Quyết định số 3207/2008/QĐ-BNG

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
64
lượt xem
3
download

Quyết định số 3207/2008/QĐ-BNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3207/2008/QĐ-BNG về việc ban hành quy chế về miễn thị thực đối với công dân Liên bang Nga mang hộ chiếu phổ thông do Bộ Ngoại giao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3207/2008/QĐ-BNG

  1. B NGO I GIAO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 3207/2008/Q -BNG Hà N i, ngày 10 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH V MI N THN TH C I V I CÔNG DÂN LIÊN BANG NGA MANG H CHI U PH THÔNG B TRƯ NG B NGO I GIAO Căn c Pháp l nh v nh p c nh, xu t c nh và cư trú c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 28 tháng 4 năm 2000; Căn c Ngh nh s 15/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Ngo i giao; Căn c Công văn s 5979/VPCP-QHQT ngày 11/9/2008 c a Văn phòng Chính ph v vi c mi n th th c cho công dân Liên bang Nga mang h chi u ph thông; QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch v mi n th th c cho công dân Liên bang Nga mang h chi u ph thông v i th i h n t m trú 15 ngày không phân bi t m c ích nh p c nh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01/01/2009. i u 3. Th trư ng các ơn v có liên quan c a B Ngo i giao có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Tòa án nhân dân t i cao; Nguy n Thanh Sơn - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TƯ; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Công báo; - Lưu HC, LS.
  2. QUY CH V MI N THN TH C I V I CÔNG DÂN LIÊN BANG NGA MANG H CHI U PH THÔNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 3207/2008/Q -BNG ngày 10 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Ngo i giao) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Công dân Liên bang Nga mang h chi u ph thông và không phân bi t m c ích nh p c nh ư c mi n th th c khi nh p c nh, xu t c nh Vi t Nam v i th i h n t m trú t i Vi t Nam không quá 15 ngày k t ngày nh p c nh, n u áp ng các i u ki n sau: a) Có h chi u h p l do cơ quan có thNm quy n c a Liên Bang Nga c p và còn giá tr ít nh t 03 tháng k t ngày nh p c nh; b) Có vé phương ti n giao thông kh h i ho c i ti p nư c khác; c) Không thu c m t trong các i tư ng không ư c phép nh p c nh Vi t Nam theo quy nh c a m c (b), (c), (d) và ( ) kho n 1 i u 8 Pháp l nh v nh p c nh, xu t c nh và cư trú c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 28 tháng 4 năm 2000. i u 2. Công dân Liên bang Nga nói t i i u 1 có nhu c u l i quá 15 ngày, n u th c s có lý do chính áng và ư c cơ quan, t ch c, cá nhân t i Vi t Nam có văn b n ngh g i C c Qu n lý xu t nh p c nh – B Công an ( i v i ngư i thu c di n làm th t c t i B Công an) ho c C c Lãnh s , C c L tân Nhà nư c, S Ngo i v thành ph H Chí Minh – B Ngo i giao ( i v i ngư i thu c di n làm th t c t i B Ngo i giao) thì có th ư c xem xét c p th th c và gia h n t m trú phù h p v i m c ích xin l i và mi n thu l phí th th c, t m trú. i u 3. Công dân Liên bang Nga không áp ng m t trong các i u ki n nêu t i i u 1 Quy ch này s không ư c nh p c nh ho c b rút ng n th i h n t m trú t i Vi t Nam. Chương 2. T CH C TH C HI N i u 4. Công dân Liên bang Nga thu c di n ư c mi n th th c nêu t i i u 1 Quy ch này, ã nh n th th c Vi t Nam trư c ngày 01/01/2009, nh p xu t c nh Vi t Nam bình thư ng theo th i h n giá tr c a th th c ó. i u 5. C c trư ng C c Lãnh s ch u trách nhi m làm th t c i ngo i thông báo cho phía Liên bang Nga v vi c mi n th th c cho công dân Liên bang Nga quy nh t i Quy ch này cũng như vi c Chính ph Vi t Nam có th h y b vi c th c hi n Quy ch này khi c n thi t.
  3. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Thanh Sơn
Đồng bộ tài khoản