Quyết định số 324-LĐ/QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 324-LĐ/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 324-LĐ/QĐ về việc ban hành bản danh mục số 1 chức danh đầy đủ viên chức ngành y tế do Bộ Lao động ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 324-LĐ/QĐ

 1. B LAO NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 324-L /Q Hà N i, ngày 19 tháng 12 năm 1984 QUY T NNH C A B TRƯ NG B LAO NG S 324-L /Q NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM 1984 BAN HÀNH B N DANH M C S 1 CÁC CH C DANH Y VIÊN CH C NGÀNH Y T B TRƯ NG B LAO NG Căn c Quy t nh s 36-CP ngày 2-2-1980 c a H i ng Chính ph và Ch th 277- TTg ngày 1-10-1980 c a Th tư ng Chính ph v vi c nghiên c u xây d ng danh m c và tiêu chu n nghi p v các ch c v viên ch c nhà nư c; Căn c Quy t nh s 117-H BT ngày 15-7-1982 c a H i ng B trư ng ban hành b n danh m c s 1 các ch c v viên ch c nhà nư c; Căn c i m 2 Ch th s 124-H BT ngày 7-11-1983 c a H i ng B trư ng; Theo ngh c a B trư ng B Y t và k t lu n c a cu c h p ti u ban danh m c và tiêu chu n nghi p v viên ch c nhà nư c ngày 12-10-1984 Q UY T N NH i u 1 . - Nay ban hành b n danh m c s 1 ch c danh y các ch c v viên ch c ngành y t g m 441 ch c danh (có b n danh m c kèm theo). i u 2 . - Căn c b n danh m c này, B Y t ti n hành xây d ng tiêu chuNn nghi p v và t ch c hư ng d n th c hi n h th ng ch c danh viên ch c này trong toàn ngành nh m em l i hi u qu thi t th c, làm cho b máy g n nh , tăng cư ng hi u l c qu n lý trên m i m t công tác. i u 3 . - Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày ký, các văn b n trư c ây trái v i văn b n này u bãi b . i u 4 . - B trư ng B Y t và các b có liên quan, U ban nhân dân các t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương và cơ s có s d ng các ch c danh viên ch c ngành y t có trách nhi m thi hành Quy t nh này. ào Thi n Thi ( ã ký) B N DANH M C S 1
 2. CH C DANH Y CÁC CH C V V IÊ N C H C NGÀNH Y T 1. N i dung b n danh m c s 1 ngành y t Căn c Quy t nh 117-H BT ngày 15-7-1982 c a H i ng B trư ng và các quy nh trong b n danh m c s 1 (ch c danh g c) ã ban hành; b n danh m c s 1 ch c danh y các viên ch c ngành y t ư c ban hành theo Quy t nh s 324-L /Q ngày 19-12-1984 bao g m 441 ch c danh c th như sau: Lo i A: Viên ch c lãnh o: Nhóm 9: 79 ch c danh y ; Nhóm 8: 173 ch c danh y Lo i B: Viên ch c chuyên môn: Nhóm 5: 187 ch c danh y Lo i C: Viên ch c th c hành nghi p v và k thu t. Nhóm 0: 2 ch c danh y 2. Quy nh s d ng D a theo quy nh v ph m vi s d ng i v i m i ch c danh ghi trong b n danh m c s 1 các ch c danh y c a ngành y t , B Y t ti n hành xây d ng tiêu chuNn nghi p v và hư ng d n cho các ơn v áp d ng. M i ch c danh y ư c s d ng trong th c t ph i có n i dung lao ng úng v i lu n ch ng khoa h c ã nghiên c u khi hình thành các ch c danh ó và B Y t hư ng d n n i dung cho t ng cơ s , cho t ng viên ch c. Khi có trư ng h p thay i các n i dung lao ng, cơ quan ch qu n ph i báo cáo v i B Y t và ư c s th ng nh t c a B lao ng (theo i u 2 c a Quy t nh s 117-H BT ngày 15-7-1982 c a H i ng B trư ng) v s s a i ho c ngo i l . 