Quyết định số 3241/QĐ-BNN-TCCB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
67
lượt xem
2
download

Quyết định số 3241/QĐ-BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3241/QĐ-BNN-TCCB về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các dự án nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3241/QĐ-BNN-TCCB

  1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 3241/Q -BNN-TCCB Hà N i, ngày 22 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A BAN QU N LÝ CÁC D ÁN NÔNG NGHI P B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c các Ngh nh c a Chính ph s 131/2006/N -CP ngày 09/11/2006 ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c, s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 v qu n lý d án u tư xây d ng công trình, s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP, s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng, s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình, s 58/2008/N -CP ngày 05/5/2008 hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng 1. Ban qu n lý các d án Nông nghi p tr c thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, ư c B trư ng giao làm ch các chương trình, d án ODA (ch u tư i v i chương trình, d án u tư; ch d án i v i chương trình, d án h tr k thu t – sau ây g i chung là ch d án) tr c ti p qu n lý, s d ng ngu n v n ODA, ngu n v n i ng và ngu n v n khác (n u có) qu n lý, i u hành th c hi n chương trình, d án h tr k thu t và chương trình, d án u tư trong lĩnh v c nông nghi p, th y s n và phát tri n nông thôn. 2. Ban qu n lý các d án Nông nghi p là t ch c s nghi p kinh t , có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c m tài kho n t i Ngân hàng và Kho b c Nhà nư c theo quy nh. Tên giao d ch qu c t c a Ban qu n lý các d án Nông nghi p: Managerment Board for Agriculture Projects, vi t t t là MBAP. 3. Tr s c a Ban qu n lý các d án Nông nghi p t t i thành ph Hà N i. 4. Kinh phí ho t ng c a Ban qu n lý các d án Nông nghi p do ngân sách Nhà nư c c p t ngu n kinh phí s nghi p, ngu n v n i ng, ODA và các ngu n h tr khác theo d toán chi phí qu n lý hàng năm ư c B phê duy t và phân b cho các chương trình, d án thu c Ban. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Th c hi n nhi m v , quy n h n và trách nhi m c a ch d án quy nh t i i u 11, 24, 25, 30, 32; kho n 2 và kho n 3 i u 35; các quy nh liên quan c a Ngh nh s 131/2006/N -CP ngày 09/11/2006 c a Chính ph và pháp lu t có liên quan.
  2. 2. Th c hi n nhi m v , quy n h n và trách nhi m c a ch d án theo quy nh t i i u 9, 25, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 58, 59, 61, 62, 63 Lu t u th u và các quy nh liên quan c a Lu t u th u, Ngh nh s 58/2008/N -CP ngày 05/5/2008 c a Chính ph và pháp lu t liên quan; i u 104 Lu t Xây d ng ( i v i chương trình, d án có u tư xây d ng) và i u ư c qu c t v ODA ã ký k t. T ch c th c hi n các ho t ng u th u và phê duy t h sơ m i th u các gói th u i v i nh ng h ng m c, h p ph n ư c giao là ch d án c a t ng chương trình, d án phù h p v i quy nh c a pháp lu t v u th u, các quy nh u th u c a nhà tài tr . Phê duy t k t qu l a ch n nhà th u theo phân c p c a B trư ng. 3. Ch trì, ph i h p th c hi n nhi m v t i các i u 41, 45, 50 (không bao g m i m a kho n 1), 57 (không bao g m i m a kho n 1), i u 59 (không bao g m kho n 1), 68, 72, 75 (không bao g m i m a kho n 1), 80, 81 (không bao g m kho n 1), 87, 88, 89, 104 c a Lu t Xây d ng; các Ngh nh c a Chính ph s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005, s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006, s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004, s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 và pháp lu t liên quan ( i v i chương trình, d án có u tư xây d ng). 4. T ch c qu n lý vi c chuNn b th c hi n chương trình, d án v nghiên c u văn ki n ho c i u ư c qu c t v ODA ã ký k t v i nhà tài tr , quy trình, th t c, i u ki n th c hi n i v i chương trình, d án h tr k thu t; các quy nh v qu n lý u tư và xây d ng công trình i v i chương trình, d án u tư. 5. Ch o xây d ng k ho ch t ng th và k ho ch chi ti t hàng năm th c hi n t ng chương trình, d án (k ho ch gi i ngân, k ho ch chi tiêu, k ho ch u th u, …), trong ó xác nh rõ các ngu n l c s d ng, ti n th c hi n, th i h n hoàn thành, m c tiêu ch t lư ng và tiêu chí ch p nh n k t qu i v i t ng ho t ng c a chương trình, d án. Phê duy t k ho ch t ng th và k ho ch chi ti t hàng năm th c hi n t ng chương trình, d án theo quy nh và ch o tri n khai th c hi n. 6. Giám sát, ki m tra vi c th c hi n các nghĩa v quy nh t i h p ng ký k t v i nhà th u và tư v n d án. 7. Ki n ngh v i cơ quan ch qu n v cơ ch chính sách, b o m th c hi n chương trình, d án phù h p v i thông l qu c t . 