “ Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hoá ”. Thư ng xuyên tuyên truy n v n ng trong nhân dân m i ngư i t ch n cho mình m t môn th thao thích h p luy n t p vì s c kh e. Ti p t c duy trì và nâng cao ch t lư ng các gi i bóng á, bóng chuy n, vi t dã nông dân; m r ng hình th c và n i dung các gi i thi u th thao phù h p v i i tư ng thu hút ngày càng ông o nhân dân tham gia, nh t là cơ s , vùng ng bào dân t c, vùng biên gi i. Khôi ph c và phát tri n các môn th thao dân t c, các trò chơi dân gian, ưa các lo i hình trên vào ph c v các ngày l h i a phương như: Ny g y, kéo co, ua xu ng, ua bò, bơi ph thông… - Th c hi n t t chương trình giáo d c th ch t trong trư ng h c các c p góp ph n nâng cao th l c, trí l c c a h c sinh - sinh viên, chu n b th h tương lai cho An Giang th c hi n th ng l i s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá t nh nhà. T ch c t t các gi i th thao h c sinh, sinh viên và HKP các c p, tham gia HKP c p khu v c và toàn qu c l n th VII - 2008, l n th VIII - 2012, v i s môn nhi u hơn và thành tích ngày càng cao hơn. - Ny m nh phong trào m i cán b , CNVC-L t ch n m t môn th thao phù h p t p luy n nâng cao s c kh e, ph c v lao ng và công tác; g n phong trào TDTT v i cu c v n ng “ xây d ng i s ng văn hoá cơ s ” trong CNVC- L . Phát tri n cơ s v t ch t trong các cơ quan, doanh nghi p m b o nhu c u t p luy n c a CNVC - L . Duy trì và nâng cao ch t lư ng h i thao CNVC-L các c p, các ngành, t nh. Tham d h i thao CNVC-L khu v c, toàn qu c t k t qu cao. - Th c hi n t t công tác hu n luy n th l c trong l c lư ng vũ trang, nh m nâng cao trình th l c, tăng cư ng s c kh e góp ph n nâng cao ý chí chi n u, giáo d c o c, ý th c t ch c k lu t và ph c v i s ng văn hóa tinh th n cán b , chi n sĩ l c lư ng vũ trang. K t h p ch t ch phong trào “Toàn dân rèn luy n thân th theo gương Bác H vĩ i” v i “Xây d ng ơn v hu n luy n th l c và ho t ng TDTT gi i”.
 7. ng viên, khuy n khích và t o i u ki n thu n l i cho ngư i cao tu i t p luy n th d c th thao khôi ph c s c kh e, nâng cao tu i th ; phát tri n ngày càng nhi u câu l c b , nhóm t p luy n TDTT c a ngư i cao tu i, các câu l c b s c kh e ngoài tr i. Duy trì hàng năm H i thao ngư i cao tu i t cơ s n t nh. 1.2 Xây d ng t ch c b máy, cơ ch ho t ng c a t ch c th d c th thao cơ s : - Ti p t c hoàn ch nh h th ng t ch c b máy c a ngành TDTT, m b o công tác ch o, i u hành và t ch c các ho t ng TDTT cơ s . - Xây d ng, c ng c và nâng ch t các câu l c b , i th thao xã, phư ng, th tr n trên cơ s phù h p phát tri n phong trào và i u ki n th c t c a a phương làm nòng c t cho ho t ng th d c th thao cơ s . - Khuy n khích công tác xã h i hoá th d c th thao, phát tri n các cơ s t p luy n, d ch v th d c th thao ngoài công l p theo qui nh t o thêm cơ s v t ch t, ngu n kinh phí cho ho t ng TDTT cơ s . 1.3 Xây d ng đ i ngũ hư ng d n viên cơ s : - Nghiên c u xu t chính sách ưu ãi cho sinh viên theo h c i h c th d c th thao t p trung ào t o i ngũ công ch c k c n cho nh ng năm sau 2010. i ôi v i ào t o chính quy, ch ng ph i h p v i Trư ng i h c Th d c Th thao II m khoá ào t o i h c th d c th thao t i ch c t i An Giang nâng cao trình chuyênh môn cho i ngũ cán b ang công tác trong ngành. - M i xã, phư ng, th tr n ph i có 01 cán b ph trách công tác TDTT ư c b i dư ng và ào t o v nghi p v t ch c và hư ng d n các ho t ng TDTT cơ s . ng th i chú tr ng vi c b i dư ng chuyên môn cho các hư ng d n viên, tr ng tài a phương cơ s trong các câu l c b , các i m t p hình thành l c lư ng c ng tác viên TDTT cơ s 1.4 Xây d ng cơ s v t ch t, sân bãi t p luy n cho th d c th thao cơ s : Trên cơ s quy ho ch t ng th , chính quy n xã, phư ng ti n hành quy ho ch qu t xây d ng các công trình th thao c a a phương. T n d ng công viên cây xanh, bãi t tr ng ngư i dân t p luy n TDTT h ng ngày. i v i các trư ng h c khi xây d ng m i nh t thi t ph i có sân bãi th thao theo qui nh. Ph n u nâng bình quân di n tích t th thao lên 2 - 3 m2/ngư i dân và 2,5 m2/ h c sinh. Căn c hi n tr ng sân bãi th thao các a phương cơ s xây d ng k ho ch s d ng có hi u qu và trình c p có thNm quy n c p b sung qu t cho công trình th thao n năm 2010 và nh ng năm ti p theo. - C p huy n: khu liên h p, g m các công trình: + 01 sân v n ng. + 01 nhà t p và thi u quy mô 1.000 khán gi .