3. B n danh m c s 1 ch c danh y các ch c v viên ch c ngành y t : STT Nhóm Ch c Mã s Ch c Ph m vi áp d ng danh danh y g c 117- H BT 1 2 3 4 5 6 1 9 B 9010 B trư ng B Yt trư ng B Yt 2 9011 Th trư ng B Yt th nh t 3 9012 Th trư ng B Yt 4 Giám c 9080 Giám c B nh vi n Vi t Nam - C ng b nh vi n hoà dân ch c ngo i khoa Trung ương 5 9080 Giám c B nh vi n B ch mai, Hu , Ch b nh vi n R y, Thái Nguyên, ng H i,
 3. a khoa Uông Bí Trung ương 6 9080 Giám c B nh vi n qu c t b nh vi n a khoa ngo i ki u 7 9080 Giám c Các b nh vi n a khoa các b nh vi n ngành a khoa các ngành 8 9080 Giám c Các b nh vi n a khoa trung b nh vi n tâm t nh t/ph a khoa trung tâm t nh, thành ph 9 9080 Giám c Các b nh vi n a khoa khu b nh vi n v c t nh, thành ph a khoa khu v c t nh, thành ph 10 9080 Giám c Các b nh vi n a khoa huy n, b nh vi n qu n a khoa huy n, qu n 11 9080 Giám c B nh vi n n i ti t b nh vi n n i ti t 12 9080 Giám c B nh vi n ung thư b nh vi n ung thư (B nh vi n K) 13 9080 Giám c B nh vi n tâm th n Trung b nh vi n ương tâm th n Trung ương 14 9080 Giám c Các b nh vi n tâm th n t nh, b nh vi n thành ph tâm th n t nh thành ph 15 9080 Giám c B nh vi n 71 và 74
 4. b nh vi n lao Trung ương 16 9080 Giám c Các b nh vi n lao t nh, thành b nh vi n ph lao t nh, thành ph 17 9080 Giám c B nh vi n Vi t - Xô, E, GI, C, b nh vi n Th ng nh t cán b Trung ương các c p 18 9080 Giám c Các b nh vi n y h c dân t c b nh vi n y t nh, thành ph h c dân t c t nh, thành ph 19 9 Giám c 9080 Giám c Các b nh vi n nhi t nh, thành b nh vi n ph nhi t nh, thành ph 20 Giám c Các b nh vi n ph s n t nh, b nh vi n thành ph ph s n t nh, thành ph 21 9080 Giám c Các b nh vi n truy n nhi m b nh vi n t nh, thành ph truy n nhi m t nh, thành ph 22 9080 Giám c Các b nh vi n da li u t nh, b nh vi n thành ph da li u t nh, thành ph 23 9080 Giám c Các nhà h sinh qu n, th nhà h sinh qu n, th 24 9080 Giám c Các khu i u tr phong Trung khu i u tr ương phong Trung ương 25 9080 Giám c Các khu i u tr phong t nh,
 5. khu i u tr thành ph phong t nh, thành ph 26 9080 Giám c Trung tâm tuyên truy n b o v trung tâm s c kho tuyên truy n b o v s c kho 27 9080 Giám c Nhà xu t b n y h c nhà xu t b nyh c 28 9080 Giám c Nhà i u dư ng A, B nhà i u dư ng Trung ương 29 9080 Giám c Các nhà i u dư ng t nh, nhà i u thành ph dư ng t nh, thành ph 30 9080 Giám c Các s y t t nh, hành ph , c S y t t nh, khu thành ph , c khu 31 9080 Giám c Các công ty dư c phNm c p I công ty dư c phNm Trung ương 32 9080 Giám c Các công ty dư c phNm c p II công ty dư c phNm t nh, thành ph 33 9080 Giám c Các công ty dư c li u c p I công ty dư c li u Trung ương 34 9080 Giám c Các công ty dư c li u c p II công ty dư c li u t nh, thành ph 35 9080 Giám c Công ty giao nh n hàng y t công ty giao
