Quyết định số 327/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
74
lượt xem
1
download

Quyết định số 327/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 327/QĐ-TTg về việc điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tân Đông Hiệp, tỉnh Bình Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 327/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 327/Q -TTG Hà N i, ngày 02 tháng 05 năm 2002 QUY T NNH V VI C I U CH NH D ÁN U TƯ XÂY D NG VÀ KINH DOANH H T NG K THU T KHU CÔNG NGHI P TÂN ÔNG HI P, T NH BÌNH DƯƠNG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph v ban hành Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao; Căn c Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 714/TTg ngày 30 tháng 8 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p và phê duy t D án u tư xây d ng và kinh doanh h t ng k thu t Khu công nghi p Tân ông Hi p, t nh Bình Dương; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Bình Dương (t trình s 380/UB- KTTH ngày 28 tháng 01 năm 2002) và ý ki n th m nh c a B trư ng B K ho ch và u tư (t trình s 1625 BKH/KCN ngày 18 tháng 3 năm 2002), QUY T NNH: i u 1. i u ch nh D án u tư xây d ng và kinh doanh h t ng k thu t Khu công nghi p Tân ông Hi p, t nh Bình Dương t i Quy t nh s 714/TTg ngày 30 tháng 8 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph như sau : Công ty S n xu t và xu t nh p khNu Bình Dương chuy n giao khu B, v i di n tích 164,12 ha cho Công ty Trách nhi m h u h n T H i u tư và kinh doanh h t ng k thu t, v i t ng s v n u tư 302,4 t ng Vi t Nam. Th i gian ho t ng c a D án là 50 năm k t ngày ư c c p phép u tư. Công ty Trách nhi m h u h n T H i th c hi n l p h sơ thuê t theo quy nh hi n hành. i u 2. Các n i dung còn l i th c hi n theo Quy t nh s 714/TTg ngày 30 tháng 8 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph . i u 3. Ch t ch y ban nhân dân t nh Bình Dương có trách nhi m hư ng d n vi c xác nh và thanh toán các chi phí ã th c hi n c a D án khu B gi a Công ty S n xu t và xu t nh p khNu Bình Dương v i Công ty Trách nhi m h u h n T H i.
  2. i u 4. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 5. Ch t ch y ban nhân dân t nh Bình Dương, các B trư ng : B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Xây d ng, B Qu c phòng, B Công nghi p, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, T ng c c trư ng T ng c c a chính, Trư ng Ban Qu n lý các Khu công nghi p Bình Dương, Giám c Công ty S n xu t và xu t nh p khNu Bình Dương, Giám c Công ty Trách nhi m h u h n T H i và Th trư ng các cơ quan liên quan, trong ph m vi ch c năng và quy n h n c a mình ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH Nơi nh n : PHÓ TH TƯ NG - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph , - Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng, Công nghi p, Qu c phòng, Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam - UBND t nh Bình Dương, - Văn phòng Qu c h i, - Văn phòng Ch t ch nư c, Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương ng, - Ban Kinh t Trung ương, - Các T ng c c : a chính, H i quan, ã ký - Toà án nhân dân t i cao, - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - Ban Qu n lý các KCN Bình Dương, - Công ty S n xu t và xu t nh p khNu Bình Dương, - Công ty TNHH T H i, - Công báo, - VPCP : BTCN, PCN Văn Tr ng Lý, các V : KTTH, NN, P2, TH, PC, TTTT và BC, - Lưu : CN (3b), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản