Quyết định số 3234/QĐ-BGTVT về việc tặng bằng khen do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
31
lượt xem
2
download

Quyết định số 3234/QĐ-BGTVT về việc tặng bằng khen do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3234/QĐ-BGTVT về việc tặng bằng khen do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3234/QĐ-BGTVT về việc tặng bằng khen do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 3234/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG BẰNG KHEN BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Xét đề nghị của Tổng Công ty Vận tải thủy và theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cho 11 tập thể, 26 cá nhân thuộc Tổng Công ty Vận tải thủy ( Có danh sách kèm theo ) Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2007 Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vận tải thủy, các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận : THỨ TRƯỞNG - Như Điều 2; - Bộ trưởng (để b/c); - Lưu: VT, Vụ TCCB. Ngô Thịnh Đức DANH SÁCH 11 TẬP THỂ VÀ 26 CÁ NHÂN THUỘC TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Kèm theo Quyết định số 3234 /QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2008) I. TẬP THỂ: 1. Công ty cổ phần Vận tải thủy số 3 2. Đoàn tầu 3TĐ 09, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 3 3. Phòng Kế hoạch, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 4 4. Phòng Điều độ vận tải, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 4 5. Phòng Tài chính kế toán, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 4 6. Xí nghiệp Sửa chữa tầu 200, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 4 7. Công ty cổ phần Cảng Hà Bắc 8. Phòng Tài chính kế toán, Công ty cổ phần Cảng Hà Bắc 9. Cảng Hà Nội 10. Phòng Kinh doanh 11. Trung tâm Vận tải dịch vụ và Đại lý vận tải II. CÁ NHÂN: 1. Phạm Văn Lành, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty 2. Trần Xuân Đính, Phó Tổng Giám đốc 3. Nguyễn Mạnh Hùng, Chánh Văn phòng tổng hợp 4. Nguyễn Tử Thư, Phó Chánh Văn phòng tổng hợp 5. Vũ Văn Thanh, Giám đốc Trung tâm Vận tải dịch vụ và Đại lý vận tải
  2. 6. Nguyễn Đăng Doanh, Thuyền trưởng tầu TĐB 17, Trung tâm Vận tải dịch vụ và Đại lý vận tải 7. Vũ Cao Thắng, Trưởng phòng Quản lý phương tiện, Công ty CP Vận tải thủy số 2 8. Quách Phấn Kỳ, Trưởng phòng Kế hoạch, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 2 9. Lê Ngọc Tiện, Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ - Lao động, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 2 10. Tống Văn Sự, Công nhân Tổ Sắt hàn 8, Chi nhánh Xí nghiệp 71, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 2 11. Hoàng Phú Cường, Giám đốc Xí nghiệp Bến xe Lạc Long, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 3 12. Nguyễn Văn Trung, Xưởng trưởng Xưởng Sửa chữa Hiệp Hưng, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 3 13. Phạm Huy Ngàn, Trưởng phòng Kỹ thuật vật tư, Cty cổ phần Vận tải thủy số 3 14. Trịnh Minh Nghìn, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải thủy số 4 15. Nguyễn Văn Cảnh, Trưởng phòng Kế hoạch, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 4 16. Nguyễn Văn Chung, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Lao động, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 4 17. Nguyễn Quang Chiểu, Thuyền trưởng TĐ09 - 4, Công ty CP Vận tải thủy số 4 18. Lê Văn Soái, Trưởng phòng Điều độ vận tải, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 4 19. Ngô Xuân Đến, Chánh Văn phòng, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 4 20. Nguyễn Thị Hòa, Kế toán trưởng, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 4 21. Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp Sửa chữa tàu 81, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 4 22. Nguyễn Sỹ Cần, Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp Sửa chữa tàu 200, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 4 23. Phùng Văn Khuyến, Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp Hùng Vương, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 4 24. Thân Văn Vân, Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Bắc Giang, Công ty cổ phần Cảng Hà Bắc 25. Nguyễn Thị Hương, Kế toán trưởng, Cảng Hà Nội 26. Vũ Công Khải, Giám đốc Công ty Xây lắp và tư vấn thiết kế Để lại: - Đã được khen thưởng BK của Bộ trưởng Bộ GTVT theo Quyết định số 3124/QĐ-BGTVT ngày 18/10/2007: (02 tập thể; 02 cá nhân) 1. Chi nhánh Bắc Giang, Công ty cổ phần Cảng Hà Bắc 2. Phòng Tài chính kế toán 3. Phạm Văn Tiệc, Thuyền trưởng 3TĐ 09, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 3 4. Nguyễn Quang Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hà Bắc - Không đủ tiêu chuẩn (2 năm liền không đạt tập thể LĐXS hoặc Chiến sỹ TĐ cơ sở): (12 tập thể; 08 cá nhân) 1. Văn phòng Đảng uỷ, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 2 2. Đoàn tầu 2TĐ 102, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 2 3. Đoàn tầu 2TĐ 56, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 2 4. Đoàn tầu 2TĐ 115, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 2 5. Tổ Sắt hàn 2, Chi nhánh Xí nghiệp 71, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 2 6. Xí nghiệp Bến xe khách Lạc Long, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 3 7. Xí nghiệp Sửa chữa tầu 81, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 4 8. Phòng Tài chính kế toán, Cảng Hà Nội 9. Đoàn TĐ 1422 NĐ, Công ty cổ phần Vận tải thủy Nam Định 10. Đoàn TĐ 1748 NĐ, Công ty cổ phần Vận tải thủy Nam Định 11. Đoàn TĐB17, Trung tâm Vận tải dịch vụ và Đại lý vận tải 12. Văn phòng tổng hợp 13. Phạm Xuân Đức, Trưởng phòng Khoa học Kỹ thuật, Công ty cổ phần Vận tải thủy số 2 14. Nguyễn Xuân Nhi, Thuyền trưởng tầu 2TĐ 56, Cty cổ phần Vận tải thủy số 2
  3. 15. Nguyễn Văn Huỳnh, Thuyền trưởng tầu 2TĐ 102, Cty cổ phần Vận tải thủy số 2 16. Đào Văn Đoan, Trưởng phòng Kỹ thuật vật tư, Cảng Việt Trì 17. Nguyễn Trọng Thành, Xưởng trưởng Xưởng Cơ khí, Cảng Việt Trì 18. Nguyễn Minh Trung, Công nhân Đội xe Cơ giới, Cảng Việt Trì 19. Võ Duy Sỹ, Trưởng phòng Khoa học kỹ thuật và Hợp tác quốc tế 20. Vũ Văn Tiến, Giám đốc chi nhánh tại Quảng Ninh
Đồng bộ tài khoản