 6. nh n hàng y t 36 9080 Giám c xí Các xí nghi p liên h p dư c nghi p liên t nh, thành ph h p dư c t nh, thành ph 37 9080 Giám c xí Các xí nghi p dư c c p I nghi p dư c phNm Trung ương 38 9080 Giám c xí Các xí nghi p dư c c p II nghi p dư c phNm t nh, thành ph 39 9080 Giám c xí Xí nghi p hoá dư c nghi p hoá dư c 40 9080 Giám c xí Xí nghi p bao bì dư c nghi p bao bì dư c 41 9 Hi u 9090 Hi u trư ng Các trư ng i h c Y Hà N i, trư ng trư ng i Thái Bình h c Y Hà N i 42 9090 Hi u trư ng Thái Nguyên, Hu trư ng i h c Y Thái Bình 43 9090 Hi u trư ng trư ng i h c Y Thái Nguyên 44 9090 Hi u trư ng trư ng i h c Y Hu 45 9090 Hi u trư ng Trư ng i h c y và Y dư c trư ng i TP H Chí Minh h c Y dư c 46 9090 Hi u trư ng Trư ng i h c dư c trư ng i
 7. h c dư c 47 9090 Hi u trư ng Trư ng cán b qu n lý ngành trư ng cán y t b qu n lý ngành y t 48 9090 Hi u trư ng Trư ng cao ng Y Hà Nam trư ng cao Ninh ng y Trung ương 49 9090 Hi u trư ng Các trư ng cao ng y t nh, trư ng cao thành ph ng y t nh, thành ph 50 9090 Hi u trư ng Trư ng trung h c y h c dân trư ng t c trung h c y h c 51 9090 Hi u trư ng Trung ương Trư ng trung h c trư ng k thu t y t Trung ương trung h c k thu t y t 52 9090 Hi u trư ng Trư ng trung h c k thu t trư ng dư c Trung ương trung h c KT dư c TW 53 9090 Hi u trư ng Các trư ng trung h c y t t nh, trư ng thành ph trung h c y t t nh, thành ph 54 9 T ng 9130 T ng giám Liên hi p các XN dư c Vi t giám c c Liên Nam hi p các xí nghi p dư c Vi t Nam 55 Hi u 9190 Vi n trư ng Vi n ki m nghi m dư c phNm trư ng Vi n ki m nghi m dư c phNm 56 9190 Vi n trư ng Vi n dư c li u
 8. vi n dư c li u 57 9190 Vi n trư ng Vi n v sinh d ch t Hà N i, vi n v sinh Tây Nguyên, Nha Trang, TP d ch t Hà H Chí Minh N i 58 9190 Vi n trư ng Vi n v sinh d ch t Tây Nguyên 59 9190 Vi n trư ng vi n v sinh d ch t Nha Trang 60 9190 Vi n trư ng vi n v sinh d ch t TP H Chí Minh 61 9190 Vi n trư ng Vi n v sinh thành ph H Chí vi n v sinh Minh TP H Chí Minh 62 9190 Vi n trư ng Vi n s t rét ký sinh và côn Vi n s t rét trùng ký sinh trùng và côn trùng trùng 63 9190 Vi n trư ng Vi n giám nh y khoa vi n giám nh y khoa 64 9190 Vi n trư ng Vi n Vacxin Vi n Vacxin 65 9190 Vi n trư ng Vi n m t Vi n m t 66 9190 Vi n trư ng Vi n b o v bà m tr em Vi n ph s n 67 9190 Vi n trư ng Các vi n y h c dân t c vi n y h c