8. T ch c xây d ng, t ng h p trình B k ho ch v n i ng phù h p v i ti n quy nh trong văn ki n chương trình, d án ư c phê duy t. Hư ng d n, ki m tra, giám sát vi c qu n lý tài chính, tài s n, mua s m hàng hóa, thi t b và gi i ngân c a t ng chương trình, d án theo quy nh c a pháp lu t và phù h p v i các quy nh c a nhà tài tr . T ch c th c hi n công tác tài chính, k toán theo quy nh và l p, t ng h p quy t toán chung toàn chương trình, d án theo quy nh. 9. T ch c th c hi n nhi m v hành chính, i u ph i và trách nhi m gi i trình: a) Thành l p Ban Qu n lý d án sau khi văn ki n chương trình, d án ư c B trư ng phê duy t. Ch o xây d ng, phê duy t quy ch t ch c và ho t ng c a các Ban qu n lý d án phù h p v i t ng chương trình, d án và hư ng d n, ki m tra, giám sát th c hi n. Hư ng d n các a phương thành l p Ban qu n lý chương trình, d án theo quy nh. b) T ch c th c hi n vi c tuy n ch n và qu n lý cán b , nhân viên c a các Ban qu n lý d án, các tư v n qu c t và chuyên gia tư v n trong nư c theo các i u ư c qu c t , h p ng tư v n ã ư c ký k t và các quy nh hi n hành c a Chính ph , phân c p c a B . c) Thi t l p h th ng thông tin n i b , lưu tr thông tin, tư li u g c liên quan n chương trình, d án ư c giao theo quy nh c a pháp lu t; d) Công khai hóa n i dung, t ch c, ti n th c hi n và ngân sách c a chương trình, d án theo quy nh;
  3. 10. Làm u m i quan h v i các nhà tài tr qu c t và ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a B v các v n liên quan trong quá trình qu n lý, t ch c tri n khai th c hi n chương trình, d án ư c giao; 11. Ph i h p v i y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi có chương trình, d án u tư gi i quy t nh ng công vi c c th c a t ng chương trình, d án ho c xu t, trình B phân c p cho y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có liên quan trong quá trình qu n lý, i u hành th c hi n các h p ph n c a chương trình, d án. 12. Hư ng d n, ki m tra và ánh giá v ho t ng c a các Ban qu n lý d án. Ch o, ôn c, h tr các Ban qu n lý d án trong vi c theo dõi, ánh giá t ng chương trình, d án. T ng h p tình hình th c hi n các chương trình, d án. 13. Th c hi n ch báo cáo nh kỳ và t xu t v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, các cơ quan có liên quan và nhà tài tr v tình hình và k t qu ho t ng c a các chương trình, d án. T ng h p, th ng nh t v i nhà tài tr các n i dung phát sinh trong quá trình th c hi n chương trình, d án và xu t trình B quy t nh. 14. ư c B trư ng y quy n làm ch d án i v i chương trình, d án thu c nhi m v c a B do Chính ph Vi t Nam vi n tr ra nư c ngoài theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c Vi t Nam và Văn ki n chương trình, d án ký k t. 15. T ch c th c hi n nhi m v i v i vi c nghi m thu, bàn giao chương trình, d án theo quy nh. 16. xu t các chương trình, d án m i v phát tri n nông nghi p và phát tri n nông thôn. 17. Qu n lý t ch c, b máy, biên ch và tài s n c a Ban theo quy nh; th c hi n ch ti n lương và các ch chính sách ãi ng , khen thư ng, k lu t i v i cán b , viên ch c thu c ph m vi qu n lý c a Ban. 18. Th c hi n các quy n và trách nhi m khác c a ch d án theo quy nh c a pháp lu t. 19. Th c hi n nhi m v khác do B trư ng giao. i u 3. Cơ c u t ch c 1. Lãnh o Ban qu n lý các d án Nông nghi p có Trư ng ban và các Phó Trư ng ban do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn b nhi m, mi n nhi m theo quy nh. Trư ng ban lãnh o, ch o, qu n lý, i u hành m i ho t ng c a Ban, ch u trách nhi m trư c B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và trư c pháp lu t v ho t ng c a Ban theo nhi m v ư c giao. Phó Trư ng ban giúp Trư ng ban theo dõi, ch o, th c hi n m t s lĩnh v c công tác theo phân công c a Trư ng ban và ch u trách nhi m trư c Trư ng ban, trư c pháp lu t v nhi m v ư c phân công. 2. Các phòng chuyên môn, nghi p v : a) Phòng T ch c, Hành chính; b) Phòng K ho ch, K thu t; c) Phòng Tài chính, K toán; d) Phòng Qu n lý Tư v n và Xây d ng chương trình, d án.
