Quyết định số 3228/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
1
download

Quyết định số 3228/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3228/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3228/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  1. B KHOA H C VÀ CÔNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NGH NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 3228/Q -BKHCN Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2007 QUY T NNH V VI C CÔNG B TIÊU CHU N QU C GIA B TRƯ NG B KHOA H C VÀ CÔNG NGH Căn c Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t ngày 29/6/2006; Ngh nh s 127/2007/N -CP ngày 01/8/2007 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t; Căn c Ngh nh s 54/2003/N -CP ngày 19/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Khoa h c và Công ngh và Ngh nh s 28/2004/N -CP ngày 16/01/2004 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 54/2003/N -CP; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Tiêu chu n o lư ng Ch t lư ng, QUY T NNH: i u 1. Công b 04 Tiêu chuNn Qu c gia sau ây: 1. TCVN 1044 : D ng c thí nghi m b ng th y tinh - D ng c o th tích 2007 b ng th y tinh - Phương pháp s d ng và th dung tích (ISO 4787 : 1984) 2. TCVN 1048 : Th y tinh - b n ăn mòn b i axit clohydric 100oC - 2007 Phương pháp ph phát x ng n l a ho c phương pháp ph (ISO 1176 : h p th nguyên t ng n l a 1985) 3. TCVN 7149 : D ng c thí nghi m b ng th y tinh - Buret 2007 (ISO 385 : 2005) 4. TCVN 7150 : D ng c thí nghi m b ng th y tinh - Pipet chia 2007 (ISO 835 : 2007) i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký./.
  2. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - T ng c c T C; - Lưu HS, VT. Tr n Qu c Th ng
Đồng bộ tài khoản