 9. dân t c 68 9190 Vi n trư ng Vi n b o v s c kho tr em vi n b o v s c kho tr em 69 9190 Vi n trư ng Vi n lao và b nh ph i Vi n lao và b nh ph i 70 9190 Vi n trư ng Vi n tai mũi h ng Vi n tai mũi h ng 71 9190 Vi n trư ng Vi n da li u vi n da li u 72 9190 Vi n trư ng Vi n dinh dư ng vi n dinh dư ng 73 9190 Vi n trư ng Vi n răng hàm m t vi n răng hàm m t 74 9190 Vi n trư ng Vi n công nghi p dư c vi n công nghi p dư c 75 9190 Vi n trư ng Vi n y h c lao ng vi n y h c lao ng 76 9190 Vi n trư ng Vi n châm c u vi n châm c u 77 9190 Vi n trư ng Vi n b o v s c kho ngư i vi n b o v có tu i s c kho ngư i có tu i 78 9190 Vi n trư ng Vi n huy t h c và truy n máu vi n huy t h c và truy n máu 79 9190 Vi n trư ng Vi n thông tin và thư vi n y Vi n thông h c tin và thư vi n y h c
 10. 80 8 Chánh 8020 Chánh văn Cơ quan B Y t văn phòng phòng B Y t 81 Giám c 8080 Giám c Trung tâm ki m nh qu c gia Trung tâm Vacxin sinh phNm ki m nh qu c gia Vacxin sinh phNm 82 Phân hi u 8120 Phân viên Các phân vi n s t rét ký sinh trư ng trư ng phân trùng và côn trùng vi n s t rét ký sinh trùng và côn trùng 83 8110 Phân hi u Phân hi u cán b qu n lý trư ng Phân ngành y t hi u cán b qu n lý ngành y t 84 8120 Phân vi n Phân vi n ki m nghi m dư c trư ng Phân phNm vi n ki m nghi m dư c phNm 85 8120 Phân vi n Phân vi n dư c li u trư ng Phân vi n dư c li u 86 8120 Phân vi n Phân vi n răng hàm m t trư ng Phân vi n răng hàm m t 87 Qu n c 8140 Qu n c Phân xư ng SX thu c phân xư ng s n xu t thu c 88 9140 Qu n c Phân xư ng SX d ng c y t phân xư ng s n xu t d ng c y t 89 8220 Trư ng Các hi u thu c huy n qu n th hi u thu c huy n qu n
 11. th 90 Trư ng 8240 Trư ng i Các i v sinh phòng d ch và i v sinh ch ng s t rét phòng d ch và ch ng s t rét 91 8240 Trư ng i Các i y t lưu ng y t lưu ng 92 8 Trư ng 8290 Trư ng Các khoa ngo i khoa khoa ngo i 93 8290 Trư ng Các khoa s n c a b nh vi n khoa ph s n 94 8290 Trư ng Các khoa n ic a BV khoa n i 95 8290 Trư ng Các khoa nhi c a BV khoa nhi 96 8290 Trư ng Các khoa lão khoa c a b nh khoa b o v vi n s c kho ngư i có tu i 97 8290 Trư ng Các khoa truy n nhi m khoa truy n nhi m 98 8290 Trư ng Các khoa c/c u h i s c khoa c p c u 99 8290 Trư ng Các khoa gây mê khoa gây mê 100 8290 Trư ng Các khoa da li u khoa da li u 101 8290 Trư ng Các khoa m t khoa m t 102 8290 Trư ng Các khoa gi i ph u b nh khoa gi i ph u b nh 103 8290 Trư ng Các khoa tai mũi h ng khoa tai
 12. mũi h ng 104 8290 Trư ng Các khoa y h c dân t c khoa y h c dân t c 105 8290 Trư ng Khoa d ng khoa d ng 106 8290 Trư ng Các khoa tâm th n khoa tâm th n 107 8290 Trư ng Các khoa th n kinh khoa th n kinh 108 8290 Trư ng Các khoa v t lý ti t ni u khoa v t lý ti t ni u 109 8290 Trư ng Các khoa huy t h c và truy n khoa huy t máu h c và truy n máu 110 8290 Trư ng Các khoa sinh hoá khoa sinh hoá 111 8290 Trư ng Các khoa vi sinh v t khoa vi sinh v t 112 8290 Trư ng Các khoa X quang khoa X quang 113 8290 Trư ng Các khoa dư c khoa dư c 114 8290 Trư ng Các khoa dinh dư ng khoa dinh dư ng 115 8290 Trư ng Các khoa y h c phóng x khoa y h c phóng x 116 8290 Trư ng Các khoa răng hàm m t khoa răng hàm m t 117 8290 Trư ng Vi n ph s n khoa y h c