 8. + 01 h bơi 50 m (ho c 25 m). - C p xã: + 01 sân bóng á. + Khu th thao ph thông +M ts i m, phòng t p TDTT các môn th thao ơn gi n. + Nhà văn hóa xã. + M i p có m t sân bóng chuy n ho c c u lông, á c u Trong qui ho ch xây d ng các khu dân cư, ô th và các công trình công c ng, c n có qui nh c th v vi c qui ho ch t và xây d ng công trình th d c th thao ph c v nhu c u t p luy n c a qu n chúng nhân dân và thanh thi u niên, h c sinh (c n ph i b trí các công trình th thao g n khu dân cư, trư ng h c). V n ng các cơ quan, oàn th , các t ch c kinh t trên a bàn xây d ng và duy trì các cơ s t p luy n th d c, th thao theo cơ ch xã h i hoá 2. Các gi i pháp: 2.1 Ti p t c tuyên truy n Ch th 17/CT.TƯ c a ban Bí thư Trung ương ng, k ho ch 12 c a Ban Thư ng v t nh An Giang v phát tri n TDTT n năm 2010 và pháp l nh TDTT n r ng rãi trong nhân dân, nh t là trong trư ng h c, cơ quan, doanh nghi p, l c lư ng vũ trang, các t ch c xã h i m i ngư i nâng cao nh n th c v TDTT, t ó t mình luy n t p và tham gia các ho t ng TDTT. Công tác tuyên truy n c n ư c th c hi n thư ng xuyên v i nhi u hình th c phong phú như: ph bi n t p trung, qua ài phát thanh, truy n hình, báo chí, các cu c thi u, bi u di n giao lưu TDTT ... Toàn ngành tri n khai th c hi n quy ho ch phát tri n TDTT giai o n n 2015 và nh hư ng n 2020, Quy t nh 100/2005/Q -TG c a Th tư ng Chính ph v chương trình phát tri n th d c th thao xã, phư ng, th tr n n năm 2010; Quy t nh 2737/Q -UBND ngày 03/10/2005 c a y ban nhân dân t nh An Giang v vi c ban hành k ho ch “ Ny m nh xã h i hóa trong các ho t ng giáo d c, y tê, văn hóa, th d c th thao giai o n 2005-2010”; ưa các n i dung trên vào k ho ch ho t ng giai o n 2006-2010 c a t ng ngành, t ng a phương. 2.2 Tăng cư ng s lãnh o c a ng và chính quy n các c p i v i công tác th d c th thao qu n chúng: ưa nhi m v phát tri n th d c th thao vào k ho ch phát tri n kinh t - xã h i hàng năm cơ s . T ch c quán tri t và th c hi n các ch trương chính sách c a ng và nhà nư c v công tác th d c th thao.
