Quyết định số 328/QĐ-TTg

Chia sẻ: Luat Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 328/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 328/QĐ-TTg về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 328/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 328/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU VỐN ĐIỀU LỆ CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn như sau: 1. Cổ phần do Nhà nước nắm giữ: 574.519.134 cổ phần, chiếm 89,59% vốn điều lệ; 2. Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động 2.522.900 cổ phần, chiếm 0,39% vốn điều lệ; 3. Cổ phần bán đấu giá ra bên ngoài: 64.239.152 cổ phần, chiếm 10,02% vốn điều lệ. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  2. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội; - UBND thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Sinh Hùng - Văn phòng TW; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp; - Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ: TH, CN, KTTH, V.IV; - Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b).
Đồng bộ tài khoản