 13. th c nghi m t bào 118 8 Trư ng 8310 Trư ng Các b nh vi n và vi n có phòng phòng y v giư ng b nh 119 8310 Trư ng Các b nh vi n và các vi n phòng v t tư k thu t thi t b y t 120 8310 Trư ng Các cơ s y t phòng t ch c cán b 121 8310 Trư ng Văn phòng B Y t , các b phòng hành ơn v tr c thu c S y t t nh, chính qu n thành ph tr 122 8310 Trư ng Văn phòng B Y t , các ơn v phòng tài tr c thu c B và S Y t chính k toán 123 8310 Trư ng B nh vi n a khoa t nh, thành phòng ph , qu n, huy n khám a khoa trung tâm 124 8310 Trư ng Các huy n, qu n, th xã, y t phòng các ngành khám b nh a khoa khu v c 125 8310 Trư ng B nh vi n chuyên khoa Trung phòng ương, t nh, thành ph và các khám b nh Vi n chuyên khoa có giư ng chuyên khoa 126 8310 Trư ng Các trư ng i h c y dư c, phòng giáo trư ng trung h c y dư c, v trư ng sơ h c y dư c 127 8310 Trư ng phòng giáo tài 128 8310 Trư ng phòng qu n
 14. lý sinh viên và h c sinh 129 8310 Trư ng Các trư ng i h c, Vi n phòng nghiên c u nghiên c u khoa h c 130 8310 Trư ng Các trư ng i h c y dư c phòng ào t o sau i h c 131 8310 Trư ng Các vi n chuyên khoa và b nh phòng ch vi n chuyên khoa o chuyên khoa 132 8310 Trư ng Vi n dinh dư ng phòng sinh lý dinh dư ng 133 8310 Trư ng Vi n dinh dư ng phòng sinh hoá dinh dư ng 134 8310 Trư ng Vi n dinh dư ng phòng v sinh dinh dư ng 135 8310 Trư ng Vi n dinh dư ng phòng hoá th c phNm 136 8310 Trư ng Vi n dinh dư ng phòng v sinh th c phNm 137 8310 Trư ng Vi n dinh dư ng phòng ki m nghi m th c phNm 138 8310 Trư ng Vi n dinh dư ng phòng dinh dư ng c a tr em (ch ăn)
 15. 139 8310 Trư ng Vi n dinh dư ng phòng k thu t ăn u ng 140 8310 Trư ng Các vi n nghiên c u và b nh phòng ào vi n chuyên khoa t ob i dư ng cán b yt 141 8310 Trư ng Vi n s t rét ký sinh trùng và phòng côn trùng nghiên c u lâm sàng b nh s t rét 142 8310 Trư ng nt phòng ký sinh trùng 143 8310 Trư ng nt phòng côn trùng 144 8310 Trư ng Các vi n v sinh d ch t phòng d ch t 145 8310 Trư ng nt phòng vi trùng 146 8310 Trư ng nt phòng v sinh công c ng 147 8310 Trư ng nt phòng siêu vi trùng 148 8310 Trư ng nt phòng v sinh lao ng 149 8310 Trư ng Vi n Vacxin phòng Vacxin vi trùng 150 8310 Trư ng Vi n Vacxin phòng
 16. Vacxin siêu vi trùng 151 8310 Trư ng Vi n Vacxin phòng Vacxin thành phNm 152 8310 Trư ng Vi n Vacxin phòng môi trư ng 153 8310 Trư ng Vi n Vacxin phòng ki m nh Vacxin 154 8310 Trư ng Vi n dư c li u phòng hoá th c v t 155 8310 Trư ng Vi n dư c li u phòng hoá phân tích 156 8310 Trư ng Vi n dư c li u trư ng ih c phòng dư c dư c lý 157 8310 Trư ng Vi n dư c li u phòng ông y th c nghi m 158 8310 Trư ng Vi n dư c li u và m t s ơn phòng sinh v hóa vi trùng 159 8310 Trư ng Vi n dư c li u phòng i u tra sưu t m dư c li u 160 8310 Trư ng Vi n dư c li u phòng bào ch thu c 161 8310 Trư ng Vi n dư c li u phòng nghiên c u tr ng thu c 162 8310 Trư ng Vi n ki m nghi m phòng nghiên c u