 9. Th c hi n cu c v n ng “ Toàn dân rèn luy n thân th theo gương Bác H vĩ i”, “ kho xây d ng và b o v t qu c” g n v i phong trào “ Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hoá ”. T ch c ng và chính quy n cơ s ph i sơ k t, t ng k t ánh giá v công tác ch o phát tri n phong trào th d c th thao cơ s và coi ây là m t trong nh ng nhi m v chính tr c a a phương, ơn v . V n ng cán b , ng viên, oàn viên ph i gương m u tham gia t p luy n và t ch c cho qu n chúng tham gia các ho t ng TDTT cơ s . 2.3 Xây d ng các hình th c ho t ng th d c th thao cơ s sát v i i tư ng và a bàn. Ngoài nh ng ho t ng th d c th thao ph bi n cho m i ngư i, m i i tư ng và a bàn như: i b , ch y, th d c dư ng sinh, bóng á, bóng chuy n...và nh ng môn truy n th ng m i a phương, c n nh hư ng m r ng các lo i hình ho t ng TDTT qu n chúng phù h p i u ki n cơ s v t ch t, c thù mùa nư c n i, các khu du l ch… khu v c thành ph , th xã , trung tâm huy n, th tr n c n Ny m nh và duy trì phong trào t p luy n các môn như: i b , th d c thNm m , th hình, bơi l i, c u lông, á c u, bóng bàn, qu n v t, dư ng sinh. khu v c mi n núi, nông thôn c n duy trì các môn th thao như i b , ua xu ng và các môn th thao dân t c, dân gian. 2.4 H th ng thi u th d c th thao qu n chúng: C ng c và hoàn thi n h th ng thi u các môn th thao hàng năm t cơ s lên t nh theo hư ng n nh và ngày càng a d ng hoá n i dung và hình th c t ch c. Ti p t c duy trì và nâng cao ch t lư ng các gi i bóng á, bóng chuy n, vi t dã nông dân… + Gi i vô ch t nh, huy n, xã: - i h i th d c th thao . - Gi i vô ch t ng môn, gi i vô ch m r ng. - Gi i các câu l c b . + Gi i tr : - H i kh e Phù ng các c p. - Gi i vô ch tr , thanh thi u niên, gi i năng khi u tr ng i m các môn. Riêng bóng á có gi i vô ch các nhóm tu i. + Gi i phong trào :
 10. - H i thao CNVC - L các c p; H i thao các ngành, oàn th , H i thao ngư i cao tu i, H i thao các t ch c ngh nghi p... - Các gi i th thao c thù c a vùng sông nư c ( ua thuy n, ch ng xu ng, bơi vư t sông, bơi vũ trang, c u h , các trò chơi dân gian...). - Các gi i dành cho nông dân, nông thôn (bóng á, bóng chuy n, vi t dã, c u lông, xe p tay c m ngang...). - Các gi i dành cho ng bào dân t c ít ngư i. - Các gi i dành cho ngư i khuy t t t. - Các cu c thi u trong l h i dân t c, l h i truy n th ng . - H i thao gia ình th thao, gi i các câu l c b . - H i thao các khóm p, khu văn hoá. 2.5 Tăng cư ng ph i h p v i các ngành - oàn th : Quân i, Công an, oàn thanh niên, H i ph n , L L , H i nông dân, Giáo d c, H i ngư i cao tu i, UB DSG &TE, ài PT-TH, Báo An Giang… thông qua vi c xây d ng chương trình ph i h p liên t ch giai o n 2006 - 2010 và c th k ho ch ph i h p ho t ng hàng năm. 2.6 T p trung th c hi n l trình xã h i hoá n năm 2010, tr ng tâm là nh ng n i dung nhi m v th c hi n có hi u qu vi c xã h i hoá i v i các ho t ng th d c th thao a d ng hoá các lo i hình t ch c th d c th thao qu n chúng, t o i u ki n và môi trư ng thu n l i nh m huy ng, khai thác m i ngu n l c, t o ngu n tài chính cho các ho t ng và thi u th d c th thao cơ s . K t h p v i UBND các huy n, th xã, thành ph t ch c l y ý ki n c a ch sân bãi TDTT, cơ s , d ch v TDTT tư nhân v các chính sách ưu ãi u tư ki n ngh i u ch nh b sung cho phù h p v i th c t , qua ó t o hành lang pháp lý th c s h p d n, thu hút u tư. Xây d ng và trình UBND t nh ban hành cơ ch giao sân bóng á xã cho tư nhân qu n lý, khai thác s d ng nh m chuy n d n vi c u tư sân bóng á và các sân bãi th thao khác cho các cơ s ngoài công l p và tư nhân u tư. Huy ng s óng góp c a các t ch c xã h i, òan th và c a các cá nhân h tr , ng h t ch c các gi i th thao t t nh, huy n, xã. i v i các gi i ã có tài tr c n rút kinh nghi m c i ti n công tác t ch c t t hơn, có hi u qu c a phía tài tr và tác ng ngư c l i s phát tri n c a thương hi u nhà tài tr . i v i các gi i chưa có ngu n tài tr ph i xây d ng k ho ch t ch c, quy mô và quy n l i c th c a nhà tài tr th c s h p d n, thu hút các t ch c, cá nhân tham gia tài tr . M r ng và khuy n khích các lo i hình d ch v th d c th thao ngoài công l p, tư nhân, t o ngu n cho ho t ng th d c th thao cơ s . 2.7 T ch c t t công tác thi ua, khen thư ng.
