Quyết định số 321/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định số 321/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 321/2006/QĐ-UBND về việc thu hồi và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Bách Thông (TNHH) tại huyện Từ Sơn Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 321/2006/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 321/2006/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 08 tháng 03 năm 2006 QUYẾT ÐỊNH VỀ VIỆC THU HỒI VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÔNG TY BÁCH THÔNG (TNHH) TẠI HUYỆN TỪ SƠN CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Ðất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NÐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ; Quyết định số 24/2004/QÐ-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 13/TT - TNMT ngày 24/02/2006, QUYẾT ÐỊNH: Ðiều 1. Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất 4.430m2, tại xã Ðồng Quang (Cụm công nghiệp Dốc Sặt, huyện Từ Sơn) đã cấp cho Công ty Cẩm Tú (TNHH) theo Quyết định số 1470/QÐ-CT ngày 06/9/2004 do hư hỏng và Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất đang sử dụng xây dựng Xưởng sản xuất đồ gỗ này (4.430,0m2) cho Công ty Bách Thông (TNHH); thời hạn sử dụng đất đến tháng 12/2053, do Công ty Cẩm Tú (TNHH) dang ký lại tên thành Công ty Bách Thông (TNHH) theo giấy đăng ký kinh doanh số 21.02.000166 ngày 09/02/2006 của Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Ðầu tư Bắc Ninh. Ðiều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty Cẩm Tú (TNHH) trước khi giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Bách Thông (TNHH) theo quy định. Ðiều 3. Thủ trưởng các cơ quan : Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Từ Sơn, UBND xã Ðình Bảng và Công ty Bách Thông (TNHH) căn cứ Quyết định thi hành./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
  2. Bùi Vĩnh Kiên
Đồng bộ tài khoản