 17. tiêu chuNn thu c 163 8310 Trư ng Vi n ki m nghi m phòng ki m nghi m sinh v t và vi sinh 164 8310 Trư ng Vi n ki m nghi m phòng ki m nghi m hoá lý 165 8310 Trư ng Vi n ki m nghi m phòng nghiên c u v t lý tiêu chuNn thu c 166 8310 Trư ng Vi n ki m nghi m phòng ki m nghi m ông dư c và dư c li u 167 8310 Trư ng Vi n ki m nghi m phòng nghiên c u hoá pháp 168 8310 Trư ng Vi n ki m nghi m phòng nghiên c u thu c chuNn và thu c th 169 8310 Trư ng Các s y t t nh, TP và phòng nghi p v y c khu 170 8310 Trư ng nt phòng y h c dân t c 171 8310 Trư ng nt phòng nghi p v dư c 172 8310 Trư ng Các s y t t nh, thành ph và
 18. phòng k c khu ho ch th ng kê y t 173 8310 Trư ng Liên hi p các XN dư c Vi t phòng k Nam, các xí nghi p và công ty ho ch dư c dư c phNm 174 8310 Trư ng Liên hi p các xí nghi p dư c phòng Vi t Nam nghiên c u dư c li u 175 8310 Trư ng nt phòng nghiên c u k thu t dư c 176 8310 Trư ng nt phòng qu n lý kinh doanh dư c 177 8310 Trư ng Cơ quan B Y t phòng t ng h p công tác y t 178 8310 Trư ng Văn phòng B Y t phòng hành chính lưu tr 179 8310 Trư ng Cơ quan B Y t , các ơn v phòng b o l n tr c thu c B v chính tr an toàn KT 180 8310 Trư ng Cơ quan B Y t phòng th ng kê y t 181 8310 Trư ng V Tài v y t phòng tài chính k toán s nghi p 182 8310 Trư ng V quan h y t B Y t phòng l tân
 19. 183 8310 Trư ng Các qu n, huy n và th xã phòng y t huy n, qu n và th xã 184 8 Trư ng 8330 Trư ng tr i Vi n dư c li u và các S Y t tr i dư c li u 185 8330 Trư ng tr i Vi n v sinh d ch t , Vi n chăn nuôi Vacxin súc v t thí nghi m thu c 186 8 Trư ng 8340 Trư ng Các tr m chuyên khoa m t tr m tr m chuyên khoa m t 187 8340 Trư ng Các tr m chuyên khoa da li u tr m chuyên khoa da li u 188 8340 Trư ng Các tr m bư u c tr m bư u c 189 8340 Trư ng Các tr m chuyên khoa lao tr m chuyên khoa lao 190 8340 Trư ng Các tr m ki m nghi m dư c tr m ki m phNm nghi m dư c phNm 191 8340 Trư ng Các tr m dư c li u tr m dư c li u 192 8340 Trư ng Các tr m b o v s c bà m và tr m b o v sinh có k ho ch s c kho bà m và sinh có k ho ch kho 193 8340 Trư ng Các tr m ki m d ch tr m ki m d ch
 20. 194 8340 Trư ng Các tr m s t rét ký sinh trùng tr m s t rét và côn trùng ký sinh trùng và côn trùng 195 8340 Trư ng Các tr m v t tư và s a ch a tr m v t tư thi t b y t và s a ch a thi t b y t 196 8340 Trư ng Các tr m c p c u 05 tr m v n chuy n c p c u 197 8340 Trư ng Các tr m v sinh phòng d ch tr m v sinh phòng d ch 198 8340 Trư ng Các tr m v sinh lao ng tr m v sinh lao ng 199 8340 Trư ng Các cơ quan, xí nghi p, tr m y t qu c l p công, nông, lâm trư ng 200 8 V trư ng 8390 V trư ng Cơ quan B Y t v phòng b nh, ch a b nh 201 8390 V trư ng Cơ quan B Y t V b ov s c kho 202 8390 V trư ng Cơ quan B Y t V yh c dân t c 203 8390 V trư ng Cơ quan B Y t V v sinh phòng d ch 204 8390 V trư ng Cơ quan B Y t V dư c 205 8390 V trư ng Cơ quan B Y t V k ho ch
Đồng bộ tài khoản