  4. Các Phòng có Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng, các viên ch c và các t công tác chuyên môn, nghi p v do Trư ng ban quy t nh b nhi m, tuy n d ng theo quy nh c a pháp lu t và hư ng d n c a B . 3. Ban qu n lý chương trình, d án tr c thu c: a) Cơ c u t ch c c a Ban qu n lý t ng chương trình, d án g m có Giám c, Phó Giám c (n u có), K toán và các cán b chương trình, d án. Giám c Ban qu n lý chương trình, d án (sau ây g i chung là Giám c d án) do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn b nhi m và giao nhi m v theo ngh c a Trư ng ban Ban Qu n lý các d án Nông nghi p. Giám c d án giúp vi c cho Trư ng ban, ch u trách nhi m trư c Trư ng ban và trư c pháp lu t v th c hi n nhi m v ư c phân công; ư c ký m t s văn b n và s d ng con d u c a Ban qu n lý các d án Nông nghi p trong giao d ch liên quan n chương trình, d án theo y quy n c a Trư ng ban. Các ch c danh khác c a Ban qu n lý chương trình, d án ư c i u ng, bi t phái t các Phòng chuyên môn nghi p v , do Trư ng ban Ban qu n lý các d án Nông nghi p b nhi m và b sung cán b h p ng m i theo quy nh áp ng yêu c u ti n t ng chương trình, d án theo ngh c a Giám c d án. M i ch c danh, v trí công tác ph i có b n mô t công vi c do Giám c d án xây d ng và công b công khai trong Ban qu n lý chương trình, d án, ch d án. b) Nhi m v c a Ban qu n lý chương trình, d án: Th c hi n nhi m v , trách nhi m quy nh t i Thông tư 03/2007/TT-BKH ngày 12/3/2007 c a B K ho ch và u tư hư ng d n v ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a Ban qu n lý chương trình, d án ODA; kho n 1 i u 35 và các quy nh có liên quan t i Ngh nh s 131/2006/N -CP ngày 09/11/2006 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n phát tri n h tr chính th c và các nhi m v khác do Trư ng ban Ban qu n lý các d án Nông nghi p giao. i u 4. Hi u l c thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. 2. Thay th Quy t nh s 936/Q -BNN-TCCB ngày 27 tháng 3 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ban qu n lý các d án Nông nghi p và các quy nh trư c ây c a B trái v i Quy t nh này. i u 5. Trách nhi m thi hành 1. Trư ng ban Ban qu n lý các d án Nông nghi p ch o xây d ng i u l t ch c và ho t ng c a Ban và trình B ban hành; quy nh nhi m v , m i quan h công tác, k ho ch biên ch , nhân s và b nhi m lãnh o các Phòng chuyên môn nghi p v và Ban qu n lý chương trình, d án thu c Ban theo phân c p qu n lý hi n hành c a B . 2. Các cơ quan ch c năng c a B ch u trách nhi m hư ng d n, ki m tra ho t ng c a Ban qu n lý các d án Nông nghi p theo ch c năng, nhi m v ư c giao. 3. Chánh Văn phòng B , V trư ng các V : T ch c cán b , H p tác qu c t , Pháp ch ; Th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan và Trư ng ban Ban qu n lý các d án Nông nghi p ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  5. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 5; - Các B : Tài chính; K ho ch và u tư; - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; - UBND các t nh, Tp tr c thu c TW liên quan; Cao c Phát - Các V , C c TTra B , VP B ; - Lưu VT, TCCB.
Đồng bộ tài khoản