 11. Phát ng phong trào thi ua tiên ti n và l ng ghép các ch tiêu v TDTT vào tiêu chuNn công nh n khóm, p văn hoá hàng năm. Hàng năm, ban văn hoá- th d c th thao tham mưu cho chính quy n cơ s xã, phư ng, th tr n xây d ng k ho ch phát tri n th d c th thao g n v i phong trào “ Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hoá ” T ch c th c hi n, ki m tra, ánh giá và báo cáo cơ quan TDTT c p huy n, th v k t qu th c hi n các ch tiêu phát tri n TDTT qu n chúng cơ s , làm căn c bi u dương, khen thư ng nh ng t p th , cá nhân có thành tích i v i vi c phát tri n phong trào cơ s . IV. T CH C TH C HI N: - S th d c th thao xây d ng k ho ch tri n khai th c hi n án trên cơ s quy ho ch phát tri n ngành th d c th thao n năm 2010 cho các trung tâm TDTT, Trung tâm VHTT các huy n, th xã, thành ph và các ơn v trên có trách nhi m tri n khai, hư ng d n th c hi n cho các xã, phư ng, th tr n trên a bàn qu n lý. - S TDTT ph i h p v i các ngành, oàn th xây d ng và hư ng d n n i dung ho t ng th d c th thao cho các i tư ng: * Liên oàn Lao ng t nh: t ch c th c hi n chương trình “xây d ng i s ng văn hoá cơ s ” trong CNVC-L giai o n 2006 – 2010. * H i Nông dân Vi t Nam t nh: th c hi n Ch th 11, Ch th 24 c a UBND t nh và các chương trình ho t ng TDTT trong nông dân. * S Giáo d c và ào t o, U ban Dân s Gia ình & Tr em, oàn TNCSHCM: phát ng phong trào t p luy n và tham gia các ho t ng TDTT trong thanh thi u niên, h c sinh. * H i Liên hi p Ph n t nh: phát ng phong trào t p luy n và tham gia các ho t ng TDTT trong i tư ng ph n . * Công an, Quân s : phát ng phong trào t p luy n và tham gia các ho t ng TDTT trong cán b , chi n sĩ. * y ban M t tr n t qu c Vi t Nam t nh, H i ngư i cao tu i: phát ng phong trào t p luy n và tham gia các ho t ng TDTT trong nhân dân và ngư i cao tu i, g n cu c v n ng “toàn dân rèn luy n thân th theo gương Bác H vĩ i” v i phong trào “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hoá”. * S Tài chính: nghiên c u, xu t cơ ch chính sách cho cán b , nh m c kinh phí ho t ng xã, phư ng, th tr n. * S Tài nguyên - Môi trư ng, S Xây d ng: ph i h p th c hi n trong vi c l p, thNm nh qui ho ch t và xây d ng công trình th d c th thao c p huy n, th và xã, phư ng, th tr n.
 12. * S K ho ch- u tư: ph i h p vi c phân b , phân kỳ v xây d ng cơ s v t ch t cho th d c th thao các a phương cơ s . * S N i v : ph i h p trong vi c hư ng d n xây d ng b máy c a các t ch c xã h i. - U ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph trên cơ s n i dung án, l p k ho ch giai o n 2006 - 2010 và k ho ch hàng năm c a a phương tri n khai ph i h p v n ng và t ch c nhân dân trên a bàn xã, phư ng, th tr n tham gia th c hi n phù h p tình hình th c t a phương hoàn thành các m c tiêu ư c ra. - Thành l p Ban ch o qu n lý, ch o, hư ng d n các a phương th c hi n và ôn c, ki m tra vi c th c hi n.
Đồng bộ tài khoản