Quyết định số 3263/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
68
lượt xem
3
download

Quyết định số 3263/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3263/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3263/QĐ-BKHCN

  1. B KHOA H C VÀ CÔNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NGH NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 3263/Q -BKHCN Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2007 QUY T NNH V VI C CÔNG B TIÊU CHU N QU C GIA B TRƯ NG B KHOA H C VÀ CÔNG NGH Căn c Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t ngày 29/6/2006; Ngh nh s 127/2007/N -CP ngày 01/8/2007 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t; Căn c Ngh nh s 54/2003/N -CP ngày 19/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Khoa h c và Công ngh và Ngh nh s 28/2004/N -CP ngày 16/01/2004 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 54/2003/N -CP; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Tiêu chu n o lư ng Ch t lư ng, QUY T NNH: i u 1. Công b 18 Tiêu chuNn Qu c gia sau ây: 1. TCVN 7865 : 2007 D a ông l nh - Phân h ng 2. TCVN 7813 : 2007 Ngô và u Hà Lan tươi, ông l nh nhanh - Xác nh (ISO 23392 : 2006) hàm lư ng ch t r n không tan trong c n 3. TCVN 7804 : 2007 S n phNm rau, qu - Xác nh ch t r n không tan (ISO 751 : 1998) trong nư c 4. TCVN 7811-1 : 2007 Rau, qu và s n phNm rau, qu - Xác nh hàm lư ng (ISO 6636-1 : 1986) k m- Ph n 1: Phương pháp phân tích c c ph 5. TCVN 7811-3 : 2007 Rau, qu và s n phNm rau, qu - Xác nh hàm lư ng (ISO 6636-3 : 1987) k m Ph n 3: Phương pháp o ph dithizon 6. TCVN 4844 : 2007 Dưa chu t tươi 7. TCVN 7806 : 2007 S n phNm rau, qu - Xác nh pH (ISO 1842 : 1991) 8. TCVN 7814 : 2007 Th c phNm - Xác nh hàm lư ng nitrat và/ho c nitrit (EN 12014-2 : 1997)
  2. - Ph n 2: Xác nh hàm lư ng nitrat trong rau và s n phNm rau b ng s c ký l ng hi u năng cao/trao i ion 9. TCVN 7807 : 2007 Rau, qu và s n phNm rau, qu - Xác nh hàm lư ng (ISO 5519 : 1978) axit sorbic 10. TCVN 7812-1 : 2007 S n phNm rau, qu - Xác nh hàm lư ng axit formic - (ISO 6638-1 : 1985) Ph n 1: Phương pháp kh i lư ng 11. TCVN 7812-2 : 2007 S n phNm rau, qu - Xác nh hàm lư ng axit formic - (ISO 6638-2 : 1984) Ph n 2: Phương pháp chuNn 12. TCVN 7808 : 2007 Hành tây khô - Các yêu c u (ISO 5559 : 1995) 13. TCVN 1873 : 2007 Cam tươi (Codex stan 245:2004 With Amendment 1:2005) 14. TCVN 6428 : 2007 Rau, qu và s n phNm rau, qu - Xác nh hàm lư ng (ISO 5518 : 2007) axit benzoic - Phương pháp quang ph 15. TCVN 7810: 2007 S n phNm rau, qu - Xác nh hàm lư ng axit benzoic (ISO 6560 : 1983) (hàm lư ng axit benzoic l n hơn 200mg trên lít ho c trên kilogam) - Phương pháp o ph h p th phân t 16. TCVN 7805 : 2007 S n phNm rau, qu - Xác nh hàm lư ng t p ch t (ISO 762 : 2003) khoáng 17. TCVN 1870 : 2007 M t cam, quýt (Codex stan 80 : 1981) 18. TCVN 7809 : 2007 T i tây khô - Các yêu c u (ISO 5560 : 1997) i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - T ng c c T C; - Lưu HS, VT. Tr n Qu c Th ng
Đồng bộ tài khoản